หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
2 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน  
3 นายสมมาต ศรีใหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน  
4 นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน  
5 นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน  
6 นายพงศ์พันธ์ ลีนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน  
7 นายสมศักดิ์ อินทจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการดำเนินงาน  
8 นางสาวกันยาวีร์ ลีวาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
9 นายจักรพงศ์ ถีราวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน  
10 นางนารีรัตน์ เทพเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
11 นายสมนึก หนูแทน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
12 นางชูจิต ทับพรหม รักษาการผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงาน  
13 นายนิพัทธ์ สัจจะบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
14 นางกนกลักษณ์ บุญปถัมภ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
15 นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
16 นางสาวนิธิวดี จันเหลือง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
17 นางสาวสุระไอนี แวเต๊ะ พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
18 นายศรัทธา สุรัชตนันท์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน  
19 นายยุรบุตร ยะมะกา นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน  
20 นางสาวจิรันธนิน ถาวรสุข เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการดำเนินงาน  
21 นางสาวรติมา อีแมดือเร๊ะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
22 นางจิราภรณ์ หนูแทน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
23 นายมูฮัมมัดอัซวัน มือลี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
24 นางสาวจุรีพร ปล่องบรรจง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
25 นางรูฮาน่า สาเฮาะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
26 นางสาวมูรณี หะยีดอเล๊าะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
27 นายกฤษกร แดเบาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
28 นางสาวพิยดา พิชัยยุทธ พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นางสาวปัทมา การี นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน  
30 นางสาวณัฐปวีร์ สุวรรณมณี นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน  
31 นางสาวกิตติมา นนทพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน  
32 นายวสันต์ ศรีใหม นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน  
33 นางสาวเนาวรัตน์ เมืองสง เจ้าหน้าที่คุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
34 นางสาวรวีวรรณ อนันต์ชื่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
35 นางสาวกุสุมา กามา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
36 นางสาวนิศากร บุญยศ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
37 นางสาวเจริญสุข แซ่กิ้ม นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการดำเนินงาน  
38 นางสาวรุ่งฤดี ชโลธร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการดำเนินงาน  
39 นางสาวกามาลา บาราอิตำ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน  
40 นางสาวศิกานต์ ปล่องบรรจง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน  
41 นางสาวจารุวรรณ รุจิศรัณย์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการดำเนินงาน  
42 นางสาวรัชดาพร มณีสุรัตน์ พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
43 นายนพดล หมะโสะ นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
44 นางสาวศุภานัน จันเหลือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
45 นางสาววราภรณ์ ใจบุญมา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
46 นางสาวเกสรี ตอกอ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
47 นางศศินา นอระพา นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน  
48 นางสาวนิโนรีดา สาและ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน  
49 นางสาวจิรา ตาเย๊ะ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน  
50 นางกรวิกา จักรพงศ์ พนักงานบริการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
51 นางศิริวรรณ ไข่มุก พนักงานบริการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
52 นางสาวโซเฟีย ดาหะยา พนักงานบริการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
53 นายกิตติศักดิ์ จักรพงศ์ พนักงานขับรถ คณะกรรมการดำเนินงาน  
54 นายอาลาวี กุลชรยาคง พนักงานขับรถ คณะกรรมการดำเนินงาน  
55 นายมะนีซา กายุ พนักงานขับรถ คณะกรรมการดำเนินงาน  
56 นางขวัญฤทัย กุลโรจนสิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
57 นางสาวกุลกนก พูลทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
58 นางสาโรมา หัดกาเจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
59 นางสาวสาธิดา ตาเดอิน นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน  
60 นางสาวฮัสนี ซียง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน  
61 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญกำเหนิด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
62 นางมารียานี บาฮา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
63 นายเจ๊ะเฮง มีนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
64 นายวัชระ จันทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
65 นางสุภาพร จันทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
66 นางรัตนาศรี ศิริประภา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
67 นางสาวนิภาพร ดอราฮิม นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน  
68 นางสาวพรพฤกษา จิเวศพงษ์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน  

นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 084-3979501
นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม 095-0362271
นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 083-5299948
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]