หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-yla2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายมูฮัมหมัดซูฮัยมี เจะแวโรงเรียนบ้านยือนังประธานกรรมการ
2. นางสาวสารีนา วาจิโรงเรียนนืคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
3. นางนืรัชรา ดิเส็มโรงเรียนบ้านปาแดรูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสายัณห์ ทองวิเศษโรงเรียนบ้านเจาะตาแมประธานกรรมการ
2. นายซอลาฮุดดีน ลาเต๊ะโรงเรียนบ้านตังกาเด็งกรรมการ
3. นายหวันเส็น เกษตรกาลาม์โรงเรียนบ้านนิบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมพร สมศักดิ์โรงเรียนบ้านลาแลประธานกรรมการ
2. นายรอสดี ดอเลาะอีแตโรงเรียนบ้านบายอกรรมการ
3. นางสาวนาซีบ๊ะ เจ๊ะโกะโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวมินญาดา บือซาโรงเรียนบ้านนิบงประธานกรรมการ
2. นางนูซียาตี สาลีเนาะโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย สาหีมโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายรุฮัยดีย์ ยีมิงโรงเรียนบ้านนิบงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัตตดิยา เศษแอโรงเรียนบ้านเตรียมปัญญากรรมการ
3. นางอาซีย๊ะ บือซาโรงเรียนบ้านบาเจาะกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเสาวภา คงมั่นโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพงษ์ลดา สารัสโรงเรียนวัดลำพะยากรรมการ
3. นางบุตรธิกรณ์ จุลพลโรงเรียนบ้านกูวากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเสาวภา คงมั่นโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
2. นางพงษ์ลดา สารัสโรงเรียนวัดลำพะยากรรมการ
3. นางบุตรธิกรณ์ จุลพลโรงเรียนบ้านกูวากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเสาวภา คงมั่นโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพงษ์ลดา สารัสโรงเรียนวัดลำพะยากรรมการ
3. นางบุตรธิกรณ์ จุลพลโรงเรียนบ้านกูวากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายมะซามัน การีโรงเรียนบ้านกาโสดประธานกรรมการ
2. นายชาคริต เจะอีซอโรงเรียนบ้านลากอกรรมการ
3. นางสาวนุรอัยนี อะแวโรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายมะซามัน การีโรงเรียนบ้านกาโสดประธานกรรมการ
2. นายชาคริต เจะอีซอโรงเรียนบ้านลากอกรรมการ
3. นางสาวนุรอัยนี อะแวโรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายมะซามัน การีโรงเรียนบ้านกาโสดประธานกรรมการ
2. นายชาคริต เจะอีซอโรงเรียนบ้านลากอกรรมการ
3. นางสาวนุรอัยนี อะแวโรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพัฒนะ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านยะหาประธานกรรมการ
2. นางสาวฮายาตี ทิวาสมานโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี อาแวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพัฒนะ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านยะหาประธานกรรมการ
2. นางสาวฮายาตี ทิวาสมานโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี อาแวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพัฒนะ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านยะหาประธานกรรมการ
2. นางสาวฮายาตี ทิวาสมานโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี อาแวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางฉามีหย๊ะ จินตราบ้านบายอประธานกรรมการ
2. นางนาซีเราะห์ มะนาโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
3. นางยารีเยาะ สือรีโรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางฉามีหย๊ะ จินตราโรงเรียนบ้านบายอประธานกรรมการ
2. นางนาซีเราะห์ มะนาโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
3. นางยารีเยาะ อาแวโรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางซาณีตา สามะเด็งโรงเรียนอาสินศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสวลี มะดาวาโรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการ
3. นางรอตีปะห์ อาแวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางซาณีตา สามะเด็งโรงเรียนอาสินศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสวลี มะดาวาโรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการ
3. นางรอตีปะห์ อาแวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางซาณีตา สามะเด็งโรงเรียนอาสินศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสวลี มะดาวาโรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการ
3. นางรอตีปะห์ อาแวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางอัลจนา กูดือราแมโรงเรียนบ้านบาโงยซิแนประธานกรรมการ
2. นางกอรีหย๊ะ พามานิโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ แพทยาโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอดินันท์ เจะมะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13ประธานกรรมการ
2. นางกรกอร ระเซะบิงโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นายอาหะมะ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านกาตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายรอมลี บือโตโรงเรียนบ้านบาละประธานกรรมการ
2. นางฟาติมา จินตราโรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆกรรมการ
3. นางสาวปริสา ดอซอลีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายไสว แกนพินโรงเรียนบ้านซีเยาะประธานกรรมการ
2. นายพิชัย จันทโชติโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
3. นายสำเริง ดิษฐวิชัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
4. นางสาวภารดี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านเจาะตาแมกรรมการ
5. นายมะรอยี ปากาสะแตโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายไสว แกนพินโรงเรียนบ้านซีเยาะประธานกรรมการ
2. นายพิชัย จันทโชติโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
3. นายสำเริง ดิษฐวิชัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
4. นางสาวภารดี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านเจาะตาแมกรรมการ
5. นายมะรอยี ปากาสะแตโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายไสว แกนพินโรงเรียนบ้านซีเยาะประธานกรรมการ
2. นายพิชัย จันทโชติโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
3. นายสำเริง ดิษฐวิชัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
4. นางสาวภารดี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านเจาะตาแมกรรมการ
5. นายมะรอยี ปากาสะแตโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายไสว แกนพินโรงเรียนบ้านซีเยาะประธานกรรมการ
2. นายพิชัย จันทโชติโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
3. นายสำเริง ดิษฐวิชัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
4. นางสาวภารดี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านเจาะตาแมกรรมการ
5. นายมะรอยี ปากาสะแตโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางวนิดา ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.ประธานกรรมการ
2. นางปรีดา นุณีแนมโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางคอตีเยาะ กอและโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
4. นางนูรมา หะยีการีโรงเรียนบ้านเตรียมปัญญากรรมการ
5. นางสาวดาริณี มุสอดีโรงเรียนเขื่อนบางลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สุกใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางชลรส บุญสมานโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นางฮาดีลัส เฮมเบียโรงเรียนบ้านบันนังกูแวกรรมการ
4. นางสาวภารดี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านเจาะตาแมกรรมการ
5. นายอำนวย จังโกฏิโรงเรียนบ้านเตาปูนฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางวนิดา ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.ประธานกรรมการ
2. นางปรีดา มุณีแนมโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางคอตีเยาะ กอและโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
4. นางนูรมา หะยีการีโรงเรียนบ้านเตรียมปัญญากรรมการ
5. นางสาวดาริณี มุสอดีโรงเรียนเขื่อนบางลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สุกใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางชลรส บุญสมานโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นางฮาดีลัส เฮมเบียโรงเรียนบ้านบันนังกูแวกรรมการ
4. นางสาวภารดี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านเจาะตาแมกรรมการ
5. นายอำนวย จังโกฏิโรงเรียนบ้านเตาปูนฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวนิดา ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.ประธานกรรมการ
2. นางปรีดา มุณีแนมโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางคอตีเยาะเ กอและโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
4. นางนูรมา หะยีการีโรงเรียนบ้านเตรียมปัญญากรรมการ
5. นางสาวดาริณี มุสอดีโรงเรียนเขื่อนบางลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวนิดา ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.ประธานกรรมการ
2. นางปรีดา มุณีแนมโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางคอตีเยาะ กอและโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
4. นางนูรมา หะยีการีโรงเรียนบ้านเตรียมปัญญากรรมการ
5. นางสาวดาริณี มุสอดีโรงเรียนเขื่อนบางลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายปรีชา สุกใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางชลรส บุญสมานโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นางฮาดีลัส เฮมเบียโรงเรียนบ้านบันนังกูแวกรรมการ
4. นางสาวภารดี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านเจาะตาแมกรรมการ
5. นายอำนวย จังโกฏิโรงเรียนบ้านเตาปูนฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุดมพันธ์ มณีรัตน์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.ประธานกรรมการ
2. นางสาวรอบียะห์ สะมะแอโรงเรียนบ้านสาคูกรรมการ
3. นางสาวฮามีนะ โซ๊ะสาตาโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
4. นางรอกีเยาะ เจ๊ะมะโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา สุกใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางชลรส บุญสมานโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นางฮาดีลัส เฮมเบียโรงเรียนบ้านบันนังกูแวกรรมการ
4. นางสาวภารดี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านเจาะตาแมกรรมการ
5. นายอำนวย จังโกฏิโรงเรียนบ้านเตาปูนฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุดมพันธ์ มณีรัตน์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.ประธานกรรมการ
2. นางสาวรอบียะห์ สะมะแอโรงเรียนบ้านสาคูกรรมการ
3. นางสาวฮามีนะ โซ๊ะสาตาโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
4. นางรอกีเยาะ เจ๊ะมะโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายอุดมพันธ์ มณีรัตน์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.ประธานกรรมการ
2. นางสาวรอบียะห์ สะมะแอโรงเรียนบ้านสาคูกรรมการ
3. นางสาวฮามีนะ โซ๊ะสาตาโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
4. นางรอกีเยาะ เจ๊ะมะโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา สุกใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางชลรส บุญสมานโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นางฮาดีลัส เฮมเบียโรงเรียนบ้านบันนังกูแวกรรมการ
4. นางสาวภารดี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านเจาะตาแมกรรมการ
5. นายอำนวย จังโกฏิโรงเรียนบ้านเตาปูนฯกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจงจิตร ครุฑน้อยโรงเรียนบ้านวังสำราญประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา สองแก้วโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางภัชราภรณ์ อ่อนน้องโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางนูรีดา สาและโรงเรียนบ้านลาแลประธานกรรมการ
2. นายมะกอซี สาและโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
3. นางสาวสลิลนา อาเกะโรงเรียนบ้านปาแดรูกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเสรี ยอดพุฒโรงเรียนบ้านซีเยาะประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล สีแดงโรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการ
3. นายไซนูนอาบิดีน อาลีโรงเรียนบ้านยือนังกรรมการ
4. นายเดมะ มางันโรงเรียนบ้านบาเจาะกรรมการ
5. นายลุกมัน เซ็งสาอิโรงเรียนเขื่อนบางลางกรรมการ
6. นายมะซอเร ปูลาโรงเรียนบ้านสันติกรรมการ
7. นายอิบรอเฮม ดอเลาะโรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายดำรง แหทองโรงเรียนบ้านหลักเขตประธานกรรมการ
2. นายมักตา จะปะกียาโรงเรียนบ้านละแอกรรมการ
3. นายไซนูนอาบิดีน อาลีโรงเรียนบ้านยือนังกรรมการ
4. นายอับดุลเลาะห์ ปาแนแจกะโรงเรียนบ้านสันติกรรมการ
5. นายมะซอเร ปูลาโรงเรียนบ้านสันติกรรมการ
6. นายอิบรอเฮม ดอเลาะโรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายณัฐเวศม์ สุทธิพิทักษ์โรงเรียนบ้านรานอประธานกรรมการ
2. นายเสรี ยอดพุฒโรงเรียนบ้านซีเยาะกรรมการ
3. นายอรรถพล สีแดงโรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการ
4. นายดำรง แหทองโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
5. นายลุกมาน เซ็งสาอิโรงเรียนเขื่อนบางลางกรรมการ
6. นายมักตา จะปะกียาโรงเรียนบ้านละแอกรรมการ
7. นายไซนูนอาบิดีน อาลีโรงเรียนบ้านยือนังกรรมการ
8. นายอับดุลเลาะห์ ปาแนแจกะโรงเรียนบ้านสันติกรรมการ
9. นายเอกวัฒน์ กูลูแวโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
10. นายเจ๊ะสุกรี จารงโรงเรียนบ้านบางลางกรรมการ
11. นายบูหมัด สลำโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวรอซียะห์ สาแมโรงเรียนบ้านบายอประธานกรรมการ
2. นางสาวฟูซียะห์ สาและโรงเรียนบ้านบาเจาะกรรมการ
3. นางสาวสะอีด๊ะ สาร๊ะโรงเรียนบ้านสันติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวรอซียะห์ สาแมโรงเรียนบ้านบายอประธานกรรมการ
2. นางสาวฟูซียะห์ สาและโรงเรียนบ้านบาเจาะกรรมการ
3. นางสาวสะอีด๊ะ สาร๊ะโรงเรียนบ้านสันติกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวมาดีฮะห์ สะมะแอโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6ประธานกรรมการ
2. นายเขมรัฐ อภิรักษ์โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
3. นายนครินทร์ โต๊ะเยาะโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอาซือมัน ประเปะโรงเรียนบ้านนิบงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมัค สมุาลีโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นางสาวนูรฮานัร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวซากียะห์ ปูตะโรงเรียนบ้านธารทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมูนาดียา การีโรงเรียนบ้านปาแดรูกรรมการ
3. นางกูรอซีด๊ะ รงโซะโรงเรียนบ้านกาตองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวซากียะห์ ปูตะโรงเรียนบ้านธารทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมูนาดียา การีโรงเรียนบ้านปาแดรูกรรมการ
3. นางกูรอซีด๊ะ รงโซะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางวรรณมูรณี ดารอเดร์โรงเรียนบ้านลาแลประธานกรรมการ
2. นางสาวรอมือละห์ อาลีมามะโรงเรียนบ้านบาเจาะกรรมการ
3. นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิงโรงเรียนบ้านสันติกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางวรรณมูรณี ดารอเดร์โรงเรียนบ้านลาแลประธานกรรมการ
2. นางสาวรอมือละห์ อาลีมามะโรงเรียนบ้านบาเจาะกรรมการ
3. นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิงโรงเรียนบ้านสันติกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวอานียะห์ สาแมยาลอโรงเรียนบ้านนิบงประธานกรรมการ
2. นางสาวรพีพร สิงห์โตโรงเรียนบ้านรานอกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวมาดีฮะห์ สะมะแอโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6ประธานกรรมการ
2. นายเขมรัฐ อภิรักษ์โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
3. นายนครินทร์ โต๊ะเยาะโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวมัสนี คงแก้วโรงเรียนบ้านบาละประธานกรรมการ
2. นางสาวโนเรียน่า มาหามัดโรงเรียนบ้านกาตองกรรมการ
3. นางมารีหย๊ะ แวหามะโรงเรียนบ้านเจาะตาแมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นางสาวลาวีย๊ะ สาร๊ะโรงเรียนบ้านธารทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวซารีนา เจ๊ะเต๊ะโรงเรียนบ้านสันติกรรมการ
3. นางสาวกามารียะห์ หะโรงเรียนบา้นบาละกรรมการ
4. นายมะยารี ยาฝาดโรงเรียนบ้านยะหากรรมการ
5. นายมะซัยดี เจะโดโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางอุบลรัตน์ สุขาเขินโรงเรียนอาสินศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมุคตาร์ มามะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
3. นางสาวฮาปือเซ๊าะ แวยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านสันติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางอุบลรัตน์ สุขาเขินโรงเรียนอาสินศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมุคตาร์ มามะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
3. นางสาวฮาปือเซ๊าะ แวยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านสันติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางกัซฟานี นือเร็งโรงเรียนบ้านลาแลประธานกรรมการ
2. นายอุสมาน ดอคอโรงเรียนบ้านลือเน็งกรรมการ
3. นางวนิดา มะซงโรงเรียนบ้านบาโงยซิแนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางกัซฟานี นือเร็งโรงเรียนบ้านลาแลประธานกรรมการ
2. นายอุสมาน ดอคอโรงเรียนบ้านลือเน็งกรรมการ
3. นางวนิดา มะซงโรงเรียนบ้านบาโงยซิแนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางณัฐิยา เพชรรัตน์โรงเรียนอาสินศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร กลัดศรีโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยังกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ มีแสงโรงเรียนบ่านตังกาเด็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายแวดอเลาะ แวโดยีโรงเรียนบ้านธารทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวฟิตรา สาเล็งโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นางสาวมีนา ชายมันโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางประไพ อุ่นอกโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีประธานกรรมการ
2. นางรอม๊ะ สะอะโรงเรียนบ้านเจาะตาแมกรรมการ
3. นางสาวนูรีซัง ตูหวีโรงเรียนบ้านเตรียมปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายแวดอเลาะ แวโดยีโรงเรียนบ้านธารทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวฟิตรา สาเล็งโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นางสาวมีนา ชายมันโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิมะ ปูเตะโรงเรียนบ้านกาโสดประธานกรรมการ
2. นายสมชัย สุดจินดาโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
3. นางสาวนูรฟาฏีมะฮ์ สะดียามูโรงเรียนเขื่อนบางลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางชลชล ลิ่มสุวรรณโรงเรียนบ้านตังกาเด็งประธานกรรมการ
2. นางกฤติกา อีปงโรงเรียนบ้านละแอกรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ เพชรภักดีโรงเรียนบ้านยือนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางชลรส ลิ่มสุวรรณโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีประธานกรรมการ
2. นางกฤติกา อีปงโรงเรียนบ้านละแอกรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านยือนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวสมจิตร พรหมคงบุญโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีประธานกรรมการ
2. นางนูรีซัน สะมะแอโรงเรียนบ้านยะหากรรมการ
3. นางฐิตินันท์ หมานโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร พรหมคงบุญโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีประธานกรรมการ
2. นางนูรีซัน สะมะแอโรงเรียนบ้านยะหากรรมการ
3. นางสาวฐิตินันท์ หมานโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ จันทโนโรงเรียนบ้านยะหาประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ ขุนดำโรงเรียนบ้านตังกาเด็งกรรมการ
3. นางทิพวรรณ จันทรวงศ์โรงเรียนบ้านยือนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ จันทโนโรงเรียนบ้านยะหาประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ ขุนดำโรงเรียนบ้านตังกาเด็งกรรมการ
3. นางทิพวรรณ จันทรวงศ์โรงเรียนบ้านยือนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสมจิตร ศรีตุลาการโรงเรียนบ้านหลักเขตประธานกรรมการ
2. นางซาอีดะ บัวขาวโรงเรียนบ้านซีเยาะกรรมการ
3. นางสาวนารีซะห์ สะแตโรงเรียนบ้านสันติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสม ศรีตุลาการโรงเรียนบ้านหลักเขตประธานกรรมการ
2. นางซาอีดะ บัวขาวโรงเรียนบ้านซีเยาะกรรมการ
3. นางสาวนารีซะห์ สะแตโรงเรียนบ้านสันติกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุพิชฌาย์ ดำรงกุลโรงเรียนบ้านยะหาประธานกรรมการ
2. นางสาวไปรยา ขุนทองโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางสาวรอฮานา ใจสุภาพโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางขวัญตา ฟุ้งจินดาโรงเรียนบ้านตังกาเด็งประธานกรรมการ
2. นางสาวไซนุง กือลีแมโรงเรียนบ้านกาตองกรรมการ
3. นางสาวฟูซีหย๊ะ แดวอสนุงโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสายสุรียฺ์ รักจันทร์โรงเรียนบ้านหลักเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวไลนา เจ๊ะมะโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
3. นางสาวซูไวยะห์ จารูโรงเรียนบ้านบาละกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางหัสหน๊ะ อัลอับรอร์โรงเรียนบ้านหลักเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวกัสนียา เจ๊ะนิโรงเรียนบ้านกาตองกรรมการ
3. นางฮามีดะห์ จะปะกียาโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุรีพร คอแด๊ะโรงเรียนบ้านยะหาประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรซาฮีดา สะอาลาฆอร์โรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการ
3. นางอาซียะห์ บือซาโรงเรียนบ้านบาเจาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรอมล๊ะ อะหวังโรงเรียนบ้านธารทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางยามีล๊ะ แวบราเฮงโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการ
3. นางสาวกรกมล หนูน้อยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุรีพร คอแด๊ะโรงเรียนบ้านยะหาประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรซาฮีดา สะอาลาฆอร์โรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการ
3. นางอาซียะห์ บือซาโรงเรียนบ้านบาเจาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสำเริง ดิษฐวิชัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6ประธานกรรมการ
2. นางสาวภารดี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านเจาะตาแมกรรมการ
3. นายมะรอยี ปากาสะแตโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอาซีเย๊าะ กุนาโรงเรียนบ้านทรายแก้วประธานกรรมการ
2. นางมัสตูรา ติหมุนนิโรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆกรรมการ
3. นางนูรีนา คอแลโรงเรียนบ้านปาแดรูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวฮัสนะห์ มูซอดีโรงเรียนบ้านนิบงประธานกรรมการ
2. นางอาดีละห์ เจ๊ะแมโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
3. นางนูรีซัน ยือราโรงเรียนบ้านเจาะตาแมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวฮัสนะห์ มูซอดีโรงเรียนบ้านนิบงประธานกรรมการ
2. นางอาดีละห์ เจ๊ะแมโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
3. นางนูรีซัน ยือราโรงเรียนบ้านเจาะตาแมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางหาดีบะห์ ยิงทาโรงเรียนบ้านกาโสดประธานกรรมการ
2. นางนูรไอนี โต๊ะหลงโรงเรียนบ้านลือเน็งกรรมการ
3. นางสาวพิมล สยมภาคโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิมะ ปูเตะโรงเรียนบ้านกาโสดประธานกรรมการ
2. นายสมชัย สุดจินดาโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
3. นางสาวนูรฟาฏีมะฮ์ สะดียามูโรงเรียนเขื่อนบางลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]