หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 31 67 28
2 007 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 15 25 20
3 008 โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู 24 29 28
4 009 โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 16 24 20
5 010 โรงเรียนบ้านจุโป 58 88 70
6 011 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 51 96 67
7 012 โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 12 24 18
8 015 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 25 38 31
9 016 โรงเรียนบ้านธารน้ำใส 7 15 12
10 017 โรงเรียนบ้านธารมะลิ 18 44 28
11 018 โรงเรียนบ้านนาข่อย 24 37 32
12 019 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 36 88 52
13 021 โรงเรียนบ้านบัวทอง 15 29 23
14 022 โรงเรียนบ้านบาแตตูแง 17 32 24
15 020 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 24 45 29
16 023 โรงเรียนบ้านปะเด็ง 14 32 24
17 024 โรงเรียนบ้านมาลา 21 40 31
18 025 โรงเรียนบ้านยะรม 14 37 20
19 027 โรงเรียนบ้านราโมง 32 57 44
20 028 โรงเรียนบ้านวังศิลา 14 26 20
21 029 โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 24 58 39
22 030 โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ 2 2 2
23 031 โรงเรียนบ้านศรีนคร 14 22 19
24 034 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 67 168 99
25 026 โรงเรียนบ้านเยาะ 32 53 45
26 032 โรงเรียนบ้านแหร 27 68 29
27 013 โรงเรียนบ้านโต 56 113 81
28 033 โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) 48 100 70
29 014 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 7 12 11
30 036 โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 23 32 28
31 037 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 43 101 65
32 004 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 43 79 58
33 001 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 23 37 34
34 002 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 20 42 28
35 005 โรงเรียนธีรวิทยา 31 52 40
36 038 โรงเรียนวชิรศึกษา 15 22 17
37 039 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 20 40 21
รวม 963 1874 1307
3181

นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 084-3979501
นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม 095-0362271
นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 083-5299948
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]