รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งาน \"ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้\" ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ระหว่างวันที่ ๓-๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอเยาะ 1. เด็กชายอัสมี  ตาเละ
2. เด็กชายอาบูเสรี  ยามา
 
1. นายอับดุลรอซะ  สะตี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. เด็กชายอาดีลัน  อีเลาะ
2. เด็กชายอาหะหมัด  มามะเร
 
1. นายอิมรอน  ขวัญคาวิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 1. เด็กชายมุสลีมัน  อาบูบูแม
2. เด็กชายอัสรี  เกาะหมาน
 
1. นายวิชาญ  เลี่ยมเส้ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเซะ 1. เด็กชายซอฟวัน  ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายนิซามูลี  พันธุสระ
 
1. นางสาวอามีเนาะ  มามะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเซะ 1. เด็กชายนัสรุจน์  ปาแซ
2. เด็กชายอาซูวาน  ซือรี
 
1. นางสาวอามีเนาะ  มามะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กหญิงซูรัยดา  มูสะ
2. เด็กชายลุกมาน  สะแลแม
3. เด็กหญิงสากีรอ  ซา
4. เด็กหญิงอารียา  สุหลง
5. เด็กชายไซฟู  เจะนิ
 
1. นางนภสร  ศรีหาวงศ์
2. นางสาวริฟฮาน  หะยีอาแว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญานิศ  ฐานานุกรม
2. เด็กชายธนชาติ  แย้มสระโส
 
1. นางเสาวภา  คงมั่น
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  สังคนาคินทร์
2. เด็กชายพงศ์พิช  แก้วแพรก
 
1. นางเสาวภา  คงมั่น
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 1. เด็กชายธีระ   สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์   ทองคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา   สุ่มทรัพย์
2. นางบงกช   ศรีสงค์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กหญิงอัมนานี   ดอเลาะ
 
1. นางซัลมี  ตันหยงมัส
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 1. เด็กชายลุตฟี  และหะยามิง
 
1. นางชลกานต์  เหรัมพกุล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กหญิงซุลฟา  หะสีแม
 
1. นายมะรอยาลี  บือฮะ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายนิโยฮัน  เจ๊ะเล็ม
 
1. นางจุฑามาศ  ทิพย์กองลาศ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิตตกวี  แก้วบัวสา
 
1. นางสาวสุฑารัตน์  นิลรัตน์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 1. เด็กหญิงซีตีมารียัม  โตะแปเราะ
 
1. นายอนัน  เจ๊ะแว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กหญิงอิลมีย์  เจะอิ
 
1. นายมะรอยาลี  บือฮะ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กหญิงฮาเดีย  ดือรามะ
 
1. นายมะรอยาลี  บือฮะ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 1. เด็กหญิงนุรุลฟาตีนี  มิ๊
2. เด็กหญิงฟิตรี  มะสง
 
1. นางพาตีเมาะ  ยะผา
2. นางจงใจ  จันทร์ทอง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอัลวานี  วัฒนะ
2. เด็กหญิงโซฟีญาณี  อับดุลเล๊าะ
 
1. นางสมจิต  มาศหิรัญ
2. นางสาวสุฑารัตน์  นิลรัตน์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. เด็กหญิงกอนีตัฮ  แซบากา
2. เด็กชายเฟาสาน  กานา
 
1. นางสาวอามีเน๊าะ   ยูโซ๊ะ
2. นางไรฮัน  แวนาแว
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายอูฟีร  อิหะโละ
 
1. นายมะรอยาลี  บือฮะ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือมัง 1. เด็กชายกอเซ็ง  ยะเละซู
2. เด็กชายฟาริด  นาแว
3. เด็กหญิงไลลา  กอเม็ง
 
1. นางซาวดะห์  ดอรอแมง
2. นางสารีนา  โมงสะอะ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 1. เด็กชายมะฮานาฟี  มูเน๊าะ
2. เด็กชายอิบรอเฮง  ฮาเก็ง
3. เด็กชายไพศาล  หะยีลาเตะ
 
1. นายกอเบตร  สะมะแอ
2. นายสุชาติ  สมพงค์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายมนัส  บุญสีทอง
 
1. นายภานุวัฒน์  เนื้อน้อย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายรุจิภาส  สุพรรณ
 
1. นายภานุวัฒน์  เนื้อน้อย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกริษฐา  กาลัญกุล
 
1. นายภานุวัฒน์  เนื้อน้อย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ปุริโต
 
1. นายภานุวัฒน์  เนื้อน้อย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์จี  ดุลิยะนฤตย์
 
1. นายภานุวัฒน์  เนื้อน้อย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวุฒิพร  นลินเบญจพรรณ
 
1. นายภานุวัฒน์  เนื้อน้อย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายอัฟนันต์  วะนา
 
1. นายถวัลย์  สุวรรณอินทร์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กหญิงโซฟียา    กูโน๊ะ
 
1. นางสุมาลี  แซ่ฟุ้ง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายธนภัทร  พรหมสว่าง
 
1. นางสุภาพร  หงอสกุล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  เหล็กชื่น
 
1. นายวุฒินันท์  เภรีพล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 1. เด็กชายฮาฟิสซุดดีน  เปาะซา
 
1. นางสาววิภาวดี  แขน้ำแก้ว
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กหญิงโซฟียา   กูโน๊ะ
 
1. นางสุมาลี  แซ่ฟุ้ง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงฐิตยากร  นนสีไพร
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ทองเป็นเพ็ชร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายอาบีดิง  กระตาก
 
1. นายถวัลย์  สุวรรณอินทร์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาแฮ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิฟ  กะนิแร
 
1. นายอารีฟ  สาเมาะ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรงปินัง 1. เด็กหญิงอัฟนาน  เลาะยะผา
 
1. นายมุสลิม  หะยีสามะ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 1. เด็กหญิงรุสนานี  เปาะอีแต
 
1. นางนิภา  เมฆสุวรรณ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กหญิงกัสมี  ดารี
2. เด็กชายการดี  กอเดร์
3. เด็กหญิงจิตตรา  มะสีละ
4. เด็กชายซอลาฮูดีน  หะยีดือแน
5. เด็กหญิงตัสมีย์  มะสีละ
6. เด็กหญิงนาฟีซา  นิการี
7. เด็กหญิงนิฟาตีฮะห์  อิหะโละ
8. เด็กหญิงนุรฮาฟีกีน  สุหลง
9. นางสาวนุสรีนา  ต่วนจอหลง
10. เด็กหญิงนูรมัน  สาอิ
11. เด็กหญิงนูรฮูดา  เจ๊ะนิ
12. เด็กหญิงนูรีซัน  มะมิง
13. เด็กหญิงนูรีซา  มะแซ
14. เด็กหญิงนูรีฮัน  กะพายา
15. เด็กหญิงนูรีฮัน  สุลง
16. เด็กชายบูคอรี  สุหลง
17. เด็กหญิงฟาฎีมะ  แวกาเดร์
18. เด็กหญิงฟิตตรี  มะสาแม
19. เด็กชายมะรอบีซี  รายอ
20. เด็กชายมะฮ์ดี  ตาตา
21. เด็กหญิงมาซีเตาะ  ดารี
22. นางสาววิยะดา  ซิการาเสาะ
23. นางสาวสาฝีรา  อูแม
24. เด็กหญิงสารีนี  เจ๊ะหะ
25. เด็กหญิงอัสมะ  แวยามา
26. เด็กหญิงอาฟีนี  มะแซ
27. เด็กชายอาฟูซี  สะลีมอง
28. เด็กหญิงอารีนา  ยะโกะ
29. เด็กหญิงฮุสนา  หะยีหะยอ
30. เด็กหญิงฮูสนี  หะยีหะยอ
31. นางสาวแวนาเดีย  สะเฮง
 
1. นายมูหามะ  อาแว
2. นายอัสดี  ยิงทา
3. นางสาวปัทมา  หะระตี
4. นางสาวคอรีเยาะห์  กาโสะ
5. นางพิระดา  ตง
6. นางอาซีเย๊าะ  สะอิ
7. นางสาวฮาดีบะห์  โตะลากอ
8. นางสาวสุกัญญา  โอ๊ะหลำ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจัสติน  เบญจตระกูล
 
1. นางอัจฉรา  พงศ์เลขา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ไชยนรินทร์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ทองเป็นเพ็ชร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 1. เด็กหญิงซารีนา  เจ๊ะเละ
2. เด็กหญิงซาวีนา  การีดอง
3. เด็กหญิงซีตี  ดอเล๊าะ
4. เด็กหญิงซูรีตา  กมลสถิตคุณ
5. เด็กหญิงตัสนีม  แวกือจิ
6. เด็กหญิงนูรมี  เจ๊ะนุ
7. เด็กหญิงนูรฮายาตี  มูดี
8. เด็กหญิงนูราฟิรดาว  เจ๊ะแต
9. เด็กหญิงนูรีฮัน  พิพัฒศุภผล
10. เด็กหญิงนูรุลฮูดาห์  ยีสะแลแม
11. เด็กหญิงนูไรดา  บือซายา
12. เด็กหญิงพัฒมา  อาบูวะ
13. เด็กหญิงฟิรดาว  ยีสะแลแม
14. เด็กชายมารีแย  วาแม็ง
15. เด็กหญิงมาวียะห์  เละนิ
16. เด็กหญิงลาตีฟะห์  เละนิ
17. เด็กหญิงสุไฮดา  สาแลบิง
18. เด็กชายอับดุลนาวี  แยนา
19. เด็กชายอับดุลเราะมัน  รือแมซา
20. เด็กหญิงอัฟนาน  สีตีดี
21. เด็กหญิงอาซีซ๊ะ  ยามา
22. เด็กหญิงอาดีละห์  มอซู
23. เด็กชายอานัส  ยามา
24. เด็กชายอาบาดีย์  มอลอ
25. เด็กชายอารีฟีน  คูนา
26. เด็กหญิงอาอีเซ๊าะ  ยะโกะ
27. เด็กหญิงอาแอเส๊าะ  มะลี
28. เด็กหญิงฮานีฟาน  สือแม
 
1. นางสมหมาย  จันทราช
2. นางเมธาวี  ปังหลีเส็น
3. นางสาวรอกายา  ดามาแล
4. นางสาวมัซนะฮ์  วิเชียร
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 1. เด็กหญิงนริสรา  บิงดอเล๊าะ
2. เด็กหญิงนิมารีฮัน  สะตาปอ
3. เด็กชายฟาเดล  หะยีสะมะแอ
4. เด็กหญิงฟิตรียะห์  มะลี
5. เด็กหญิงรุสนาณีย์  เซะมิง
6. เด็กชายรูซีลัน  โกโก
7. เด็กชายอัฟฎอล  แมเราะ
8. เด็กชายอาฟีฟี  มะยิ
9. เด็กหญิงอามีต้า  มามะ
10. เด็กชายเด็กชายภูดีนันท์  บิงดอเลาะ
 
1. นางภาริตา  บัวพงศ์ชน
2. นางรัตนา  สุวรรณวงศ์
3. นางลาวัลย์  ศรีเจริญ
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  แก้วน้อย
2. เด็กหญิงฐิติยา  ไชยภักดิ์
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สิงห์ศักดิ์ตระกูล
4. เด็กหญิงบุณยานุช  วงศ์กระจ่าง
5. เด็กหญิงบุษกร  วงศ์ขจร
6. เด็กหญิงมีนณภา  รามจันทร์
7. เด็กหญิงสุชัญญา  เต็มศรี
8. เด็กหญิงอรพรรณ  จันทรา
 
1. นายอนุพล  ส่งสกุล
2. นางอัจฉรา  พงศ์เลขา
3. นางอนงค์  ลิ่มกังวาฬมงคล
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสาป 1. เด็กหญิงกิตสือนะ  เจะจะโรจน์
2. เด็กหญิงต่วนนูรไอนูน  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงนาซเร๊าะ  เซ็งโซะ
4. เด็กหญิงนิอาวาติฟ  สาและ
5. เด็กหญิงนูรไอนี  กามะ
6. เด็กหญิงฟาเดียร์  ปริชัย
7. เด็กหญิงวรษา  กาซา
8. เด็กหญิงสูไรดา  อาแว
9. เด็กหญิงฮานีซะห์  บาราหาแม
10. เด็กหญิงฮายาตี  มะสีละ
 
1. นายณัฐพล  ดำเกิงเกียรติ
2. นายสุกรี  แวหะมะ
3. นางสาวกรณ์วิภา  แก้วปลอด
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสาป 1. เด็กหญิงกัสมา  บานา
2. เด็กหญิงกูวีด๊าด  ยามิรุเด็ง
3. เด็กหญิงซูไรดา  แซแม
4. เด็กหญิงซูไฮบ๊ะห์  มะมิง
5. เด็กหญิงรุสนาณี  แดวอสือนุง
6. เด็กหญิงอาวาติฟ  ดอเลาะ
7. เด็กหญิงอิบตีซาม  เซ็งโซ๊ะ
8. เด็กหญิงฮาซูรา  ฮามะ
9. เด็กหญิงโซเฟีย  กาซอ
 
1. นายณัฐพล  ดำเกิงเกียรติ
2. นายสุกรี  แวหะมะ
3. นางสาวกรณ์วิภา  แก้วปลอด
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 1. เด็กหญิงนูรซาฟีรา  สะแลแม
2. เด็กหญิงฟาดีลา  สูรง
3. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  รอฮีม
4. เด็กหญิงรุสนี  สาแม
5. เด็กชายอับดุลเลาะ  อาลี
6. เด็กชายอิฟฟาน  สุแนแดวอ
 
1. นายรุสมี  ธนรงค์กุล
2. นางสาวกรรณจิรา  ยอดคง
3. นางพาตีเมาะ  ยะผา
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกียรติ 1. เด็กชายซอบรี  ทุ่งบาเละ
2. เด็กชายซุฟเฟียน  ยามา
3. เด็กชายบูคอรี  สุและเลาะ
4. เด็กชายฟุรกอน  หะมิดง
5. เด็กชายอับดุลบาซิต  ดะเกะ
6. เด็กชายฮาฟิต  ดอเลาะเจะแต
 
1. นายกอเซ็ง  มามุ
2. นายอับดุลฮาเล็ม  สาแลแม
3. นางกมลทิพย์  หนูพล
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายซอลีฮีน  มาฮามะ
2. เด็กชายมาหามะซาฟิต  ปาแนม๊ะ
3. เด็กชายมุสลิม  บากา
4. เด็กชายระหะมัน  มูทิ
5. เด็กชายอรุวะห์  สะมาแอ
6. เด็กชายอาริฟร์  สาและดิง
7. เด็กชายอาลูวัง  หะสีแม
8. เด็กชายอิบรอเฮง  ลามุง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประสาร  อุดมผล
2. นายมะรอยี  อดุลยศาสน์
3. นายมูหามัดไซดี  มะปีเยาะ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายณัฏฐ์  วงศ์รัตน์
2. เด็กหญิงณิชา  สงทิพย์
3. เด็กชายนะอีม  มาลิกุลสลาม
 
1. นางจุฑารัตน์  แก้วประดับ
2. นางบุญมา  หนูยิ้ม
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสาป 1. เด็กหญิงต่วนนูรไอนูน  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงนิอาวาตีฟ  สาและ
3. เด็กหญิงอามีนา  หะยีกะจิ
 
1. นางสุวรรณา  มณีโชติ
2. นางมาลี  หนูเอี่ยม
 
54 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นแซะ 1. เด็กชายซัน  ฮะมะ
2. เด็กชายสาฮาฟิต  หะยีสาและ
 
1. นายอัสมิง  สะยะมิง
2. นางวารียา  หวัดแท่น
 
55 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายธัชพันธุ์  บุญช่วย
2. เด็กชายเตชินท์  แพงป้อง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ทองเป็นเพ็ชร
2. นางสาวภาลีณีย์  อนันต์เดชพงศ์
 
56 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กชายซีฮาม  สาแม
2. เด็กชายอันวา  ดามิ
 
1. นางสาวสูไหบ๊ะ  เด็ง
2. นางรัตน์ติยา  เกปัน
 
57 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. นายซัฟวัน  อาแซบากา
2. นายอัซมัน  อูมาร์
 
1. นางสาวสูไหบ๊ะ  เด็ง
2. นางรัตน์ติยา  เกปัน
 
58 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กหญิงยัสมีน  เจ๊ะอาแว
2. เด็กชายลุกมัน  เจะเด็ง
 
1. นางสาวสูไหบ๊ะ  เด็ง
2. นางรัตน์ติยา  เกปัน
 
59 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกวี  แตรพันธ์
2. เด็กชายฮัยดัร  ดีแม
 
1. นายสัมฤทธิ์  หะยีลาเต๊ะ
2. นางสาวซาปีนะ  เดง
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญธร  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  คงช่วย
3. เด็กชายมูฮำหมัดอิสฟาฮานีย์  ฮารูดีน
 
1. นายสุรศักดิ์  โต๊ะยูโซ๊ะ
2. นายพีระชัย  โชคอำนวย
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาบาลอ 1. เด็กชายซูกูร์มาน  อาลี
2. เด็กชายมูฮัมหมัดรูยานิง  ปูเต๊ะ
3. เด็กชายอัสลัน  มะทา
 
1. นายมูฮัมมัดซัยนูดีน  หะยีมะ
2. นายสมาน  ดอละ
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะโต 1. เด็กชายบือราฮัน   เจะหลง
2. เด็กชายสหรัฐ  เอามิง
3. เด็กชายฮาซัน  บาเกาะ
 
1. นางสัมซีย๊ะ   กะดะแซ
2. นางสาวฮามีด๊ะ   ยิงทา
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. นายซาการียา  วาหา
2. เด็กชายนิดิด  ฮะตะมะ
3. นายฟิตรี  มะยีนิ
 
1. นางพนิดา  หะยีอาลี
2. นายมะหะมะซอและ  สือรี
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธิปไตย  หัสไชย
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อักโขมี
3. เด็กหญิงพิมพ์รดา  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไชยนาพงษ์
5. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ชุมห้อง
6. เด็กหญิงอากีละห์  ยูโซ๊ะ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ขุนทอง
2. นางสมฤทัย  จิระโรจนกุล
3. นางสินกรอรณ์  สุธาพงศ์อมร
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  มณีรัสยากร
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ราชเพ็ชร
3. เด็กหญิงโอภาพร  ขาวทอง
 
1. นายฉัตรชัย  ประแก้ว
2. นางวาสนา  จันทวาศ
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) 1. เด็กชายธนพรรณ  แสงหิรัญ
2. เด็กชายธันสิริ  ศรีเพชร
3. เด็กชายสมนึก  เทียนทุมพันธ์
 
1. นายนพดล  คงสุวรรณ
2. นายธงชัย  ผุดดำ
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กหญิงนัสรียา  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงนูรฮายาตี  สาแลแม
3. เด็กหญิงฟารีฮัน  มะยิดี
 
1. นางปราณี  ทองคำศรี
2. นางอัมพลิกา  สายสิงห์
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายตอลา  สาฮา
2. นายมะยี  อูมา
3. เด็กชายมาหามะกามัน  ฮะมะ
 
1. นายลุกมานุลฮากิม  มะสาพา
2. นายบุรฮัน  อาแด
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นแซะ 1. เด็กหญิงซูเฟีย  ฮะตะมะ
2. เด็กหญิงฟาเดียร์  ลาเต๊ะ
3. เด็กหญิงฟิตรี  ฮะตะมะ
 
1. นายฟัฏลี  แนโม
2. นางตอบ๊ะ  อาแว
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมพูสถิต 1. เด็กหญิงนัสรินดา   ซาเระ
2. เด็กหญิงรูซนานี  อาแด
3. เด็กหญิงอารีนา  มามะ
 
1. นางธีราวดี  ศิริกุล
2. นางกัลยา  สีแก้วอินทร์
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ 175 1. เด็กหญิงนูรียะ  อาแซ
2. เด็กหญิงอาซานี  แมเราะ
3. เด็กหญิงโซเฟีย  สาและ
 
1. นางสาววนิดา   กูเต๊ะ
2. นางสาวนูไซนะ  อาบูซิ
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุดี 1. เด็กหญิงฟาติน  ดือราแม
2. เด็กหญิงสุบายนา  บาเกาะ
3. เด็กหญิงอัยนี  ยือริง
 
1. นางวิลาวรรณ  โรจนภาพงศ์
2. นางพรรณี  ฐานานุกรม
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 1. เด็กหญิงกัญทิยา  รุ่นรอด
2. เด็กชายธีระ   สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงรสติยา   หวังสุข
 
1. นางสาวซารีปะห์   เดชประสิทธิ์ศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา   สุ่มทรัพย์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบหอ 1. เด็กหญิงนาเดีย  กูโน
2. เด็กหญิงนูรีดา  มะเซ็ง
3. เด็กหญิงนูรียะห์  สาเมาะ
 
1. นางอัมพร  ฉัตรชูตระกูล
2. นางจิราวรรณ  หิรัญวงศ์
 
75 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 1. เด็กหญิงฟิรดาว  โต๊ะเส็น
2. เด็กชายอับดุลรอกิบ  ลาเต๊ะ
3. เด็กหญิงอัยฟา  สาอิ
 
1. นางสาวคอตีย๊ะ  ดือรามอ
 
76 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปุณชนิกา  หมาดทิ้ง
2. เด็กหญิงพุทธชาด  สิมาพัฒนพงศ์
3. เด็กหญิงอัฟนาน  หะยีบือราเฮง
 
1. นางอรพินท์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวกันยารัตน์  สัญญา
 
77 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยนันท์  ไชยหมาน
2. เด็กหญิงมีนา  สารถ้อย
 
1. นางวนิดา  อ้าสะกะละ
2. นางนฤมล  ธนรงค์กุล
 
78 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 1. เด็กหญิงนูฮา  ซาบู
 
1. นางสาวอารีนี  หาสีแมง
 
79 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงย 1. เด็กชายมูฮำหมัดนูร์  ดอเลาะ
 
1. นางวาสินี  เด็งระกีนา
 
80 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรงปินัง 1. เด็กหญิงนูรฟาติน  สะบือลา
 
1. นางสาวฮานีซะห์  ดอเลาะ
 
81 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามัน 1. เด็กชายซาการียา  เจ๊ะดอเล๊าะ
 
1. นางซากีย๊ะ  อาบูเล๊ะ
 
82 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามัน 1. เด็กหญิงนัสรินทร์  มะแตหะ
 
1. นางอุษณีย์  อุเซ็ง
 
83 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 1. เด็กชายนิเล๊าะห์  บาดา
 
1. นายสุชาติ  สมพงค์
 
84 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 1. เด็กหญิงซูฟีนี  ตง
2. เด็กชายมะซูปี  เจ๊ะนุ
3. เด็กชายอัสนาวี  ดอรอเซะ
 
1. นางนูรีย๊ะ  เลาะยะผา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลีฮะห์  การียา
 
85 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 1. เด็กชายมูฮำหมัดอินดราอัสลัง  อาบู
2. เด็กชายอนัส  ลาฮัมนีกะ
3. เด็กชายฮาฟิส  มะกาเจ
 
1. นายอับดุลอายิ  สามะ
2. นางสาวอนาเดีย  เจ๊ะมุ
 
86 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 1. เด็กชายนิมะ  อาลีมีเน๊าะ
2. เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  กาเซ็ง
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ลิ้มพงศ์พันธ์
2. นางสาวนิเสาะ  ลือเมาะ
 
87 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรงปินัง 1. เด็กหญิงตัสนีม  บาฮะคีรี
2. เด็กชายอับดุลฮาฟิช  สาแม
 
1. นางสาวนูร์ไลลา  มูเน๊าะ
2. นางสาวฮานีซะห์  ดอเลาะ