รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2558
\"สานฝันสานปัญญา พัฒนาเด็กตรัง รวมพลังสู่สากล\"
ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2558
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำแพะ 1. เด็กชายรัชชานนท์    ดำแก้ว
2. เด็กชายศุภกฤษ    รอดศรี
 
1. นายพุฒิภัทร    เพ็ชรย้อย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำแพะ 1. เด็กหญิงกิตติยา   ยังพูล
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  กรดขาว
 
1. นายอดิสรณ์    โชติรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 1. เด็กชายสุทัศน์  ยารักษ์
2. เด็กชายอชิระ  วาราช
 
1. นางสาววิต้า  หลงจิ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายลัทธพล  ภูสรี
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เข็มทอง
 
1. นายเอกสิทธิ์  ผลโสดา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กชายกิตติพงศ์   พลอินทร์
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  วรสุขสกุล
 
1. นางสาวดวงใจ  ไกรเทพ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนบุรี
2. เด็กชายบุญเพ็ชร  เมืองหลวง
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แก้วฉาง
4. เด็กหญิงสุกานดา  ซุ้นสั้น
5. เด็กชายเกรียงไกร  พริกชูผล
 
1. นายจรัส  สีสายทอง
2. นางสาวเสาวภา  สุวรรณมณี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กชายกวิน  หีบเพชร
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  แซ่ตั้น
3. เด็กชายพรชัย  ดวงจันทร์
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  คีรินทร์
5. เด็กหญิงศรอนงค์  ฉิ้มงาม
 
1. นางอาลิษา  เกลือมีผล
2. นางวนิดา  รักไทรทอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   บัวทอง
2. เด็กชายปัณณวิชญ์   รองวัง
 
1. นางสาวบุปผา   ธนูศิลป์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายมิ่งเกล้า   จันทรผลึก
2. เด็กหญิงหลีเยน   ฟง
 
1. นางสาวจริยา   กุลวานิช
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงสมัญญา  สุขเกษม
2. เด็กชายเอื้อการย์  นุ่นชูผล
 
1. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี
2. นางรสสุคนธ์  โยธา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำช้าง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  น้ำแก้ว
 
1. นางสุวนิตย์  หาญกล้า
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายอริย์ธัช  กิจสวน
 
1. นางสาวสาริศา  เกียรติเมธา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายชัยอรุณ  ผลงาม
 
1. นายสมเกียรติ  ตั้นตระกูล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงพิชญาภา   แก้วกุล
 
1. นางสาวอังคนันท์   เนียมชูชื่น
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายคณิศร  ทองหอม
 
1. นางสาวสาริศา  เกียรติเมธา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงวรกาญจน์   กาหลำ
 
1. นางปิยะภา  ศรีจันทร์อ่อน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  มีเล็ก
 
1. นายภาคภูมิ  ชมช่วยธานี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  รักษาศรี
 
1. นายสมหมาย  มณีทับ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำช้าง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อ่อนแก้ว
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองฉิม
 
1. นางจิตตินาถ  ทองอ่อน
2. นางสุวนิตย์  หาญกล้า
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำช้าง 1. เด็กหญิงมาลาตี  นันตพงศ์
2. เด็กหญิงมุทิตา  นันตพงศ์
 
1. นางจิตตินาถ  ทองอ่อน
2. นางสุวนิตย์  หาญกล้า
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงกนกพร  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงภคนันท์  ช่วยจันทร์
 
1. นายวุฒิชัย  แกล้วกล้า
2. นางสาวอุมารัตน์  เกลี้ยงเมือง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กชายเอกรินทร์   โซ่หัต
 
1. นางปิยะภา  ศรีจันทร์อ่อน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กชายกานต์ศักดิ์  แก่นแก้ว
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ทองเถา
3. เด็กชายศรยุทธ์  หอมจันทร์
 
1. นางสาวดาริญญา  หาขุน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำช้าง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่ค้าง
2. เด็กชายธนากร  พูลเกิด
3. เด็กชายโภคิน  เรืองหนู
 
1. นายประกาศิต  ยอดศรี
2. นางจิตตินาถ  ทองอ่อน
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายกันต์ธร  คีรินทร์
2. เด็กชายอภิศักดิ์  แสงแก้ว
3. เด็กชายไชยวุฒิ  ทองดียิ่ง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  พรมสุวรรณ
2. นางสาวสุมนทิพย์  นุ่นชูผล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พุททอง
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายนนทภัทร  ไชยคีนี
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มณีคช
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายวรายุทธ  เวชรังษี
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงอรวรรยา  เศวตวรรณ์
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายวัชรินทร์  สีดำ
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายธรรมรงค์  ขวัญช่วย
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายพศวัต  เอียดชูทอง
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงเนตรดาว  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวจันทิรา  จันทร์เพชร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา  วรรณบวรณ์
 
1. นางสาวจันทิรา  จันทร์เพชร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงจิราพร  คงศรีอ่อน
 
1. นางราตรี  คลายทุกข์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงนิลปัทม์  ปราบเขตต์
 
1. นางสาวจันทิรา  จันทร์เพชร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. นางสาวเกศรา  สุขสนาน
 
1. นางวิภาวัลย์  รอดริน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวาฐยา   ปลื้มศรี
 
1. นายปิยะภัทร   อักษรชู
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาเต 1. เด็กหญิงสู่ฝัน  เจ๊ะหมวก
 
1. นายชัยสิทธิ์  มะสุนี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. นางสาวสุชาดา  ขุนเณรเจ้ย
 
1. นางสาวดาริญญา  หาขุน
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงสาวิตรี   นิปุณชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรลักษณ์   หลีวิจิตร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอัครมณี  อันมาก
 
1. นายสมชาย  คิดรอบ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กชายคุณากร  คงชูศรี
2. เด็กหญิงจันทร์วิภา  วรรณบวรณ์
3. เด็กชายธนภัทร  กลับใจ
4. เด็กชายธนากร  มีศรี
5. เด็กหญิงนิลปัทม์  ปราบเขตต์
6. เด็กชายพงศ์เลิศ  แก้วสุนีย์กุลชา
7. เด็กหญิงรัศวิวรรณ์  ชัยเพชร
8. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ปราบเขตต์
9. เด็กหญิงเนตรดาว  ศรีจันทร์
 
1. นางอุไรวรรณ  ทองในแก้ว
2. นางสาวจันทิรา  จันทร์เพชร
3. นายเอกชัย  บูลการณ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เดชอรัญ
2. เด็กชายณัฐกิจ  เครือเอียด
3. เด็กชายนนทวัฒน์  พันธ์เศษ
4. นางสาวนุชรี  สองหลง
5. เด็กชายปุรินทร์  สันดานดี
6. เด็กชายพลพล  ทองแก้ว
7. นางสาวพัทธนันท์  ขวัญดำ
8. เด็กชายภาสกร  ทองแก้ว
9. นางสาวศศิพิมพ์  ศรีสุข
10. เด็กชายศักรินทร์  ชุมนาคราช
11. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เรืองแก้ว
12. เด็กชายอนุรักษ์  อ่อนแก้ว
13. นางสาวเกตุสุดา  เรืองงาม
14. นางสาวเกศรา  พรมคนซื่อ
15. เด็กชายเดโชชัย  ชีวะโรรส
 
1. นายทนงศักดิ์  คงประสม
2. นางรสสุคนธ์  โยธา
3. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์
4. นางสาวสุภัทตราวดี  เกิดไก่แก้ว
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญมั่น
2. เด็กชายณัฐชนน  ผอมแก้ว
3. เด็กชายณัฐพล  จันทร์เจริญ
4. เด็กชายนนทภัทร  ไชยคีนี
5. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์ทอง
6. เด็กชายพศวัต  เอียดชูทอง
7. เด็กหญิงวราพร  ผลเศรษฐี
8. เด็กชายวรายุทธ  เวชรังสี
9. เด็กชายวัชรินทร์  สีดำ
10. เด็กชายวุฒิพงค์  พนนมรักษ์
11. เด็กชายอภิชาติ  เอียดภิรมย์
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กชายกฤษกร  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงฉัตรสุดา  เริ่มสมสุข
3. เด็กหญิงชลภัทร  พิกุลงาม
4. เด็กชายธนธรณ์  ดำล้วน
5. เด็กชายธนรัฐ  พลบุญ
6. เด็กชายธีรเดช  บัวลอย
7. เด็กหญิงปัทมพร  คนเที่ยง
8. เด็กชายปิยะวัฒน์  ประทุมวัลย์
9. เด็กชายพชรพล  สอนซ้าย
10. เด็กหญิงรจนี  เนียวย้อย
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พรหมเนตร
12. เด็กชายรุ่งโรจน์  เพ็ชรรักษ์
13. เด็กหญิงสิตานัน  เพชรขัน
14. เด็กชายสุทธิศักดิ์  สิทธิฤกษ์
15. เด็กหญิงสุมิตรา  ดำคชรัตน์
16. เด็กหญิงอภิชญา  สอนซ้าย
17. เด็กหญิงอุไรพัชร  เอียดทวน
18. เด็กหญิงเขมิกา  ทับทิม
19. เด็กหญิงเศรษฐกมล  วรรณวัตร
20. เด็กชายไชยวัฒน์  ช่วยหนู
 
1. นางสาวจำเนียน  นามวงศ์
2. นางทัศนีย์  เต็มแก้ว
3. นายศุภชัย  ปลอดเหล็ก
4. นายสุรชัย  ทองอ่อน
5. นางปริมภาพร  แกล้วกล้า
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กชายณัฐพล  พลัดรอด
2. เด็กชายภราดร  เพชรฤทธิ์
3. เด็กชายภราดา  เพชรฤทธิ์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  หัวหิน
5. เด็กชายศักดา  คงห้อย
 
1. นายวรวุฒิ  คงแก้ว
2. นายสันชัย  รักจุล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กชายนพดล   ทองย้อย
 
1. นายวิโชค   อินเรือง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนไทร 1. เด็กหญิงพาขวัญ   สาขยัง
 
1. นางสาวมะลิ  โภคาลัย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเลียบ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชุมเดช
 
1. นางเพ็ญธิกานต์  ปราบปัญจะ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงพรลภัส   หวังจิ
 
1. นางสุจิรา   อินเรือง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. นายธนโชติ  มณีสิงห์
 
1. นายสุริยัน  ดำแก้ว
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กชายณัฐนันท์  ไมหมาด
 
1. นายวิโชค  อินเรือง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพจณีย์  มณีราษฎร์
 
1. นางสาวลดาวัลย์  แก้วกล้า
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ดำทอง
 
1. นางปรีดา  เจือกโว้น
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. นายธนโชติ  มณีสิงห์
 
1. นายสุริยัน  ดำแก้ว
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงอติกานต์  พักตร์จันทร์
 
1. นางสาวกันทิมา  ศรีเกตุ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กชายฉัตรดนัย  วังหิน
 
1. นางอัมพิกา  กาสุวรรณ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กชายปาราเมศ   อักษรชู
 
1. นายปิยภัทร   อักษรชู
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอรนลิน   ภิรมย์ทอง
 
1. นายปิยภัทร   อักษรชู
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงศศิวิวรรณ  จิตใจภักดิ์
 
1. นางกรศิวรรณ์  สุคนธ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เกิดไกรแก้ว
2. เด็กชายกฤษฎา  พรมมืด
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทองแก้ว
4. เด็กชายกันตพงษ์  พานทอง
5. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สุขขะ
6. เด็กหญิงจิรากานต์  เกตุแก้ว
7. เด็กหญิงจิราภา  ฉิมพงษ์
8. เด็กชายดรันภพ  จันทร์ส่องแสง
9. เด็กหญิงทิดามาส  หยูทิพย์
10. เด็กหญิงนริศรา  จำเริญ
11. เด็กชายนวกร  เจริญกิจ
12. เด็กหญิงนัดดา  คุณวงศ์
13. เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  ทองรอด
14. เด็กชายประมณฑ์  จันสักรา
15. เด็กหญิงปริณดา  บุญคง
16. เด็กหญิงพรรณรสา  เศวตตุลย์
17. เด็กชายพลธิวัต  คงฤทธิ์
18. เด็กหญิงพลอยชมพู  บัวอ่อน
19. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รัตนธน
20. เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์คง
21. เด็กหญิงภัทราวดี  นิ่มนวล
22. เด็กหญิงมาริสา  อักษรไทย
23. เด็กหญิงยงวิสุทธิ์  รามเทพ
24. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองศักดิ์
25. เด็กชายวายุ  บุญชู
26. เด็กหญิงวิลาสินี  รักเมือง
27. เด็กชายวิศรุต  บุญรงค์
28. เด็กหญิงศศิวิมล  ชายชาติ
29. เด็กชายศิริวัฒน์  วสะยสิทร
30. เด็กชายสิทธิภาคร์  สองเมือง
31. เด็กหญิงสุชาฎา  สองเมือง
32. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อิ่มจิตร
33. เด็กหญิงสโรชา  จันสักรา
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิกุล
35. เด็กหญิงอริตา  นุ่นทองหอม
36. เด็กหญิงเกร็ดมณี  ชูเมือง
37. เด็กชายเจษฎา  วรรณบวร
38. เด็กหญิงเนตรชนก  ยังช่วย
39. เด็กชายเอกชัย  แก้วระยับ
40. เด็กชายโสภณสิชญ์  ฉุ้นลิ้ม
 
1. นายปริญญา  เดชทองคำ
2. นายเสริม  คชกูล
3. นางอุบลทิพย์  คชกูล
4. นายสิทธิศักดิ์  เด่นสุวรรณรังษี
5. นางสาวสุรีรัตน์  อับดนเหล๊าะ
6. นางสาวชุติมา  มีศรี
7. นางสาวชุ่มชื่น  สีสุข
8. นางสาวณัฐธิดา  นำนาผล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 1. เด็กชายซูฟิศ  หะยีหามิ
 
1. นายพิงค์พันธุ์   แพงพุทธ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 1. เด็กหญิงจิราพร  สุขน้อย
 
1. นางนวพร  รอดความทุกข์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำภูรา 1. เด็กหญิงกนกพรรณ   ทองงาม
2. เด็กชายกิตติภัทท์    แก้วมณี
3. เด็กหญิงจารุณี   ทองงาม
4. เด็กชายจิรสิน   ประมวลศิลป์
5. เด็กหญิงจุรีรัตน์   หนูเซ่ง
6. เด็กหญิงฉวีวรรณ   จริงจิตร
7. เด็กหญิงชาลิสา  รัตนพันธ์
8. เด็กชายชโนทัย    คงเรือง
9. เด็กหญิงณปภา  คงเรือง
10. เด็กหญิงณัชภรณ์   บุญชูช่วย
11. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   หนูพุ่ม
12. เด็กหญิงณัฐชนก   จันทร์ถิ
13. เด็กหญิงณัฐวรา   จันทร์ผ่อง
14. เด็กหญิงถนอมวรรณ  เก่งกั่ว
15. เด็กชายทินภัทร   แข่จะวัต
16. เด็กหญิงนันท์นลิน  จริงการ
17. เด็กหญิงปิ่นแก้ว    แก้วกล้า
18. เด็กหญิงพรไพลิน    ศรีประสิทธิ์
19. เด็กหญิงพุทธิดา   พุทธศิลป์ศิลา
20. เด็กชายภัทรพล   แก่นเมือง
21. เด็กหญิงมณฑกานต์   จริงกานต์
22. เด็กหญิงมินตราวดี   สุขสง
23. เด็กชายรัชชานนท์   ทองแท้
24. เด็กชายรัชพล   รักช่วย
25. เด็กหญิงลลิตา    ทองมั่น
26. เด็กหญิงลลิตา  ยงยวด
27. เด็กชายวีรภัทร   ทองมั่น
28. เด็กหญิงสุชาดา   แก้วรักษ์
29. เด็กหญิงสุญาดา   สีอ่อน
30. เด็กหญิงสุธาสิณี    วิรุลศรี
31. เด็กหญิงสุภิสรา   จีนเดิม
32. เด็กชายอนิรุท   ลิ้มหยัด
33. เด็กชายอนิวรรตน์    สุขสง
34. เด็กหญิงอรยา    โตกำ
35. เด็กหญิงอรัญลดา   พุฒนวน
36. เด็กหญิงอลิษา   คงเพ็ง
37. เด็กหญิงอารียา    สิงห์แก้ว
38. เด็กหญิงเกศมณี   แก่นเมือง
39. เด็กหญิงเกศแก้ว   ขวัญเมือง
40. เด็กชายเบญจรงค์    ส่งแสง
 
1. นายสมใจ   ชูแก้ว
2. นายปกรณ์   อาจสมโภช
3. นางวัลดา   แก้วกังวาล
4. นางสาวพรศิริ   พงษ์อร่าม
5. นายชรินทร   ทักษิณประภา
6. นางสาวยุวดา   ทิมกลับ
7. นางสุเทวี   ลัคนาศิโรรัตน์
8. นายอนุรักษ์  ชูหาญ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 1. เด็กชายกานต์  ใจเย็น
2. เด็กหญิงจิรภา  หมาดหวา
3. เด็กชายยศกร  เกาะสมัน
4. เด็กชายวาซีม  หยังดี
5. เด็กชายศรัณย์  สดเสมอ
6. เด็กหญิงศิราวรรณ  หมาดหวา
7. เด็กชายสุนทร  สุวรรณวัฒน์
8. เด็กหญิงอรณี  ดำเดิม
9. เด็กหญิงอัจจริยา  หมาดหวา
10. เด็กหญิงอารียา  เกาะสมัน
 
1. นางปิ่นมณี  ชัยวงศ์
2. นางนุชนาถ  ชมช่วยธานี
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คีรีรักษ์
2. เด็กชายจตุรศักดิ์  มากนคร
3. เด็กหญิงจิรนันท์  นกศรีแก้ว
4. เด็กหญิงจิรัชยา  รอดศรี
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วน้อย
6. เด็กชายดนัยยุทธ  ศรีประสิทธิ์
7. เด็กชายดรัณภพ  ศรีประสิทธิ์
8. เด็กหญิงพิชชาพร  วงศาสตร์
9. เด็กชายภาณุวิชญ์  สิทธิฤกษ์
10. เด็กชายรุจิกรณ์  ทองใบ
 
1. นางสุดใจ  คงชูศรี
2. นางสาวพรพิมล  คนตรง
3. นางอุไรวรรณ  ไชยสง
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ทองขวิด
2. เด็กหญิงขวัญชนก  แพ่งโยธา
3. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ชูอินทร์
4. เด็กหญิงธีวรา  เพ็ชรรัตน์
5. เด็กหญิงปานรวี  ศรีสมัย
6. เด็กหญิงสุธีธิดา  ขวัญแก้ว
 
1. นางวิไลวัลย์  สุกใส
2. นางสาวดวงเดือน  แซ่วุ่น
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงจิราวดี  ช่วยมี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปราบเขตต์
3. เด็กหญิงประภานิช  สรรพจักร
4. เด็กหญิงรัชนีกร  เอียดเขานุ้ย
5. เด็กหญิงสุชาดา  เพชรศิริ
6. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงแก้ว
7. เด็กหญิงอังคณา  คงกำเหนิด
8. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองดียิ่ง
 
1. นางสาวระพีพรรณ  หลงชู
2. นางสาวเบญจมาศ  เครือจันทร์
3. นางณัฎฐธิดา  โอทอง
4. นางสาวสุมนทิพย์  นุ่นชูผล
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงชญานี  นุ่นชูผล
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิจสวน
3. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ทรัพย์ส่ง
4. เด็กหญิงนรีกานต์  ชัยสีคง
5. เด็กหญิงรุจิรา  คีรีรักษ์
6. เด็กหญิงวริศรา  แก้วทอง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไตรสงคราม
8. เด็กหญิงอภิสรา  ถกแง่น
 
1. นางจินดา  สุดสาย
2. นางปทุมภรณ์  จิตรแก้ว
3. นายจตุพร  เนียมชู
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงกรกนก  สังข์แก้ว
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ผ่องศรี
3. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เป้าทอง
4. เด็กหญิงณัฐชนก  แซ่ลุ้ง
5. เด็กชายธนัช  ชิตชลธาร
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  เมฆฉาย
7. เด็กหญิงปุกกี้  หลอดเหลา
8. เด็กชายภานุพงค์  แนบนุ่น
9. เด็กชายภูมิพัฒน์  โตกำ
10. เด็กหญิงรัตติกาล  จงภักดี
11. เด็กหญิงสุดาภรณ์  โชติกมาศ
12. เด็กหญิงสุธีธิดา  ช่วยธานี
13. เด็กหญิงสุพิศรา  จิตรแห้ง
14. เด็กหญิงอนัญญา  จิ้วตั้น
15. เด็กหญิงอิงกรัต  ษัฎเสน
 
1. นางไพริน  วรตันติ
2. นางกนกกร  พงศ์ยี่ล่า
3. นางปนัสยา  ศุภศรี
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงกัลยทรรศน์   ขันเพชร
2. เด็กหญิงจิตรลดา   ทองชนะ
3. เด็กหญิงดลยา   พงษ์วันนา
4. เด็กหญิงธณัฐชา   เลิศคำหวาน
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศดานนท์
6. เด็กหญิงปรียาลักษณ์   ฉิมดำ
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์   หนูวงศ์
8. เด็กหญิงภาสิตา   พูลภิรมย์
9. เด็กหญิงสิรินาถ   โชติกมาศ
10. เด็กหญิงอรณิชา   ศรีสวัสดิ์
11. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ   บุญมาศ
12. เด็กหญิงแพรวา   ปัญญายง
 
1. นางกิตติญา   อนันต์เจริญวงศ์
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 1. เด็กชายจิรายุ  สุวรรณวัฒน์
2. เด็กชายฐิตินันท์  สุวรรณวัฒน์
3. เด็กชายธนพงษ์  หลีศาลา
4. เด็กชายนนทวัฒน์  หวันมุสา
5. เด็กชายนพรัตน์  เกาะสมัน
 
1. นายลาปัน  ดำพิลา
2. นายภาคภูมิ  ชมช่วยธานี
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ชูชื่นจิตร
2. เด็กหญิงณัฐริการ์  เกิดสุวรรณ
3. เด็กหญิงพรพฤกษา  แสงแก้ว
4. เด็กหญิงสุทาทิพย์  บุญเสน
5. เด็กหญิงสุภัสสร  เส็นขาว
6. เด็กหญิงเมฑาพร  จันทร์จารุ
 
1. นายคมกฤษณ์  สุขศรีเพ็ง
2. นายวิจักษณ์  ฮั่นพิพัฒน์
3. นางสุภาวดี  จันณรงค์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนํ้าฉ่า 1. เด็กชายชวนากร  วรากรกุล
2. เด็กชายธีรพงศ์  เกื้อบุญส่ง
3. เด็กชายปฏิพัทร์  คงรักที่
4. เด็กชายปวีร์  สมาธิ
5. เด็กชายปิยวัฒน์  ขวัญเมือง
6. เด็กชายพงศธร  นุ่นชูผล
 
1. นายสมบูรณ์  สุขศรีเพ็ง
2. นายวรวุธ  ชูช่วย
3. นายสุรเดช  เกตุพงษ์พันธุ์
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 1. เด็กชายจีระวัฒน์  เลิศอมรรัตน์
2. เด็กชายณัฐพล  เกาะสมัน
3. เด็กชายธนพล  เสียงเลิศ
4. เด็กชายพัทธพล  สิโปด
5. เด็กชายยุทธกาญ  อวนข้อง
6. เด็กชายศุภวัฒน์  สุวรรณวัฒน์
7. เด็กชายอรินทร์  หุ้ยเล็ก
8. เด็กชายอังกุระ  สังฆรักษ์
 
1. นายภาณุวัฒน์  รักราวี
2. นายสมควร  สม่าพงษ์
3. นายณัฐพงศ์  หุ้ยเล็ก
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนหนองกก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อนุรักษ์
2. เด็กหญิงอริสา  รอดกลิ่น
3. เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  สังดวงยาง
 
1. นางชะอ้อน  สุวรรณโชติ
2. นางอนิษา  คีรีรัตน์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงญานิกา  ชูชนะ
2. เด็กหญิงศุกร์นันทา  ทองมุณี
3. เด็กหญิงสุมณฑา  พุ่มพวง
 
1. นางสุพิศ  เอียดชูทอง
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายพงษ์วิชย์  คงสมุทร
2. เด็กชายอติชาติ  ไชยกาล
 
1. นายชาญชัย  เสาร์แก้ว
2. นางสาวนาถยา  สินไชย
 
81 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กหญิงชิดชนก  เคล้าดี
2. เด็กหญิงบุญญิสา  ทวีกุล
 
1. นางสาวจิตติมา  แซ่โค้ว
 
82 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  บุญลือเลิศ
2. เด็กหญิงวนิดา  ช่วยบำรุง
3. เด็กหญิงสุนิสา  จำปานิล
 
1. นายชาญชัย  เสาร์แก้ว
2. นางสาวลดาวัลย์  แก้วกล้า
 
83 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กชายพฤติพงศ์  พูดเพราะ
2. เด็กชายเอกภพ  ชูสิทธิ์
 
1. นางสาวมัทณา  โพธิ์ถาวร
2. นางสาวกาญจนา  คุณาพิพัฒน์
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายวรรธนพงษ์  สหพันธ์
2. เด็กชายศกรินทร์  รามแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  สมใจนึก
2. นางนุชรี  แสวงชอบ
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายชวนะ  กวางทะวาย
2. เด็กชายภัทรกร  ทองรักษ์
 
1. นายพิศุทธา  ธรรมเมธากุล
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เอียดยาว
2. เด็กหญิงเวทิตา   เพชรขำ
 
1. นางสาวศศิวิมล  ฮ่องช่วน
2. นางสาวจันทรา  มณีนูน
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงชนิกา   เป้าทอง
2. เด็กหญิงวาสนา  เทพแก้ว
 
1. นางสาวศศิวิมล  ฮ่องช่วน
2. นางสาวจันทรา  มณีนูน
 
88 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโตน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  หีบแก้ว
2. เด็กชายรัฐพล  ขาวนิ่ม
 
1. นายศุภพงค์  คงอ่อนศรี
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายพงษ์วิชย์  คงสมุทร
2. เด็กชายอติชาติ  ไชยกาล
 
1. นายชาญชัย  เสาร์แก้ว
2. นางสาวนาถยา  สินไชย
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไชยคช
2. เด็กชายธีรพัฒน์  คงชิต
 
1. นายภาณุพันธุ์  ขาวสังข์
2. นายสัญญา  คงแก้ว
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเลียบ 1. เด็กชายปฏิญาณ  จันทร์ส่องแสง
2. เด็กชายยุทธชัย  เพียรดี
3. เด็กชายอภิสร  ยี่สิบ
 
1. นายปกรณ์  นิ่มกาญจนา
2. นางสาวปราณี  มณีสิงห์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนอารี 1. เด็กชายคมสัน  สุขสนาน
2. เด็กชายจุติพงศ์  ระเบียบดี
3. เด็กชายสรวิญช์  ประมวลศิลป์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไร  เพ็ชรสุข
2. นางสาวอรอุมา  ทิพรัตน์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กชายธนวัฒน์  เวชงาม
2. เด็กชายพนิต  เพิงระนัย
3. เด็กชายอนุสรณ์  สมัยชูเกียรติ
 
1. นางวรรณา  บูรณ์เจริญ
2. นายเอกราช  รันศรี
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กชายกบิญศัณต์  เอี่ยมอักษร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กำธร
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  รักษาพราหมณ์
 
1. นายพสิษฐ์  บุญยอด
2. นางจุไรรัตน์  สันติรักษ์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กชายกฤษฎารินทร์  ช่างวาด
2. เด็กชายพัชรพล  ถิ่นพันธ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วีระสุข
 
1. นางวรรณา  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวปรัศนีย์  มุกแก้ว
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หนูวัน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์ทิวานนท์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วทองสวน
4. เด็กหญิงนุชนาถ  แก้วยัง
5. เด็กหญิงปริยากร  ชมชื่น
6. เด็กหญิงวรรณพร  ดำแข็ง
 
1. นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ์
2. นางสาวกิติญาดา  มัสแหละ
3. นางสโรชา  เอียดชูทอง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกฤติกา  ปรีชา
2. เด็กหญิงนภัทสร  มิ่งเมือง
3. เด็กหญิงนิภาวัลย์  แท่นอ่อน
4. เด็กหญิงสุปราณี  พึ่งสระน้อย
5. เด็กหญิงสุวรรณา  บุญเพชร
6. เด็กหญิงแพรวิไล  ขุนทอง
 
1. นางจินตนา   ไชยกุล
2. นางโสภา  เดชภักดี
3. นางพนมวัลย์  ศรีโภคา
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงพัชรพร  ทองคำ
2. เด็กหญิงวรรณดา  สมิท
3. เด็กหญิงศิรการย์  เนียมชูชื่น
 
1. นางเรณู  จันทร์แย้ม
2. นางสาวณชกนก  ศรีทอง
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 1. เด็กหญิงสุมิตา  ปานศรี
2. เด็กหญิงสุวิมล  ศรีอ่อน
3. เด็กหญิงอาริยา  เชื้อทอง
 
1. นายยุคุณ  มัคสิงห์
2. นางสาวลินดา  เหล็กเกิดผล
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หวังสม
2. เด็กหญิงวิยะดา  หมื่นท่องวารี
3. เด็กหญิงอรัญญา  หมื่นท่องวารี
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  เชาวลิต
2. นางจุฬาภรณ์  เทพเฉลิม
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายคณิศร  ไชยคำ
2. เด็กชายนฤชัย  จิตรอักษร
3. เด็กชายศตวรรษ  เลื่อนแก้ว
 
1. นายชำนาญ  เดชภักดี
2. นายประทีป  แก้วเนิน
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นางสาวขวัญจิรา  ขุนทอง
2. นางสาวนาฎสินี  สูคีรี
3. นางสาวภีรดา  คงเพชร
 
1. นางประภารัตน์  ณ สุวรรณ
2. นางสาววนิดา  จิตต์บุญ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนไชยทัน
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ด้วงไชย
3. เด็กหญิงมลธิรา  จุฑามาตย์
 
1. นางประภารัตน์  ณ สุวรรณ
2. นางสาววนิดา  จิตต์บุญ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  นกทวี
2. เด็กหญิงรัตติยา  จำปา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  มณีนูน
 
1. นางสาววนิดา  จิตต์บุญ
2. นางนุชนาฎ  ภักดีชน
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงกันติชา  ทวีรัตน์
2. เด็กชายปริญญา  วีระสุข
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  หนูสังข์
 
1. นางอังสนา  ชูงาน
2. นางชัชฎา  บริพันธ์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เรืองหนู
2. เด็กหญิงนลินนิภา  เกิดผล
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงมีสุข
 
1. นางจำเนียร  ราชบุตร
2. นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงบุญญิสา  บุญมาก
2. เด็กหญิงมรุกัญญา  ขุนทอง
3. เด็กหญิงสุรภา  นิลรัตน์
 
1. นางอนงค์  ทวิสุวรรณ
2. นางนุชนาฎ  ภักดีชน
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชญานิศ  พิพัฒน์
2. เด็กหญิงธนงค์นาถ   พรมมา
3. เด็กหญิงพลอยชมพู   โกศล
 
1. นางสาวจินดารัตน์   ประภัย
2. นางสาวสุดใจ   รามศรี
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงภาวิณี  สิทธิการ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วประชุม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ขุนทอง
 
1. นายสมศักดิ์  บัวพรรณ
2. นางสุทธีรา  ถิ่นชาญ
 
110 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วทองสวน
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ละเอียด
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ภู่ระย้า
 
1. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  พิทักษ์ศานต์
 
111 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มณฑลจิ้งหรีด
2. เด็กหญิงวณิดา  แท่นทอง
3. เด็กหญิงวิภาวี  วงศ์ภาคำ
 
1. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ
2. นางสาวลัดดา  หนูเซ่ง
 
112 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  พูดเพราะ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ชุมสนิท
3. เด็กชายพัสกร  ผลเงาะ
 
1. นางกนกพร  ช่วยเกิด
2. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กชายณัฐวัตร   ขาวสุข
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   เพราเพริศ
3. เด็กชายวงศ์ดนัย   นนทแก้ว
 
1. นางสาวประทุม  ศรีวะโร
2. นางจันทร์เพ็ญ  สันเพ็ชร์
 
114 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงกีรติยา  ชนะพาล
2. เด็กชายภัคพล  แดงส่งศรี
 
1. นางสาวสุจินดา  สุขเสน
2. นางเขมรัตน์  เนียมชูชื่น
 
115 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 1. เด็กหญิงจารุมญชุ์  สังกาญจน์
2. เด็กชายปริญญา  ง่วนสน
 
1. นางสัจจานันท์  รองวัง
 
116 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กชายอรรถพล  บุญเกื้อ
2. เด็กหญิงอังคณา   บุญเกื้อ
 
1. นายพิเชษฐ์  ชัยชนะ
2. นางจันทรา  แสงรัตน์
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กชายไตรภพ  สุขศรีคง
 
1. นางเขมรัตน์  เนียมชูชื่น
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  จุลละเอียด
 
1. นางสาวขนิษฐา  ราชเพ็ชร
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวารีวง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  คงผลาญ
 
1. นายจิรวิทย์   สุขเกษม
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายฐานุสรณ์  สุขขะ
 
1. นางสาวสุนิดา  นิลวงษ์
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงกัณธิฌา  เพชรสุข
2. เด็กชายกาณโรจน์  จริงจิต
3. เด็กหญิงจรรยพร  ศรีเรือง
4. เด็กหญิงชมพูนุช  สุขรัตน์สกุล
5. เด็กหญิงธารารัตน์  ยิ้วแต้น
6. เด็กชายเสฎวุฒิ  ใสกล้วย
 
1. นางสาวลลิตา  อุดรพันธ์
2. นางพรทิพย์  สัมฤทธิ์
3. นางสาวศิริวรรณ  สุทธิ์มี
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงณัฐชา  คลายทุกข์
 
1. นางกนกพร  ช่วยเกิด
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นางสาวรินลดา  ใสกล้วย
 
1. นางวิจิตรา  เอียดอุ้ย
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กชายไตรภพ  สุขศรีคง
 
1. นายเรืองยศ  งานสม
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รัตนแก้ว
 
1. นางสาวจิตติมา  แซ่โค้ว
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางดี 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  รอดกูล
 
1. นายไชยภัทร  สวัสดี
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซา 1. เด็กชายกิตติ  อินทร์ฤทธิ์
 
1. นางวิมลพรรณ  สังข์สุวรรณ
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงณัฐชา  คลายทุกข์
 
1. นางกนกพร  ช่วยเกิด
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายบารมี  พรหมแทนสุด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายฐาปนินท์  พงษ์ทรัพย์
 
1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเลียบ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หอยแก้ว
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เพียรดี
3. เด็กหญิงนาฎตยา  คงอินทร์
 
1. นางชลนิชา  ทองคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนราทิพย์  เยาว์สนิท
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุมศรี
2. เด็กชายสนทยา  ชัยทอง
3. เด็กชายอนุวัต  เพชรแก้ว
 
1. นางวันแรม  พิลึก
2. นางถิรดา  ถานีโกฐ
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 1. เด็กชายชานนท์   นุ้ยสง
2. เด็กชายทรงศักดิ์   ปลอดแก้ว
3. เด็กชายอภิชาติ  หนูทองแก้ว
 
1. นายชลอ  หวังโส๊ะ
2. นางสาวฆอดียะฮ์   ติ้งเก็ม
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หมื่นโพธิ์
2. เด็กชายทวีศักดิ์   พานแสง
3. เด็กชายยุทธนา  ศราวุฒิศิริวรกุล
 
1. นายนรุตม์  ยั่งยืน
2. นางรชฏนันท์  พระคง
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตน 1. เด็กชายวรวุธ  คงสง
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  คตนาเคน
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  นรินทร์ส่ง
 
1. นางสาวมารี  จิตบรรจง
2. นางสาวสุพรรษา  วังจำนงค์
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กชายสิทธิพัน  จันทร์เพ็ญ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  นานอน
 
1. นางสาวสุกัญญา  รามแก้ว
2. นางเขมรัตน์  เนียมชูชื่น
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กชายชลิน  เพ็ชรสนั่น
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ลิ้มเจริญชัยชนะ
 
1. นางสาวขัตติยา  ฮ่องช่วน
2. นางสาวสาลิกา  รายา
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเลียบ 1. เด็กชายก้องฟ้า  แก้วเจริญรุ่ง
2. เด็กชายณัฐภัทร  นาคแก้ว
3. เด็กชายวัศพล  เมืองทรัพย์
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จิตรเพ็ชร
2. นางสาวปราณี  มณีสิงห์
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนหนองกก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่วยเอียด
2. เด็กหญิงมนทการ  น้ำแก้ว
3. เด็กชายสุรวีร์  นาคสมมุติ
 
1. นางณัฐชยาน์  เพ็ชรสุข
2. นางเบญจมาภรณ์  อัศวชโนดม