สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ถิ่นซื่อตรง
2. เด็กชายธนภัทร  คงศรี
3. เด็กชายฟ้าเด่น  มะเระ
4. เด็กชายภคพล  สุวรรณโณ
5. เด็กชายสุธณัติน์  ชูงาม
6. เด็กหญิงอนุธิดา  เฒ่าต้นเดิม
7. เด็กหญิงเซาดะ  อูเซ็ง
 
1. นางสาวดวงฤดี  สมมิตร
2. นางสาวจุฑาวัลย์  แสนคำอ้าย
3. นายดำรงชัย  ดำรงชยานุกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวชนิกานต์  เดชพิชัย
2. นายนราธิป  เปลี่ยวจิตร์
3. เด็กชายรุชดี  ปะหวัง
4. เด็กหญิงสมพร  ฉายศรี
5. นางสาวอรีญา  ชัยรามัน
6. เด็กหญิงอัญญารัตน์  จิตร์ถาวร
7. นายอานิสซ์  มะหะมะนอ
 
1. นางอรอัชฌา  ถานะยาโน
2. นางสาวจุฑาวัลย์  แสนคำอ้าย
3. นายดำรงชัย  ดำรงชยานุกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายชนาธิป  วันเพ็ญ
2. นางสาวปานวาด  เฉิดฉาย
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชูเมือง
4. นายวินัย  สุวรรณน้อย
5. เด็กหญิงสุภาพร  หมวดคงทอง
6. นางสาวอรอุมา  หัสดิน
7. นางสาวเบญจวรรณ  เหล็นเพชร
 
1. นายวิโรจน์  แก้วไกร
2. นางสาวช่อราตรี  แสงเงิน
3. นางสาวสุพิกุล  แพนุ่น
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายจตุพงศ์  คงเย็น
2. เด็กหญิงนูรทัศนีมย์  ซูมา
3. นายอัมรี  สาเมาะ
 
1. นายผดุง  พรมแสง
2. นางแววตา  อ้าสะกะละ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนดล  หอมรสกล้า
2. เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์  ชูหอย
 
1. นางสุกุล  ศิลารักษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  ผลิผล
2. เด็กชายมนต์มนัส  แสงโพลง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู  ทิพยโสธร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายชยากร  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงศิรินทรา  จันมณี
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  จาระวรรณ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายชยากร  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงชลิตา  ราษี
 
1. นางสาวอุษา  แซ่จั่น
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายประเสริฐ  ณ ระนอง
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  พรหมแก้ว
 
1. นางสาวรัชนี  สุกใส
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวคงหนาม
2. นายจีฮาน  ปะหนัน
 
1. นางสุกุล  ศิลารักษ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายสุทธิพงศ์  โสธานิตย์
2. นางสาวอรอนงค์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางยุพาพรรณ  สีมะฆะ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 74.72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายจินดา  ชัยชนะ
2. นางสาวจิราพร  เหล็กเพชร
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  จาระวรรณ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชนิดา  หวัดสนิท
2. เด็กชายณัฐพงศ์  มือสันทัด
 
1. นางโสภิน  สุพรม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนพล  กาเยาว์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ขันทีท้าว
 
1. นางสาวณฏฐพัชร  เขียวมณีนัย
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วจันทร์
2. เด็กชายดนัย  วงศ์พลอย
 
1. นางอุไรวรรณ  ปิ่นนาค
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73.65 เงิน 4 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กหญิงนลินี  แสนคำ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  รองสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุมิตตา  เสียงดัง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวิมล  ศรีสองเมือง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ธรรมดา
 
1. นายสมโภชน์  มีสติ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวปานทิพย์  ปานมาส
2. นายสิโรจฒ์  ศรีเกตุ
 
1. นางพุทธพร  จันทร์อุดม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายขรรค์ชัย  มโนมัยอุดมพร
2. เด็กหญิงวิชุดา  จันทะรส
 
1. นางสาวสุมิตตา  เสียงดัง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวชนมน  พิทักษ์ภาวศุทธิ
2. นายภัทรชนนธ์  แก้วอินทร์
 
1. นางกรรณิการ์  รัตนพันธ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายพีระพัฒน์  แสงศรี
2. นางสาวอนุสา  ขาวเชื้อ
 
1. นางปราณี  ช่วยชัย
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวกัญฐิกา  เพชรบุรี
2. นายสิทธิโชค  ศิริพรประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุมิตตา  เสียงดัง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 78.5 เงิน 4 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกรรลดา  พุกหน้า
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชุ่มสมุทร
 
1. นางจันจิรา  ผกาวรรณ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายสุริยา  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ชินนะบดี
 
1. นางประคอง  สุวรรณนิตย์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กหญิงบัวพิมท์  เกลี่ยงช่วย
2. เด็กชายอภินัทธ์  หมื่นรักษ์
 
1. นางสาวผกากรอง  เพ็ชร์แก้ว
2. นางสาววรวรรณ  ศรีขวัญ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายสิทธิเดช  ยวงสุวรรณ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เนียมน้อย
 
1. นางประคอง  สุวรรณนิตย์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายชนะศักดิ์  ชูเมฆา
2. นางสาวธัญลักษณ์  ยอดราช
 
1. นางประคอง  สุวรรณนิตย์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวกนกวรรณ  แต้มชั้น
2. นายจตุพร  แก้วมุณี
3. นางสาวซีตีครอดีเยาะห์  สารีกะ
4. นายนภดล  จงจิตร
5. นายบัญชา  เมืองเล่ง
6. เด็กชายภคพล  สุวรรณโณ
7. เด็กชายรุชดี  ปะหวัง
8. เด็กหญิงวนิดา  บุญสัน
9. เด็กหญิงอนุธิดา  เฒ่่าต้นเดิม
10. เด็กชายอนุเทพ  รัตนมณี
11. นางสาวอลิสา  สุวรรณชาตรี
12. เด็กหญิงอันดามัน  ปูตีล่า
13. เด็กหญิงอาตีราฟ  เจ๊ะตู่
14. เด็กชายฮาฟีส  แซ่หลี
15. นางสาวเวลา  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายดำรงชัย  ดำรงชยานุกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา  ยุพยงค์
3. นางสาวจุฑาวัลย์  แสนคำอ้าย
4. นายฤทธิรงค์  คงเย็น
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายคงศักดิ์  อุทธบูรณ์
2. นายจิรายุ  นันทสวัสดิ์
3. นางสาวชุติมา  ทองแท้
4. เด็กชายธีรพงษ์  วงศ์คลัง
5. นายนภดล  หนูจุ้ย
6. นายนภดล  ไชยสะอาด
7. เด็กชายนภดล  เก็บสมบัติ
8. เด็กชายนายกฤษดา  ชูสุข
9. นายพงศ์ภัก  เมฆสงค์
10. นายฤทธิชัย  พรมศักดิ์
11. นายสมโภชน์  ศิริบุญ
12. นายสันติ  พรหมมาตย์
13. นายสุรศักดิ์  พิมลรัตน์
14. นายสุวจิกขณ์  รัตนภรณ์
15. นางสาวสุวรรณา  สกุลณี
 
1. นางสาววาสนา  สุขเกษม
2. นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ
3. นายภูษิต  แก้วกาญจน์
4. นางสาวนันทนา  พุทธรักษา
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  คงประพันธ์
2. เด็กชายจิณณวัตร  เนื้ออ่อน
3. เด็กหญิงตวิษา  จันทร์สุวรรณ
4. เด็กชายพชรกร  แซ่ตั้ง
5. เด็กหญิงวริยา  โต๊ะหมาด
6. นายอภิสิทธิ์  อุ่นสอน
7. เด็กชายเจตริน  หลีน้อย
8. เด็กหญิงเมทินี  แซ่ปั้ง
 
1. นางเกศรา  ชุมพล
2. นางสาวมยุรี  ศรีใหม่
3. นางสาวกมลลานนท์  ทรงแก้ว
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีนาเคนทร์
2. เด็กหญิงจรัสพร  สิทธิน้อย
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทิ่งอ่อน
4. เด็กหญิงปนัดดา  สุดรักษ์
5. เด็กหญิงพัณณิตา  หมื่นภู่
6. เด็กหญิงรัตติยา  ยอดดังแก้ว
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยานยา
8. เด็กหญิงเซาดะ  อูเซ็ง
 
1. นางสาวนิธินันท์  สุธีรศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู  ทิพยโสธร
3. นางสาวดวงฤดี  สมมิตร
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวจินตนา  แสงสว่าง
2. นายธนกร  จงกลบท
3. นายพศวัต  โคตะมีย์
4. นางสาวมาซีเต๊าะ  เจะเลาะ
5. นายมารูวาน  ยามา
6. นางสาววลัยพรรณ  ปรีดา
7. นายสรศักดิ์  หมื่นแจ้ง
8. นางสาวอนุสรา  บุญเรื่องรุ่ง
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
2. นางสาวอารีรัตน์  ชูทอง
3. นางสาวกษมาพร  ธรรมวาโร
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายชลิต  เป็ดเวียง
2. นายณัฐนันท์  ไตรงามสม
3. เด็กหญิงดุษฎี  แสงอรุณ
4. เด็กหญิงทาริกา  บุปผามาโล
5. นางสาวพรยุพา  ชูเนตร
6. เด็กชายสมเจตต์  สงค์น้ำดำ
7. นายสัญโชค  เชื้อโห้
8. นายสิทธิชัย  ศรีพรม
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  หน่อคาสุก
2. นางรำพึง  เรืองวิเศษ
3. นายซาฟีอี   หะมะ
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวกมลนัทธ์  ทับไทร
2. นางสาวจันทิมา  ชูเลิศ
3. นางสาวทัศวรรณ  นามวงศ์
4. นายธนากร  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  เพชรพวง
6. นางสาววันดี  เทพคง
7. นายวีรภัทร  ปรางโท้
8. นายเกรียงไกร  ยกเชื้อ
 
1. นางสาวธนัชพร  บุญแต่ง
2. นางสาวจาริษา  ชูยัง
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.2 ทอง 4 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวกนกลักษณ์  สมศักดิ์
2. นางสาวฐานนันท์  เพ็งประสพ
3. นายธีรวัฒน์  โพชสาลี
4. เด็กชายภาสกร  เทียมทัน
5. นายวีระพงษ์  บุญกลาง
6. นายสมปราชญ์  ชูสีอ่อน
7. นายอธิวัฒน์  เทียมทัน
8. นายอนุวัฒน์  สร้อยนาคพงศ์
 
1. นางกันยา  สุขอร่าม
2. นางโสรยา  ชูบัวทอง
3. นายยุทธพงศ์  ทองสุขดำ
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  มิ่งโสดา
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ศรีโมรถ
3. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วจันทร์
4. นางสาวจิรภัทร  วงศ์ศิลป์
5. นางสาวปราณี  จิรภิญโญ
6. นางสาวพัชราภรณ์  พลแสง
7. เด็กหญิงลินนา  คงแก้ว
8. นางสาวอัยยานุช  สุขเมตตา
 
1. นางปิยะนุช  พัฒศรีเรือง
2. นางสาวเบญจมา  วงศ์งาม
3. นางสาวนุชรินทร์  สุวรรณชาตรี
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวจินตนา  แสงสว่าง
2. นางสาวพรนลิน  จารวรรณ
3. นายพศวัต  โคตะมีย์
4. นางสาวมาซีเต๊าะ  เจะเลาะ
5. เด็กชายมูฮัมมัดไฟรุส  อาบูดอแล
6. นางสาววลัยพรรณ  ปรีดา
7. นายสรศักดิ์  หมื่นแจ้ง
8. นางสาวอนุสรา  บุญเรืองรุ่ง
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
2. นางพรรณพิไล  มานะทวี
3. นางพรพิมล  ทองเต็ม
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวจิราภา  สงัดรัมย์
2. นายชลิต  เป็ดเวียง
3. เด็กหญิงดุษฎี  แสงอรุณ
4. เด็กหญิงทาริกา  บุปผามาโล
5. นางสาวปิยมุกข์  สุพล
6. นางสาวพรยุพา  ชูเนตร
7. นางสาวลำแพน  สั่งสอน
8. นางสาวอารีรัตน์  สตาภิรมย์
 
1. นางสาวรัชนี  ภมรนาค
2. นางสาวอาภรณ์  ภู่ดอก
3. นางสาวพรอาภา  คงประจำ
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.32 ทอง 4 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวกมลนัทธ์  ทับไทร
2. นางสาวกาญจนา  จันทร์จีน
3. นายกิตติพศ  ศรีอินทร์เกื้อ
4. นางสาวจิดาภา  ชอบประดิษฐ์
5. นางสาวธวัลหทัย  กัลยาน้อย
6. นางสาวภัทราวดี  บุญแต่ง
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  เพ็ชรพวง
8. นางสาวสุดารัตน์  ฤดี
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  ธนไพโรจน์
2. นางจารุวรรณ  พยายาม
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แพนเดช
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สงวนโอษฐ์
3. เด็กหญิงกฤษติยา  ตาวัน
4. เด็กหญิงปนัดดา  เทพบุรี
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชูเมือง
6. เด็กหญิงศศิกานต์  เกตุเจริญ
7. เด็กหญิงศุภกานต์  นิดคง
8. เด็กหญิงสุภาพร  หมวดคงทอง
 
1. นางสาวปริชาติ  รัตนพงศ์
2. นางสาวสิธิพร  ก่อวงษ์
3. นางสาวกมลลานนท์  ทรงแก้ว
 
41 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กชายพีระวัฒน์  กองสวัสดิ์
2. เด็กชายศราวุธ  มะฮิ่ม
3. เด็กชายอภินัทธ์  หมื่นรักษ์
 
1. นายซาฟีอี  สาเม๊าะ
 
42 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายขจรศักดิ์  ตั้นซ้าย
2. นายธนโชค  โพธิ์เงิน
3. นายสหโชค  ดำนาคแก้ว
 
1. นางสุภาพร  วิชัยดิษฐ
 
43 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  บางลี
 
1. นายวินัย  ถานะยาโน
 
44 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายพีรณัฐ  หลับแก้ว
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  สุดเม่ง
 
45 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายภูวดล  หนูแก้ว
 
1. นายพิทักษ์พงศ์  กาบสนิท
 
46 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 77.9 เงิน 4 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงเบญจมา  สุขสุวรรณ์
 
1. นายอาวุธ  รัตญา
 
47 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายอภิชาติ  วรรณทอง
 
1. นางชุติมา  ถาวราวงศากร
 
48 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายพงศกร  จิงา
 
1. นายอาวุธ  รัตญา
 
49 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวเมษิญา  หมีนสัน
 
1. นางเบญจมาภรณ์  เพ็ชรบูลณ์
 
50 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายพชร  อิวสู
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  สุดเม่ง
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายปรเมศ  พรหมอินทร์
 
1. นางสาวศจี  อนันตโสภาจิตร์
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์   ชูหอย
 
1. นางเกศแก้ว  เวชสิทธิ์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาววีรยา  ยอดแก้ว
 
1. นางเบญจมาภรณ์  เพ็ชรบูลณ์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวทิพย์ลดา  ชูมณี
 
1. นางชุติมา  ถาวราวงศากร
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจิรชยา  จิตธรรมาภิรมย์
 
1. นางเกศแก้ว  เวชสิทธิ์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐพล  จิตรเพ็ชร
 
1. นางสาววาสนา  สุขเกษม
 
57 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวศรุตา  บัณฑิตพนา
 
1. นางปุญญรัตน์  ศรีภักดี
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  หมานหีม
 
1. นางกาญจนา  ชะลา
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวกนกลักษณ์  สมศักดิ์
 
1. นางกาญจนา  ชะลา
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายเอกดนัย  เดชพันธุ์โกศล
 
1. นายเกรียงไกร  แจ่มสุริยา
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายอลงกรณ์  พลวัลย์
 
1. นายภูษิต  แก้วกาญจน์
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายโสภณ  จิตราภิรมย์
 
1. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
 
63 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายพิศนุ  จันทรักษ์
 
1. นายเกรียงไกร  แจ่มสุริยา
 
64 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวชุติมา  ทองแท้
 
1. นายภูษิต  แก้วกาญจน์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายภูธร  พรหมดนตรี
 
1. นางกาญจนา  ชะลา
 
66 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวสุดารัตน์  ฤดี
 
1. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
 
67 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวสิตานันท์  แพทย์ขิม
 
1. นายอาวุธ  รัตญา
 
68 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายอานนท์  เกื้อสุข
 
1. นางเบญจมาภรณ์  เพ็ชรบูลณ์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงเนตรชนก  พูนกลาง
 
1. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
 
70 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายอภิยุทธ  คำดวง
 
1. นางสาวโรสมีนี  มิมอ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายพีรพัฒน์  ยังรอด
 
1. นางสาวจงรักษ์  สุวรรณทวี
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวณัฐพร  อินทร์ทอง
 
1. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายวีรภัทร  ปรางโท้
 
1. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายมารูวาน  ยามา
 
1. นางสาวจงรักษ์  สุวรรณทวี
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาววิลาเทีย  เบนสัน
 
1. นายนิคม  สินธุแปง
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายนิธิวรรธก์  หลีหนุด
 
1. นายอาวุธ  รัตญา
 
77 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทพบุรี
2. เด็กชายเจตริน  หลีน้อย
 
1. นางสาวกมลลานนท์  ทรงแก้ว
 
78 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  ผลิผล
2. เด็กชายมนต์มนัส  แสงโพลง
 
1. นางเนาวรัตน์  กันธะรส
 
79 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายพุฒิเมศ  บุญละดี
2. นางสาวเจนจิรา  เพชรด้วง
 
1. นางเนาวรัตน์  กันธะรส
 
80 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวปานวาด  เฉิดฉาย
2. นายวินัย  สุวรรณน้อย
 
1. นางเกศรา  ชุมพล
 
81 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กหญิงฟาฏีรา  ประดู่
2. เด็กชายสุไลมัน  เจ๊ะเด็ง
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายพศวัต  โคตะมีย์
2. นางสาววลัยพรรณ  ปรีดา
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายกิตติพศ  ศรีอินทร์เกื้อ
2. นางสาวจันทิมา  ชูเลิศ
 
1. นายดำริ  ชาตรีวงศ์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาววาสนา  ยิ้มอิน
2. นายวีรกร  สังสะอาด
 
1. นางวนิดา  คงทรัพย์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายชนวีร์  สกุลประดิษฐ
2. เด็กชายซากิร  ปานดำ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สังข์ทอง
4. เด็กชายนพณัฐ  แก้วเพ็ชร
5. เด็กชายปรเมศ  หนูนุ่น
6. เด็กชายฟารุก  โต๊ะและ
7. เด็กชายภคพล  สุวรรณโณ
8. เด็กชายหิศาล  พรหมจันทร์
 
1. นายภิญโญ  วารีกุล
2. นางสาวศจี  อนันตโสภาจิตร์
3. นางสาวหทัยกิ่ง  รัตตโน
 
86 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกอฟฟารี  สะโตง
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  แซ่อึ่ง
3. เด็กหญิงณิชนันท์  ทองช่วย
4. เด็กชายตนุภัทร  ควรสมบัติ
5. เด็กหญิงพรศิริ  โทรัตน์
6. เด็กชายสมรักษ์  ใหม่น้อย
7. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ขาวล้วน
8. เด็กชายโพธิ์ไทร  แก้วสาร
 
1. นางพริ้มเพรา  ธงไชย
2. นางสาวศิริพร  แป้นสุข
3. นายดำรงค์  เกลี้ยงจันทร์
 
87 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 80.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายรัชติพล  รัตนบุรี
 
1. นางสาวศีตภา  โล่ห์จิรกาญจนกุล
 
88 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กชายนพนนท์  ศรีลาพันธ์
 
1. นายสุธน  เพ็ชรประสมกูล
 
89 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวจีระพร  สายหงษ์
 
1. นางสุภาพร  วิชัยดิษฐ
 
90 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายทศพร  ช่วยเกิด
 
1. นางสาวสุพัตรา  เกปัน
 
91 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงทาริกา  บุปผามาโล
 
1. นายณาณพล  เจริญเกตุ
 
92 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีเพชร
 
1. นางพวงเพชร  สำรวญ
 
93 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายภูวทิตย์  ณ สงขลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์  นกแก้ว
 
94 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  เพชรพวง
 
1. นายธีรยุทธ  หมู่เก็ม
 
95 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายรักเกียรติ  ทองดี
 
1. นางพวงเพชร  สำรวญ
 
96 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวดุษฎี  แสงอรุณ
 
1. นายพงษ์พันธ์  จีระภา
 
97 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวสุพรรณี  เงินปา
 
1. นางสาวอรณิภา  ไกรเทพ
 
98 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายวีรภัทร  ปรางโท้
 
1. นายชัยยันต์  อุสาห์มัน
 
99 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 73.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายสุวิจักขณ์  รัตนภรณ์
 
1. นายพงษ์พันธ์  จีระภา
 
100 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวจินตนา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวอารีรัตน์   ชูทอง
 
101 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 4 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวปรียาพร  จันทร์สุวรรณ
 
1. นายชาญวิทย์  เกิดขุมทอง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวจิรภัทร  วงศ์ศิลป์
2. นางสาวปราณี  จิรภิญโญ
3. เด็กหญิงพัชรา  สงวนศรี
4. นางสาวพัชราภรณ์  พลแสง
5. นางสาวลักษิกา  จวนแจ้ง
 
1. นางสาวนุชรินทร์  สุวรรณชาตรี
 
103 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายธนกร  จงกลบท
2. เด็กหญิงนารี  กาจิ
3. นางสาวพรนลิน  จารวรรณ
4. เด็กหญิงฟาฏีรา  ประดู่
5. นางสาวสุพรรณี  เงินปา
 
1. นางพรพิมล  ทองเต็ม
 
104 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวจินตนา  แสงสว่าง
2. นายพศวัต  โคตะมีย์
3. นางสาวมาซีเต๊าะ  เจะเลาะ
4. นางสาววลัยพรรณ  ปรีดา
5. นายสรศักดิ์  หมื่นแจ้ง
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวกมลนัทธ์  ทับไทร
2. นางสาวจันทิมา  ชูเลิศ
3. นางสาวจิดาภา  ชอบประดิษฐ์
4. นางสาวภัทราวดี  บุญแต่ง
5. นางสาวสุดารัตน์  ฤดี
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  ธนไพโรจน์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายสุริยา  ชูภิรมย์
 
1. นางสาวสุรีมาตย์  สุวรรณศรี
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 45.65 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายกฤษติน  ช่อผูก
 
1. นายวัชรพงษ์  ชูจันทร์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายพุฒิเมศ  บุญละดี
 
1. นางสาวปาริชาต  จิตต์กำแหง
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายปุรเชษฐ์  ไชยสวัสดิ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ยาเถิน
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 51.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายนิธิกร  เทพทอง
 
1. นายมนตรี  รัตนบุรี
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนดล  หอมรสกล้า
 
1. นางจุรี  โก้สกุล
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายฟารุก  โต๊ะและ
 
1. นางสาวปาริชาต  จิตต์กำแหง
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายพสิษฐ์  บุรินทรโกษฐ์
 
1. นางสาวพรรณทิวา  ยะถา
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.67 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  แซ่อึ่ง
 
1. นายอัสสยุช  รักษ์พงศ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกฤติกา   อ่วมเจริญ
 
1. นางสาวนิติภรณ์  กลิ่นมาลี
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนพล  กาเยาว์
 
1. นางสาวอรทัย  มิตรสูงเนิน
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายรัตนพล  สนใจ
 
1. นางสาวพรพิมล  ชูดวงจันทร์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายวิศรุต  ประกอบปราณ
 
1. นางสาวสุวิรชา  พักดี
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.7 ทอง 4 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายปุณยวีร์  ประพันธ์บัณฑิต
 
1. นายศรีหราช  ขุนทอง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายโสภณ  จิตราภิรมย์
 
1. นายชาญณรงค์  ทองรักษ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายจีรยุทธ  เจ๊ะมามะ
 
1. นายศรีหราช  ขุนทอง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายภูธร  พรหมดนตรี
 
1. นางสาวพรพิมล  ชูดวงจันทร์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 75.2 เงิน 4 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวชนมน  พิทักษ์ภาวศุทธิ
 
1. นายสัญชัย  ทองสารไตร
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายกอเซ็ม  สะแม
2. นายวีรพล  แรแร
3. นายสุทธิพงศ์  โสธานิตย์
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายกิตติพงษ์  สุดจิตร
2. นายวีระเชษฐ์  เพ็ชรย้อย
3. เด็กชายสมบูรณ์  จะนู
 
1. นายครรชิต  รัตนพงศ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจิรชยา  จิตธรรมาภิรมย์
2. เด็กหญิงสมหญิง  วงศ์ศิริ
3. นายอานนท์  ยายี
 
1. นางสาวเยาวธิดา  เพชรลอย
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายบุณยกร  หมัดอะดัม
2. เด็กชายประวีณ  พริกเบ็ญจะ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สุวรรณชะนะ
 
1. นางสาววันวิสาห์  สุขะถิน
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายทยากร  สมบูรณ์
2. เด็กชายภูวนัย  ทองหล่อ
3. เด็กชายสุธิโชติ  สันสะท้าน
 
1. นางสาวธนัชพร  บุญแต่ง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายประสิทธิ์  บิลอารีย์
2. เด็กชายวัชรชัย  รอดรัตน์
3. เด็กชายวิษณุ  ลิ้มสุคนธ์
 
1. นายไพฑูล  เทพรัตน์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายปรเรศ  วัฒภักดี
2. เด็กชายหรินทร์  พนม
3. เด็กหญิงเนตรชนก  พูนกลาง
 
1. นางมันตา  วิสาละ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กหญิงกัญฐิกา  เพชรบุรี
2. นางสาวทิพย์อาภา  วรรณประชา
3. เด็กชายสุไลมาน  ยายอ
 
1. นางสมพร  ยามาเจริญ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายทวีศักดิ์  ศรีรอด
2. นายทศพล  ขัติยศ
3. นายยุทธศักดิ์  อ่วมพัฒน์
 
1. นายสุรศักดิ์  โมกสุวรรณ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายวีรภัทร  ปรางโท้
2. นายอนุสรณ์  เอียดราชวงศ์
3. นายโสภณ  จิตราภิรมย์
 
1. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายธีรยุทธิ์  บัวทอง
2. นายนัสรุดดิน  กาเซ็ง
3. นายภานุพงศ์  ไวยโร
 
1. ว่าที่ร้อยเอกสิทธิโชค  สถิรวณิชย์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายฉัตรไชย  ไหมคง
2. นายธีระพล  สุวรรณนิตย์
3. นางสาวนิสาชล  อินปิน
 
1. นางณภาพัช  ราโชกาญจน์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายนโรดม  พลเคน
2. นางสาววรัญญา  ผาสุข
3. นายวีรภัทร  เกษเพชร
 
1. นางศุภมาศ  หอยสกุล
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวนิจรีวรรณ  วิเชียร
2. นางสาววรรณวิษา  อักษรทิพย์
3. นางสาวอาภาภรณ์  นาคประเสริฐ
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายกอเซ็ม  สะแม
2. นายวีรพล  แรแร
3. นายสุทธิพงศ์  โสธานิตย์
 
1. นางกิตติกา  คงชู
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาววีระวรรณ  ชูบัวแก้ว
2. นางสาวศิริพร  เกษโร
3. นางสาวสิริรัตน์  สุขแก้ว
 
1. นางสาวรดา   ไกรรอด
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายวัชรกรณ์  จันทรัตน์
2. นางสาวสุพรรณษา  ก้อยสันติพานนท์
3. นางสาวเจนจิรา  เพชรด้วง
 
1. นางสาวพรวิภา  ขวัญพรหม
2. นางวิไลรัตน์  สุวรรณ์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวรจนารถ  รอดปลอด
2. นางสาวอรอุมา  หัสดิน
3. นายแบน  พอทเตอร์
 
1. นางชฎาภรณ์  คงไพฑูรย์
2. นางสาวพัชรี  ทองเพชร
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายชัยณรงค์  บรรพบุตร
2. นายอนาวิล  จิตรนาวี
3. นายอานนท์  ยายี
 
1. นางจุรี  โก้สกุล
2. นางเกศแก้ว  เวชสิทธิ์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวขวัญทราย  แก้วผอม
2. นางสาวบุญทิพย์  บุญคุ้ม
3. นายสัญชัย  เชื้อโห้
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สังข์นวล
2. นายศิลป์  พรมแม้น
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายธนกร  ฉันทโพธิ์สิริ
2. นายธเนศพล  กมลวาทิน
3. นางสาวสกุลทิพย์  จิตรแก้ว
 
1. นางสุรี  ไฝไทย
2. นางสาววันวิสา  พลหมอ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายธงไชย  แวกล้อม
2. นายภูสิทธิ์  บุญส่ง
3. นายวัชรินทร์  ลึกซึ่ง
 
1. นางสาวดารณี  รัตนกระจ่าง
2. นางสาวณิชานันท์  หนูยศ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85.3 ทอง 4 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เพชรดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปานมณี
3. นายอนุสรณ์  เอียดราชวงศ์
 
1. นางสาวศิริพร  ฐานันดรวัฒน์
2. นางสาวสมใจ  คงทองดำ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายธนโชค  โพธิ์เงิน
2. นายวีรกร  สังสะอาด
3. เด็กชายสิทธิเดช  ยวงสุวรรณ
 
1. นางจิตรา  เรืองมณี
2. นางประยูร  แสงประทีป
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายชัยณรงค์  บรรพบุตร
2. เด็กหญิงพิมพ์ประพัฒน์  เพชรลุ
3. เด็กชายฤกษ์ฤทธิ์  มานะบุตร
 
1. นางสุกุล  ศิลารักษ์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวศิโรธร  ตันหงษ์
2. นายอดิเกียรติ  ยมโดย
3. นางสาวเบญจมาศ  คมเฉียบ
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
2. นางกิตติกา  คงชู
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาววัลย์ทิชา  ดาบทอง
2. นางสาวสาวิตรี  เชื่องช้าง
3. นางสาวสุรีรัตน์  แสงอาวุธ
 
1. นางชฎาภรณ์  คงไพฑูรย์
2. นางสาวศิริพร  แป้นสุข
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายฉัตรชัย  ทนน้ำ
2. นายนพนเรนทร  สาลีศรี
3. นายอรรถวัฒน์  สอดศรี
 
1. นางจิราพร  จันสุข
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายชัชวาล  พระนคร
2. นายธงไชย  แวกล้อม
3. นายพีระพัฒน์  แสงศรี
 
1. นางพุทธพร  จันทร์อุดม
2. นางปราณี  ช่วยชัย
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวจุฑาวดี  เพชรรัตน์
2. นายสิทธิโชค  ศิริพรประสิทธิ์
3. นายอรรถพงษ์  โกบเทศ
 
1. นางสาวชนาภรณ์  มุสิกะ
2. นางสาวกาญมณี  เพ็ชรมณี
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกุสุมา  ฟักมณี
2. นางสาวพิมพ์ประพัฒน์  เพ็ชรลุ
3. เด็กหญิงสิตานันท์  แพทย์ขิม
 
1. นางนราธิป  แก้วกาญจน์
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวฑิตยา  รัตน์วิโรจน์
2. นางสาวปภัสรา  โส๊ะ
3. นางสาวสุวนันท์  พลายด้วง
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
2. นางกิตติกา  คงชู
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 78.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวจณิตสตา  สมนิล
2. นางสาวดวงกมล  วิบูลชาติ
3. นางสาวพัชณีญา  ละโว้
 
1. นางสาวจิตรลดา  วัฒนศิลป์
2. นางสุมาลี  ผาแก้ว
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวทิพย์วารินทร์  มะลิสา
2. นางสาวฝาลิตา  ชำนาญนา
3. เด็กหญิงมาดีน่า  เส็นหมาน
 
1. นางสาวรัตนา  สมบัติยานุชิต
2. นางสาวขวัญเรือน  ศรีสัยยาสน์
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายสันติ  พรหมมาตย์
2. นายสุทธิพงษ์  ธรรมดา
 
1. นางสาวสุไรนี  ยี่แล่หมัน
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวณัฐพร  อินทร์ทอง
2. นางสาววันดี  เทพคง
3. นายอนุสรณ์  เอียดราชวงศ์
 
1. นางจิราพร  จันสุข
2. นางสาวจาริษา  ชูยัง
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายสมศักดิ์  จินดา
2. นางสาวอรไท  พรหมจันทร์
3. นางสาวเสาวนีย์  คำขาว
 
1. นางอรัญญา  ชนะฤทธิ์
2. นางกัลยาณี  บุญสนอง
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายธนาวุฒิ  อุปถัมภ์
2. นางสาววราภรณ์  ประทีป ณ ถลาง
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  อินต๊ะพงค์
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวฐิติมน  เลียบวงศ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กุลสุข
 
1. นางพุทธพร  จันทร์อุดม
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวธนัชชา  โพธิ์ศรี
2. นางสาวฝาลีตา  ชำนาญนา
 
1. นางสาวรัตนา  สมบัติยานุชิต
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายถิรวิทย์  จันทรัตน์
2. นายพีระพงษ์  ชูหมุน
 
1. นางสาวปิลันธนา  คณาวุุฒิ
 
165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายพีรพัฒน์  ยังรอด
2. นางสาวเกศรินทร์  เพ็ชรสุด
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ศรีสัยยาสน์
 
166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายชัชวาล  พระนคร
2. นายสาธิต  จันทร์กลับ
 
1. นางพุทธพร  จันทร์อุดม
 
167 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายชญานิน  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงธนพร  ศรีเพชรแก้ว
 
1. นางศิวิกร  ไชยเลิศ
 
168 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวทวิพัน  แก้วสมศรี
2. นางสาวศุภกานต์  นิดคง
 
1. นางสุมาลี  ผาแก้ว
 
169 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชลิตา  ปนกลิ่น
2. เด็กหญิงสมหญิง  วงศ์ศิริ
 
1. นางสาววีรยา  หนูสงค์
 
170 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวศิโรธร  ตันหงษ์
2. นายอดิศักดิ์  ศรีสงเคระห์
3. นายอดิเกียรติ  ยมโดย
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
2. นางกิตติกา  คงชู
 
171 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายณัฐพงษ์  นาคแท้
2. นางสาวณัฐลิกา  พลพิชัย
3. นายดนุสร  เพ็งโอ
 
1. นายอนงค์  เกิดศรี
2. นายมนชัย  ทองแป้น
 
172 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายพรประเสริฐ  บุตรโกบ
2. นายพรพิพัฒน์  พรหมเดช
3. เด็กชายอนิวรรต  ชูถึง
 
1. นางจุรี  โก้สกุล
2. นางสาววรียา  หนูสงค์
 
173 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายจีรยุทธ  เจ๊ะมามะ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สมุด
3. นายมารูวาน  ยามา
 
1. นายเริงชัย  ไชยมุณี
2. นายธีระพล  เทพรัตน์
 
174 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายคุณากร  ถาวรสังข์
2. เด็กชายนิรวิทย์  เกื้อกูล
3. นายสมปราชญ์  ชูสีอ่อน
 
1. นางสุชาดา  ทวีทรัพย์
2. นายนนทรัตน์  พัฒศรีเรือง
 
175 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายนภดล  เก็บสมบัติ
2. เด็กชายประสิทธิชัย  ไฝ่เส้ง
3. เด็กชายพชร  รัตนภรณ์
 
1. นางสาวชลากร  เกตุศรัทธา
2. นางสาวสุธารัตน์  ทองซ้วน
 
176 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายบัณฑิต  ครองวงศ์
2. เด็กหญิงพิมพ์อร  คล้ายอุดม
 
1. นางสาวเกศศิรินทร์  อนุจันทร์
2. นางรัชนีวรรณ  ภักดีบุรี
 
177 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อุนานุภาพ
2. เด็กชายอภิธาร  สุวรรณเดชา
 
1. นางสาวจันทร์อัมมร  เกตุแก้ว
 
178 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายพัสกร  อินทบุตร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอียดเงิน
 
1. นางสาวเกษรา  เลี่ยมแก้ว
2. นางสาววรกานต์  เส็นบัตร
 
179 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายชนินทร์  ศรีวัชราภรณ์
2. เด็กชายวริศ  ขาวทอง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เต็งทอง
2. นางสาวยุมรินทร์  ณ ศรีสุข
 
180 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายฤทธิเดช  รักขิโต
2. เด็กหญิงสายสุดา  อืนมัง
 
1. นางสาวสุคนธ์  ชูน้อย
2. นางพรรณพิไล  มานะทวี
 
181 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กชายวีรภัทร  พัดจาลจุล
2. เด็กชายอาฟันดี  ลือบาน๊ะ
 
1. นางสาวสุกกันยา  สะหยัง
2. นางสาวชัญญานุช  จ่าแก้ว
 
182 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงทวีพร  สีแก้ว
2. เด็กชายศุภกร  ศรีเภาโฮก
 
1. นางสายฝน  ศิวายพราหมณ์
2. นางไพลิน  ชิตพิทักษ์
 
183 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายบัณฑิต  ครองวงศ์
2. เด็กหญิงพิมพ์อร  คล้ายอุดม
 
1. นางสาวเกศศิรินทร์  อนุจันทร์
2. นางรัชนีวรรณ  ภักดีบุรี
 
184 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 70.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงนิชาดา  เพชรานันท์
2. เด็กหญิงรูฮานี  กุโน
 
1. นางสาวช่อราตรี  แสงเงิน
 
185 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 67.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวรรณกร  รัตนสงคราม
2. เด็กหญิงสุวรรณา  คชถิ่น
 
1. นางสาวเยาวธิดา  เพชรลอย
 
186 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธวัตชัย  เอมวัต
2. เด็กชายศักดินนท์  ปาทาน
 
1. นางเฉลิมสิริ  โชติวงศ์พิพัฒน์
2. นางสาวสุกัญญา  ไทรแก้ว
 
187 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กหญิงซีนีเราะ  ดอเลาะ
2. เด็กชายอาซิซ  หมัดสะริ
 
1. นางสาวสุคนธ์  ชูน้อย
2. นางพรรณพิไล  มานะทวี
 
188 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายชนินทร์  ศรีวัชราภรณ์
2. เด็กชายทินกร  แก้วไฝ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เต็งทอง
2. นางสาวเพ็ญทิพย์  แก้วสังข์
 
189 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 60 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายปิยราช  แก้วเพ็ชร
2. เด็กหญิงวัลภา  บุญกูล
 
1. นางสาวมริดา  ไทยถนอม
2. นางสาวสุไรนี  ยี่แลหมัน
 
190 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายเจษฎาวุธ  แป้นงาม
 
1. นางสาวจุฑาฎา  โสภาลัย
 
191 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงนูรฮานีฟา  สาและ
 
1. นางรัชนีวรรณ  ภักดีบุรี
 
192 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวรรณกร  รัตนสงคราม
 
1. นางเกศแก้ว  เวชสิทธิ์
 
193 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 81 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  แก้วบ้านดร
 
1. นางสาวจันทร์อัมมร  เกตุแก้ว
 
194 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายศักดินนท์  ปาทาน
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  เศษวิ
 
195 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายรัชชานนท์  เวียงจันทร์
 
1. นางสาวอัจจนา  ทองดำ
 
196 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายธนวันต์  ทิพย์ลองพล
 
1. นางสาวสุคนธ์  ชูน้อย
 
197 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 60 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอียดเงิน
 
1. นางสาววารุณี  นวลมุสิก