ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมแข่งขันฯ
๑. รายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อยครึ่่งชั่วโมง
๒. ให้มีหลักฐานแสดงตนของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน เช่น บัตรประจำตัวที่พิมพ์จากระบบ  หรือบัตรนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน
๓. กรณีนักเรียนที่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้  อนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้เฉพาะการแข่งขันประเภททีม (ประเภทเดี่ยวไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้) โดยต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม (ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏในเว็บไซต์) และยื่นต่อคณะกรรมการฯ ณ จุดลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
      - ประเภททีม ๒ - ๓ คน    เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  ๑  คน
                       ๔ - ๖ คน      เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน   ๒  คน
                       ๗ - ๑๐ คน   เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน   ๓  คน
                       ๑๑ - ๒๐ คน  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน   ๔  คน
                       ๒๐ คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน   ๕  คน
๔. นักเรียนพิการเรียนรวม ให้นำแบบตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานรับรองความพิการ (ตามแบบที่กำหนด) ไปยื่น ณ จุดลงทะเบียนเข้าแข่งขันด้วย
วันพฤหัสบดี ที่ 01 ตุลาคม 2558 เวลา 20:55 น.