หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-kbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายจาตุรนต์ รัตนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลประธานกรรมการ
2. นางสุรินญา แสงศรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวลีลาวดี บุตรครุธศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางศรีจิตต์ ขวัญแก้วโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสุรินญา แสงศรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวลีลาวดี บุตรครุธศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางถวิล คงสุวรรณ์โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ฐานันดรวัฒน์โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาววันวิสา พลหมอโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวยินดี พรหมจรรย์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางผดุงศรี พสุนธราธรรมโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวเกศรา ดำชูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวยินดี พรหมจรรย์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางผดุงศรี พสุนธราธรรมโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวเกศรา ดำชูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาวยินดี พรหมจรรย์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางผดุงศรี พสุนธราธรรมโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวเกศรา ดำชูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมศรี เมฆมุสิกโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวผุสดี เพ็ชร์ทองโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมศรี เมฆมุสิกโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ชัยมณีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวผุสดี เพ็ชร์ทองโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางพริ้มเพรา ธงไชยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวผุสดี เพ็ชร์ทองโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ โกมาดโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ชัยมณีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางโกสุม วรรณเมธีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ โกมาดโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ชัยมณีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางโกสุม วรรณเมธีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายชำนาญ โกมาดโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ชัยมณีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางโกสุม วรรณเมธีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวลีลาวดี บุตรครุธศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายจาตุรนต์ รัตนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูลกรรมการ
3. นางสุรินญา แสงศรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลกรรมการ
2. นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสมควร คงแสงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณพิไล มานะทวีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางพัฒน์นรี โพธิ์น้อยโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพรพิมล ทองเต็มโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพริ้มเพรา ธงไชยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี นิสโรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ ศรีคงโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันแอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิพนธ์ นิกาจิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานีประธานกรรมการ
2. นางสายสุณีย์ ชโลธรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา โสภากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลากรรมการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายสุณีย์ ชโลธรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา ปราบณรงค์โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวสุนิสา โสภากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลากรรมการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปะ

การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลประธานกรรมการ
2. นายสันติ สุวรรณสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ ยอดรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายสันติ สุวรรณสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ ยอดรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร แจ่มสุริยาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางกาญจนา ชะลาโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายเกรียงไกร แจ่มสุริยาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางกาญจนา ชะลาโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6
1. นายเกรียงไกร แจ่มสุริยาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางกาญจนา ชะลาโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายเกรียงไกร แจ่มสุริยาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางกาญจนา ชะลาโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิคม สินธุแปงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
2. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิคม สินธุแปงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายนิคม สินธุแปงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงค์ บำรุงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกรียงไกร แจ่มสุริยาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางสาวจงรักษ์ สุวรรณทวีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิคม สินธุแปงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร นุริตมนต์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิคม สินธุแปงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร นุริตมนต์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายนิคม สินธุแปงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ปิ่นทองพันธุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายเกรียงไกร แจ่มสุริยาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นายประทีป จิตหลังศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลากรรมการ
3. นางสาวจงรักษ์ สุวรรณทวีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุรินญา แสงศรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพรรณพิไล มานะทวีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวชุติมา ปราบณรงค์โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสุรินญา แสงศรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพรรณพิไล มานะทวีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวชุติมา ปราบณรงค์โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพริ้มเพรา ธงไชยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางปรียา มณีมั่งคั่งโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
3. นางทัศนีย์ ชัยมณีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางพริ้มเพรา ธงไชยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางปรียา มณีมั่งคั่งโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
3. นางทัศนีย์ ชัยมณีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายสุณีย์ ชโลธรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีประธานกรรมการ
2. นางปรียา มณีมั่งคั่งโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
3. นางสาวชุติมา ปราบณรงค์โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุวรรณจำรูญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนองกรรมการ
3. นายญาณพล เจริญเกตุโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางสาวเหรียญ ชีวโสภณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุวรรณจำรูญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนองกรรมการ
3. นายญาณพล เจริญเกตุโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวเหรียญ ชีวโสภณข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐณิชา ธนไพโรจน์โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวเหรียญ ชีวโสภณข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐณิชา ธนไพโรจน์โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝารองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลกรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ ยอดรักษ์ราชประชานุเคราะห์ 19 นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝารองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลกรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ ยอดรักษ์ราชประชานุเคราะห์ 19 นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวเหรียญ ชีวโสภณข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราวดี อินคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่กรรมการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสายสุณีย์ ชโลธรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ชัยมณีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางอิ่มใจ จันทรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานีกรรมการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสายสุณีย์ ชโลธรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ชัยมณีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางอิ่มใจ จันทรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานีกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายอำพล จ่าพันธ์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล ชูดวงจันทร์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู ทิพยโสธรครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสุรี ไฝไทยโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล ชูดวงจันทร์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวสุรีมาตย์ สุวรรณศรีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายชินกฤต ตันสตูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลกรรมการ
3. นายศรีหราช ขุนทองโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุรี ไฝไทยโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นายชินกฤต ตันสตูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลกรรมการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายอำพล จ่าพันธ์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายชินกฤต ตันสตูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลกรรมการ
3. นายศรีหราช ขุนทองโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายนิคม สินธุแปงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู ทิพยโสธรครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายนิคม สินธุแปงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู ทิพยโสธรครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสายพิณ เพ็ชรวงศ์วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาประธานกรรมการ
2. นางสันติยา ช่วยหนูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวจงรักษ์ สุวรรณทวีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสายพิณ เพชรวงศ์วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาประธานกรรมการ
2. นางกิตติกา คงชูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
3. นางสาวพรวิภา ขวัญพรหมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสายพิณ เพ็ชรวงศ์วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาประธานกรรมการ
2. นางกิตติกา คงชูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
3. นางสาวพรวิภา ขวัญพรหมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวสายพิณ เพ็ชรวงศ์วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาประธานกรรมการ
2. นางกิตติกา คงชูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
3. นางสาวพรวิภา ขวัญพรหมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสันติยา ช่วยหนูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางทิพย์บุปผา เพชรมาตศรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกสิทธิโชค สถิรวณิชย์โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสันติยา ช่วยหนูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางทิพย์บุปผา เพชรมาตศรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกสิทธิโชค สถิรวณิชย์โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาวสายพิณ เพ็ชรวงศ์วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา สมบัติยานุชิตโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกสิทธิโชค สถิรวณิชย์โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางนิภา อุตราศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางทิพย์บุปผา เพชรมาตศรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวรางคณา เจริญภักดีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสุจิตรา เจือสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรประธานกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ สุวรรณ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ แผ้วสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางสุจิตรา เจือสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรประธานกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ สุวรรณ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ แผ้วสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางอนงค์ เนตรทิพย์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา สมบัติยานุชิตโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวชิตชญา มหาชูตศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางอนงค์ เนตรทิพย์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิภา ขวัญพรหมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
3. นางสาวชิตชญา มหาชูตศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวลีลาวดี บุตรครุธศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางมณีวรัช บัวแก้วโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวรัตนา สมบัติยานุชิตโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจิตรา เรืองมณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางเอกวรรณ กลิ่นหอมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวชิตชญา มหาชูตศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางจิตรา เรืองมณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางประยูร แสงประทีปโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางกิตติกา คงชูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสายพิณ เพ็ชรวงศ์วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาประธานกรรมการ
2. นางประยูร แสงประทีปโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางกิตติกา คงชูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางประยูร แสงประทีปโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกิตติกา คงชูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
3. นางสาวพรวิภา ขวัญพรหมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลากรรมการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสันติยา ช่วยหนูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวชิตชญา มหาชูตศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลากรรมการ
3. นางสาวรัตนา สมบัติยานุชิตโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสายพิณ เพ็ชรวงศ์วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาประธานกรรมการ
2. นางสันติยา ช่วยหนูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวรัตนา สมบัติยานุชิตโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายฐาปกรณ์ คงแก้วผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นางโสภิณ สุพรมโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายสมพงศ์ อาดำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายฐาปกรณ์ คงแก้วผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นายสมพงศ์ อาดำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลกรรมการ
3. นายมูฮัมหมัด หมีนหลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

ปฐมวัย

การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางวนิดา คงทรัพย์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ แป้นแก้วโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุคนธ์ ชูน้อยโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายประสาน ไชยเอียดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณิภา จิตนุ้ยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่กรรมการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย
1. นางสาวลีลาวดี บุตรครุธศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวปุริมปรัชญ์ หน่อคาสุกโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจงรักษ์ สุวรรณทวีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางวนิดา คงทรัพย์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร แจ่มสุริยาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวสุคนธ์ ชูน้อยโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวมณิภา จิตนุ้ยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายปกรณ์ แป้นแก้วโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางสาวสุคนธ์ ชูน้อยโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายประสาน ไชยเอียดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางสาวชิตชญา มหาชูตศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลากรรมการ
3. นางสาวมณิภา จิตนุ้ยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระดับภาค นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 0-7433-0147
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]