หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1,ป.6/1 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1,ป.6/1 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1,ป.6/1 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.2/5 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.2/5 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 , ป.3/2 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3,ป.3/4 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.2/5 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.5/2 , ป.2/4 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.5/2 , ป.2/4 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
-
-


นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 084-3979501
นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม 095-0362271
นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 083-5299948
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]