หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งาน \"ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้\" ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ระหว่างวันที่ ๓-๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
2 นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
3 นายดุลยฤทธิ์ มาเส็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
4 นางภัทราพร ศิริโภคา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
5 นายเอกรัฐ สมจิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
6 นายสุทรรศน์ ซุ้นจ้าย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
7 นางสุกันยา บำรุงหนูไหม ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
8 นางศุภมาศ อาลี นักวิชาการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
9 นางวัฒนา ทิพย์ภักดี นักวิชาการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
10 นางรอยย๊ะ สะยะมิง นักวิชาการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
11 นางอุบลรัตน์ กิมาคม นักวิชาการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
12 นางสาวอนุสรา หะยีดอปอ นักวิชาการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
13 นางสุพัฒนา ชุมแสง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
14 นายธนันต์ทัศน์ มุขยวัฒน์ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
15 นางสาวนูรฮายาตี ยูโซะ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
16 นายอฐิฏสฎาณิส จันทร์ประสิทธิ์ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
17 นายบัสรี ปูลาเล็ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
18 นางสาวกัลยา กูดู พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
19 นางเพ็ญศรี พุฒยืน นักวิชาการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
20 นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
21 นางสุกัญญา นาชัยเวียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
22 นางสมประสงค์ หาญณรงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
23 นายดุสิต ณ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
24 นายอาหะมะ สะอะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
25 นางจารุวรรณ เกตุแก้ว ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
26 นางกาญจนา พรหมรัตน์ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
27 นายรุจน์ โกมลตรี ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
28 นางอรพิน วงศ์ชูวรรณ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
29 นางปิยะวดี ยาวาหาบ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
30 นางอาริสา ดวงเนตร์ ครูช่วยราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
31 นายพีระพงษ์ ลาเตะ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
32 นางสาวอาแอเส๊าะ สะลอ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ กรรมการดำเนินงาน
33 นางเกษร พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ กรรมการดำเนินงาน
34 นางอุบลรัตน์ เจ๊ะกายอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) กรรมการดำเนินงาน
35 นายอาบัส สาเหล็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรามัน กรรมการดำเนินงาน
36 นายอาแด มะซิมา ครู โรงเรียนบ้านปาแตรายอ กรรมการดำเนินงาน
37 นายสัมฤทธิ์ หะยีลาเต๊ะ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
38 นายสมศักดิ์ มะทา นักการฯ โรงเรียนพัฒนาบาลอ กรรมการดำเนินงาน
39 นายพีรชัย โชคอำนวย พนักงานราชการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
40 นายดาเลง ลาเตะ ช่างไฟฟ้า สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
41 นายวีระชัย ศิลานนท์ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
42 นางพัชรียา ปรีดางกูร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
43 นางสมถวิล ทองตะเภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
44 นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
45 นางสาวสุนันทา ยี่สุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
46 นางระวิวรรณ ธรรมสะโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
47 นางสาวสารีป๊ะ โต๊ะแว พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
48 นางสาวการะตี ศรีสุวรรณ์ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
49 นางวราภรณ์ วัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
50 นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
51 นางวัลลภา นัคราเรือง นักจัดการงานทั่วไป สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
52 นางอรอนงค์ เมืองฝ้าย นักจัดการงานทั่วไป สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
53 นางสาวเนตรนภา ยอดสนิท นักทรัพยากรบุคคล สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
54 นางภัทรกันย์ พิมเสนศรี นักทรัพยากรบุคคล สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
55 นายนิกร แซ่ฟุ้ง นักทรัพยากรบุคคล สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
56 นายลุตฟีย์ สะดียามู นักวิชาการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
57 นางราณี เหมศิริ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
58 นางอทิดาพร ธรรมเจริญ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
59 นางสาวยูรีดา แซะนุง พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
60 นางสาวอาตีกะ เจ๊ะแม พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
61 นางสาวฟารีซา สามะ ครูอัตราจ้าง สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
62 นางสุมาลี พลรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
63 นายสมปอง ชูชื่น ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
64 นางวิลาวัณย์ ก้องศิริวงศ์ นักวิชาการเงินและพัสดุ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
65 นางอารีรัตน์ กฤษฎาวัตร นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
66 นางอัจฉรา แก้วงาม เจ้าพนักงานพัสุด สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
67 นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
68 นางพรรณี ปานทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
69 นางสาวรอสนี กามาเซ๊ะ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
70 นางวรรณี ปู่เพ็ชร์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
71 นายสมศักดิ์ นิสอน ครู โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา ๒) กรรมการดำเนินงาน
72 นายอลงกรณ์ ทองนุ่น ครู โรงเรียนบ้านสะเอะ กรรมการดำเนินงาน
73 นายฟาร์โรเด็ม จุไรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านตะโละซูแม กรรมการดำเนินงาน
74 นายอาลียะห์ เฮ็งปิยา ครู โรงเรียนบ้านแบหอ กรรมการดำเนินงาน
75 นายหามิ เละหนิ นักการฯ โรงเรียนบ้านวังพญา กรรมการดำเนินงาน
76 นายอำนวย จุลบุตร นักการฯ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
77 นายวรวิทย์ ขำแก้ว พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการดำเนินงาน
78 นางสาวโนรียา ยูโซะ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
79 นางเสริมศรี ดีบุญธรรม ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
80 นายสุรศักดิ์ โต๊ะยูโซ๊ะ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
81 นายจารึก ทองโรย ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
82 นายอยู่สบ ดีนทอง ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
83 นางสินกรณ์อร พงศ์สุธาอมร ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
84 นางสมฤทัย สุจจิต ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
85 นางบุตรธิกรณ์ จุลพล ครู โรงเรียนบ้านกูวา กรรมการดำเนินงาน
86 นายฮาซัน มอลีลอ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
87 นายประนอม หลักทองคำ ช่างปูน สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
88 นายสมบูรณ์ จันทผลิน ช่างสี สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
89 นายวิเชษฐ์ บายอ พนักงานขับรถยนต์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
90 นายสมนึก สุวรรณ์ ช่างสี สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
91 นายอุทัย ทิพย์ภักดี ช่างสี สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
92 นายสมศักดิ์ ไชยชนะ ช่างสี สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
93 นายสนธยา ดำแก้ว ช่างปูน สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
94 นายศักดิ์สิทธิ์ สีสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
95 นางจันทรัช พรหมรูปสวย นักจัดการงานทั่วไป สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
96 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
97 นางสุมนา ดำยศ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
98 นางประทุม อยู่ศิลป ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
99 นางเสาวณิต วัฒนกุล ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
100 นางบุปผา ชิณนะพงศ์ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
101 นางจริดา เรืองสงค์ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
102 นางนิศากร อุดมเพ็ชร ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
103 นางสาวอวยพร ศรีจันบาล ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
104 นางสุภรณ์ อินทสุวรรณ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
105 นางสุภรณ์ อินทสุวรรณ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
106 นางวราภรณ์ ธานีมาศ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
107 นางยุพิน บัวทอง ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
108 นางรัตนาภรณ์ สุขขี ลูกจ้าง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
109 นางวัลลี ทิพย์ประไพ หัวหน้าคนงานโรงอาหารโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
110 นางแยนะ อายะมะโซ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
111 นางอัจฉรา พงศ์เลขา ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
112 นางอรเพ็ญ ทองช่วย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
113 นายสมคิด สมพงษ์ ประธานศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ กรรมการดำเนินงาน
114 นายดุสิต ณ สุวรรณ ประธานศูนย์เครือข่ายคุรุมิตร กรรมการดำเนินงาน
115 นายสุบรรณ์ พละพึง ประธานศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ กรรมการดำเนินงาน
116 นายนพรัตน์ นอบแก้ว ประธานศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ กรรมการดำเนินงาน
117 นายโดมร สุวารักษ์ ประธานศูนย์เครือข่ายสามพญา กรรมการดำเนินงาน
118 นายนันทเดช รามศรี ประธานศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ กรรมการดำเนินงาน
119 นายอาบัส สาเหล็ม ประธานศูนย์เครือข่ายรามัน กรรมการดำเนินงาน
120 นายมูฮำมัดมาร์ซูกี ยีเฮง ประธานศูนย์เครือข่ายดงตาล กรรมการดำเนินงาน
121 ว่าที่ ร.ต.อับดุลรอแม การีอูมา ประธานศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี กรรมการดำเนินงาน
122 นางลั่น เทพรัตน์ ประธานศูนย์เครือข่ายโกตาบารู กรรมการดำเนินงาน
123 นายเดชน์ธรรมกร สุธาพงศ์อมร ประธานศูนย์เครือข่ายพญางาม กรรมการดำเนินงาน
124 นายอนันต์ กะดะแซ ประธานศูนย์เครือข่ายสันกาลาคีรี กรรมการดำเนินงาน
125 นายพลวัฒน์ บุญช่วย ประธานศูนย์เครือข่ายกรงปินัง กรรมการดำเนินงาน
126 ส.ต.อ. ชอบ ทองคำศรี ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการดำเนินงาน
127 นางสาวนูรีซัน ลาเต๊ะ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
128 นางสาวมานีซะห์ หะยีดือราอิง ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
129 นายฉัตรชัย ประแก้ว ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
130 นางสาวเนตรนพิชญ์ จำปาทองเทศ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
131 นางสาวเตือนตา ธรวศิน นักวิชาการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
132 นายอับดุลรอเส็ด เจ๊ะเล๊าะ ครู โรงเรียนบ้านตาสา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
133 นายสมศักดิ์ พงศ์กระพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านรามัน กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
134 นางเกษร พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
135 นางวัลลภา นัคราเรือง นักจัดการงานทั่วไป สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
136 นางสาวจิราวรรณ ยืนยง ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
137 นางวนิษฐา อกนิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
138 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณโณ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
139 นายโดมร สุวารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา ๒) กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
140 นางรัตน์ติยา เกปัน ครู โรงเรียนบ้านโกตาบารู กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
141 นายนิยม รักมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
142 นายดลเหล๊าะ หมัดอะด้ำ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
143 นางวัฒนา ทิพย์ภักดี นักวิชาการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
144 นายบัสรี ปูลาเล็ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
145 ส.ต.อ.ชอบ ทองคำศรี ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
146 นางภรณี สุวารักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
147 นางสุขุมา อนันตเสถ ครู โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
148 นายกัมปนาท จูฑังคะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
149 นางปราณี อ่องหลี ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่การศึกษาได้ที่
087-2852582 (นางศุภมาศ อาลี) 083-1933679 (นายดลเหล๊าะ หมัดอะด้ำ)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]