ขอเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ประชุมในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ขอเรียนเชิญผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะฯ งาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๘ ประชุมร่วมกันในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ โดยแยกตามหมวดหมู่/กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้
๑. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (เฉพาะทัศนศิลป์)  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (งานอาชีพ และคอมพิวเตอร์)
๒. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
รายละเอียดโปรดคลิก  หนังสือเชิญ  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 
วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 14:08 น.