หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
2 นายรัชวุฒิ วงษ์เสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
3 นายพิษณุ ดิเรกกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
4 นายธนาวัฒน์ คำราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
5 นายวิธาน สุชาติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
6 นายอนุมัติ มะรือสะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นายอามีน การดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาโสด คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นายพิเชษฐ์ จิตรประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นายอับดนอาซิด ขำนุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นายอุเซ็ง หลงเดวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นบาเจาะ คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นายนพปฎล เพ็ชรขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะหา คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นายบาราเฮง ยูโซ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยง คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นายอับดุลรอฮิม คอแด๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาตอง คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นายประทีป รัตนญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงยซิแน คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นายรอมลี เจ๊ะมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นายวินิต ด้วงเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบันนังดามา คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นายสุรสีห์ สัจจาพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นางเพ็ญ ชูพงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นางมุกดา ยะหริ่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นางสุรีรัตน์ ศิลานนท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นางสาวฮัสนีย์ เบ็ญลาเซ็ง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นายเกษม ปุยุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นางพิชญา เยะหมัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นางสาวนัสรียา ยามา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นางสาวอาริตา ตั้งอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นางสาวนูรูลนาเดีย บาฮะคีรี พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายมูฮัมมะยากี อาเนาะกาแซ พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายสะอารี อิสอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นางสาวกชภัส อภิภัททโภคิน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นางสาวไซนะ ยะลอ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นางวรรณา จันทร์เกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยศรี นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นางสาวสารีพ๊ะ มะสง พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นางสาวจิรัฐิกานต์ กุลบุตร ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางสาวจิรัฐิกานต์ กุลบุตร ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายรอมือลี มัสกอตอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายตะวัน อักษรชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบันนังสตาวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นางสาวจินตนา คชกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นางนัยนา จันทร์อิน ครู โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นางมณทิชา อาดำ ครู โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นางวนิดา ศิริสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายบุญสม อินทรประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายวิเวศ พรหมทองดี ครู โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นายศักดา สิทธิประสิทธิ์พร ครู โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นายมะรอนิง อภิบาลแบ ครู โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายธรรมนูญ ทองนุ่น ครู โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นางอ่อนอนงค์ พรหมทองดี ครู โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นายสมหมาย ภิธาริม นักการ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นายฮาซัน มากาเต นักการ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นายประเสริฐ อุทัยรัตน์ นักการ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายทรงศักดิ์ อุทัยรัตน์ นักการ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นางสุภาเพ็ญ อุทัยรัตน์ นักการ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นายโกศล เรืองนุ้ย ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นางโสพิศ เรืองนุ้ย ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นายหะรง ดีสะเอะ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นายมูฮัมหมัด นิตา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นายจตุรนต์ สุริยะกรวยทอง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นายมูฮัมมัด ดอเลาะ พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นายวิชาญ สังข์เพชร พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นายวิวัฒน์ ทับทิมทอง พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นายสมภพ สุวรรณมณี พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นายจุฬา อ่องชี พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นายฟูรกอล เจ๊ะเตะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นางสาปีน๊ะ อายะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลีตอ คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นายอาซิ เพ็ญรดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซีเยาะ คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นางประไพ ปุยุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
67 นางสาวรินลณี ลาเต๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน
68 นางชนิตา ธรรมไพบูลย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
69 นางสาวรวีนันท์ เกริกวีวิรุฬห์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
70 นางมากลือซง วาแต ครู โรงเรียนบ้านเตาปูนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
71 นางไรนุง กาจิ ครู โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. คณะกรรมการดำเนินงาน
72 นางธัญลักษณ์ ชูประศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน
73 นายวีระศักดิ์ วัฒนะนาวิน พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินงาน
74 นางสุจิตรา แซ่ปุ่ง พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินงาน
75 นางอรนุช ชะโนวรรณ พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินงาน
76 นางสาวอาดีละห์ เจะลง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. คณะกรรมการดำเนินงาน
77 นายมะวี โต๊ะเด็ง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงาน
78 นางซาลาวาตี กอและ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงาน
79 นางสาวกชมน ชาญชัยวีรพรม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงาน
80 นางรอบีอ๊ะ คงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาปูนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
81 นายซอลาฮูดิง มะมิง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเตาปูนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
82 นางอังคณา แสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี คณะกรรมการดำเนินงาน
83 นายปรีชา สุกใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
84 นายมูฮัมมัดฮัมดี ทากือแน ครู โรงเรียนบ้านลากอ คณะกรรมการดำเนินงาน
85 นายมะมาเซ กาซอ ครู โรงเรียนบ้านนิบง คณะกรรมการดำเนินงาน
86 นางสาววรรณี รอดเส็น ครู โรงเรียนบ้านตาชี คณะกรรมการดำเนินงาน
87 นางสาววารุณี ลาเตะ ครู โรงเรียนบ้านลากอ คณะกรรมการดำเนินงาน
88 นางสาวสุพรรษา รักษาษร ครู โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
89 นายมูฮัมหมัดรุสดี อามีรุดดีน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
90 นายอาหมัดอัสรี ยียูโซ๊ะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน
91 นางใมมูน แวมามุ ครู โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี คณะกรรมการดำเนินงาน
92 นายอดินันท์ สำเร ครู โรงเรียนท่าละมัย คณะกรรมการดำเนินงาน
93 นางสาววันบัลกีส อีนดือเร๊ะ พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินงาน
94 นายมูฮำมัดสุกรี แวโดยี พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสันติ คณะกรรมการดำเนินงาน
95 นายฮานาน ดือราแมง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 , 6 คณะกรรมการดำเนินงาน
96 นายฮาซัน เบ็ญลาเซ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
97 นางรัตนา ต่วนสุหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
98 นางวัธนีพร นิยมพานิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
99 นางสาวสุธิรา เต็มเปี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
100 นางศิริลักษณ์ สุทธิพงศธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
101 นางโสพิณ สายอ๋อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
102 นางหทัย ศรีชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
103 นางสาวอรวินทร์ ชำระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
104 นางสาวคัทยวรรณ ภูพวก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน
105 นายฉัตรชัย ชายแก้ว ครู โรงเรียนบ้านซีเยาะ คณะกรรมการดำเนินงาน
106 นายมะนาวี นะโก๊ะ ครู โรงเรียนบ้านปาแดรู คณะกรรมการดำเนินงาน
107 นางสาวอาซีซะ ลือแบเต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านบันนังดามา คณะกรรมการดำเนินงาน
108 นางสาวนูร์อัสยีกีน อิแอ ครู โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน
109 นางโรวีณา โตะตาหยง ครู โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ คณะกรรมการดำเนินงาน
110 นางสาวยามีล๊ะ หะรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาปูนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
111 นางสาวสิรภัทร บุซา ครู โรงเรียนบ้านตันหยง คณะกรรมการดำเนินงาน
112 นางสาวลีซาน ตีมุง ครู โรงเรียนอาสินศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
113 นายประวิทย์ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนบางลาง คณะกรรมการดำเนินงาน
114 นายอับดุลรอมัน แวอุเซ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาะตาแม คณะกรรมการดำเนินงาน
115 นางปัทมา อารีบำบัด ครู โรงเรียนบ้านลากอ คณะกรรมการดำเนินงาน
116 นางสาวจุไรรัตน์ หงส์นรา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงาน
117 นางสาวนูรมา ดือราแม ครู โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. คณะกรรมการดำเนินงาน
118 นางสาวรอมือละ สาหะ ครู โรงเรียนบ้านเตาปูนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
119 นายพิชัย คงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิบง คณะกรรมการดำเนินงาน
120 นายบรรยงค์ สุทธิพงศธร ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
121 นางสาวกูไลลา อาลี ครู โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. คณะกรรมการดำเนินงาน
122 นางสาวอรพิมล ดำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบายอ คณะกรรมการดำเนินงาน
123 นางสาวกัลยา หัสบดีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลือเน็ง คณะกรรมการดำเนินงาน
124 นางสาวโรซซารี มาฮะ ครู โรงเรียนบ้านเตาปูนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
125 นางพัฒมาวาตี ยามา ครู โรงเรียนบ้านสันติ คณะกรรมการดำเนินงาน


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]