สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยะลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 30 4 3 6 37
2 บ้านอัยเยอร์เวง 27 8 12 13 47
3 ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 21 6 8 7 35
4 บ้านด่านสันติราษฎร์ 17 12 6 12 35
5 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 15 6 5 9 26
6 บ้านจุโป 12 13 7 17 32
7 บ้านแหร 9 5 6 6 20
8 บ้านนาข่อย 9 3 6 5 18
9 บ้านใหม่ (วันครู 2503) 8 6 5 16 19
10 บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 8 6 5 3 19
11 บ้านราโมง 7 4 7 12 18
12 จงฝามูลนิธิ 6 5 6 6 17
13 บ้านโต 5 9 13 20 27
14 ธีรวิทยา 5 6 10 10 21
15 บ้านเยาะ 5 5 2 9 12
16 ถนอมศรีศึกษา 4 8 1 4 13
17 บ้านจาเราะปะไต 4 2 2 5 8
18 บ้านบาแตตูแง 4 2 0 7 6
19 บ้านตาเนาะแมเราะ 4 1 3 3 8
20 บ้านจาเราะซูซู 2 8 4 6 14
21 บ้านบ่อหิน 2 4 8 8 14
22 สังวาลย์วิท 5 2 3 2 11 7
23 วชิรศึกษา 2 2 3 7 7
24 บ้านธารน้ำใส 2 1 1 3 4
25 บ้านปะเด็ง 2 1 1 1 4
26 บ้านยะรม 1 4 0 4 5
27 บ้านธารมะลิ 1 3 6 7 10
28 บ้านศรีนคร 1 3 5 4 9
29 บ้านมาลา 1 3 4 6 8
30 บ้านวังศิลา 1 3 4 5 8
31 บ้านบัวทอง 1 1 2 6 4
32 บ้านธารน้ำทิพย์ 0 5 4 5 9
33 เทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 0 4 0 3 4
34 บ้านไทยพัฒนา 0 3 2 2 5
35 นิคมสร้างตนเองธารโต 5 0 2 3 16 5
36 นิคมสร้างตนเองธารโต 6 0 0 2 13 2
37 บ้านศรีท่าน้ำ 0 0 1 1 1
รวม 218 161 159 278 538