หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-yla3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสุขศิริ ทักษกวินโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางมัสนา มะลีโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)กรรมการ
3. นางสาวสีวรรณ์ ไชยกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)กรรมการและเลขานุการ
อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางจินตนา แวมายอโรงเรียนบ้านแหรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา เจริญขวัญโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุจลินท์ จูฑะมงคลโรงเรียนบ้านนาข่อยกรรมการและเลขานุการ
อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางธนสิริ เอนกรัตน์โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิราภรณ์ สุวรรณวงศ์โรงเรียนบ้านเยาะกรรมการ
3. นางวรรณา ธนาวุฒิโรงเรียนบ้านโตกรรมการและเลขานุการ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสาหะ อาแวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5ประธานกรรมการ
2. นางจามรี วิรัตนปราการโรงเรียนบ้านนาข่อยกรรมการ
3. นางอนงค์ น้อยโพธิ์ไพรโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตกรรมการและเลขานุการ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ แขกไทยโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตประธานกรรมการ
2. นางสาวไซนะ แดแบงโรงเรียนบ้านนาข่อยกรรมการ
3. นายบุญมา หาสนามโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายไอหยุ หมัดชุดชูโรงเรียนบ้านโตประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี แซ่ลิ่มโรงเรียนบ้านราโมงกรรมการ
3. นางสาวสุรางค์ ศุกรวรรณโรงเรียนบ้านจุโปกรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางภัทรานิษฐ์ ฉันทจุลสินธุ์โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา วงศ์พิพัฒน์กุลโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางอมร ไชยเทพโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตกรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวนิภาภรณ์ ยะมะกาโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยภรณ์ เพชรคงโรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)กรรมการ
3. นางพรพิมล สรัสสมิตโรงเรียนบ้านจาเราะซูซูกรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุอัญชลี ทองนอกโรงเรียนบ้านราโมงประธานกรรมการ
2. นางเสวียน แววเพ็ชรโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวนาฏยา ซียงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางจงจิตต์ อินทจักรโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางประดับ สาและโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวนูรีซา บาโงโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์กรรมการ
4. นางสาวนฤมล จรัลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านราโมงกรรมการ
5. นายฮาฟีซี อูมาโรงเรียนบ้านเยาะกรรมการ
6. นางสาวสุวรรณี หอมฟุ้งโรงเรียนถนอมศรีศึกษากรรมการ
7. นายสรวิชญ์ เวชภัณฑ์โรงเรียนบ้านจุโปกรรมการ
8. นายมะดาโอะ กายาแดงโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5กรรมการ
9. นายรัชนีวรรณ พุทธศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)กรรมการ
10. นางสาวดารณี สะมะแอโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจงจิตต์ อินทจักรโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี หอมฟุ้งโรงเรียนถนอมศรีศึกษากรรมการ
3. นายมะดาโอะ กายาแดงโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5กรรมการ
4. นางประดับ สาและโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวนฤมล จรัลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านราโมงกรรมการ
6. นายฮาฟีซี อูมาโรงเรียนบ้านเยาะกรรมการ
7. นางสาวนูรีซา บาโงโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์กรรมการ
8. นายสรวิชญ์ เวชภัณฑ์โรงเรียนบ้านจุโปกรรมการ
9. นางรัชนีวรรณ พุทธศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)กรรมการ
10. นางสาวดารณี สะมะแอโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจงจิตต์ อินทจักรโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี หอมฟุ้งโรงเรียนถนอมศรีศึกษากรรมการ
3. นายมะดาโอะ กายาแดงโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5กรรมการ
4. นางสาวนูรีซา บาโงโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์กรรมการ
5. นายฮาฟีซี อูมาโรงเรียนบ้านเยาะกรรมการ
6. นางสาวนฤมล จรัลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านราโมงกรรมการ
7. นางประดับ สาและโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการ
8. นายสรวิชญ์ เวชภัณฑ์โรงเรียนบ้านจุโปกรรมการ
9. นางรัชนีวรรณ พุทธศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)กรรมการ
10. นางสาวดารณี สะมะแอโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางจารีพร โรจนรักษาวงศ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เบ็ญญามาโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางจารีพร โรจนรักษาวงศ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เบ็ญญามาโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางนุชรี ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม ยะปาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5กรรมการ
3. นางสากีนา ดอเลาะโรงเรียนบ้านโตกรรมการ
4. นางนิจการณ์ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์กรรมการ
5. นางสาวซากีนะห์ โซะการงโรงเรียนบ้านธารมะลิกรรมการ
6. นายอาริฟ สาดีนโรงเรียนบ้านแหรกรรมการ
7. นางสาวซุไลดา หะยีดอเลาะโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)กรรมการ
8. นางสาวไซร์นับ เจ๊ะเหาะโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงกรรมการ
9. นายวัชระ จันทรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางนุชรี ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม ยะปาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5กรรมการ
3. นางสากีนา ดอเลาะโรงเรียนบ้านโตกรรมการ
4. นางนิจการณ์ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์กรรมการ
5. นางสาวซากีนะห์ โซะการงโรงเรียนบ้านธารมะลิกรรมการ
6. นางสาวซุไลดา หะยีดอเลาะโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)กรรมการ
7. นางสาวไซร์นับ เจ๊ะเหาะโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงกรรมการ
8. นายอาริฟ สาดีนโรงเรียนบ้านแหรกรรมการ
9. นายวัชระ จันทรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางนุชรี ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงประธานกรรมการ
2. นางสาวไซร์นับ เจ๊ะเหาะโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงกรรมการ
3. นายสุขเกษม ยะปาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5กรรมการ
4. นางสากีนา ดอเลาะโรงเรียนบ้านโตกรรมการ
5. นางนิจการณ์ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์กรรมการ
6. นางสาวซากีนะห์ โซะการงโรงเรียนบ้านธารมะลิกรรมการ
7. นางสาวซุไลดา หะยีดอเลาะโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)กรรมการ
8. นายอาริฟ สาดีนโรงเรียนบ้านแหรกรรมการ
9. นายวัชระ จันทรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.3กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสมโภชน์ ณ ปัตตานีโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นางสาวอามีเนาะ สาเล็งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)กรรมการ
3. นายวิชัย อรชรโรงเรียนบ้านจุโปกรรมการ
4. นายจิรพนธ์ หีมยิโรงเรียนบ้านธารมะลิกรรมการ
5. นางสาวซอฝีด๊ะ สะอาโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตกรรมการ
6. นางยุภาพร วิจิตรพันธุ์โรงเรียนบ้านยะรมกรรมการ
7. นางจินตนา ประเสริฐคงแก้วโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมโภชน์ ณ ปัตตานีโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นางสาวอามีเนาะ สาเล็งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)กรรมการ
3. นายวิชัย อรชรโรงเรียนบ้านจุโปกรรมการ
4. นายจิรพนธ์ หีมยิโรงเรียนบ้านธารมะลิกรรมการ
5. นางสาวซอฝีด๊ะ สะอาโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตกรรมการ
6. นางยุภาพร วิจิตรพันธุ์โรงเรียนบ้านยะรมกรรมการ
7. นางจินตนา ประเสริฐคงแก้วโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมโภชน์ ณ ปัตตานีโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นางสาวอามีเนาะ สาเล็งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)กรรมการ
3. นายวิชัย อรชรโรงเรียนบ้านจุโปกรรมการ
4. นายจิรพนธ์ หีมยิโรงเรียนบ้านธารมะลิกรรมการ
5. นางสาวซอฝีด๊ะ สะอาโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตกรรมการ
6. นางยุภาพร วิจิตรพันธุ์โรงเรียนบ้านยะรมกรรมการ
7. นางจินตนา ประเสริฐคงแก้วโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิรูญ ศักดิ์สองเมืองโรงเรียนบ้านบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิชาญ์ ด้วงรุ่งโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิรูญ ศักดิ์สองเมืองโรงเรียนบ้านบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิชาญ์ ด้วงรุ่งโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเจ๊ะเฮง มีนาศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.3ประธานกรรมการ
2. นายอันวาร์ ซียงโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงกรรมการ
3. นายมะยูกี บือโตโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเจ๊ะเฮง มีนาศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.3ประธานกรรมการ
2. นายอันวาร์ ซียงโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงกรรมการ
3. นายมะยูกี บือโตโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางจันทราพร คงอาวุธโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ พุทธศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)กรรมการ
3. นางจงจิตต์ อินทจักรโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์กรรมการ
4. นางสาวเยาวรัตน์ จันทราวิสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการ
5. นายดนุสรณ์ สุขจ้องโรงเรียนธีรวิทยากรรมการ
6. นายไพรัฐ จิตต์เอื้อเฟื้อโรงเรียนบ้านโตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจันทราพร คงอาวุธโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ พุทธศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)กรรมการ
3. นางสาวเยาวรัตน์ จันทราวิสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายดนุสรณ์ สุขจ้องโรงเรียนธีรวิทยากรรมการ
5. นางจงจิตต์ อินทจักรโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์กรรมการ
6. นายไพรัฐ จิตต์เอื้อเฟื้อโรงเรียนบ้านโตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจันทราพร คงอาวุธโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวรัตน์ จันทราวิสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ พุทธศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)กรรมการ
4. นายดนุสรณ์ สุขจ้องโรงเรียนธีรวิทยากรรมการ
5. นางจงจิตต์ อินทจักรโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์กรรมการ
6. นายไพรัฐ จิตต์เอื้อเฟื้อโรงเรียนบ้านโตกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายรัชกฤช ภวธราปิยการโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ เทพชูแดงโรงเรียนบ้านราโมงกรรมการ
3. นางนวลใย เวชโชโรงเรียนบ้านราโมงกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ ศิริมัญจาโรงเรียนบ้านจุโปประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ลีเม๊าะโรงเรียนสังวาลย์วิท 5กรรมการ
3. นางสาวธัญมน อัษฎาภางกูรโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมเจษ เกตุเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารุณี หะยีตาเย๊ะโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)กรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ จินวรรณ์โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายตุลลา ประเสริฐดำโรงเรียนสังวาลย์วิท 5ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย บาลแพทย์โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์กรรมการ
3. นายสุกรี คีตะโสภณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายตุลลา ประเสริฐดำโรงเรียนสังวาลย์วิท 5ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย บาลแพทย์โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์กรรมการ
3. นายสุกรี คีตะโสภณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายตุลลา ประเสริฐดำโรงเรียนสังวาลย์วิท 5ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย บาลแพทย์โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์กรรมการ
3. นายสุกรี คีตะโสภณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวงภากร ไชยนาพงศ์โรงเรียนบ้านยะรมประธานกรรมการ
2. นายวริน เจือมณีโรงเรียนบ้านนาข่อยกรรมการ
3. นายถาวร รักชูชื่นโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวงภากร ไชยนาพงศ์โรงเรียนบ้านยะรมประธานกรรมการ
2. นายวริน เจือมณีโรงเรียนบ้านนาข่อยกรรมการ
3. นายถาวร รักชูชื่นโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวงภากร ไชยนาพงศ์โรงเรียนบ้านยะรมประธานกรรมการ
2. นายวริน เจือมณีโรงเรียนบ้านนาข่อยกรรมการ
3. นายถาวร รักชูชื่นโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอิทธิกร เหล็มหมันโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา ช่วยชูโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอิทธิกร เหล็มหมันโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา ช่วยชูโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายยูโซะ การีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาซีเตาะ กอตาโรงเรียนบ้านบัวทองกรรมการ
3. นางสาวพิชญธิดา นุ้ยหนูโรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)กรรมการ
4. นางเฉลิมขวัญ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านศรีนครกรรมการ
5. นางสาวยูวันดา หะยีสะมะแอโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายยูโซะ การีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาซีเตาะ กอตาโรงเรียนบ้านบัวทองกรรมการ
3. นางสาวพิชญธิดา นุ้ยหนูโรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)กรรมการ
4. นางเฉลิมขวัญ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านศรีนครกรรมการ
5. นางสาวยูวันดา หะยีสะมะแอโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายยูโซะ การีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาซีเตาะ กอตาโรงเรียนบ้านบัวทองกรรมการ
3. นางสาวพิชญธิดา นุ้ยหนูโรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)กรรมการ
4. นางเฉลิมขวัญ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านศรีนครกรรมการ
5. นางสาวยูวันดา หะยีสะมะแอโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอิทธิกร เหล็มหมันโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา ช่วยชูโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอิทธิกร เหล็มหมันโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา ช่วยชูโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอิทธิกร เหล็มหมันโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา ช่วยชูโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางภาวีณี ลิ่มตระกูลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปุญชรัศมิ์ วัฒนศิริภาวงศ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
3. นางสาวสุวภัทร สุวรรณโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาศรี ศิริประภาศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นายก่อวงศ์ วิจิตพันธ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาพร เบ็ญเจ๊ะมะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางภาวีณี ลิ่มตระกูลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปุญชรัศมิ์ วัฒนศิริภาวงศ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
3. นางสาวสุวภัทร สุวรรณโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางภาวีณี ลิ่มตระกูลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปุญชรัศมิ์ วัฒนศิริภาวงศ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
3. นางสาวสุวภัทร สุวรรณโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางภาวีณี ลิ่มตระกูลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปุญชรัศมิ์ วัฒนศิริภาวงศ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
3. นางสาวสุวภัทร สุวรรณโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางภาวีณี ลิ่มตระกูลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปุญชรัศมิ์ วัฒนศิริภาวงศ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
3. นางสาวสุวภัทร สุวรรณโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาศรี ศิริประภาศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นายก่อวงศ์ วิจิตพันธ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาพร เบ็ญเจ๊ะมะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาศรี ศิริประภาศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นายก่อวงศ์ วิจิตพันธ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาพร เบ็ญเจ๊ะมะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นายก่อวงศ์ วิจิตพันธ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาพร เบ็ญเจ๊ะมะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นายก่อวงศ์ วิจิตพันธ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาพร เบ็ญเจ๊ะมะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นายก่อวงศ์ วิจิตพันธ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาพร เบ็ญเจ๊ะมะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางรัตนาศรี ศิริประภาศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.3ประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา สังข์ทองโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นายก่อวงศ์ วิจิตพันธ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาพร เบ็ญเจ๊ะมะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรัตนาศรี ศิริประภาศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.3ประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา สังข์ทองโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางรัตนาศรี ศิริประภาศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.3ประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา สังข์ทองโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางรัตนาศรี ศิริประภาศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.3ประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา สังข์ทองโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ ไข่มุกข์โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางรัตนาศรี ศิริประภาศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.3กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปุญชรัศมิ์ วัฒนศิริภาวงศ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาศรี ศิริประภาศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.3กรรมการ
3. นางวรรณา วงษ์วิริยะกิจโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางปุญชรัศมิ์ วัฒนศิริภาวงศ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาศรี ศิริประภาศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.3กรรมการ
3. นางวรรณา วงศ์วิริยะกิจโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางปุญชรัศมิ์ วัฒนศิริภาวงศ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาศรี ศิริประภาศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.3กรรมการ
3. นางวรรณา วงศ์วิริยะกิจโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Imprompto Speech) ป.1-ป.3
1. นางจรัสศรี เครือแมนโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ แดบ๊อกโรงเรียนบ้านนาข่อยกรรมการ
3. นางสาวนารีซา ซียงโรงเรียนบ้านยะรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Imprompto Speech) ป.4-ป.6
1. นางจรัสศรี เครือแมนโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ แดบ๊อกโรงเรียนบ้านนาข่อยกรรมการ
3. นางสาวนารีซา ซียงโรงเรียนบ้านยะรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Imprompto Speech) ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี เครือแมนโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ แดบ๊อกโรงเรียนบ้านนาข่อยกรรมการ
3. นางสาวนารีซา ซียงโรงเรียนบ้านยะรมกรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายโยฮัน ปะดอโรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาร์ซียะห์ ฮาเซ็มโรงเรียนบ้านธารน้ำใสกรรมการ
3. นางรอหะนิง อุสมันบาฮาโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)กรรมการ
4. นางสาวศิริลดา มูเด็งโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวต่วนรอปีอะห์ กาโฮงโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะกรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายโยฮัน ปะดอโรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาร์ซียะห์ ฮาเซ็มโรงเรียนบ้านธารน้ำใสกรรมการ
3. นางรอหะนิง อุสมันบาฮาโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)กรรมการ
4. นางสาวศิริลดา มูเด็งโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวต่วนรอปีอะห์ กาโฮงโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวแวมารีเย๊าะ อีแมลอดิงโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตประธานกรรมการ
2. นางสาวฟาเต็น อูบีโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงกรรมการ
3. นางสาวอรรนูร์ เจ๊ะหะโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอิสมัน มะดีเยาะโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอิรฮัม ดอเลาะโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงกรรมการ
3. นางสาวซูไฮดา สะแลแมโรงเรียนบ้านเยาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวอชิรญาณ์ แซ่เช่นโรงเรียนบ้านจาเราะปะไตประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ ขวัญศรีโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางจิรารัตน์ อินมณเทียรโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวอชิรญาณ์ แซ่เช่นโรงเรียนบ้านจาเราะปะไตประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ ขวัญศรีโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางจิรารัตน์ อินมณเทียรโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริพร เรืองพฤกษาโรงเรียนธีรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมูฮำหมัดยากี สะตียาโรงเรียนธีรวิทยากรรมการ
3. นายไกรลาศ แซ่เลี่ยงโรงเรียนธีรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร เรืองพฤกษาโรงเรียนธีรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมูฮำมัดยากี สะตียาโรงเรียนธีรวิทยากรรมการ
3. นายไกรลาศ แซ่เลี่ยงโรงเรียนธีรวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายนิพัทธ์ สัจจะบุตรผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ยล.3ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุระไอนี แวเต๊ะพนักงานราชการ สพป.ยล.3กรรมการ
3. นายพีรพัฒน์ เทพชูแดงโรงเรียนบ้านราโมงกรรมการ
4. นางสาวทศพร บาฮาโรงเรียนบ้านนาข่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา ขำเล็กโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุระไอนี แวเต๊ะพนักงานราชการ สพป.ยล.3กรรมการ
3. นางสาวเกสรี ตอกอนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.ยล.3กรรมการ
4. นายรัชพล แซ่ไหวโรงเรียนบ้านแหรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางปิยธิดา บุญวงศ์โรงเรียนบ้านธารน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสาวเจริญศรี แซ่กิ้มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)กรรมการ
3. นางวรรณกาญจน์ จตุรสุทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางปิยธิดา บุญวงศ์โรงเรียนบ้านธารน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสาวเจริญศรี แซ่กิ้มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)กรรมการ
3. นางวรรณกาญจน์ จตุรสุทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายฮัมดัน ตามาซอโรงเรียนบ้านยะรมประธานกรรมการ
2. นายสูไหดี มอลอโรงเรียนบ้านธารมะลิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายแวรูอิสลัม สะแมโรงเรียนบ้านวังศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช แซ่หลีโรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)กรรมการ
3. นางสาวสุจิรา แวอาแซโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธนี แดงวิไลโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ทองวิเชียรโรงเรียนบ้านจุโปกรรมการ
3. นายมาหะมะ ดอเลาะฮีแตโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายฮัมดัน ตามาซอโรงเรียนบ้านยะรมประธานกรรมการ
2. นายสูไหดี มอลอโรงเรียนบ้านธารมะลิกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางกมลวรรณ กานุมานโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ ชินวงศ์โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตกรรมการ
3. นางสาวชญานิน รักหมอโรงเรียนบ้านจุโปกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธนี แดงวิไลโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ทองวิเชียรโรงเรียนบ้านจุโปกรรมการ
3. นายมาหะมะ ดอเลาะฮีแตโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายฮัมดัน ตามาซอโรงเรียนบ้านยะรมประธานกรรมการ
2. นายสูไหดี มอลอโรงเรียนบ้านธารมะลิกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวสุธนี แดงวิไลโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ทองวิเชียรโรงเรียนบ้านจุโปกรรมการ
3. นายมาหะมะ ดอเลาะฮีแตโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายแวรูอิสลัม สะแมโรงเรียนบ้านวังศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช แซ่หลีโรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)กรรมการ
3. นางสาวสุจิรา แวอาแซโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางนริสา ณ ปัตตานีโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะประธานกรรมการ
2. นางสริตา แซ่หลีโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์กรรมการ
3. นางเบญจมาศ ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)กรรมการ
4. นางสาวธนาวรรณ รัตนเมศโรงเรียนบ้านศรีนครกรรมการ
5. นายอับดุลเราะมาน ขาวแท้โรงเรียนบ้านแหรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางนริสา ณ ปัตตานีโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)กรรมการ
3. นางสาวธนาวรรณ รัตนเมศโรงเรียนบ้านศรีนครกรรมการ
4. นางสริตา แซ่หลีโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์กรรมการ
5. นายอับดุลเราะมาน ขาวแท้โรงเรียนบ้านแหรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวนิดา ชลสินธ์โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี มีบุญลาภโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ สุขสังข์โรงเรียนบ้านโตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา ชลสินธ์โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี มีบุญลาภโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ สุขสังข์โรงเรียนบ้านโตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวนิดา ชลสินธ์โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี มีบุญลาภโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ สุขสังข์โรงเรียนบ้านโตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ วงค์เอี่ยมโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตประธานกรรมการ
2. นางตรีรัตน์ เหมือนสุวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)กรรมการ
3. นายมัฮมุ กามาโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
4. นายมนัส เกื้อภาระโรงเรียนบ้านแหรกรรมการ
5. นางสาวนภาลัย ไตรสุวรรณโรงเรียนบ้านแหรกรรมการ
6. นางสาวปาตีเมาะ กามิสโรงเรียนบ้านธารน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมหวัง ทันยุภักโรงเรียนบ้านนาข่อยประธานกรรมการ
2. นายสันติ แซ่ว่องโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์กรรมการ
3. นายมะอูเซง หะยียูโซ๊ะโรงเรียนบ้านวังศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ วงค์เอี่ยมโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตประธานกรรมการ
2. นางตรีรัตน์ เหมือนสุวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)กรรมการ
3. นายมัฮมุ กามาโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
4. นางสาวนภาลัย ไตรสุวรรณโรงเรียนบ้านแหรกรรมการ
5. นายมนัส เกื้อภาระโรงเรียนบ้านแหรกรรมการ
6. นางสาวปาตีเมาะ กามิสโรงเรียนบ้านธารน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอับดุลรอซัค ประเสริฐดำโรงเรียนบ้านราโมงประธานกรรมการ
2. นายเกษียร แก้วขอมดีโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ เสนเผือกโรงเรียนบ้านศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยูนัยหน๊ะ ซอเฮาะโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญญา โทบุรีโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตกรรมการ
3. นางเกษมศรี ฤทธิกันโรงเรียนบ้านโตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางยูนัยหน๊ะ ซอเฮาะโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญญา โทบุรีโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตกรรมการ
3. นางเกษมศรี ฤทธิกันโรงเรียนบ้านโตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนิติการณ์ อิสสระโรงเรียนบ้านโตประธานกรรมการ
2. นางสาวถนอม โนนะบุตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)กรรมการ
3. นางเกษมศรี ฤทธิกันโรงเรียนบ้านโตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนิติการณ์ อิสสระโรงเรียนบ้านโตประธานกรรมการ
2. นางสาวถนอม โนนะบุตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)กรรมการ
3. นางเกษมศรี ฤทธิกันโรงเรียนบ้านโตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอักษิพร รัตนะโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตประธานกรรมการ
2. นางเสวียน แววเพ็ชรโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์กรรมการ
3. นางอรนุช อมรชาติโรงเรียนบ้านศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอักษิพร รัตนะโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตประธานกรรมการ
2. นางเสวียน แววเพ็ชรโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์กรรมการ
3. นางอรนุช อมรชาติโรงเรียนบ้านศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายยูนัยหน๊ะ ซอเฮาะโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางเนตรชนก แซ่ไหวโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตกรรมการ
3. นางพรรณราย สังข์สุวรรณโรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายยูนัยหน๊ะ ซอเฮาะโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางเนตรชนก แซ่ไหวโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตกรรมการ
3. นางพรรณราย สังข์สุวรรณโรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวยารีย๊ะ ลูดิงโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ สายะเวสโรงเรียนบ้านยะรมกรรมการ
3. นางอุบล ยั่งยืนโรงเรียนบ้านธารมะลิกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวอัจฉรา จันทร์ธุรสโรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)ประธานกรรมการ
2. นางสาวหยาดพิรุณ บาลแพทย์โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์กรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ นิมิตอังกูรโรงเรียนสังวาลย์วิท 5กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทราพร คงอาวุธโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ พุทธศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)กรรมการ
3. นางสาวเยาวรัตน์ จันทราวิสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายดนุสรณ์ สุขจ้องโรงเรียนธีรวิทยากรรมการ
5. นางจงจิตต์ อินทจักรโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์กรรมการ
6. นายไพรัฐ จิตต์เอื้อเฟื้อโรงเรียนบ้านโตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวงภากร ไชยนาพงศ์โรงเรียนบ้านยะรมประธานกรรมการ
2. นายวริน เจือมณีโรงเรียนบ้านนาข่อยกรรมการ
3. นายถาวร รักชูชื่นโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวงภากร ไชยนาพงศ์โรงเรียนบ้านยะรมประธานกรรมการ
2. นายวริน เจือมณีโรงเรียนบ้านนาข่อยกรรมการ
3. นายถาวร รักชูชื่นโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางภาวีณี ลิ่มตระกูลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปุญชรัศมิ์ วัฒนศิริภาวงศ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
3. นางสาวสุวภัทร สุวรรณโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางภาวีณี ลิ่มตระกูลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปุญชรัศมิ์ วัฒนศิริภาวงศ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
3. นางสาวสุวภัทร สุวรรณโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางภาวีณี ลิ่มตระกูลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปุญชรัศมิ์ วัฒนศิริภาวงศ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
3. นางสาวสุวภัทร สุวรรณโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนริสา ณ ปัตตานีโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะประธานกรรมการ
2. นางสริตา แซ่หลีโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์กรรมการ
3. นายเบญจมาศ ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)กรรมการ
4. นางสาวธนาวรรณ รัตนเมศโรงเรียนบ้านศรีนครกรรมการ
5. นายอับดุลเราะมาน ขาวแท้โรงเรียนบ้านแหรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 084-3979501
นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม 095-0362271
นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 083-5299948
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]