หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกมลศรี 20 41 34
2 003 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 36 59 47
3 005 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 6 22 10
4 006 โรงเรียนบ้านกันตังใต้ 6 15 8
5 015 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 10 21 12
6 016 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 6 11 6
7 018 โรงเรียนบ้านคลองมวน 64 154 100
8 019 โรงเรียนบ้านคลองลุ 16 49 31
9 017 โรงเรียนบ้านคลองโตน 12 38 19
10 020 โรงเรียนบ้านควนตัง 11 25 18
11 021 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 7 16 13
12 022 โรงเรียนบ้านควนพญา 32 67 50
13 024 โรงเรียนบ้านควนหนองกก 13 27 17
14 025 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 14 26 16
15 026 โรงเรียนบ้านควนอารี 6 15 10
16 023 โรงเรียนบ้านควนเลียบ 4 13 4
17 028 โรงเรียนบ้านจิจิก 3 7 5
18 029 โรงเรียนบ้านจุปะ 4 10 6
19 030 โรงเรียนบ้านฉางหลาง 8 15 12
20 031 โรงเรียนบ้านช่องลม 13 25 18
21 032 โรงเรียนบ้านช่องหาร 6 15 9
22 034 โรงเรียนบ้านซา 16 29 24
23 035 โรงเรียนบ้านดุหุน 10 20 12
24 038 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 5 11 6
25 037 โรงเรียนบ้านต้นปรง 39 102 68
26 036 โรงเรียนบ้านต้นไทร 22 57 30
27 041 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 17 52 29
28 046 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 3 11 5
29 047 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 12 31 23
30 048 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 4 27 10
31 049 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 8 20 13
32 050 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 24 35 25
33 051 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 0 0 0
34 052 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 7 18 14
35 043 โรงเรียนบ้านท่าปาบ 4 11 4
36 044 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 1 3 2
37 045 โรงเรียนบ้านท่าส้ม 23 89 42
38 042 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 0 0 0
39 054 โรงเรียนบ้านนาเกลือ 36 88 62
40 055 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 9 22 10
41 056 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 5 7 5
42 058 โรงเรียนบ้านนํ้าฉา 8 16 10
43 059 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 8 20 9
44 060 โรงเรียนบ้านนํ้าราบ 9 23 13
45 062 โรงเรียนบ้านบางคราม 2 7 4
46 063 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 13 25 15
47 066 โรงเรียนบ้านบางพระ 30 78 52
48 067 โรงเรียนบ้านบางสัก 34 76 53
49 069 โรงเรียนบ้านบางหมาก 21 49 26
50 068 โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย 0 0 0
51 064 โรงเรียนบ้านบางเตา 19 40 32
52 065 โรงเรียนบ้านบางเป้า 13 20 14
53 070 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 10 63 22
54 061 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 7 15 7
55 073 โรงเรียนบ้านปาเต 4 4 4
56 071 โรงเรียนบ้านป่ากอ 8 25 14
57 072 โรงเรียนบ้านป่าเตียว 3 7 3
58 075 โรงเรียนบ้านผมเด็น 9 19 15
59 076 โรงเรียนบ้านพระม่วง 2 5 3
60 077 โรงเรียนบ้านพรุจูด 7 14 9
61 078 โรงเรียนบ้านพรุเตย 21 37 31
62 079 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 15 32 18
63 081 โรงเรียนบ้านมดตะนอย 10 18 11
64 082 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 5 10 6
65 086 โรงเรียนบ้านลำช้าง 33 73 54
66 088 โรงเรียนบ้านลำภูรา 13 60 26
67 087 โรงเรียนบ้านลำแพะ 7 11 7
68 089 โรงเรียนบ้านวังลำ 5 9 6
69 090 โรงเรียนบ้านวังหลาม 8 15 9
70 091 โรงเรียนบ้านสายควน 13 32 22
71 095 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 5 13 8
72 096 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 38 87 48
73 098 โรงเรียนบ้านหนองบัว 21 47 24
74 097 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 4 12 7
75 099 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 6 12 10
76 100 โรงเรียนบ้านหนองมวง 6 16 6
77 101 โรงเรียนบ้านหนองยูง 3 4 3
78 102 โรงเรียนบ้านหนองราโพ 9 33 17
79 103 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 17 29 22
80 104 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 19 43 28
81 106 โรงเรียนบ้านหนองหมอ 16 33 26
82 105 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 35 61 46
83 107 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 9 24 14
84 108 โรงเรียนบ้านหลังเขา 13 32 19
85 112 โรงเรียนบ้านหัวหิน 5 12 7
86 113 โรงเรียนบ้านหาดยาว 3 9 4
87 109 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 10 24 17
88 111 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น 0 0 0
89 110 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 6 16 11
90 009 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 31 65 44
91 010 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 10 20 15
92 007 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 25 76 36
93 008 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 25 61 38
94 011 โรงเรียนบ้านเขากอบ 13 61 24
95 012 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 4 9 7
96 014 โรงเรียนบ้านเขาโอน 6 10 8
97 013 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 5 14 10
98 114 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 5 12 9
99 039 โรงเรียนบ้านแตะหรำ 6 14 9
100 117 โรงเรียนบ้านแหลม 7 14 10
101 116 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 21 47 33
102 115 โรงเรียนบ้านแหลมไทร 13 37 19
103 027 โรงเรียนบ้านโคกยาง 17 66 32
104 040 โรงเรียนบ้านโตน 6 15 11
105 080 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 8 17 13
106 057 โรงเรียนบ้านในปง 15 38 24
107 033 โรงเรียนบ้านไชยภักดี 13 27 15
108 053 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 12 18 11
109 085 โรงเรียนบ้านไร่ออก 7 26 11
110 084 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 6 12 6
111 083 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 5 10 5
112 092 โรงเรียนบ้านไสต้นวา 3 8 4
113 093 โรงเรียนบ้านไสบ่อ 8 16 12
114 094 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 10 24 11
115 119 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 4 11 7
116 124 โรงเรียนวัดควนธานี 6 18 7
117 125 โรงเรียนวัดควนเมา 43 104 76
118 123 โรงเรียนวัดควนไทร 12 16 12
119 126 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 11 69 23
120 130 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ 17 46 27
121 131 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 16 28 16
122 132 โรงเรียนวัดนาวง 15 42 19
123 133 โรงเรียนวัดนํ้าฉ่า 8 22 14
124 134 โรงเรียนวัดบางดี 29 57 45
125 135 โรงเรียนวัดปากแจ่ม 18 36 29
126 137 โรงเรียนวัดวารีวง 22 43 30
127 138 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 8 14 9
128 139 โรงเรียนวัดสิทธิโชค 5 10 8
129 140 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 4 11 5
130 141 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 33 84 47
131 120 โรงเรียนวัดเขา 10 23 13
132 121 โรงเรียนวัดเขาพระ 32 72 50
133 122 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 24 69 43
134 128 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 32 84 53
135 127 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 17 35 26
136 129 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 22 52 37
137 136 โรงเรียนวัดไม้ฝาด 6 8 6
138 144 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 1 10 3
139 146 โรงเรียนหาดปากเมง 25 69 32
140 145 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 52 115 78
141 002 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 23 64 32
142 004 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 26 57 35
143 118 โรงเรียนประชาวิทยา 21 68 28
144 142 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 19 47 27
145 143 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 14 72 19
146 147 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 13 34 15
147 148 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา 8 16 8
รวม 1981 4837 2937
7774

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ สพป.ตรัง 2 ได้ที่นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-272373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]