หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-yla1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายแวยูโซะ นาแวโรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะกรรมการ
2. นางสาวอาริยา พันธ์หีมโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)กรรมการ
3. นางปิยะวดี ยาวาหาบโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ดา อยู่นุ่นโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)กรรมการ
2. นางสาวซากูรา หลงแซโรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕กรรมการ
3. นางอัญชลี ยาวงศ์โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวมาศสุภา รัตนไทรงามโรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕กรรมการ
2. นางนูรัยดา กาซอโรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา)กรรมการ
3. นางสุวัยนาถ ตูปะโรงเรียนบ้านกะตูปะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางมุสลีมะฮ์ ดือมอโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายเทิดพงศ์ ธรรมประเสริฐโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
3. นายมาหะมะ สะตีโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางมุสลีมะฮ์ ดือมอโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายเทิดพงศ์ ธรรมประเสริฐโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
3. นายมาหะมะ สะตีโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางอุไร บุญเส้งโรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
2. นายประทุม ถมทองโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)กรรมการ
3. นายมูฮัมมัดสอบรี เจ๊ะดอเล๊าะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางจันทร์ทิพย์ อัชฌารัศมิ์โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนากรรมการ
2. นางชมพูนุท เกษตรสุนทรโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)กรรมการ
3. นางพงษ์ลดา สารัสโรงเรียนวัดลำพะยา"มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"กรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ไชยลำยาโรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา ๒)กรรมการ
5. นางเตือนใจ พรหมจันทร์โรงเรียนศรีพัฒนารามกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจันทร์ทิพย์ อัชฌารัศมิ์โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนากรรมการ
2. นางพงษ์ลดา สารัสโรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"กรรมการ
3. นางเตือนใจ พรหมจันทร์โรงเรียนศรีพัฒนารามกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ไชยลำยาโรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2)กรรมการ
5. นางชมพูนุท เกษตรสุนทรโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ทิพย์ อัชฌารัศมิ์โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนากรรมการ
2. นางชมพูนุท เกษตรสุนทรโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)กรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ ไชยลำยาโรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา ๒)กรรมการ
4. นางพงษ์ลดา สารัสโรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"กรรมการ
5. นางเตือนใจ พรหมจันทร์โรงเรียนศรีพัฒนารามกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสุภัทรา มโนสถาพรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๔ (บาโงยบาแด)กรรมการ
2. นางชลกานต์ เหรัมพกุลโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนากรรมการ
3. นางอารีย์ หลักทรัพย์โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่กรรมการ
4. นางเกษเกล้า ขวัญหม้งโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงกรรมการ
5. นางวทันยา อักษรถึงโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)กรรมการ
6. นางโรสมิน สาดาราโรงเรียนบ้านวังพญากรรมการ
7. นายมะรอยาลี บือฮะโรงเรียนบ้านตะโละหะลอกรรมการ
8. นางสาวอนาเดีย เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านจะกว๊ะกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสุภัทรา มโนสถาพรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๔ (บาโงยบาแด)กรรมการ
2. นางชลกานต์ เหรัมพกุลโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนากรรมการ
3. นางอารีย์ หลักทรัพย์โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่กรรมการ
4. นางเกษเกล้า ขวัญหม้งโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงกรรมการ
5. นางวทันยา อักษรถึงโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)กรรมการ
6. นายมะรอยาลี บือฮะโรงเรียนบ้านตะโละหะลอกรรมการ
7. นางโรสมิน สาดาราโรงเรียนบ้านวังพญากรรมการ
8. นางสาวอนาเดีย เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านจะกว๊ะกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา มโนสถาพรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๔ (บาโงยบาแด)กรรมการ
2. นางชลกานต์ เหรัมพกุลโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนากรรมการ
3. นางอารีย์ หลักทรัพย์โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่กรรมการ
4. นางเกษเกล้า ขวัญหม้งโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงกรรมการ
5. นางวทันยา อักษรถึงโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)กรรมการ
6. นายมะรอยาลี บือฮะโรงเรียนบ้านตะโละหะลอกรรมการ
7. นางโรสมิน สาดาราโรงเรียนบ้านวังพญากรรมการ
8. นางสาวอนาเดีย เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านจะกว๊ะกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายโสภณ ณ สงขลาโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)กรรมการ
2. นายสมใจ เศษขาวโรงเรียนบ้านบาโดกรรมการ
3. นางสารีป๊ะ กอวาอูตูโรงเรียนบ้านบือมังกรรมการ
4. นางสาวสุฑารัตน์ นิลรัตน์โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายวิรัช จันทสะโรโรงเรียนบ้านคูวอกรรมการ
6. นางพาตีเม๊าะ สุจรูญโรงเรียนบ้านบูเกะจือฆากรรมการ
7. นางนารีมาลย์ หงะหงอโรงเรียนบ้านโฉลงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายโสภณ ณ สงขลาโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)กรรมการ
2. นายสมใจ เศษขาวโรงเรียนบ้านบาโดกรรมการ
3. นางสารีป๊ะ กอวาอูตูโรงเรียนบ้านบือมังกรรมการ
4. นางสาวสุฑารัตน์ นิลรัตน์โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายวิรัช จันทสะโรโรงเรียนบ้านคูวอกรรมการ
6. นางพาตีเม๊าะ สุจรูญโรงเรียนบ้านบูเกะจือฆากรรมการ
7. นางนารีมาลย์ หงะหงอโรงเรียนบ้านโฉลงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวสุฑารัตน์ นิลรัตน์โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางนารีมาลย์ หงะหงอโรงเรียนบ้านโฉลงกรรมการ
3. นายวิรัช จันทสะโรโรงเรียนบ้านคูวอกรรมการ
4. นางสารีป๊ะ กอวาอูตูโรงเรียนบ้านบือมังกรรมการ
5. นายโสภณ ณ สงขลาโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)กรรมการ
6. นางพาตีเม๊าะ สุจรูญโรงเรียนบ้านบูเกะจือฆากรรมการ
7. นายสมใจ เศษขาวโรงเรียนบ้านบาโดกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบุญพา พลอาษาโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
2. นางสาวอัญญารัตน์ สุหลงโรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายบุญพา พลอาษาโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
2. นางสาวอัญญารัตน์ สุหลงโรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางอารีย์ แมโรงเรียนบ้านเบอเส้งกรรมการ
2. นายอำดุลเลาะ อีแตโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
3. นางสากีนา เบ็ญญามินทร์โรงเรียนบ้านจาหนันกรรมการ
4. นางสารีฝ๊ะ เปาะอีแตโรงเรียนบ้านกือแลกรรมการ
5. นางสุรีย์ ทับทิมศรีโรงเรียนบ้านกือเม็งกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ พงศ์กระพันธุ์โรงเรียนบ้านรามันกรรมการ
7. นายดานียา โตะมะแซโรงเรียนบ้านสะโตกรรมการ
8. นางซัลมี ตันหยงมัสโรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางอารีย์ แมโรงเรียนบ้านเบอเส้งกรรมการ
2. นายสอบรี ดอเลาะโรงเรียนบ้านแบหอกรรมการ
3. นางสุรีย์ ทับทิมศรีโรงเรียนบ้านกือเม็งกรรมการ
4. นางซัลมี ตันหยงมัสโรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
5. นายดานียา โตะมะแซโรงเรียนบ้านสะโตกรรมการ
6. นางสารีฝ๊ะ เปาะอีแตโรงเรียนบ้านกือแลกรรมการ
7. นางสากีนา เบ็ญญามินทร์โรงเรียนบ้านจาหนันกรรมการ
8. นายอำดุลเลาะ อีแตโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ พงศ์กระพันธุ์โรงเรียนบ้านรามันกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พงศ์กระพันธุ์โรงเรียนบ้านรามันกรรมการ
2. นางซัลมี ตันหยงมัสโรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
3. นางสารีฝ๊ะ เปาะอีแตโรงเรียนบ้านกือแลกรรมการ
4. นางอารีย์ แมโรงเรียนบ้านเบอเส้งกรรมการ
5. นายอำดุลเลาะ อีแตโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
6. นายดานียา โตะมะแซโรงเรียนบ้านสะโตกรรมการ
7. นายสอบรี ดอเลาะโรงเรียนบ้านแบหอกรรมการ
8. นางสุรีย์ ทับทิมศรีโรงเรียนบ้านกือเม็งกรรมการ
9. นางสากีนา เบญญามินทร์โรงเรียนบ้านจาหนันกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบุญพา พลอาษาโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
2. นางสาวอัญญารัตน์ สุหลงโรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมใจ เศษขาวโรงเรียนบ้านบาโดกรรมการ
2. นายปริญญา สุขศรีใสโรงเรียนบ้านกะตูปะกรรมการ
3. นายวิจิตร ยัญญางกูรโรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"กรรมการ
4. นายมูฮันมัด ดือราแมโรงเรียนบ้านรามันกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ทิพย์กองลาศโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
6. นางโนรอาซะห์ ดือรานิงโรงเรียนบ้านบือเล็งกรรมการ
7. นางนิตยา สี่หิรัญวงศ์โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
8. นายสะอูดี บาโงโรงเรียนบ้านสะเอะกรรมการ
9. นายอนุสรณ์ ทองธรรมชาติโรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ ทองธรรมชาติโรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
2. นายสมใจ เศษขาวโรงเรียนบ้านบาโดกรรมการ
3. นายสะอูดี บาโงโรงเรียนบ้านสะเอะกรรมการ
4. นายปริญญา สุขศรีใสโรงเรียนบ้านกะตูปะกรรมการ
5. นายมูฮันมัด ดือราแมโรงเรียนบ้านรามันกรรมการ
6. นางโนรอาซะห์ ดือรานิงโรงเรียนบ้านบือเล็งกรรมการ
7. นายวิจิตร ยัญญางกูรโรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"กรรมการ
8. นางนิตยา สี่หิรัญวงศ์โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
9. นางจุฑามาศ ทิพย์กองลาศโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางนิตยา สี่หิรัญวงศ์โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
2. นางจุฑามาศ ทิพย์กองลาศโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ทองธรรมชาติโรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
4. นายสมใจ เศษขาวโรงเรียนบ้านบาโดกรรมการ
5. นายปริญญา สุขศรีใสโรงเรียนบ้านกะตูปะกรรมการ
6. นายวิจิตร ยัญญางกูรโรงเรียนวัดลำยา "มิ่งชูชาติขวัญราษฎร์นารี"กรรมการ
7. นายมูฮันมัด ดือราแมโรงเรียนบ้านรามันกรรมการ
8. นายสะอูดี บาโงโรงเรียนบ้านสะเอะกรรมการ
9. นางโนรอาซะห์ ดือรานิงโรงเรียนบ้านบือเล็งกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร พรหมรูปสวยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายเธียรธวัช คณะทองโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
3. นางสาว ภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางสาว ภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
2. นายเธียรธวัช คณะทองโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
3. นายวิเชียร พรหมรูปสวยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาว ภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
2. นายเธียรธวัช คณะทองโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
3. นายวิเชียร พรหมรูปสวยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาว ภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
2. นายเธียรธวัช คณะทองโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
3. นายวิเชียร พรหมรูปสวยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาว ภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
2. นายเธียรธวัช คณะทองโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
3. นายวิเชียร พรหมรูปสวยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาว ภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
2. นายเธียรธวัช คณะทองโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
3. นายวิเชียร พรหมรูปสวยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายไพรินทร์ วรานันตกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายธีรฑิต นิลเขียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอภิเจตน์ นกเซ่งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายไพรินทร์ วรานันตกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายธีรฑิต นิลเขียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอภิเจตน์ นกเซ่งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายไพรินทร์ วรานันตกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายธีรฑิต นิลเขียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอภิเจตน์ นกเซ่งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายไพรินทร์ วรานันตกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายธีรฑิต นิลเขียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอภิเจตน์ นกเซ่งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายไพรินทร์ วรานันตกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายธีรฑิต นิลเขียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ อินทสูตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายไพรินทร์ วรานันตกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายธีรฑิต นิลเขียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ อินทสูตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิโซะ ดายะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายปัญโญ หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ คีรีพัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพรินทร์ วรานันตกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายธีรฑิต นิลเขียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ อินทสูตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพรินทร์ วรานันตกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ อินทสูตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายธีรฑิต นิลเขียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายนิโซะ ดายะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายปัญโญ หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ คีรีพัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดนุพล อ้นพวงรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายปัญโญ หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอภิเจตน์ นกเซ่งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายนิโซะ ดายะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายปัญโญ หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ คีรีพัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดนุพล อ้นพวงรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายปัญโญ หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอภิเจตน์ นกเซ่งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายดนุพล อ้นพวงรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายปัญโญ หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอภิเจตน์ นกเซ่งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายดนุพล อ้นพวงรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายปัญโญ หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ คีรีพัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายดนุพล อ้นพวงรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายปัญโญ หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอภิเจตน์ นกเซ่งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายดนุพล อ้นพวงรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายปัญโญ หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ คีรีพัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเอมอร แกล้วสงครามโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
2. นางสาว ภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ นวลนิลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาว ภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
2. นางเอมอร แกล้วสงครามโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ นวลนิลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาว ภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
2. นางเอมอร แกล้วสงครามโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ นวลนิลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาว ภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
2. นางเอมอร แกล้วสงครามโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ นวลนิลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางเอมอร แกล้วสงครามโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
2. นางสาว ภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ นวลนิลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวุฒิ ปานทองโรงเรียนบ้านกะตูปะกรรมการ
2. นายสุนันท์ โกตันโรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ)กรรมการ
3. นายธนิต แท่นรัตน์โรงเรียนบ้านกะตูปะกรรมการ
4. นายสิทธิชัย นวลใยโรงเรียนบ้านถ้ำศิลป์กรรมการ
5. นายพีรภัทรณ์ นวภัทรวงศ์โรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"กรรมการ
6. นางวลัยรัตน์ สังข์กิจโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)กรรมการ
7. นายศวิษฐ์ แก้วปลอดโรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕กรรมการ
8. นายนพพร สโมสรโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
9. นายกอเซ็ง มามุโรงเรียนบ้านเกียรติกรรมการ
10. นายอับดุลฮาเล็ม สาแลแมโรงเรียนบ้านเกียรติกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง แววทองคำโรงเรียนบ้านบันนังบูโยกรรมการ
2. นายอานนท์ แววสง่าโรงเรียนบ้านตะโละซูแมกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ แก้วระงับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)กรรมการ
4. นายอับดุลเล๊าะ แวหะโละโรงเรียนบ้านไม้แก่นกรรมการ
5. นายรอยาลี เบญญากาจโรงเรียนบ้านกือเม็งกรรมการ
6. นายอลงกรณ์ ทองนุ่นโรงเรียนบ้านสะเอะกรรมการ
7. นายมะสุกรี มะระเปะโรงเรียนบ้านพะปูเงาะกรรมการ
8. นางบุษบามินตรา สลักคำโรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
9. นายกิติพงษ์ รัตนแคล้วโรงเรียนบ้านท่าสาปกรรมการ
10. นายอาลียะห์ เฮ็งปียาโรงเรียนบ้านแบหอกรรมการ
11. นายรุจน์ โกมลตรีโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
12. ส.ต.ท.มะปอซี อาแวโรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ส.ต.อ.ชอบ ทองคำศรีโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนากรรมการ
2. นายการุณย์ แก้วประดับโรงเรียนบ้านเบอเส้งกรรมการ
3. นายเด่นชัย แววสง่าโรงเรียนบ้านจือนือแรกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสมัค ทองโรยโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๓๔กรรมการ
2. นางกาญจนา คงเหล่โรงเรียนบ้านพร่อนกรรมการ
3. นายอารุณ ปังหลีเส็นโรงเรียนบ้านโต๊ะพรานกรรมการ
4. นางรอกีเยาะ จารุโรงเรียนบ้านกือแลกรรมการ
5. นางสุนิตา ระแมโรงเรียนบ้านละแอกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางยูวารีเย๊าะ กือซาโรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะกรรมการ
2. นางซูไรนา ยานยาโรงเรียนบ้านพงยือไรกรรมการ
3. นางนิตยา ทองเนียมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายซาร์ภูดี ตาเฮโรงเรียนบ้านตาสากรรมการ
2. นายมูหัมมัด สามะโรงเรียนบ้านกรงปินังกรรมการ
3. นายอับดุลราพา ยามาสาเร๊ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายดลเหล๊าะ หมัดอะด้ำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑กรรมการ
2. นางสาวฮานีบะห์ เจ๊ะเล๊าะโรงเรียนบ้านตะโละหะลอกรรมการ
3. นางสุนีย์ นิลรัตน์โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๓๔กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายหุสนัน เจ๊ะเตะโรงเรียนบ้านปงตากรรมการ
2. นายอิฟฟาน สมอดียอโรงเรียนบ้านกือแลกรรมการ
3. นายรอมฎอน อุทายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายหุสนัน เจ๊ะเตะโรงเรียนบ้านปงตากรรมการ
2. นายอิฟฟาน สมอดียอโรงเรียนบ้านกือแลกรรมการ
3. นายรอมฎอน อุทายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางนริศา มะปีเยาะโรงเรียนบ้านพรุกรรมการ
2. นางปวันรัตน์ อาจหาญโรงเรียนบ้านรามันกรรมการ
3. นายมูฮัมมัด มาฮะโรงเรียนบ้านแบหอกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวคอรีเย๊าะ มะลีโรงเรียนบ้านจำปูนกรรมการ
2. นายอาห์มัด สะมะลอโรงเรียนบ้านไม้แก่นกรรมการ
3. นางสาวฮานาญจ์ ศรีอัญมณีโรงเรียนบ้านรามันกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอาหมัด บิลลาเต๊ะโรงเรียนบ้านตาเซะกรรมการ
2. นางสาวไซตง สะอะโรงเรียนบ้านกำปงบือแนกรรมการ
3. นางรอกีเย๊าะ โต๊ะตาหยงโรงเรียนบ้านสะโตกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายมูหัมมัด สามะโรงเรียนบ้านกรงปินังกรรมการ
2. นายซาร์ภูดี ตาเฮโรงเรียนบ้านตาสากรรมการ
3. นายอับดุลรอพา ยามาสาเร๊ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายซาร์ภูดี ตาเฮโรงเรียนบ้านตาสากรรมการ
2. นายมูหัมมัด สามะโรงเรียนบ้านกรงปินังกรรมการ
3. นายอับดุลรอพา ยามาสาเร๊ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ โต๊ะยูโซ๊ะโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายราชันย์ เทพหล้าโรงเรียนวัดรังสิตาวาสกรรมการ
3. นางสาวมลธิชา กันหาพาลาโรงเรียนบ้านปุโรงกรรมการ
4. นางกมลรัตน์ ถวิลรมย์โรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
5. นายอับดุลรอสะ สาเร๊ะโรงเรียนบ้านกือแลกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวมลธิชา กันหาพาลาโรงเรียนบ้านปุโรงกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ โต๊ะยูโซ๊ะโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายอับดุลรอสะ สาเร๊ะโรงเรียนบ้านกือแลกรรมการ
4. นางกมลรัตน์ ถวิลรมย์โรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
5. นางราชันย์ เทพหล้าโรงเรียนวัดรังสิตาวาสกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุริยา เฉียงตะวันโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนากรรมการ
2. นายมิตร คล้ายฉิมโรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
3. นายอับดุลอายิ สามะโรงเรียนบ้านจะกว๊ะกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ โรจนภาพงศ์โรงเรียนบ้านบุดีกรรมการ
5. นางสาวนูร์ไลลา มูเน๊าะโรงเรียนบ้านกรงปินังกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา เฉียงตะวันโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนากรรมการ
2. นายมิตร คล้ายฉิมโรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
3. นายอับดุลอายิ สามะโรงเรียนบ้านจะกว๊ะกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ โรจนภาพงศ์โรงเรียนบ้านบุดีกรรมการ
5. นางสาวนูร์ไลลา มูเน๊าะโรงเรียนบ้านกรงปินังกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางบุตรธิกรณ์ จุลพลโรงเรียนบ้านกูวากรรมการ
2. นางตอยบ๊ะ โซะยุโรงเรียนบ้านปาดาฮันกรรมการ
3. นางนูรียะห์ ตงนุใยโรงเรียนบ้านปงตากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนูรียะห์ ตงนุใยโรงเรียนบ้านปงตากรรมการ
2. นางตอยบ๊ะ โซะยุโรงเรียนบ้านปาดาฮันกรรมการ
3. นางบุตรธิกรณ์ จุลพลโรงเรียนบ้านกูวากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางวรรณา หีมโตะเตะโรงเรียนบ้านโฉลงกรรมการ
2. นางบุตรธิกรณ์ จุลพลโรงเรียนบ้านกูวากรรมการ
3. นางสาววนิดา กูเต๊ะโรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕กรรมการ
4. นางนูรูลฮัซน่ะห์ ทิพยานนท์โรงเรียนบือดองพัฒนากรรมการ
5. นางปราณี ทองคำศรีโรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเรืองยศนิติ พูลภิญโญโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
2. นายอุดร สายสิงห์โรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
3. นายอิสมาน อีบูหะมะโรงเรียนบ้านกาลอกรรมการ
4. นายจารึก ทองโรยโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร ฉัตรชูตระกูลโรงเรียนบ้านแบหอกรรมการ
2. นางรอเม๊าะ นาแวโรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ นิลพงษ์โรงเรียนบ้านท่าสาปกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเรืองยศนิติ พูลภิญโญโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
2. นายอุดร สายสิงห์โรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
3. นายอิสมาน อีบูหะมะโรงเรียนบ้านกาลอกรรมการ
4. นายจารึก ทองโรยโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอำไพวรรณ สุวรรณชาตรีโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางธีราวดี ศิริกุลโรงเรียนวัดชมพูสถิตกรรมการ
3. นางนาปีเสาะ ไพเราะโรงเรียนบ้านกูวากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลีฮะห์ การียาโรงเรียนบ้านจะกว๊ะกรรมการ
5. นางสาวรอมล๊ะ สมาดโรงเรียนบ้านรามันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางประชิต กัตะเวทีผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
2. นางบรือกิ๊ส ปะจิโรงเรียนบ้านบือเล็งกรรมการ
3. นางนูรฮูดา หะยีสามะโรงเรียนบ้านกะตูปะกรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ ส่องสุขโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)กรรมการ
5. นางยาวารี สำเรโรงเรียนบ้านอูเป๊าะกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางประชิต กัตะเวทีผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
2. นางยาวารี สำเรโรงเรียนบ้านอูเป๊าะกรรมการ
3. นางนูรฮูดา หะยีสามะโรงเรียนบ้านกะตูปะกรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ ส่องสุขโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)กรรมการ
5. นางบรือกิ๊ส ปะจิโรงเรียนบ้านบือเล็งกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายฉัตรชัย ประแก้วโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางปราณี สังฆรักษ์โรงเรียนวังธราธิปวิทยากรรมการ
3. นางสาวคอรีเย๊าะ มะมิงโรงเรียนบ้านโต๊ะพรานกรรมการ
4. นางยูวารีเย๊าะ กือซาโรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะกรรมการ
5. นางสปีเยาะ ชายเชื้อโรงเรียนบ้านพอแม็งกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ประแก้วโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางปราณี สังฆรักษ์โรงเรียนวังธราธิปวิทยากรรมการ
3. นางสาวคอรีเย๊าะ มะมิงโรงเรียนบ้านโต๊ะพรานกรรมการ
4. นางยูวารีเย๊าะ กือซาโรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะกรรมการ
5. นางสปีเยาะ ชายเชื้อโรงเรียนบ้านพอแม็งกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจุรีย์ ศิริสุวรรณ์โรงเรียนบ้านพร่อนรองประธานกรรมการ
2. นางพอสีหย๊ะ กือจิโรงเรียนบ้านกือเม็งกรรมการ
3. นางรัตน์ติยา เกปันโรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพรรณี จูฑังคะโรงเรียนบ้านพงยือไรกรรมการ
2. นางน้ำอ้อย จันทร์เอียดโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)กรรมการ
3. นางละออง บุตตะจีนโรงเรียนบือดองพัฒนากรรมการ
4. นางสาวปิยะนาถ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๓๔กรรมการ
5. นางเสาวคนธ์ บุญศรีเจริญโรงเรียนบ้านตาสากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวกมลวรรณ ส่องสุขโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)กรรมการ
2. นางวิจิตรตรา อุศมาโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงกรรมการ
3. นางรัชนีพร หะนิมะโรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะกรรมการ
4. นางสาวภาวิตา อุไรกุลโรงเรียนวัดรังสิตาวาสกรรมการ
5. นางนิอามีเน๊าะห์ อิสาเฮาะโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางภรณี สุวารักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑กรรมการ
2. นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้งกรรมการ
3. นางสาวรอมียะห์ นิมุโรงเรียนบ้านสาคอกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา ปฐมนุพงษ์โรงเรียนบ้านยะลากรรมการ
5. นางราศรี มันนะรัตน์โรงเรียนบ้านกาลูปังกรรมการ
6. นางสุขุมา อนันตเสถโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ทิพย์ อัชฌารัศม์โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนากรรมการ
2. นางชมพูนุท เกษตรสุนทรโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)กรรมการ
3. นางพงษ์ลดา สารัสโรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"กรรมการ
4. นางเตือนใจ พรหมจันทร์โรงเรียนศรีพัฒนารามกรรมการ
5. นางวิลาวัลย์ ไชยลำยาโรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา ๒)กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางภรณี สุวารักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑กรรมการ
2. นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้งกรรมการ
3. นางสุขุมา อนันตเสถโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
4. นางราศรี มันนะรัตน์โรงเรียนบ้านกาลูปังกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา ปฐมนุพงษ์โรงเรียนบ้านยะลากรรมการ
6. นางสาวรอมียะห์ นิมุโรงเรียนบ้านสาคอกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางภรณี สุวารักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑กรรมการ
2. นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้งกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา ปฐมนุพงษ์โรงเรียนบ้านยะลากรรมการ
4. นางสาวรอมียะห์ นิมุโรงเรียนบ้านสาคอกรรมการ
5. นางสุขุมา อนันตเสถโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
6. นางราศรี มันนะรัตน์โรงเรียนบ้านกาลูปังกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภรณี สุวารักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑กรรมการ
2. นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้งกรรมการ
3. นางสาวรอมียะห์ นิมุโรงเรียนบ้านสาคอกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา ปฐมนุพงษ์โรงเรียนบ้านยะลากรรมการ
5. นางราศรี มันนะรัตน์โรงเรียนบ้านกาลูปังกรรมการ
6. นางสุขุมา อนันตเสถโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายไพรินทร์ วรานันตกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายธีรฑิต นิลเขียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอภิเจตน์ นกเซ่งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพรินทร์ วรานันตกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายธีรฑิต นิลเขียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอภิเจตน์ นกเซ่งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพรินทร์ วรานันตกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายธีรฑิต นิลเขียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอภิเจตน์ นกเซ่งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุขุมา อนันตเสถโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
2. นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้งกรรมการ
3. นางราศรี มันนะรัตน์โรงเรียนบ้านกาลูปังกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภรณี สุวารักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑กรรมการ
2. นางสาวรุจิรา ปฐมนุพงษ์โรงเรียนบ้านยะลากรรมการ
3. นางสาวรอมียะห์ นิมุโรงเรียนบ้านสาคอกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดลเหล๊าะ หมัดอะด้ำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑กรรมการ
2. นางสุนีย์ นิลรัตน์โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๓๔กรรมการ
3. นางสาวฮานีบะห์ เจ๊ะเล๊าะโรงเรียนบ้านตะโละหะลอกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดลเหล๊าะ หมัดอะด้ำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑กรรมการ
2. นางสุนีย์ นิลรัตน์โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๓๔กรรมการ
3. นางสาวฮานีบะห์ เจ๊ะเล๊าะโรงเรียนบ้านตะโละหะลอกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่การศึกษาได้ที่
087-2852582 (นางศุภมาศ อาลี) 083-1933679 (นายดลเหล๊าะ หมัดอะด้ำ)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]