สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยะลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 22 7 3 32 30 4 3 6 37
2 ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 20 6 6 32 21 6 8 7 35
3 บ้านอัยเยอร์เวง 11 11 8 30 27 8 12 13 47
4 บ้านด่านสันติราษฎร์ 11 8 4 23 17 12 6 12 35
5 บ้านแหร 6 3 2 11 9 5 6 6 20
6 บ้านจุโป 5 6 11 22 12 13 7 17 32
7 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 4 3 3 10 15 6 5 9 26
8 บ้านเยาะ 4 1 2 7 5 5 2 9 12
9 ธีรวิทยา 3 3 4 10 5 6 10 10 21
10 บ้านใหม่ (วันครู 2503) 3 3 1 7 8 6 5 16 19
11 บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 2 7 1 10 8 6 5 3 19
12 บ้านราโมง 2 6 3 11 7 4 7 12 18
13 ถนอมศรีศึกษา 2 4 1 7 4 8 1 4 13
14 บ้านนาข่อย 2 3 1 6 9 3 6 5 18
15 บ้านตาเนาะแมเราะ 2 1 1 4 4 1 3 3 8
16 จงฝามูลนิธิ 1 4 4 9 6 5 6 6 17
17 บ้านโต 1 3 4 8 3 9 12 20 24
18 บ้านมาลา 1 1 0 2 1 3 4 6 8
19 บ้านวังศิลา 1 1 0 2 1 3 4 5 8
20 บ้านบาแตตูแง 1 0 1 2 4 2 0 7 6
21 บ้านจาเราะซูซู 0 2 3 5 2 6 2 6 10
22 สังวาลย์วิท 5 0 2 0 2 2 3 2 11 7
23 บ้านธารน้ำใส 0 2 0 2 2 1 1 3 4
24 บ้านบ่อหิน 0 1 1 2 2 4 8 8 14
25 วชิรศึกษา 0 1 1 2 2 2 3 7 7
26 บ้านธารน้ำทิพย์ 0 1 1 2 0 5 4 5 9
27 บ้านยะรม 0 1 0 1 1 4 0 4 5
28 บ้านศรีนคร 0 0 2 2 1 3 5 4 9
29 เทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 0 0 2 2 0 4 0 3 4
30 บ้านปะเด็ง 0 0 1 1 2 1 1 1 4
31 บ้านธารมะลิ 0 0 1 1 1 3 6 7 10
32 นิคมสร้างตนเองธารโต 5 0 0 1 1 0 2 3 16 5
33 บ้านจาเราะปะไต 0 0 0 0 4 2 2 5 8
34 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 1 1 2 6 4
35 บ้านไทยพัฒนา 0 0 0 0 0 3 2 2 5
36 นิคมสร้างตนเองธารโต 6 0 0 0 0 0 0 2 13 2
37 บ้านศรีท่าน้ำ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
รวม 104 91 73 268 216 159 156 278 531