หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

[ ทั้งหมด   29 ก.ย. 2558   30 ก.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามฟุตบอล โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามฟุตบอล โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สารพัดช่าง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ลานหน้าอาคาร 4 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ลานหน้าอาคาร 4 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 หน้าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 หลังอาคารอเนกประสงค์เพชรนังตา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 หลังอาคารอเนกประสงค์เพชรนังตา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สารพัดช่าง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]