หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2558
\"สานฝันสานปัญญา พัฒนาเด็กตรัง รวมพลังสู่สากล\"
ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2558
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจรรยา ส่งศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางดี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2 นายเคลือบ เผือกจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางพระ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 นายเฉลิม วัดโคก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิจิก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4 นายเจริญ เกลาเกลี้ยง ศึกษานิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 นายสมคิด ดำคง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6 นายรักชาติ นาคช่วย ครูโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7 นางสุวนิตย์ หาญกล้า ครูโรงเรียนบ้านลำช้าง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 นางสุทธิรา ถิ่นชาญ ครูโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9 นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมวน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10 นางสาวจีรนันท์ ขาวเชื้อ ครูโรงเรียนวัดบางดี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11 นางอรัญญา ณ ถลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันการศึกษาระดับปฐมวัย
12 นางสาวญาณิศา ขวัญทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันการศึกษาระดับปฐมวัย
13 นายดุสิต แก้วระยับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมวน คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันการศึกษาระดับปฐมวัย
14 นายประพันธ์ พิสิฐบรรยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพญา คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันการศึกษาระดับปฐมวัย
15 นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูรา คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันการศึกษาระดับปฐมวัย
16 นายวิโรจน์ จับปรั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้ม คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันการศึกษาระดับปฐมวัย
17 นางสำอาง ทรงกิตติพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันการศึกษาระดับปฐมวัย
18 นายสุคนธ์ กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันการศึกษาระดับปฐมวัย
19 นายสุนทร ประเสริฐกุล ผู้อำนวยารโรงเรียนบ้านบ่อหิน คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันการศึกษาระดับปฐมวัย
20 ว่าที่ ร.ต. วิเชษฐ์ เพ็ชรหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันการศึกษาระดับปฐมวัย
21 นายสง่า พิรามวิทวัส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันการศึกษาระดับปฐมวัย
22 นายเอกสิทธิ สิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันการศึกษาระดับปฐมวัย
23 นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมวน คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันการศึกษาระดับปฐมวัย
24 นางพูนศรี ช่วยธานี ครูโรงเรียนบ้านคลองมวน คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันการศึกษาระดับปฐมวัย
25 นางสาววันดี ภิรมย์ ครูโรงเรียนบ้านคลองมวน คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันการศึกษาระดับปฐมวัย
26 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
27 นายวศะภิชญ์ ศรีเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
28 นายอุดม กลับขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลำ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
29 นายอนันต์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
30 นางยุพิน พลบุญ ครูโรงเรียนวัดบางดี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
31 นางกาญจนี ไชยนนท์ ครูโรงเรียนวัดควนไทร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
32 นางอัจจิมา สุจริต ครูโรงเรียนวัดปากแจ่ม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
33 นางกนกกร พงศ์ยี่ล่า ครูโรงเรียนบ้านโคกยาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
34 นางอารี ตุลยกุล ครูโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
35 นางประกาย ทวีตา ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
36 นายวิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
37 นางสาวเขมจิรา นวลแก้ว ครูโรงเรียนบ้านช่องลม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
38 นางสาวเกศิรินทร์ สังแดหวา ครูโรงเรียนบ้านห้วยไทร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
39 นางสาวจันทรา อ่อนหวาน ครูโรงเรียนบ้านวังลำ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
40 นางสาวบังอร ทองอ่อน ครูโรงเรียนบ้านวังลำ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
41 นายจรินทร์ รักษ์นุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
42 นายพรชัย ดาบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
43 นายพรชัย ดาบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
44 นายพิทยา ทองย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหมาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
45 นางสุวีนา ทองอ่อน ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
46 นางรสสุคนธ์ โยธา ครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
47 นายศราวุธ ส่งแสง ครูโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
48 นางสาวพรทิพย์ เจนจริยานนท์ ครูโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
49 นางปราณี สุคติภูมิ ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
50 นายบุญเสริม คงพล ครูโรงเรียนวัดคีรีวิหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
51 นายสมเกียรติ ตั้นตระกูล ครูโรงเรียนบ้านคลองมวน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
52 นางพรรณราย สว่างวัน ครูโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
53 นายณัฐพงศ์ มัธยม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
54 นางสกาวรัตน์ ศรีพรหมทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกยาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
55 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา
56 นายเจริญ เกลาเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา
57 นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา
58 นายวรัญญู ฉิมเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา
59 นางสาวดาริญญา หาขุน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา
60 นายเอกชัย บูลการณ์ ครูโรงเรียนบ้านควนพญา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา
61 นางเยาวรัตน์ ศรีกระจ่าง ครูโรงเรียนบ้านสวยควน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา
62 นายวิศิษฏ์ พรเดชอนันต์ ครูโรงเรียนวัดไม้ฝาด คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา
63 นายสันติ ปิยดิลก ครูโรงเรียนบ้านลำแพะ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา
64 นางสาวสุชัชชญา ตรีรัตนประเสริฐ ครูโรงเรียนห้วยยอด (กลึ่งวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา
65 นายสมบัติ บุญสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านย่านซื่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา
66 นายศักรินทร์ แก้วการ ครูโรงเรียนห้วยนาง(วันครู2501) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา
67 นางสุนีย์ จันดี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา
68 นางสาวสาริศา เกียรติเมธา ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา
69 นางศุภรัตน์ แสงจง ครูดรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา
70 นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
71 นายอนันต์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยนาง (วันครู 2501) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
72 นายเกรียงไกร ตันเจี่ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสมะม่วง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
73 นายนิวัติ ไกรนที โรงเรียนบ้านไชยภักดี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
74 นางอรุณศรี บัวขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
75 นายนิวัติ ไกรนที ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยภักดี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
76 นางสาวอาภรณ์ เมืองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหลาม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
77 นายดุสิต รักดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองราโพ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
78 นางสุดคนึง อาจชอบการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
79 นายวรัญญู ฉิมเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
80 นายวินิจ อัครสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
81 นายสุธรรม หาขุน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้ฝาด คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
82 นางศุภรัตน์ แสงจง ครูโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
83 นายสมหมาย มณีทับ ครูโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
84 นางแสงเดือน เลิศวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านจุปะ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
85 นางราศรี วังขุนพรหม ครูโรงเรียนบ้านป่าเตียว คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
86 นายวุฒิชัย บุญขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกยาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
87 นางสาวชนลักษณ์ จักรัส ครูโรงเรียนบ้านผมเด็น คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
88 นางสุวรรณา อั้นเต้ง ครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
89 นางประภารัตน์ ณ สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านคลองมวน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
90 นายประยูร ไชยสง ครูโรงเรียนวัดน้ำฉ่า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
91 นางสาวรัชนีภร มากขาว ครูโรงเรียนบ้านหนองคล้า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
92 นางชัชฎา บริพันธ์ ครูโรงเรียนวัดเขาพระ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
93 นายเสริมศักดิ์ รักใหม่ ครูโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
94 นายสุนันท์ คลายทุกข์ ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
95 นางศิริลาสวัลย์ แก้วระยับ ครูโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
96 นางสาวเกสร ศรีนวลขาว ครูโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
97 นายปริญญา เดชทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวิหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
98 นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม คณะกรรมการอำนวยการจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
99 นายไพรัตน์ สามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเลียบ คณะกรรมการอำนวยการจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
100 นายวีรจิตร ชนสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา คณะกรรมการอำนวยการจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
101 นายสมหมาย สุนทรเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด คณะกรรมการอำนวยการจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
102 นายปรีชา ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา คณะกรรมการอำนวยการจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
103 นายสง่า วรรณบวร ผู้อำนวยการบ้านทุ่งต่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
104 นายประชุม บัวมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำฉ่า คณะกรรมการอำนวยการจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
105 นายประสิทธิ์ เนียมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวารีวง คณะกรรมการอำนวยการจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
106 นายเสริม คชกูล ครู ค.ศ.3 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
107 นายสง่า พิรามวิทวัส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
108 นายวินิจ อัครสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
109 นายเฉลิม วัดโคก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิจิก คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
110 นายศุภโชค สินกั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
111 นายสมพงษ์ เจือกโว้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโตน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
112 นายทรงวิทย์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าปาบ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
113 นางอมราพร ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุหุน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
114 นางสาวจำเนียน นามวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
115 นายประจบ เต็มสังข์ ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
116 นางวิมล เผือกจีน ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
117 นายสถาพร อัมรัตน์ ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
118 นางอรุณศรี แซ่จิ้ว ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
119 นางอภิรพร จินตวิเศษ ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
120 นางปริมภาพร แกล้วกล้า ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
121 นางชุลีภรณ์ จำปา ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
122 นางปราณีต อมรวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
123 นางสาวสิรินยา คงชูผล ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
124 นางนพวรรณ ศรีเมฆ พนักงานราชการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
125 นางสาวจิราภรณ์ คงอินทรแก้ว ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
126 นางจารุณี แก้วกล ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
127 นางสิริลักษณ์ ขวัญเมือง ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
128 นายสุรชัย ทองอ่อน ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
129 นายสมเกียรติ กาลสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
130 นางอรุณ กลิ่นทิพย์ขจร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
131 นางสุชาดา ผลชอบ ธุรการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
132 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรู้)
133 ดร.สุเมตตา คงสง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรู้)
134 นายประพันธ์ พิสิฐบรรยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพญา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรู้)
135 นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรู้)
136 นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมวน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรู้)
137 นางสุภาพร ยอแสง ครูโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรู้)
138 นางจันทรา แสงรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านป่าสัก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรู้)
139 นางเขมรัตน์ เนียมชูชื่น ครูโรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรู้)
140 นางจำปา ปุญญะเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านโตน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรู้)
141 นางเนื้อทิพย์ ตั้งคำ ครูโรงเรียนบ้านไชยภักดี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรู้)
142 นางอรพา กลับขัน ครูโรงเรียนวัดนาวง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรู้)
143 นางตรีธาทิพย์ ย่องซื่อ ครูโรงเรียนบ้านซา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรู้)
144 นางสุทธินาถ พิสิฐบรรยง ครูโรงเรียนบ้านไสบ่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรู้)
145 นางอุไรวรรณ ทองในแก้ว ครูโรงเรียนบ้านควนพญา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรู้)
146 นางสาวสายชล สิกขาจารย์ ครูโรงเรียนบ้านควนพญา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรู้)
147 นายเอกคณิต รัตนบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
148 นางจรรยา ใส้เพี้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
149 นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
150 นางสมถวิล ปานอ่อน ครูโรงเรียนบ้านห้วยต่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
151 นางกรศิวรรณ สุคนธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
152 นางสาววนิดา จิตบุญ ครูโรงเรียนบ้านคลองมวน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
153 นางสาวกัลยา วีระสุข ครูโรงเรียนวัดควนเมา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
154 นางจันทรา แสงรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านบางสัก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
155 นางปริมภาพร แกล้วกล้า ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
156 นางสาวเบญจวรรณ สุขขะ ครูโรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
157 นางนุชรินทร์ วุ่นคง ครูโรงเรียนหาดปากเมง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
158 นางสาวรัตนภรณ์ สีมา ครูโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
159 นางถิรดา ฐานิโกฐ ครูโรงเรียนบ้านทอนเหรียน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
160 นางปรีดา เจือกโว้น ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
161 นายปราโมทย์ โยธา ครูโรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
162 นายสันติภัทร โคจีจุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
163 นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
164 นางศรีสุดา รัตนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
165 นางสาวนวลอนงค์ จีนฉิ้ม ครูโรงเรียนบ้านแหลมมะขาม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
166 นางกิตรวี จารุธนาทวีวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านป่าเตียว คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
167 นางวันเพ็ญ สงชู ครูโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
168 นางพรรณผกา รองวัง ครูโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
169 นางสาวมะลิวรรณ ทองบัว ครูโรงเรียนบ้านคลองโตน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
170 นางสาวพรทิพย์ สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองมวน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
171 นางถิรดา ถานีโกฐ ครูโรงเรียนบ้านทอนเหรียน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
172 นางนวลจันทร์ เพชรประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกมลศรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
173 นางสาวระพีพรรณ หลงชู ครูโรงเรียนบ้านบางพระ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
174 นายสันติภัทร โคจีจุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
175 นางจรรยา ใส้เพี้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
176 นายสมโชค คงสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
177 นายเอกชัย บูลการณ์ ครูโรงเรียนบ้านควนพญา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
178 นายนิติพัฒน์ ณ นคร ครูโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
179 นายสมโชค สงชู ครูโรงเรียนบ้านเขาโอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
180 นายอุเทน ซุ่นยะโม ครูโรงเรียนวัดเขา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
181 นางสาวจันทิรา จันทร์เพชร ครูโรงเรียนบ้านควนพญา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
182 นายปราโมทย์ โยธา ครูโรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
183 นายสมชาย คิดรอบ ครูโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
184 นายเอกชัย สงด้วง ครูโรงเรียนบ้านลำช้าง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
185 นายเรืองยศ งานสม ครูโรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
186 นายภาคภูมิ ชมช่วยธานี ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
187 นายประสาน ทองปรวน ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
188 นายสุริยัน ดำแก้ว ครูโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
189 นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
190 นางศรีสุดา รัตนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
191 นายทนงศักดิ์ คงประสม ครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
192 นายวรวุฒิ คงแก้ว ครูโรงเรียนหาดปากเมง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
193 นางอุไร ชูชาติ ครูโรงเรียนบ้านพรุจูด คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
194 นายเกียรติศักดิ์ หนูกลับ ครูโรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
195 นายศุภชัย ปลอดเหล็ก ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
196 นายศรายุทธ ทวยเดช ครูโรงเรียนบ้านแหลมมะขาม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
197 นายณัฐนนท์ สงชู ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
198 นายเอกคณิต รัตนบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
199 นายเจริญ เกลาเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
200 ว่าที่ร.ต.วิเชษฐ์ เพ็ชรหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
201 นายเคลือบ เผือกจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางพระ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
202 นางสาวสุชัชชญา ตรีรัตนประเสริฐ ครูโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
203 นางสาวดาริญญา หาขุน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
204 นางละเวง พรมชู ครูโรงเรียนบ้านคลองมวน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
205 นางหทัยวรรณ อารีย์วงศ์ ครูโรงเรียนวัดควนเมา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
206 นายสุเทพ ซุ้นอื้อ ครูโรงเรียนบ้านบางพระ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
207 นายวุฒิชัย แกล้วกล้า ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
208 นางสาวจันทรา มณีนูน ครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
209 นางปิยภา ศรีจันทร์อ่อน ครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
210 นางสาวนวลอนงค์ จีนฉิ้ม ครูโรงเรียนบ้านแหลมมะขาม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
211 นายทนงศักดิ์ คงประสม ครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
212 นายบัณฑิต ชิดงาน ครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
213 นายชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
214 นายจรินทร์ รักษ์นุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
215 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
216 นางชุลีกร ยิ้มสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
217 นางอรัญญา ณ ถลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
218 นายเอกคณิต รัตนบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
219 นายสมคิด ดำคง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
220 นายชัยวัฒน์ ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
221 นายวิศิษฏ์ นิลบวร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
222 นายอดิศร แก้วเซ่่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
223 นางนันทิดา รักษ์นุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
224 นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
225 นายรัชพล มณีบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
226 นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอห้วยยอด คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
227 นายสมควร จันทร์เพ็ชร ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอสิเกา คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
228 นายประภาส นวลจันทร์ ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอรัษฎา คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
229 นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอกันตัง คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
230 นายวรัญญู เนียมชูชื่น ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอวังวิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
231 นางสาวละมัย เป้นจุลสี ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทะเลสองห้อง คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
232 นายปรีชา ยอดยิ่ง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเสมาสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
233 นายธนนนท์ ลดารัตน์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาอุดรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
234 นายสุรินทร์ ส่งแสง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาศรีตรัง คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
235 นายสะอ้าน กุมุดา ประธานเครือข่ายสถานศึกษากันตัง คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
236 นายสมหมาย สุนทรเต็ม ประธานเครือข่ายสถานศึกษาบูรพาศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
237 นายกำจัด จังเม่ง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาอันดามัน คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
238 นายสาคร แสงสี ประธานเครือข่ายสถานศึกษาสายน้ำตรัง คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
239 นางสาววิมาลา ทองหนู ประธานเครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
240 นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาวิจิตรอันดามัน คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
241 นายวินิจ อัครสุวรรณกุล ประธานเครือข่ายสถานศึกษาวิเศษวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
242 นายสวาส เจ้ยทองศรี ประธานเครือข่ายสถานศึกษาวังวิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
243 นายไพรัตน์ สามัคคี ประธานเครือข่ายสถานศึกษารัษฎาผดุงวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
244 นายประภาส นวลจันทร์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษารัษฎาเรืองวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
245 นางสาวจริน ปักษี ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
246 นายสันติภัทร โคจีจุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
247 นายแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
248 นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
249 นายสัมพันธ์ เซ่งหลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
250 นางสำอาง ยอดทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
251 นางปทิตญา อายุสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
252 นางสาลี ชีประวัติชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน" ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
253 นายเอกคณิต รัตนบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
254 นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
255 นางนันทิดา รักษ์นุ้ย ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
256 นางวรรณ์ลี ศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
257 นายภูวดล เม่งช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแพะ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
258 นางวิภาวัลย์ รอดริน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
259 นางจำเรียง ทองสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
260 นางพรทิพย์ สมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
261 นายปริวัติ รัตนบุรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
262 นางสาวกชสมน นกแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
263 นายสง จันทร์สุขศรี ครูโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ อ.รัษฎา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
264 นางนันทพร พลฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
265 นางกันต์กนิษฐ์ กฤตย์วุฒิกร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
266 นางสาวอภิญญา เชาวน์คุณากร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
267 นายนิวัติ สุขไชยะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
268 นางสาวรติวรรณ ศิริรังษี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
269 นางสมพร จันดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
270 นางปรัชญานี อนุรักษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
271 นางณที สุขไชยะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
272 นายวินิจ ธีระกุลพิศุทธิ์ พนักงานธุรการ ส ๓ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
273 นายสมพงษ์ คำธร ช่างปูน ช ๔ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
274 นายชนะพงษ์ ภู่ชำนาญ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
275 นายขรรค์ชัย สงเหมือน พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
276 นางสาววิษรวรรณ์ กรีชาฤทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
277 นางอารมย์ สายไหม่ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
278 นางสาวสาริณี ไทยแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
279 นางวิภาพร รัตนวรรณ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
280 นางสาวชญานิศา เข็มทอง พนักงานธุรการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
281 นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
282 นางสาวขนิษฐา แสงพรหม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลูกเสือ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
283 นางชัชฎาวรรณ หลีสู พนักงานธุรการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
284 นายชัยวัฒน์ ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
285 นางภาวินันท์ ศรีรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
286 นายชัยยุทธ สมบูรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
287 นางผอูน วงศ์ปริยากร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
288 นายวิสูตร สินไชย พนักงานธุรการ ส ๔ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
289 นายวิชัย จำปา พนักงานธุรการ ส ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพิธีการ เปิด - ปิด กิจกรรมการแสดงบนเวที ประชาสัมพันธ์ และยานพาหนะ
290 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
291 นางชุลีกร ยิ้มสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
292 นายสันติภัทร โคจีจุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
293 นางสาวญาณิศา ขวัญทอง ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
294 นายวศะพิชญ์ ศรีเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
295 นายเจริญ เกลาเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
296 นายสมคิด ดำคง ผอ. กลุ่มนิเทศฯ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
297 นายอรุณ กลิ่นทิพย์ขจร ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ (สาระเทคโนโลยี สารสนเทศฯ) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
298 นางชยุดา ศานติชาติศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ (สาระการเรียนรู้การดำรงชีวิตและครอบครัว) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
299 นางจรรยา ใส้เพี้ย ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี, สาระนาฏศิลป์) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
300 นายวาสนา สาราบรรณ์ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากิจกรรมนักเรียน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
301 นางสาวสุเมตตา คงสง ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
302 นายดุสิต แก้วระยับ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
303 นางพูนศรี ช่วยธานี กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
304 นายอุดม กลับขันธ์ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
305 นางสาวจันทรา อ่อนหวาน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
306 นายพรชัย ดาบทอง ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
307 นางกนกกร พงศ์ยี่ล่า กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
308 นายจรรยา ส่งศรีจันทร์ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
309 นางสาวจีรนันท์ ขาวเชื้อ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
310 นายเคลือบ เผือกจีน ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
311 นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมือง กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
312 นายสง่า พิรามวิทวัส ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (สาระเทคโนโลยี สาระสนเทศฯ ) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
313 นายสุรชัย นวลจันทร์ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (สาระเทคโนโลยี สาระสนเทศฯ ) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
314 นายประภาส นวลจันทร์ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (สาระเทคโนโลยี สาระสนเทศฯ ) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
315 นายเอกราช รันศรี กรรมการและเลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (สาระเทคโนโลยี สาระสนเทศฯ) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
316 นายอนันต์ นกแก้ว ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (สาระการดำรงชีวิตและครอบครัว) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
317 นางศิริลาวัลย์ แก้วระยับ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (สาระการดำรงชีวิตและครอบครัว) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
318 นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (สาระการดำรงชีวิตและครอบครัว) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
319 นางสาวเกสร ศรีนวลจันทร์ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (สาระการดำรงชีวิตและครอบครัว) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
320 นายสมโชค คงสง ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
321 นายประสาร ทองปรวน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
322 นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี , สาระนาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
323 นายณัฐนนท์ สงชู กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
324 นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
325 นางปรีดา เจือกโจ้น กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
326 นางกรศิวรรณ์ สุคนธ์ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
327 นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
328 นางสาวสาริศา เกียรติเมธา กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
329 ว่าที่ ร.ต.วิเชษฐ์ เพ็ชรหิน ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
330 นายทนงศักดิ์ คงประสม กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
331 นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า ประธานกรรมการศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
332 นางวินิตย์ มากมา กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
333 นายปริญญา เดชทองคำ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
334 นายเสริม คชกูล กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
335 นายประพันธ์ พิสิฐบรรยง ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
336 นางอุไรวรรณ ทองในแก้ว กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
337 นางยุพิน ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
338 นางสาวสุกัญญา กตัญญู ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
339 นายแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศีกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
340 นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
341 นายสัมพันธ์ เซ่งหลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
342 นางสำอาง ยอดทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
343 นางปทิตญา อายุสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
344 นางสาลี ชีประวัติชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
345 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการงานสูจิบัตร
346 นายอดิศร แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการงานสูจิบัตร
347 นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการงานสูจิบัตร
348 นางสาวสุมล นาคบรรพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการงานสูจิบัตร
349 นางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการงานสูจิบัตร
350 นางเรณู ชูสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการงานสูจิบัตร
351 นางมยุรี รอดราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการงานสูจิบัตร
352 นายชัยยุทธ สมบูรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการงานสูจิบัตร
353 นางกรศิริ วงศ์มณีทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการงานสูจิบัตร
354 นางเฉลียว คีรีเดช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการงานสูจิบัตร
355 นางสาวกชกร เถรว่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการงานสูจิบัตร
356 นางสาวเบญมาศ เอียดใหญ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการอำนวยการงานสูจิบัตร
357 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
358 นายอดิศร แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
359 นางสาวสุกัญญา กตัญญู ศึกษานิเทศก์ สพป. ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
360 นางสาวสุมล นาคบรรพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
361 นางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
362 นางเรณู ชูสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
363 นางเรณู ชูสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
364 นางมยุรี รอดราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
365 นางกรศิริ วงศ์มณีทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
366 นางเฉลียว คีรีเดช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
367 นางสาวจุฑามาศ เทียนเสรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังลำ,บ้านเหนือคลอง คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
368 นางสาวปิยะวรรณ เทพกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านป่ากอ,บ้านหนองหมอ คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
369 นางสาวจิราพร ชาติกระพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านซา,บ้านทุ่งยางงาม คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
370 นางสาวแสงตะวัน เพียรดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดควนเมา,บ้านหนองมวง คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
371 นางสาวณัฐญาภา สิทธิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดคีรีวิหาร,บ้านหนองปรือ คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
372 นางสุพรรณี เส้งตุ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลำภูรา,วัดสิทธิโชค คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
373 นางสาวศุภลักษณ์ เพชรสุก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา,บ้านควนพญา คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
374 นางสาวประกายดาว นิ่มกาญจนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไสมะม่วง,ท่างิ้ว,บ้านหนองบัวน้อย คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
375 นางสาวขนิษฐา แสงพรหม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลูกเสือ คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
376 นางชัชฎาวรรณ หลีสู พนักงานธุรการ คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
377 นางสาวกชกร เถรว่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
378 นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
379 นางสาวเบญมาศ เอียดใหญ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการอำนวยการรายงานผลการแข่งขัน
380 นางอรัญญา ณ ถลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายปฐมพยาบาล
381 นางกานดา จิตมาต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายปฐมพยาบาล
382 นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายปฐมพยาบาล
383 นายรัชพล มณีบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
384 นายอำนวย สีใหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพราย คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
385 นายปริญญา เดชทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวิหาร คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
386 นายสง่า วรรณบวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งต่อ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
387 นายเสริม คชกูล ครูโรงเรียนวัดคีรีวิหาร คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
388 นายกรีธศักดิ์ รอดรัตน์ ครูโรงเรียนวัดเขาพระ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
389 นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางหลาง คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
390 นายพิเศษ คงวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนไทร คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
391 นางสาวถนัดศรี เจริญสุข นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
392 นายเอกคณิต รัตนบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานสิทธิประโยชน์
393 นายสันติภัทร โคจีจุล รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานสิทธิประโยชน์
394 นางนันทิดา รักษ์นุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานสิทธิประโยชน์
395 นางสำอาง ยอดทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานสิทธิประโยชน์
396 นางวีณา อนันต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานสิทธิประโยชน์
397 นายแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศีกษา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานสิทธิประโยชน์
398 นางปทิตญา อายุสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานสิทธิประโยชน์
399 นางสาวขนิษฐา แสงพรหม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลูกเสือ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานสิทธิประโยชน์
400 นายสันติภัทร โคจีจุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
401 นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
402 นายอุดม กลับขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลำ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
403 นายสธร พรมชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากอบ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
404 นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอห้วยยอด คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
405 นายสมควร จันทร์เพ็ชร ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอสิเกา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
406 นายประภาส นวลจันทร์ ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอรัษฎา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
407 นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอกันตัง คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
408 นายวรัญญู เนียมชูชื่น ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอวังวิเศษ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
409 นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
410 นางสำอาง ยอดทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
411 นางวีณา อนันต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
412 นางปทิตญา อายุสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
413 นางสาลี ชีประวัติชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
414 นายประภาศ ขำแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
415 นางปรีดิ์ฐนันท์ แซ่โค้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
416 นางสาวขนิษฐา แสงพรหม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลูกเสือ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
417 นายสมพงษ์ คำธร ช่างปูน ช ๔ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
418 นายชนะพงษ์ ภู่ชำนาญ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
419 นายวิเชียร สุลิคง ช่างปูนระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านวังลำ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
420 นายวิมล ภักดีพล ช่างปูนระดับ ช ๓ โรงเรียนบ้านเขากอบ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
421 นายประจวบ รอดรัก ช่างปูนระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
422 นายเจษฎาพร จันเกื้อ ช่างปูนระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
423 นายพศาล จันแดง ช่างปูนทั่วไป ระดับ ช ๒ โรงเรียนวัดน้ำฉ่า คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
424 นายธีระ เพ็ชรอินทร์ ช่างปูนระดับ ช ๓ โรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
425 นายชาตรี คีรีรักษ์ ช่างปูนระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านคลองโตน คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
426 นายชะลอ แซ่เล้า ช่างปูนระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านหน้าเขา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
427 นายอรุณ โลหิ้น ช่างฝีมือทั่วไป ช ๒ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
428 นายเฉลิมพล ชัยเสนะ นักการภารโรง โรงเรียนห้วยยอด (กลึ่งิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
429 นางวิษรวรรณ กรีชาฤทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
430 นางอารมย์ สายไหม่ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
431 นายแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศีกษา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
432 นายสัมพันธ์ เซ่งหลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
433 นายสุนทร กลับขัน ครูโรงเรียนบ้านบางหมาก คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสถานที่/งานจัดหาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ และงานระบบแสงสีไฟ ไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายน้ำจัดระบบสุขาภิบาลและรักษาความปลอดภัย
434 นายจรินทร์ รักษ์นุ้ย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสร้างซุ้มประตูงาน
435 นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสร้างซุ้มประตูงาน
436 นายสธร พรมชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากอบ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสร้างซุ้มประตูงาน
437 นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูรา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสร้างซุ้มประตูงาน
438 นายสมพงษ์ คำธร ช่างปูน ช ๔ สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสร้างซุ้มประตูงาน
439 นายชนะพงษ์ ภู่ชำนาญ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสร้างซุ้มประตูงาน
440 นายวิเชียร สุลิคง ช่างปูนระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านวังลำ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสร้างซุ้มประตูงาน
441 นายวิมล ภักดีพล ช่างปูนระดับ ช ๓ โรงเรียนบ้านเขากอบ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสร้างซุ้มประตูงาน
442 นายประจวบ รอดรัก ช่างปูนระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสร้างซุ้มประตูงาน
443 นายเจษฎาพร จันเกื้อ ช่างปูนระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสร้างซุ้มประตูงาน
444 นายพศาล จันแดง ช่างปูนทั่วไป ระดับ ช ๒ โรงเรียนวัดน้ำฉ่า คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสร้างซุ้มประตูงาน
445 นายธีระ เพ็ชรอินทร์ ช่างปูนระดับ ช ๓ โรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสร้างซุ้มประตูงาน
446 นายชาตรี คีรีรักษ์ ช่างปูนระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านคลองโตน คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสร้างซุ้มประตูงาน
447 นายชะลอ แซ่เล้า ช่างปูนระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านหน้าเขา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสร้างซุ้มประตูงาน
448 นายอรุณ โลหิ้น ช่างฝีมือทั่วไป ช ๒ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสร้างซุ้มประตูงาน
449 นายเฉลิมพล ชัยเสนะ นักการภารโรง โรงเรียนห้วยยอด (กลึ่งิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสร้างซุ้มประตูงาน
450 นายวิศิษฏ์ นิลบวร ผู้อำนวยการกลุ่มบริืหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสร้างซุ้มประตูงาน
451 นายแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศีกษา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสร้างซุ้มประตูงาน
452 นายสันติภัทร โคจีจุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
453 นางชุลีกร ยิ้มสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
454 นางอรัญญา ณ ถลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
455 นายชัยวัฒน์ ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
456 นายวิศิษฏ์ นิลบวร ผู้อำนวยการกลุ่มบริืหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
457 นายสมคิด คำคง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติมตามและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
458 นายอดิศร แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
459 นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
460 นายรัชพล มณีบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
461 นางยุพิน ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
462 นางสาวสุกัญญา กตัญญู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
463 นางจำเรียง ทองสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
464 นางสีฟ้า ช่วยชู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
465 นางสีฟ้า ช่วยชู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
466 นางสาวกชสมน นกแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
467 นางกนกวรรณ ศรีเพ็ญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
468 นางราตรี หมื่นละม้าย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
469 นางสุดใจ ฉูมิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
470 นางจรรยา พรหมทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
471 นางพรทิพย์ สมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
472 นายปริวัติ รัตนบุรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
473 นางสาวอมรรัตน์ จิตละเอียด นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
474 นางกรรณิการ์ นิคมประศาสน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
475 นางพิมลริยา ศิลวิศาล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
476 นางรพิพรรณ มณีรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
477 นายสัมพันธ์ เซ่งหลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
478 นายประภาศ ขำแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
479 นางวีณา อนันต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
480 นางปรีดิ์ฐนันท์ แซ่โค้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
481 นางสาวขนิษฐา แสงพรหม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลูกเสือ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
482 นายแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศีกษา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
483 นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
484 นางสาลี ชีประวัติชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
485 นางปทิตญา อายุสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
486 นางสำอาง ยอดทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานเลขานุการ
487 นายสันติภัทร โคจีจุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
488 นางชุลีกร ยิ้มสุด รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
489 นายชัยวัฒน์ ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
490 นายวิศิษฏ์ นิลบวร ผู้อำนวยการกลุ่มบริืหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
491 นายสมคิด คำคง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติมตามและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
492 นายอดิศร แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
493 นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
494 นายรัชพล มณีบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
495 นางยุพิน ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
496 นางสาวสุกัญญา กตัญญู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
497 นางสาวจำเนียน นามวงศ์ รอง ผอ.โรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
498 นายสัมพันธ์ เซ่งหลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
499 นายประภาศ ขำแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
500 นางวีณา อนันต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
501 นางปรีดิ์ฐนันท์ แซ่โค้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
502 นางสาวขนิษฐา แสงพรหม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลูกเสือ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
503 นายแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศีกษา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
504 นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
505 นางสาลี ชีประวัติชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
506 นางปทิตญา อายุสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
507 นางสำอาง ยอดทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
508 นายเอกคณิต รัตนบุรี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานการเงินและบัญชี
509 นางนันทิดา รักษ์นุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานการเงินและบัญชี
510 นายนิวัติ สุขไชยะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานการเงินและบัญชี
511 นางสาวรติวรรณ ศิริรังษี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานการเงินและบัญชี
512 นางสมพร จันดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานการเงินและบัญชี
513 นางปรัชญานี อนุรักษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานการเงินและบัญชี
514 นางณที สุขไชยะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานการเงินและบัญชี
515 นางสาวสาริณี ไทยแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานการเงินและบัญชี
516 นางวิภาพร รัตนวรรณ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานการเงินและบัญชี
517 นางสาวชญานิศา เข็มทอง พนักงานธุรการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายงานการเงินและบัญชี
518 นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
519 นายสุรินทร์ ส่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
520 นายปรีชา ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
521 นายธนนนท์ ลดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
522 นายจรรยา ส่งศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางดี คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
523 นายสง่า วรรณบวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
524 นายสธร พรมชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากอบ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
525 นางบุรินทร์ นุ่นขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนอารี คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
526 นายปริญญา เดชทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวิหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
527 นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
528 นายสุจริต ทองสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสบ่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
529 นายสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
530 นายอุดม กลับขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลำ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
531 นายประพันธ์ พิสิฐบรรยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพญา คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
532 นางสุดคนึง อาจชอบการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
533 นายวรัญญู ฉิมเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
534 นายอนันต์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑) คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
535 นายเกรียงไกร ตันเจี่ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสมะม่วง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
536 นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
537 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
538 นายบุญมี แก้วห้าประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเลียบ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
539 นายประสาท เหมนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
540 นายภูวเนศวร์ จันทรมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขา คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
541 นางสาวอารมณ์ เมืองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหลาม คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
542 นายอำนวย สีไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพราย คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
543 นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูรา คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
544 นายพิเศษ คงวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนไทร คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
545 นายสาลัย เทวบิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากแจ่ม คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
546 นายภูวดล เม่งช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแพะ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
547 นางรัตนา สุขขี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนตัง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
548 นางอรุณศรี บัวขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
549 นางสาวกนกนุช โตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
550 นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปราง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
551 นางมณี เรืองขำ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยูง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
552 นายชลอ ลัคนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนอปรือ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
553 นางทิพวรรณ จันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมอ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
554 นางมาตา แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
555 นายดุสิต รักดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองราโพ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
556 นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิทธิโชค คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
557 นางสาวละมัย แป้้นจุลสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซา คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
558 นางอรทัย เกิดภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากอ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอห้วยยอด
559 นายประภาส นวลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเมา คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
560 นายไพรัช สามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเลียบ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
561 นายสุธี ธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนเหรียน คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
562 นายดุสิต แก้วระยับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมวน คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
563 นายปิยวัฒน์ บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหนองกก คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
564 นายสุคนธ์ กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
565 นางภัทรานิษฐ์ บุญยวีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นไทร คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
566 นางศศิกานต์ ส่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
567 นางวารุณี สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหนองยาง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
568 นายประยง แก้วกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
569 นายประภาส นวลใย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
570 นายพิทักษ์ จอมเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรบ่วง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
571 นายปฐม วรตันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
572 นายดลจิตร ชูประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
573 นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
574 นายพงศกร ไพทูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
575 นางกัลยา กาญจนวารี ครูโรงเรียนบ้านหนองมวง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
576 นางสาวชนัญชิดา ทองตาล่วง ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
577 นางวรรณา บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนวัดควนเมา คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
578 นางสุจิรา จริยาโสวรรณ ครูโรงเรียนบ้านทอนเหรียน คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
579 นางสาวนัทธมน ศักดิ์สูง ครูโรงเรียนบ้านทอนเหรียน คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
580 นางสาวสุวนิตย์ หาญกล้า ครูโรงเรียนบ้านลำช้าง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
581 นางชัชฎา บริพันธ์ ครูโรงเรียนวัดเขาพระ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
582 นายเอกราช รันศรี ครูโีรงเรียนวัดเขาพระ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
583 นายสาธร ทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนวัดควนเมา คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
584 นายสุทัศน์ จริยาโสวรรณ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
585 นางสุวิญชา หนองหัด ครูโรงเรียนบ้านทอนเหรียน คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
586 นายอำนวย ขวัญดี ช่างปูน ๓ โรงเรียนบ้านควนหนองกก คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
587 นายประเทือง พลเพียร ช่างปูน ๓ โรงเรียนวัดโคกเลียบ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
588 นายอำพัน มุกแก้ว ช่างปูน ๔ โรงเรียนวัดควนเมา คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
589 นายสมศักดิ์ หมื่นละม้าย ช่างปูน ๔ โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
590 นายเชาว์ ศรีเทพ ช่างปูน ๔ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
591 นายจรัส ฑามาศ ช่างปูน ๔ โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
592 นายธวัช ดำเนตร ช่างปูน ๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
593 นายวิวัฒน์ วุ่นคง ช่างปูน ๔ โรงเรียนบ้านหนองมวน คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
594 นางวิภา สังขฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำช้าง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
595 นางสาวอธิษฐาน จิตรหลัง ครูโรงเรียนวัดควนเมา คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอรัษฎา
596 นายวรัญญู เนียมชูชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคราม คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
597 นายวินิจ อัครสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
598 นายสวาส เจ้ยทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในปง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
599 นางสาวจำเนียน นามวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
600 นายศรชัย สุขเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยภักดี คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
601 นางวัลภา ไสยรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านบางพระ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
602 นายอภิรักษ์ นาวารี ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
603 นายเอกกฤต ศรีเพชร ครูโรงเรียนบ้านในปง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
604 นายศุภพงษ์ คงอ่อนศรี ครูโรงเรียนบ้านคลองโตน คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
605 นางสาวนวลน้อย มณีทับ ครูโรงเรียนบ้านน้ำฉ่า คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
606 นายสมบัติ ฮึ้งฮก ครูโรงเรียนบ้านบางคราม คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
607 นายสุธรรม คงชูศรี ครูโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
608 นายไชยศักดิ์ อาจสงคราม ช่างปูน ช.๔ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
609 นายสมคิด ทองแก้ว ช่างปูน ช.๓ โรงเรียนบ้านบางพระ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
610 นายชาตรี คีรีรักษ์ ช่างปูน ช.๔ โรงเรียนบ้านคลองโตน คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
611 นายประมุข ชุมอักษร ช่างปูน ช.๓ โรงเรียนบ้านช่องลม คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
612 นายจำนงค์ ภัติศรี ช่างปูน ช.๓ โรงเรียนบ้านช่องหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
613 นายเจษฎาพร จันทร์เกื้อ ช่างปูน ช.๔ โรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
614 นายธีระ เพชรหิน ช่างปูน ช.๓ โรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
615 นายชะลอ แซ่เล้า ช่างปูน ช.๔ โรงเรียนบ้านหน้าเขา คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
616 นายสมเกียรติ พลบุญ นักการโรงเรียนบ้านเขาโอน คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
617 นายสมจิตร ชัยเพชร นักการโรงเรียนบ้านหนองคล้า คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
618 นายสมยศ ยอดทอง พนักงานบริการ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งยาง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
619 นางศรีสุดา รัตนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
620 นายเฉลิม วัดโคก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิจิก คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
621 นางอุไรรัตน์ จินดาศัย ครูโรงเรียนบ้านในปง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
622 นางวิภาภรณ์ ตาเดอิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอวังวิเศษ
623 นายสมควร จันทร์เพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดปากเมง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
624 นางสาววิมาลา ทองหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางค้างคาว คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
625 นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางหลาง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
626 นายสุธน โข้ยนึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตน คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
627 นายศักดา มีไพบูรณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
628 นายบรรเทือง ถวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ออก คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
629 นายบุญชิต ชูชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
630 นายสุนทร ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
631 นายพีระภัทร ซุ้นสั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายควน คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
632 นางฤทัย ช่วยหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหิน คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
633 นางอมราพร ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุหุน คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
634 นายอมร ทองไสย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
635 นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
636 นางสาวศินาฎา เพ็ญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุเตย คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
637 นายจารุพันธ์ ยงประเดิม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสต้นวา คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
638 นายวิโรจน์ ป่านอ่อน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกมลศรี คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
639 นายสุรชัย ชูกระชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทร คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
640 นายสุพล กระสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมไทร คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
641 นายสุวิทย์ ดาวังปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุจูด คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
642 ว่าที่ ร.ต.วิเชษฐ์ เพ็ชรหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
643 นางเพ็ญศรี ศรีเพชร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผมเด็น คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
644 นายสุธรรม หาขุน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้ฝาด คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
645 นางราตรี ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมมะขาม คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอสิเกา
646 นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
647 นายกำจัด จังเม่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสัก คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
648 นายสาคร แสงสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหนือ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
649 นายคำนึง พลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเป้า คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
650 นายจำนง สุนทรเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลุ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
651 นายพรชัย ดาบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
652 นายประสิทธิ์ เนียมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวารีวง คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
653 นายคำใบ สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเตา คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
654 นายพิทยา ทองย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหมาก คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
655 นายวิโรจน์ จับปรั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้ม คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
656 นายประพนธ์ ปานชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตังใต้ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
657 นายติณ รักษามั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนควนตุ้งกู คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
658 นายวิลเลี่ยม คงเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
659 นายสุริยา วงษ์มาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
660 นายทรงวิทย์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าปาบ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
661 นายวิเพลิน ชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำฉา คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
662 นายไพโรจน์ วัฒนสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเตียว คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
663 นายชัยศักดิ์ โพธิ์พิชญูกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
664 นางสาววรพัชร เตียวย่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
665 นางสำอาง ทรงกิติพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
666 นางสาวสุริยาพร ฮ่องช่วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมดตะนอย คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
667 นางปณิสรา คงคา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
668 นายอดิศร ศรีชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
669 นายสมุทร นันตสิทธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดยาว คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
670 นายสมหมาย สุนทรเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
671 นายสอ้าน กูมุดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแตะหรำ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง
672 นายประเจียด กิตตินนทิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการมีชีวิต อำเภอกันตัง

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ สพป.ตรัง 2 ได้ที่นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-272373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]