หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 755 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 , ป.1/3 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
2 756 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 , ป.2/1 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
3 757 อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 9 ต.ค. 2558 10.00-11.30 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
4 758 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 9 ต.ค. 2558 10.00-11.30 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
5 759 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 9 ต.ค. 2558 10.00-11.30 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
6 760 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 9 ต.ค. 2558 10.00-11.30 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
7 761 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 , ป.2/3 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
8 762 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 , ป.6/3 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
9 763 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 , ป.2/1 9 ต.ค. 2558 10.00-12.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที


นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 084-3979501
นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม 095-0362271
นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 083-5299948
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]