รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอานัส  โยธา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดเดวี  ไพเราะ
 
1. นางศิริรัตน์  ตรีกิจจา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กชายจอห์น  อึ่ง
2. เด็กชายธาวิน  อุทิศานนท์
 
1. นางสาวสุกฤตา  วัฒนเกษมสกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 1. เด็กชายปายจัย  สนิทพจน์
2. เด็กชายมุสลิม  ปานาวา
 
1. นางนริสา  ณ ปัตตานี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กชายนัสอัน  หะ
2. เด็กชายมูฮำหมัดรุสดี  ดอเลาะ
 
1. นางวรดา  โกไศยกานนท์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กชายสมเดช  จรัลจรัสพันธ์
2. เด็กชายอภิรัตน์  พ่อวงศ์
 
1. นางสาวอามีเนาะ  สาเล็ง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. เด็กหญิงจงรัก  จงกิติวรกุล
2. เด็กหญิงฐิติมา  พรหมจันทร์
3. นายธนกฤต  มาเรือง
4. เด็กหญิงศุลีพร  บุญจันทร์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกตวิสิทธิ์
 
1. นายสันติ  แซ่ว่อง
2. นางสาวจรัสศรี  เครือแมน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กชายสุรชัย  แซ่ล้อ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพ็งธรรม
 
1. นางจันทราพร  คงอาวุธ
2. นางสาวรัชนีวรรณ  พุทธศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงรัตนาพร  พ่อครวงค์
2. เด็กชายศุภวัตร  พ่อวงศ์
 
1. นางจันทราพร  คงอาวุธ
2. นายเสกสรรค์  เส็นเจริญ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงวรพนิต  อารีจิต
2. เด็กชายอนุรักษ์  แซ่หลี
 
1. นางรัชนีวรรณ  พุทธศรี
2. นางจันทราพร  คงอาวุธ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงอะนิส  เจ๊ะและ
 
1. นางสาวยูวันดา  หะยีสะมะแอ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสิรินยา  สามะ
 
1. นางสาวยูวันดา  หะยีสะมะแอ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนูรูนอีน  บาหะ
 
1. นางสาวยูวันดา  หะยีสะมะแอ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงยามีล๊ะห์  ซียง
 
1. นางสาวยูวันดา  หะยีสะมะแอ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กหญิงนารีมะห์  ออแนะ
 
1. นางสาวนูรีซา  เจ๊ะดาแม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงจันทนา  ลาวอือ
2. เด็กหญิงจิรดา  เปรมทวีกุล
 
1. นางสาวนาศูฮา  ปาแว
2. นางอรัญชนา  หนูชูสุข
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงนานู  ลาหู่
2. เด็กหญิงสุพรรณพร  จะนู
 
1. นางสาวนาศูฮา  ปาแว
2. นางอรัญชนา  หนูชูสุข
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  อรุณศิริปรีดา
2. เด็กหญิงอธิตยา  โตนะโพธิ์
 
1. นางสาวลักษมี  ศิลากุล
2. นางรัชนีวรรณ  พุทธศรี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไชยศรี
 
1. นายยูโซะ  การี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 1. เด็กหญิงปวีญากร  กรเกษแก้ว
2. เด็กหญิงวิกานดา  วงศิกุล
3. เด็กหญิงสุมินตรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพิชญธิดา  นุ้ยหนู
2. นายอภิรักษ์  ศิริ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คล้ายสังข์
2. เด็กหญิงอรสา  บุญช่วย
3. เด็กชายอามีน  ซาลัง
 
1. นางสาวสุพิชาญ์  ด้วงรุ่ง
2. นางเพียงดาว  ศรีภักดี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กชายจิระวง  มากบรรจง
2. เด็กชายณัฐภัทร  สุขวัติ
3. เด็กชายถิรวุฒิ  ไข่มุกข์
4. เด็กหญิงธนัชพร  ประเสริฐคงแก้ว
5. เด็กชายธีรภัทร์  วสุโรจน์
6. เด็กชายธเนศ  อรอินทร์
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ  หวังผดุงเกียรติ
8. เด็กหญิงนฤตย์  ไข่มุกข์
9. เด็กหญิงบุซรอ  เจ๊ะเค๊ะ
10. เด็กชายบุญสมภพ  ทองอ่อน
11. เด็กชายปฏิญญา  เจริญวิเทศ
12. เด็กชายปราบมาล  สมใจ
13. เด็กชายรวิชา  คงสนิท
14. เด็กชายวายุ   วุฒทิ
15. เด็กชายศรายุทธ  เข็มเพชร
16. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เทียนทอง
17. เด็กชายสุรบดินทร์  อารีพันธ์
18. เด็กชายอนันต์ยศ  เมืองเสน
19. เด็กชายเกียรติภูมิ  วงสุนา
20. เด็กชายไพซอล  ดาเด๊ะ
 
1. นายสุคนธ์  ไข่มุกข์
2. นางสาวเยาวรัตน์  จันทราวิสุทธิ์
3. นางจินตนา  ประเสริฐคงแก้ว
4. นางขนิษฐา  วงศ์พิพัฒน์กุล
5. นางศิริรัตน์  ตรีกิจจา
6. นายสุพัฒน์  แซ่ท้าม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจุโป 1. เด็กชายสำราญ  ทองก่อปาน
 
1. นายวิชัย  อรชร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต 1. เด็กหญิงสุลาวรรณ  ชูช่วย
 
1. นายอุกฤษฎ์  โลหะวิจารณ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กชายถิรวุฒิ  โนนทิง
 
1. นางสาวนิภาพร  ไพมณี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงโนรีดา  แปแนะ
 
1. นางสมร  ศรีเทพ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กชายถิรวุฒิ  โนนทิง
 
1. นางสาวนิภาพร  ไพมณี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงศิรินทร  สมใจ
 
1. นายเจริญศักดิ์  โรจนรักษาวงค์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงธีรดา  มูเซอ
 
1. นายเจริญศักดิ์  โรจนรักษาวงค์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจุโป 1. เด็กชายสำราญ  ทองก่อปาน
 
1. นายวิชัย  อรชร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. เด็กหญิงปณาลี  ชูแหละ
 
1. นางวรรณา  วงษ์วิริยะกิจ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเยาะ 1. เด็กชายเอกภพ  วงศ์แย้ม
 
1. นางฉวีวรรณ  วงศ์ทองดี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเยาะ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลูกอินทร์
 
1. นางฉวีวรรณ  วงศ์ทองดี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กชายถิรวุฒิ  โนนทิง
 
1. นางสาวนิภาพร  ไพมณี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเยาะ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ลูกอินทร์
 
1. นางฉวีวรรณ  วงศ์ทองดี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กหญิงคอรีเยาะ  สะอะ
2. เด็กหญิงซูวัยบ๊ะห์  นิวา
3. เด็กหญิงซูเฟียยานี  มานะ
4. เด็กหญิงซูไรดา  สะตือบา
5. เด็กหญิงซูไรดา  ซียง
6. เด็กชายซูไวรี  เจ๊ะมะ
7. เด็กชายตูแวซูฮัยมี  นิเด
8. เด็กชายตูแวฮูไลมาน  นิหลง
9. เด็กหญิงนัสริน  เจ๊ะโซ๊ะ
10. เด็กหญิงนาเดียร์  อีแมลอดิง
11. เด็กหญิงนูรฟุดลาย์  มะเซ็ง
12. เด็กหญิงนูรอินซาน  สะแต
13. เด็กหญิงนูรัยฮัน  บาโระสะนอ
14. เด็กหญิงนูรีฟา  สะหะ
15. เด็กหญิงนูรูลฮาซ๊กีน  เจ๊ะยอ
16. เด็กหญิงนูรูฮูดา  โตะลู
17. เด็กหญิงบิสมีลา  ดาราแม็ง
18. เด็กหญิงฟาตีเมาะห์  เด็ง
19. เด็กหญิงฟิตรียะห์  ดอฮอ
20. เด็กหญิงมัสอาร์ยู  วาเงาะ
21. เด็กหญิงมาซีเต๊าะ  ดีโซ๊ะ
22. เด็กชายมูฮาหมัด  หะยีดามะ
23. เด็กหญิงรอฮีมะห์  อาแว
24. เด็กหญิงลาตีฟะห์  ยีสาและ
25. เด็กหญิงศิริพร  จะอือ
26. เด็กหญิงสีตีอาอีเสาะห์  มะสาและ
27. เด็กหญิงสุไรยา  โซเย็ง
28. เด็กหญิงสูวัยบะห์  มีนา
29. เด็กหญิงอัญชิสา  พงศาปาน
30. เด็กหญิงอัฟนาน  แนลูแล
31. เด็กหญิงอัสมะ  อายี
32. เด็กหญิงอาดีละห์  อุมา
33. เด็กหญิงอาวาตีฟ  อาบูดี
34. เด็กหญิงอาอีเสาะห์  บาราเห็ง
35. เด็กชายฮาซัน  แวสะแอ
 
1. นางมารียะห์  แลคอ
2. นางสาวสาพูรอ  ปาแว
3. นางสาวฟาเต็น  อูบี
4. นายอารง  เดเบาะ
5. นางสาวนัสรี  ไชยมิกัน
6. นายฮารีส  เลาะแมหามะ
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหร 1. เด็กชายซาการียา  สาเมาะ
2. เด็กชายดานียาล  เจะแมง
3. เด็กหญิงนิสุวรรณี  เตาะสาตู
4. เด็กหญิงนูรอารีซา  ยะโต๊ะ
5. เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  มูฮิ
6. เด็กชายอัฟนาน  ตาเละ
7. เด็กหญิงอัสมะ  อาแว
8. เด็กหญิงอัสหม๊ะ  ซีนา
 
1. นางเพ็ญพันธุ์  คงสาม
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงนันทวรรณ์  ทองมาก
2. เด็กหญิงภาชินี  นามติราช
3. เด็กหญิงมยุเรศ  แซ่เจียง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองรอด
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองแก้ว
 
1. นายยูโซะ  การี
2. นายเสกสรรค์  เส็นเจริญ
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กหญิงนูรีดา  ยูกง
2. เด็กหญิงอามานี  เจะหนิ
 
1. นางนุชรี  ศิริสุวรรณ
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหร 1. เด็กหญิงนาดียะห์  อูมา
2. เด็กหญิงนูรีฮัน  เจะมะ
3. เด็กหญิงฟิรดาว  บาเหะ
4. เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  บูงอสายู
5. เด็กหญิงยูรีนา  สาแมง
6. เด็กหญิงอิบตีซาม  หะยะ
 
1. นายรัชพล  แซ่ไหว
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 1. เด็กชายณัฐชัย  คงทอง
2. เด็กชายนภัทร  เบญจศิโรรัตน์
3. เด็กชายบรรณวิชญ์  เพ็ญบูรณ์
4. เด็กชายภานุพงศ์  วังสปราบ
5. เด็กชายสันติชัย  อินทรวิเชียร
6. เด็กชายสุรพัศ  ขุนทอง
 
1. นายวีระ  ลิมป์พิทักษ์พร
2. นางสาวยามีละ  อาแว
3. นางสาวรอมล๊ะ  บือแน
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงฐนภรณ์  เพชรเศษ
2. เด็กหญิงพรเลิศ  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เข็มเพชร
 
1. นางสาวเจริญศรี  แซ่กิ้ม
2. นางสาวสีวรรณ์์  ไชยกุล
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงกมลชนก  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงญาดา  ลาหู่
3. เด็กหญิงปราณี  ปราบปรี
 
1. นางสาวเจริญศรี  แซ่กิ้ม
2. นางสาวสีวรรณ์  ไชยกุล
 
43 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาข่อย 1. เด็กชายซูกีฟลี  มณีหิยา
2. เด็กหญิงนาเดีย  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวซูไรนี  ละไบมัด
2. นางสาวทศพร  บาฮา
 
44 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กชายนาซาอี  ลาเตะ
2. นายมะยูโซ๊ะ  สะมาแอ
3. เด็กชายมารูวัน  แวยามา
 
1. นายอันวาร์  ซียง
2. นายมะยูกี  ่บือโต
 
45 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กชายบาหะซัน  ซอเด็ง
2. เด็กชายมูฮำหมัดยุฟรี  วอซา
 
1. นายอันวาร์  ซียง
 
46 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 1. เด็กหญิงมทินา  โพธิรัตน์
2. เด็กชายรัตนากร  ทองชิตเชื้อ
 
1. นางสาวปิยนุช  แซ่หลี
2. นางสาวอัจฉรา  จันทร์ธุรส
 
47 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนอรอัยดา  บินตีมูฮัมหมัดนอ
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ทวินันท์
 
1. นางสาวณฐมน  พายุหิน
2. นางอุไรวรรณ  พายุหิน
 
48 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่ยุก
2. เด็กหญิงสุภัชชา  บุตรพรม
 
1. นางสาววิจิตรา  แซ่เล่า
 
49 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กชายฟูรซาน  บาซอ
2. เด็กชายอดินัน  มะหะหมัด
 
1. นางสาวณฐมน  พายุหิน
2. นางสาวสุจิรา  แวอาแซ
 
50 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1. เด็กชายคุณัชญ์  วรรณคำ
2. เด็กหญิงสุชานาถ  งามศรีตระกูล
 
1. นายฐิติ  เผ่าวรรธนะพันธุ์
2. นางสาวยาทินทา  พึ่งพรพระ
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กชายชัชวาลย์  จะบู
2. เด็กชายธนัยวัฒน์  แซ่จาง
3. เด็กชายอภิชาติ  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวตรีรัตน์   ภูเกิด
2. นายเสกสรรค์  เส็นเจริญ
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กชายกัณตพล  หมื่นผดุง
2. เด็กชายพายุ  พ่อหนู
3. เด็กชายสนธยา  ธ.น.ปน
 
1. นายยูโซะ  การี
2. นายเสกสรรค์  เส็นเจริญ
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาแตตูแง 1. เด็กหญิงซะวานะฮ์  กาเซ็ง
2. เด็กชายสะมะแอ  ดือราพอ
3. เด็กหญิงฮุสนา  อุมา
 
1. นางสาวรอกีเย๊าะ  ดือราพอ
2. นางสาวอามีเน๊าะ  กอตอ
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหร 1. เด็กหญิงซากียะห์  เจ๊ะสามะ
2. เด็กหญิงนูรมา  เฮาะเด็ง
3. เด็กหญิงนูรมี  สาเมาะ
4. เด็กหญิงฟารีดะห์  เตาะสาตู
5. เด็กหญิงอาฟียะห์  แวอูเซ็ง
6. เด็กหญิงฮุซนา  สะเต๊าะ
 
1. นางสาวหอมหวล  ถาวรเศษ
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กหญิงซ๊ตีรุสนานี  เจ๊ะเหาะ
2. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สามะอาลี
3. เด็กหญิงรอกีเย๊าะ  คาเดร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  แวงวรรณ
2. นางสาวศศิกานต์  พวงแก้ว
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหร 1. เด็กหญิงตอฮีเราะห์  แอแบ
2. เด็กหญิงนัสรียา  ขาวแท้
3. เด็กหญิงนาตาซา  สามะ
 
1. นายอับดุลเราะมาน  ขาวแท้
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทิมาล
2. เด็กหญิงชุลีพร  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงสุธาศิน  นุ่นรุ่ย
 
1. นางสาวสุวิดา  ลูดิง
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. เด็กชายคมสัน  ลอเจริญ
2. เด็กชายจิรภัทร  ขยายวงศ์
3. เด็กชายพิชากร  สีสด
 
1. นางสริตา  แซ่หลี
2. นายสันติ  แซ่ว่อง
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดนาวี  หะยะ
2. เด็กหญิงอทิตยา  เจ๊ะแว
3. เด็กหญิงใอรีนา  ยาโงะ
 
1. นางสาวนฤมล  สิงเจริญ
2. นางสาวเสาวภา  บาฮา
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) 1. เด็กหญิงนูซีรา  ยาโกะ
2. เด็กหญิงนูร์อัสมะ  สือแต
3. เด็กหญิงฮานีฟะห์  ดาวาส
 
1. นายสุปรีชา  ดือเร๊ะ
2. นางบัดรียะห์  ดือเร๊ะ
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธีรดา  แซ่ติ้ง
2. เด็กชายมงคล  จันทะรินทร์
3. เด็กหญิงโรสมานี  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสาวไลลา  มะหะมะ
2. นางอุไรวรรณ  พายุหิน
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กหญิงนูรฮาลีซา  นิหลง
2. เด็กหญิงบิสมี  มะมิง
3. เด็กหญิงฟิตเเราะห์  สาเหาะ
 
1. นางเจ๊ะแอเสาะ  กาโฮง
2. นางพาอีซะ  เจ๊ะน๊ะ
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธิตินันต์  ย้อยไชยา
2. เด็กหญิงนูรูลซะห์ลี  เจ๊ะและ
3. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ผงสาย
 
1. นางอุไรวรรณ  พายุหิน
2. นางสาวณฐมน  พายุหิน
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราโมง 1. เด็กหญิงซาลีนา  เจ๊ะเค๊ะ
2. เด็กหญิงซีตีอามีเนาะ  มะมิง
3. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดาราฮา
 
1. นางสาววริศฐากิ์  โพธิ์ทอง
2. นางนิตยา  วิมล
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาลา 1. เด็กหญิงนูรซูวาณี   นิคง
2. เด็กหญิงมัสซูรี  บาเฮาะ
3. เด็กชายโรสเมรี่   ลาเตะ
 
1. นางสาวอัลวาณีย์  อาจณรงค์
2. นางสาววรรณี  หนูชูสุข
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  หนูราม
2. เด็กชายปณิธาน  ชูแหละ
3. เด็กหญิงอาฟีก๊ะ  มูดอ
 
1. นางธนสิริ  เอนกรัตน์
2. นางยารีย๊ะ  ลูดิง
 
67 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กหญิงซัลไลลา  สาและ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  กูนิง
3. เด็กหญิงอัสมะ  สะแลแม
 
1. นางสาวปัทตมา  ปานดำ
2. นางสาวรุ่งทิวา  วิบูลพันธ์
 
68 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 1. เด็กหญิงกัญลยาณีย์  ชูสุข
2. เด็กหญิงนิฟัฎลาล์  อาบู
3. เด็กหญิงศศิวิมล  คงที่
 
1. นางสาวอารีนี  สาและ
2. นางเยาวลักษณ์  กูหะยี
 
69 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต 1. เด็กหญิงรอซีดะห์  เด็งโด
 
1. นางสาวนาปีสะ  มะมิง
 
70 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต 1. เด็กชายสอดีกีน  มะเต๊ะ
2. เด็กชายสอลีฮีน  มะเต๊ะ
3. เด็กชายอาลียะ  สะนิ
 
1. นางซารีพ๊ะ   อับดุลกอเดร์
2. นางสาวนาปีสะ  มะมิง