รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 1. เด็กชายตัรมีซี  ยาโงะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฟัรฮาน  มณีหิยา
 
1. นายสุรินทร์  สมบูรณ์มาก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 1. เด็กชายซุลกิฟลี   แยงคุณเชา
2. เด็กชายอิรฟาน    สุขุมประอัส
 
1. นายอิบรอเฮม   กาแม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาแดรู 1. เด็กชายอิลฮัม  มะแซกะมูนิง
2. เด็กชายฮาซัน  ดือราแม
 
1. นางนิรัชรา  ดิเส็ม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาตอง 1. เด็กชายฟัครูซี  อาแด
2. เด็กชายเกาซัรร์  จินตรา
 
1. นายมาโนช  นิสอน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาตอง 1. เด็กชายฟุรกอน  ตาเหร์
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฮิลมี  อาแด
 
1. นายมาโนช  นิสอน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะหา 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์   อาษากิจ
2. เด็กชายธีรภัทร  ยุกลาย
 
1. นางนิรมล  แก้วกลาง
2. นางวรรณธิวา  ธรรมโชติ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์ทอง
2. เด็กชายพงศธร  ทับทิมทอง
 
1. นางปราณี  ถาวรกานน
2. นางละออง  อินทรประดิษฐ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 1. นายณัฐวุฒิ  แซ่เลี่ยว
2. นางสาวทิพรัตน์  นุ่นสวัสดิ์
 
1. นางชลชล  ลิ่มสุวรรณ
2. นางรัชนี  ชินช่วยแรง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ชูชีพ
 
1. นายบรรยงค์  สุทธิพงศธร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีสว่าง
 
1. นายบรรยงค์  สุทธิพงศธร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาตอง 1. เด็กหญิงนาอีหม๊ะ  อาแด
 
1. นายสุดีน  หมัดหมาน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 1. เด็กหญิงครองราชย์  ณ พัทลุง
 
1. นางสาวณัฐชา  พร้อมเพรียง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สัญญากิจ
 
1. นางสาวณัฐชา   พร้อมเพรียง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กชายอิบรอเฮง  ยูโซะ
 
1. นายดอรอแม  ดอเลาะ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. นายมูฮัมหมัดซากี  ยีเด็ง
 
1. นายสุไลมาน  นิยมเจริญ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายอาลียัส  มะยี
 
1. นายสุไลมาน  นิยมเจริญ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิบง 1. เด็กหญิงนุรซัลวา   มะอีซอ
2. เด็กหญิงมุสลีมะห์  เจะหะ
 
1. นางมุทิตา  ขาวหนูนา
2. นายหวันเส็น  เกษตรกาลาม์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กหญิงซูไรญา   บาปู
2. เด็กหญิงนูรไอนี   ดีนา
 
1. นางหัสหน๊ะ   อัลอับรอร์
2. นายอุสมาน  บูเกะก๊ะ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กหญิงสารีนา   เจ๊ะเต๊ะ
2. เด็กหญิงอัลปีซะห์   เจ๊ะสู
 
1. นางหัสหน๊ะ   อัลอับรอร์
2. นายอุสมาน   บูเกะก๊ะ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. นางสาวนูรีตา  สาและ
 
1. นายสุไลมาน  นิยมเจริญ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิบง 1. เด็กหญิงซูฟียะห์  ลาเต๊ะ
2. เด็กชายอานัส  ตีมุง
3. เด็กหญิงอารอฟะห์  สะตาปอ
 
1. นางสาวรอฮายา  มะมิง
2. นางสูรียะ  อุมา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิบง 1. เด็กหญิงซาฮีดา  บูงอปีแน
2. เด็กหญิงอานัสนา  ปาแต
3. เด็กหญิงอามานี  ดอระ
 
1. นางสาวรอฮายา  มะมิง
2. นางสูรียะ  อุมา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 1. นายมโนชญ์  เจริญสุข
 
1. นางสุนีย์  ขุนดำ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขวัญเรือง
 
1. นางปรีดา  มุณีแนม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายอิลมี  กาโฮง
 
1. นางสุวดี  ชนะสุมน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 1. เด็กหญิงอาซียะห์  เด็ง
 
1. นางสุทัศน์นันทน์  บุญยอดสี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายซุลกิฟลี  เวาะหลง
 
1. นายนิอาดีนันท์  มะกาเจ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายอิลมี  กาโฮง
 
1. นางสุวดี  ชนะสุมน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขวัญเรือง
 
1. นางสาวปราณี  พิศแลงาม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยือนัง 1. เด็กหญิงอนัตตา   แมเร๊าะ
 
1. นางสาวริดา  แมเร๊าะ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กชายกวินภพ  จารือมิตร์
 
1. นางปรีดา  มุณีแนม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขวัญเรือง
 
1. นางปรีดา  มุณีแนม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กชายกวินภพ  จารือมิตร์
 
1. นางปรีดา  มุณีแนม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1. เด็กชายอิมรอน  บูกา
 
1. นางสาวภาวิณี  เมือง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะหา 1. เด็กหญิงอามานี  ลอนา
 
1. นางสาวธิดาทิพย์  อูมา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขวัญเรือง
 
1. นางปรีดา  มุณีแนม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอัสมีน  ดือราเซะ
 
1. นางมะยุรี  สะแปะอิง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 1. เด็กหญิงนัสริน  กุลุแป
 
1. นางสาวสุจารี  คำศิริ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลากอ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สะตือบา
2. เด็กหญิงกูฮุสนา  รงโซะ
3. เด็กชายฆูไซฟี  รอดิง
4. เด็กหญิงซอบีรีน  ดาตู
5. เด็กชายซัยรีฟีน  บือซา
6. เด็กหญิงซัยรูณนูร  บากา
7. เด็กชายดะห์รี  หะรงค์
8. เด็กชายดัสกรณ์  บือซา
9. เด็กหญิงนาซีลา  ยามา
10. เด็กหญิงนาเดีย  มูซอ
11. เด็กหญิงนุรไอนี  ทากือแน
12. เด็กหญิงบิสมิลลาห์  ตีมุง
13. เด็กชายบูลกีนี  ลาเตะบือริง
14. เด็กหญิงพาดีละห์  ดาละ
15. เด็กหญิงฟัตตาฮียะห์  หะยีบาราเฮง
16. เด็กชายฟุรกอน  กาเสน
17. เด็กชายมัสดูกีย์  ดอเลาะ
18. เด็กชายมาลิกี  มะแซจือนารง
19. เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟีอี  อาแว
20. เด็กชายมูฮัมหมัดฟะห์มี  เซ็ง
21. เด็กชายมูฮำมัดซากิส  ดอนิ
22. เด็กชายมูฮำมัดอาลาวี  หะยีวอเนาะ
23. เด็กหญิงสุนิตา  นากอ
24. เด็กหญิงสุวรรณี  ดาละ
25. เด็กชายสุไลมาน  หมัดยะมา
26. เด็กชายอัฟนัน  สำสี
27. เด็กชายอัฟนันท์  ไชยสูงเนิน
28. เด็กชายอัสฮา  มูซอ
29. เด็กชายอาซีซีย์  โตะลากอ
30. เด็กหญิงอาซีเราะ  บูงอตันหยง
31. เด็กหญิงอานีลา  บาฮี
32. เด็กหญิงอามีเนาะ  บีแตบูแล
33. เด็กชายอาลียะ  แวหะมะ
34. เด็กชายอาหามะ  ยูโซ๊ะ
35. เด็กชายอาเลียะห์  หะยีลาเต๊ะ
36. เด็กชายอิบรอเฮม  วาแวนิ
37. เด็กชายฮัมดัน  จะปะกิยา
38. เด็กหญิงฮานัน  หะยีบาราเฮง
39. เด็กชายฮีซาม  วาเงาะ
40. เด็กหญิงไซนับ  ยูโซะ
 
1. นางสาวอาอีเสาะ  ดือราแม
2. นางสาวอุไบด๊ะ  เหตุหาก
3. นางสาวนูรียะ  สามีแล
4. นางสาวสตีอาอีเสาะ  แวนาฮะ
5. นายมูฮัมมัดฮัมดี  ทากือแน
6. นายอาหามะ  สอละซอ
7. นางสุไฮลา  แวจิ
8. นางปัทมา  อารีบำบัด
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาโสด 1. เด็กชายซาฟีอีน  โต๊ะตาหยง
2. เด็กหญิงนูรุลอิลฮาม  มะนุง
3. เด็กหญิงฟาตีเมาะ  สามะ
4. เด็กชายฟุรกอลล์  แม็ง
5. เด็กชายมะโซฟี  บือแน
6. เด็กหญิงมุรณีย์  แวจิ
7. เด็กหญิงอัสมะ  แวเยะ
8. เด็กชายอาลิฟท์  สาแม
9. เด็กหญิงอาอีเซาะห์  สาและ
10. เด็กชายอิรฟาน  ลูดิง
 
1. นางมลิวัลย์  ขุนนิรงค์
2. นางสาวนิยดา   ประยงคุณ
3. นางหาดีบะห์  ยิงทา
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 1. เด็กชายซุลกีฟลี   สมาแห
2. เด็กชายนิซูเฟียน  ดามะ
 
1. นายนรินทร์  นิวัฒน์สวัสดิ์
2. นางเสาวนี  บุญพิพัฒน์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรานอ 1. เด็กชายซูไฮมิง   ยือโร๊ะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอาซูวัน   กาปอ
3. เด็กชายอนัส   คอเดร์
4. เด็กชายอับดุลเราะห์มาน   เจ๊ะโซะ
5. เด็กชายอานูวา   แดดอแล
6. เด็กชายอารีฟีน   วาเยะ
 
1. นายอนุชิต   อกนิษฐ์
2. นางนภาพร   ชูปาน
3. นายมะรอมลี  หะยีเจ๊ะแว
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 1. เด็กหญิงซุไรยา  เซ็งยี
2. เด็กหญิงนูรูนฮูดา  อารง
3. เด็กชายผดุงพงษ์  ดำยศ
4. เด็กหญิงอารีนา  สกุงสารี
5. เด็กชายอุสลามะห์  ซามิ
6. เด็กชายไซฟุต  มะแตฮะ
 
1. นายเอกวัฒน์  กูลูแว
2. นายซุปิยาน  เจ๊ะอุเซ็ง
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 1. เด็กชายชนวีร์  รอฮิม
2. เด็กชายมูฮัมหมัด   เจ๊ะอาลี
3. เด็กชายมูฮัมหมัดซู  แวกาจิ
4. เด็กชายมูฮำหมัดนุตอปี  โตะเจะ
5. เด็กชายมูฮำหมัดอามี  กาซอ
6. เด็กชายอิบรอเฮง  กามางิน
7. เด็กชายอิมรอน  เจ๊ะอูเซ็ง
8. เด็กชายอิรฟาน  กาเดร์
 
1. นายอุซมาน  มะหะมิด
2. นายมะซอดิก  เจ๊ะแม
3. นายแวหามะ  อาแว
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาง 1. เด็กหญิงญัสมาณี  ดามิ
2. เด็กหญิงนูรีละห์  ยีอามะ
3. เด็กชายอับดุลฮาฟิส  ฆอเลาะ
 
1. นางฟาบีละห์  เหาะมะ
2. นางพรูวีรา  มะแตฮะ
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ทองนุ้ย
2. เด็กหญิงนูรจาลีนา  ตือบิงหม๊ะ
3. เด็กหญิงอาอีซะห์  มะสาแม็ง
 
1. นายธีระพล  พงษ์พิมาย
2. นางสาวซากียะห์  หะยีกาเดร์
 
47 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 1. เด็กหญิงมัยซาเราะ  มะเส็ม
2. เด็กชายรุสลัน  แซมะแซ
 
1. นายอิสมาแอ   เจ๊ะมามะ
2. นายมะสุกรี  ลีปะ
 
48 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนบางลาง 1. เด็กหญิงการีมะห์  ดอนิ
2. เด็กหญิงอารยา  บูงอตันหยง
 
1. นางสาวโนรฮูดา  สะมะแอ
2. นางสุกัญญา  แสงแก้ว
 
49 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1. เด็กชายอายูวัน  มูเซะ
2. เด็กชายฮาบูดดีน  ดามูซอ
 
1. นายสุรดาน  หะมิดง
2. นางสูไฮลา  ดีเย๊าะ
 
50 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 1. เด็กหญิงกุลบี  นิเซ็ง
2. เด็กหญิงนุรไลลา  สะดีบือมะ
 
1. นายมุสเล็ม  และสา
2. นางสุวัฒนา  ทวีสันทนีนุกูล
 
51 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนบางลาง 1. เด็กชายอันวา  สุไงบารู
2. เด็กชายอาลีฟ  จูและ
 
1. นางสาวดาริณี  มุสอดี
2. นางนูรียาห์  มาหะมุ
 
52 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 1. เด็กหญิงซูไลฮา  โดยหะ
2. เด็กหญิงนูรอัยนี  ปรีฆี
 
1. นายหัสบุลเลาะห์  ดือเร๊ะ
2. นายอิสมาแอ   เจ๊ะมามะ
 
53 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนบางลาง 1. เด็กชายมะซอฟา  สะมะแอ
2. เด็กชายอนัส  สุไงบารู
 
1. นายฮาเฟซ  อิสมาแอ
2. นายเมธี  อ้นทอง
 
54 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาตอง 1. เด็กหญิงฟิรดาว  หวังหลิม
2. เด็กชายฮัซซันนูรดีน  สาเมาะ
 
1. นางเสาวณีย์  ดือราแม
2. นางสาวโนเรียน่า  มาหามัด
 
55 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาสินศึกษา 1. เด็กหญิงซอฟียะห์  อาบูบากา
2. เด็กหญิงฮุซนี  ตาเยะ
 
1. นายสะรอนิง  ยามา
2. นางซาณีตา  สามะเด็ง
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคี 1. เด็กหญิงการีหม๊ะ   ปะแตบือแน
2. เด็กหญิงอัสมะ    สาเหาะ
3. เด็กหญิงอามีเนาะ   ปะแตบือแน
 
1. นางซาวารีย๊ะ  อาแด
2. นางสาวอาอีเสาะ   บาฮารู
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1. เด็กชายมุคลิซ  มูเซะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  มามุ
3. เด็กชายอิควาน  อะหะมะ
 
1. นางกมลทิพย์  มะหะแซ
2. นายมะลีเพ็ง  ดอเลาะ
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงนาอีมะฮ์  เฮงตาแก๊ะ
2. เด็กหญิงฟาดีย๊ะห์  สาแล๊ะ
3. เด็กชายอับดุลมูตอเล็บ  ยือรา
 
1. นายสุเทพ  เท่งประกิจ
2. นายชิต  ไชยสิทธิ์
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายซุลกิพลี  อาแด
2. เด็กหญิงรอกีเยาะ  เจะและ
3. เด็กชายอนัสนัย  มะยีแต
 
1. นายสุเทพ  เท่งประกิจ
2. นายชิต  ไชยสิทธิ์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญชู
2. เด็กหญิงนัทกานต์  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงปทุมวรรณ  จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงวันดี  เพ็งทอง
6. เด็กหญิงสุพิชชา  หนองโศรก
 
1. นางอรพิน  สุวรรณมณี
2. นางสาวลดาวัลย์  วัฒนะนาวิน
3. นางสาวจริญา   สังข์เพ็ชร์
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงกูแว 1. เด็กหญิงคอรีเย๊าะ  เงาะตาลี
2. เด็กหญิงนูซีลา  ดือราแม
3. เด็กชายอาบูอับดิลลา  อาแด
 
1. นายดือราเซะ  แสแลแม
2. นางสาวอานีตา  บูรอดียา
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดซูรี   มายิ
2. เด็กชายอาหามะ   มะมิง
3. เด็กหญิงไมมูเนาะห์   วาปี
 
1. นายนพดล  ไชยมิกัน
2. นางอาตีก๊ะ  จะปะกียา
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กชายซาฮาฟุดีน  ยูโซะ
2. เด็กหญิงฟาวีนา  ตือระ
3. เด็กชายมูฮำหมัดฟีดี  หะยีมานะ
 
1. นายธีระพล  พงษ์พิมาย
2. นางสาวซารีย๊ะ  ดอนิ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 1. เด็กหญิงนุรฮาลีซา  ยอยเหาะ
2. เด็กหญิงยาวารี  รอฮีม
3. เด็กชายอาดีลัน  บือราเฮง
 
1. นายอับดุลตาเละ  ปายา
2. นายอาลาวี  อับดุลเลาะ
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงจุฑาวดี  ไชยลาภ
2. เด็กหญิงพรรพัสสา  เพชรนิล
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุวรรณ
 
1. นางสาวซารีฟะ  สาแน
2. นางสาวพิรุณพร  ฤทธิรงค์
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กชายนุรดิน  แปแนะ
2. เด็กหญิงฟาตีมะห์  มะแห
3. เด็กหญิงรอฮานี  ยามา
 
1. นางประไพ  อักษรกูล
2. นางอารียา  ต้นวิชา
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำราญ 1. เด็กหญิงซารีฮะ  อับดุลเล๊าะ
2. เด็กหญิงสีตีพาตีเม๊าะ  ปานาวา
3. เด็กหญิงอัยนาโซเฟีย  สะแต
 
1. นางสาวพาซีเยาะ  ยูโซะ
2. นางฟารีซัน  ชามิ
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 1. เด็กหญิงนูรซีวานี  อาแซ
2. เด็กหญิงนูรีซัน  ยือฆา
3. เด็กหญิงสุไรดา  สาเมาะ
 
1. นางจินตนา  คารี
2. นางสาวรอฮานา  กามา
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 1. เด็กหญิงซูวารี   โน๊ะ
2. เด็กหญิงนุรซาฮีรา   ลาแจ
3. เด็กหญิงอารียา  กือจิ
 
1. นางสาวสุพรรษา   รักษาษร
2. นางสาวมัสวารี  บือแน
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1. เด็กชายฟุรกอน  แวกือจิ
2. เด็กหญิงอาซียะ  เจ๊ะโด
3. เด็กหญิงไซนับ  ดือราแม
 
1. นายมะกอซี  สาและ
2. นางนาซีเราะห์  มะนา
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 1. เด็กหญิงคอลีเยาะ  มอลอ
2. เด็กหญิงซูไรดา  นิแว
3. เด็กหญิงนูรียะห์  บาซอ
 
1. นางคอลีเยาะห์  สะดียามู
2. นางนูไสดา  ดารามิ
 
72 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาชี 1. เด็กชายนภัส  ทองธรรมชาติ
2. เด็กชายพลกฤษณ์  ตาทอง
3. เด็กชายศรันย์  บุุญภักดี
 
1. นางสาววรรณี  รอดเสน
2. นางมนธิรา  เศียรสุวรรณ์
 
73 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 1. เด็กหญิงนาเดียร์  ดือเระ
2. เด็กชายนูรดีน  วาแวนิ
3. เด็กหญิงนูรีซาวาตี  กาแม
 
1. นางซัมสุนีย์  สากอ
2. นางสาวฟายียะห์  หะยีมะ
 
74 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 1. เด็กหญิงนาเดีย  กอและ
2. เด็กหญิงยัสมี  กอและ
3. เด็กชายอัฟนัน  เจ๊ะมิง
 
1. นางกามีหละ  สะมะแอ
2. นางอามีเนาะ  โร๊ะอีน
 
75 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าละมัย 1. เด็กชายอับดุลเลาะ   ตาเยะ
 
1. นางสาวพาอีซ๊ะ  ดาหะยอ
 
76 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำราญ 1. เด็กหญิงซูไฮลา  สะมะแอ
 
1. นางราหานิง  อาแว
 
77 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1. เด็กชายมูฮัยมีน  เละเต๊ะ
 
1. นางสาวอักลีมา  หะยีมะเซาะ
 
78 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกือลอง 1. เด็กหญิงซูรายา  มูน๊ะ
2. เด็กหญิงนูรฮายาตี  เย็ง
3. เด็กหญิงฟาดิล  มามุ
 
1. นางสาวฟีรดา  เจ๊ะและ
2. นางสากีนา  วาโด
 
79 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกือลอง 1. เด็กชายมุสตากีม  เจ๊ะมิง
2. เด็กชายลุกมาน  ศรจำนงค์
3. เด็กชายฮัมดานี  หะยีหามะ
 
1. นายอดิลัน  มะสะแต
2. นางเจ๊ะซูรีนา  แวหะยี
 
80 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกือลอง 1. เด็กชายซัยฟุดดีน  ตะเยาะ
2. เด็กชายมาลายู  สะมาแอ
3. เด็กชายอิสมาแอ  จิใจ
 
1. นายอับดุลฮาเล็ง  แนแซ
2. นายมุฮัมฮุซัยนี  บือราเฮง
 
81 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 1. เด็กหญิงฟาติณ   แจะแม
2. เด็กชายอับดุลตอเล็บ   ดือราแม
 
1. นางสาวซากียะห์   ปูตะ
 
82 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกือลอง 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  ดอเลาะ
2. เด็กชายอาดัม  แอเสาะ
3. เด็กชายอิมรอน  สิเดะ
 
1. นายอดิลัน  มะสะแต
2. นายอับดุลกอเดร์  บิณอูมาร์