หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-trg2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสาวกนกนุช โตสุขโรงเรียนบ้านทุ่งยางงามประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ อุตตสุรดีโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการ
3. นายมนชัย ตั้งคำโรงเรียนบ้านคลองลุกรรมการ
4. นางเพียงใจ ศรัทธาประยูรโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
5. นางสาววนิดา แสงแก้วโรงเรียนบ้านดุหุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายกรศิวัชร์ อินทร์ทองโรงเรียนวัดบางดีประธานกรรมการ
2. นายสมยศ สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
3. นายธีระยุทธ ปานสังข์โรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
4. นายสุนันท์ เหมมันโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
5. นางสาวจินดาวัลย์ นวลใยโรงเรียนบ้านวังหลามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอำนวย สีไหมโรงเรียนบ้านน้ำพรายประธานกรรมการ
2. นายไสว ธรรมเมธากุลโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู)กรรมการ
3. นายกิตติ์ธเนศ นิธกรอุดมวิทย์โรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
4. นางหนึ่งหทัย รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวดวงใจ ไกรเทพโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค สินกั้งโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสันชัย รักจุลโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
3. นายอุดม ลีลาวรกุลโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
4. นายอาหลี รอเกตุโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี เดโชศาสตร์โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุธี ธุระโรงเรียนบ้านทอนเหรียนประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ผลโสดาโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
3. นายวิโชค อินเรืองโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
4. นางสาวนุชศรา หล๊ะหมูดโรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
5. นางภาวิณี ภักดีโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวกนกวรรณ เขียวนุ้ยโรงเรียนบ้านนาเกลือประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ หาดเด็นโรงเรียนบ้านมดตะนอยกรรมการ
3. นายสมบัติ เรืองรายโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
4. นายปรีดา จิตรแก้วโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
5. นางจำเนียร แก้วเนินโรงเรียนวัดเขากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายติณณ์ รักษามั่นโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์แพร ภู่กลางโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ดกรรมการ
3. นายจรัส สีลายทองโรงเรียนบ้านกลิ้งกลองกรรมการ
4. นางเปรมสินี ลิ่วรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
5. นางสุพิตรา ศรีปานโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสุชาติ ธานีรัตน์โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ดประธานกรรมการ
2. นางปราณี สุคติภูมิโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
3. นางลาวันดี บัวบานโรงเรียนบ้านพรุใหญ่กรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ตรีรัตน์โรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
5. นางโสภา เดชภักดีโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายวัฒนชัย ภูมิทักษินากุลโรงเรียนบ้านท่ามะปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ ด้วงชูโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
3. นางสุนิตา ทองเหลือโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
4. นางพิมพ์ฤดี ชัยทองโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ มัธยมโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพิทยา ทองย้อยโรงเรียนบ้านบางหมากประธานกรรมการ
2. นางสุวีนา ทองอ่อนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ โยธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นายสมเกียรติ ตั้นตระกูลโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
5. นางกนกกร พงศ์ยี่ล่าโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสาคร แสงศรีโรงเรียนบ้านนาเหนือประธานกรรมการ
2. นายโยสาน ชัยณรงค์โรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
3. นางสาวสุชัญญา ตรีรัตนประเสริฐโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ พญารังโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการ
5. นางปรีดาพร เกตุพจน์โรงเรียนบ้านแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสาคร แสงศรีโรงเรียนบ้านนาเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลทรัพย์ ทองปานโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
3. นายสันติ ปิยดิลกโรงเรียนบ้านลำแพะกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ อวนข้องโรงเรียนบ้านจุปะกรรมการ
5. นางสุนีย์ จันดีโรงเรียนบ้านทุ่งยางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอมร ทองไสยโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วประธานกรรมการ
2. นายสันติ ปิยดิลกโรงเรียนบ้านลำแพะกรรมการ
3. นางสาวดาริญญา หาขุนโรงเรียนทุ่งศาลากรรมการ
4. นางสาวกุลทรัพย์ ทองปานโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
5. นายเจริญพร หมุนแทนโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
6. นางวิมลรัตน์ วีระโสโรงเรียนบ้านพรุใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวรัญญู ฉิมเพชรโรงเรียนบ้านเหนือคลองประธานกรรมการ
2. นายเจริญพร หมุนแทนโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นายฤาชา สุนทรนนท์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นางพัชร ชูเนื่องโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครูฯ)กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เจียวก๊กโรงเรียนบ้านควนหนองกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวรัญญู ฉิมเพชรโรงเรียนบ้านเหนือคลองประธานกรรมการ
2. นายชรินทร ทักษิณประภาโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
3. นายวิศิษฐ์ พรเดชอนันต์โรงเรียนวัดไม้ฝาดกรรมการ
4. นายทวี จันทร์แดงโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
5. นางสุมาลี หีดสินโรงเรียนวัดโคกเลียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพีรภัทร ซุ่นสั้นโรงเรียนบ้านสายควนประธานกรรมการ
2. นางสาวสาริศา เกียรติเมธาโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นายเอกชัย บูลการณ์โรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
4. นายอำนวย เหล่หมุดโรงเรียนวิเศษกาญจน์กรรมการ
5. นางสาวณัฐนรี ไหมทองโรงเรียนบ้านควนตังกรรมการ
6. นางปิยะภา ศรีจันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุธน โข้ยนึ่งโรงเรียนบ้านโตนประธานกรรมการ
2. นางซารี วรรณบวรโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
3. นายชรินทร ทักษิณประภาโรงเรียนลำภูรากรรมการ
4. นางสาวจันทรา มณีนูนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
5. นายฤชา สุนทรนนท์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
6. นางสาววิศนา ธรรมเมธากุลโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางฤทัย ช่วยหนูโรงเรียนบ้านหัวหินประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ซุ่นอื้อโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ สุจิชาติโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เจียวก๊กโรงเรียนบ้านควนหนองกกกรรมการ
5. นายสมบัติ บุญสุทธิ์โรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการ
6. นางบุญศรี เจริญฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอัมพร หาขุนโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนรี ไหมทองโรงเรียนบ้านควนตังกรรมการ
3. นางสาวโสภิดา เต่าหินโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการ
4. นางบุญศรี เจริญฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการ
5. นางอภิญญารัตน์ วีระสุขโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอัมพร หาขุนโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรา มณีนูนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นางสาววิศนา ธรรมเมธากุลโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นางชุติมา สงนวลโรงเรียนบ้านคลองลุกรรมการ
5. นางอุมาพร ไชยจิตร์โรงเรียนบ้านท่างิ้ว (ต.ช.ด.ฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะโรงเรียนบ้านฉางหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร นันตสินธุ์โรงเรียนบ้านมดตะนอยกรรมการ
3. นางปรีดาพร เกตุพจน์โรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
4. นางพัชรี ชูเนื่องโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501)กรรมการ
5. นางสุนีย์ จันดีโรงเรียนบ้านทุ่งยางงามกรรมการ
6. นางชุติมา สงนวลโรงเรียนบ้านคลองลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางอมราพร ทองสุขโรงเรียนบ้านดุหุนประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ์ พรเดชอนันต์โรงเรียนวัดไม้ฝาดกรรมการ
3. นางสาววิภา บานจะโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
4. นายอรุณรัตน์ ฝาดซิ้นโรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
5. นายโยสาน ชัยณรงค์โรงเรียนบ้านบางหมากน้อยกรรมการ
6. นางสาวอรอุมา นิลลออโรงเรียนบ้านไสมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสธร พรมชูโรงเรียนบ้านเขากอบประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริญญา หาขุนโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
3. นายสุเทพ ซุ่นอื้อโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
4. นายสมบัติ บุญสุทธิ์โรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการ
5. นางชารี วรรณบวรโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสธร พรมชูโรงเรียนบ้านเขากอบประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ วีระโสโรงเรียนบ้านพรุใหญ่กรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ สุจิชาติโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
4. นายอรุณรัตน์ ฝาดซิ้นโรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวอรอุมา นิลลออโรงเรียนบ้านไสมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายติณณ์ รักษามั่นโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูประธานกรรมการ
2. นางอภิญญารัตน์ วีระสุขโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พญารังโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการ
4. นายทวี จันทร์แดงโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
5. นายปลื้ม แจงจงโรงเรียนวัดเขากรรมการ
6. นางวาสนาทิพย์ เด่นประเสริฐโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานต์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
3. นายวศิน บุตรมิตรโรงเรียนกรรมการ
4. นายประสาน สันนิมิตรโรงเรียนบ้านมดตะนอยกรรมการ
5. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานต์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
3. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นายศุภชัย ปลอดเหล็กโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
5. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานต์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางกิจจา เลิศประสานโรงเรียนบ้านไทรบ่วงกรรมการ
4. นายศุภชัย ปลอดเหล็กโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
5. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนลำช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานต์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นายกิจจา เลิศประสานโรงเรียนบ้านไทรบ่วงกรรมการ
4. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
5. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายประภาส นวลจันทร์โรงเรียนวัดควนเมาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิรา จัทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ มะสุนีโรงเรียนบ้านปาเตกรรมการ
4. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประภาส นวลจันทร์โรงเรียนวัดควนเมาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ มะสุนีโรงเรียนบ้านปาเตกรรมการ
4. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประภาส นวลจันทร์โรงเรียนวัดควนเมาประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางพิจิตรา สุขหอมโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
4. นายไชยเวช เสรีรักษ์โรงเรียนวัดวารีวงกรรมการ
5. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประภาส นวลจันทร์โรงเรียนวัดควนเมาประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางพิจิตรา สุขหอมโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
4. นายไชยเวช เสรีรักษ์โรงเรียนวัดวารีวงกรรมการ
5. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาววิมาลา ทองหนูโรงเรียนบ้านบางค้างคาวประธานกรรมการ
2. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางอารมณ์ ฮ่อยี่ซี่โรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
4. นางกัลยา กาญจนวารีโรงเรียนบ้านหนองมวงกรรมการ
5. นางสาวฝาตีม๊ะ เอ็มเล่งโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาววิมาลา ทองหนูโรงเรียนบ้านบางค้างคาวประธานกรรมการ
2. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางอารมณ์ ฮ่อยี่ซี่โรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
4. นางกัลยา กาญจนวารีโรงเรียนบ้านหนองมวงกรรมการ
5. นางสาวฝาตีม๊ะ เอ็มเล่งโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิมาลา ทองหนูโรงเรียนบ้านบางค้างคาวประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ปลอดเหล็กโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
3. นายณรงค์ ด้วยเรืองโรงเรียนบ้านพระม่วงกรรมการ
4. นางนวรัตน์ นกแก้วโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
5. นางสาวคณิตศาสตร์ ขวัญดีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววิมาลา ทองหนูโรงเรียนบ้านบางค้างคาวประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ปลอดเหล็กโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
3. นายณรงค์ ด้วงเรืองโรงเรียนบ้านพระม่วงกรรมการ
4. นางนวรัตน์ นกแก้วโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
5. นางสาวคณิตศาสตร์ ขวัญดีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายญาณพนธ์ เต็มสังข์โรงเรียนบ้านช่องลมประธานกรรมการ
2. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นางนงลักษณ์ หะจิโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการ
4. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นางจันทิรา ฤทธิ์ชูโรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายญาณพนธ์ เต็มสังข์โรงเรียนบ้านช่องลมประธานกรรมการ
2. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นางนงลักษณ์ หะจิโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการ
4. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นางจันทิรา ฤทธิ์ชูโรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายญาณพนธ์ เต็มสังข์โรงเรียนบ้านช่องลมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางธุทิศา เลิศบริพัฒน์โรงเรียนวิเศษกาญจน์กรรมการ
4. นางสุจิรา จริยาโสวรรณโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ ศรีหมอกโรงเรียนบ้านบางเตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายญาณพนธ์ เต็มสังข์โรงเรียนบ้านช่องลมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางธุทิศา เลิศบริพัฒน์โรงเรียนวิเศษกาญจน์กรรมการ
4. นางสุจิรา จริยาโสวรรณโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ ศรีหมอกโรงเรียนบ้านบางเตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายญาณพนธ์ เต็มสังข์โรงเรียนบ้านช่องลมประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
3. นายสำเนียง สุ่งนาวาโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย ปลอดเหล็กโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
5. นางอังศนา ชูงามโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายญาณพนธ์ เต็มสังข์โรงเรียนบ้านช่องลมประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
3. นายสำเนียง สุ่งนาวาโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย ปลอดเหล็กโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
5. นางอังศนา ชูงามโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางบุรินทร์ นุ่นขาวโรงเรียนบ้านควนอารีประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
3. นางจารุณี ภักดีโชติโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการ
4. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นางสมใจ ระเบียบดีโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางบุรินทร์ นุ่นขาวโรงเรียนบ้านควนอารีประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนลำช้างกรรมการ
3. นางจารุณี ภักดีโชติโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการ
4. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นางสมใจ ระเบียบดีโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบุญชิต ชูชาติโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
3. นายปราโมทย์ อรรถสงเคราะห์โรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
4. นางวิชยา แก้วสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาเหนือกรรมการ
5. นางกิตติญา อนันต์เจริญวงศ์โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบุญชิต ชูชาติโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
3. นายปราโมทย์ อรรถสงเคราะห์โรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
4. นางวิชยา แก้วสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาเหนือกรรมการ
5. นางกิตติญา อนันต์เจริญวงศ์โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายบุญชิต ชูชาติโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการ
4. นางสมใจ ระเบียบดีโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501)กรรมการ
5. นางละเวง พรมชูโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายบุญชิต ชูชาติโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการ
4. นางสมใจ ระเบียบดีโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501)กรรมการ
5. นางละเวง พรมชูโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายบุญชิต ชูชาติโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นายสง จันทร์สุขศรีโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (รฎ)กรรมการ
4. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
5. นางสิริดวง รอดกลิ่นโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายบุญชิต ชูชาติโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นายสง จันทร์สุขศรีโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (รฎ)กรรมการ
4. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
5. นางสิริดวง รอดกลิ่นโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายบุญชิต ชูชาติโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
3. นายปิยภัทร อักษรชูโรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นางนวพร รอดความทุกข์โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายบุญชิต ชูชาติโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
3. นายปิยภัทร อักษรชูโรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นางนวพร รอดความทุกข์โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายอภิรัตน์ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะประธานกรรมการ
2. นายคมกริช พรมจิตร์โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษากรรมการ
3. นางขวัญเรือน ชูขาวโรงเรียนบ้านคลองลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะประธานกรรมการ
2. นายคมกริช พรมจิตร์โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษากรรมการ
3. นางขวัญเรือน ชูขาวโรงเรียนบ้านคลองลุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ สรรพจักรโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ จันทร์แสงโรงเรียนกรรมการ
4. นายตรีจักร รักราวีโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
5. นางสิรินทิพย์ กลับขันโรงเรียนบ้านบางเตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางนิสา บรรจงการโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย เกิดภิบาลโรงเรียนบ้านป่ากอรองประธานกรรมการ
3. นายอนุเชษฐ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (กต)กรรมการ
4. นางนฤมล ภิญโญโรงเรียนบ้านช่องลมกรรมการ
5. นายวรวุฒิ คงแก้วโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางนิสา บรรจงการโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย เกิดภิบาลโรงเรียนบ้านป่ากอรองประธานกรรมการ
3. นายอนุเชษฐ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (กต)กรรมการ
4. นางนฤมล ภิญโญโรงเรียนบ้านช่องลมกรรมการ
5. นายคมกริช พรมจิตร์โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษากรรมการ
6. นางขวัญเรือน ชูขาวโรงเรียนบ้านคลองลุกรรมการ
7. นายวรวุฒิ คงแก้วโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางนิสา บรรจงการโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย เกิดภิบาลโรงเรียนบ้านป่ากอรองประธานกรรมการ
3. นายอนุเชษฐ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (กต)กรรมการ
4. นางนฤมล ภิญโญโรงเรียนบ้านช่องลมกรรมการ
5. นายวรวุฒิ คงแก้วโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางนิสา บรรจงการโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย เกิดภิบาลโรงเรียนบ้านป่ากอรองประธานกรรมการ
3. นายอนุเชษฐ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (กต)กรรมการ
4. นางนฤมล ภิญโญโรงเรียนบ้านช่องลมกรรมการ
5. นายคมกริช พรมจิตร์โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษากรรมการ
6. นางขวัญเรือน ชูขาวโรงเรียนบ้านคลองลุกรรมการ
7. นายวรวุฒิ คงแก้วโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะประธานกรรมการ
2. นายเรืองยศ งานสมโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสฤษฏ์ เดโชศาสตร์โรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ พิกุลโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ เด่นสุวรรณรังษีโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางบุรินทร์ นุ่นขาวโรงเรียนบ้านควนอารีประธานกรรมการ
2. นายอุเทน ซุ่นยะโมโรงเรียนวัดเขากรรมการ
3. นายคุณากร ดำนิลโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
4. นางกนกพร กิจวิจิตรโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
5. นางสาววรัฏฐา วัชรวิภากรโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสาวกันทิมา ศรีเกตุโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะประธานกรรมการ
2. นายเรืองยศ งานสมโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสฤษฏ์ เดโชศาสตร์โรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ พิกุลโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ เด่นสุวรรณรังษีโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางบุรินทร์ นุ่นขาวโรงเรียนบ้านควนอารีประธานกรรมการ
2. นายอุเทน ซุ่นยะโมโรงเรียนวัดเขากรรมการ
3. นายคุณากร ดำนิลโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
4. นางกนกพร กิจวิจิตรโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
5. นางสาววรัฏฐา วัชรวิภากรโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสาวกันทิมา ศรีเกตุโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะประธานกรรมการ
2. นายเรืองยศ งานสมโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสฤษฏ์ เดโชศาสตร์โรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ พิกุลโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ เด่นสุวรรณรังษีโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะประธานกรรมการ
2. นายเรืองยศ งานสมโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสฤษฏ์ เดโชศาสตร์โรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ พิกุลโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ เด่นสุวรรณรังษีโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางบุรินทร์ นุ่นขาวโรงเรียนบ้านควนอารีประธานกรรมการ
2. นายอุเทน ซุ่นยะโมโรงเรียนวัดเขากรรมการ
3. นายคุณากร ดำนิลโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
4. นางกนกพร กิจวิจิตรโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
5. นางสาววรัฏฐา วัชรวิภากรโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสาวกันทิมา ศรีเกตุโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวละมัย แป้นจุลสีโรงเรียนบ้านซาประธานกรรมการ
2. นายนิติพัฒน์ ณ นครโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ คงประสมโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นายพิงค์พันธุ์ แพงพุทธโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
5. นางสาวระพีพรรณ หลงชูโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางบุรินทร์ นุ่นขาวโรงเรียนบ้านควนอารีประธานกรรมการ
2. นายอุเทน ซุ่นยะโมโรงเรียนวัดเขากรรมการ
3. นายคุณากร ดำนิลโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
4. นางกนกพร กิจวิจิตรโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
5. นางสาววรัฏฐา วัชรวิภากรโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายกันทิมา ศรีเกตุโรงเรียนวัดเขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวละมัย แป้นจุลสีโรงเรียนบ้านซาประธานกรรมการ
2. นายนิติพัฒน์ ณ นครโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ คงประสมโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ เด่นสุวรรณรังษีโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
5. นางสาวระภีพรรณ หลงชูโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวละมัย แป้นจุลสีโรงเรียนบ้านซาประธานกรรมการ
2. นายนิติพัฒน์ ณ นครโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ คงประสมโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นายพิงค์พันธุ์ แพงพุทธโรงเรียนบาตูปูเต๊ะกรรมการ
5. นางสาวระพีพรรณ หลงชูโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจิระวุฒิ ส่งศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหลังเขาประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
3. นางสุณี แสนดีโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (รฎ)กรรมการ
4. นางสุมาลี เดชะโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
5. นายนัฎกร เปาะทองโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวละมัย แป้นจุลสีโรงเรียนบ้านซาประธานกรรมการ
2. นายนิติพัฒน์ ณ นครโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ คงประสมโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นายพิงค์พันธุ์ แพงพุทธโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
5. นางสาวระพีพรรณ หลงชูโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายจิระวุฒิ ส่งศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหลังเขาประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
3. นางสุณี แสนดีโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (รฎ)กรรมการ
4. นางสุมาลี เดชะโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
5. นายนัฎกร เปาะทองโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศรีสุดา รัตนะโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวนิตย์ หาญกล้าโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ หลงชูโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
4. นางอ่อนพักตร์ สองเมืองโรงเรียนวัดสีหราาษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตรโรงเรียนบ้านห้วยต่อประธานกรรมการ
2. นางถิรดา ฐานิโกฐโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
3. นางสาวกรษรินทร์ ทองบัวโรงเรียนบ้านคลองโตนกรรมการ
4. นางสาวนวลอนงค์ จีนฉิ้มโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการ
5. นางสาวอาภัทรสรณ์ จิตสวัสดิ์ไพบูรณ์โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศรีสุดา รัตนะโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางกรศิวรรณ์ สุคนธ์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางไพริน วรตันติโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ เพชรประสิทธิ์โรงเรียนบ้านกมลศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวารุณี สัตยากูลโรงเรียนบ้านควนหนองยางประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล ปานอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยต่อกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ สุขขะโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นางกิตต์รวี จารุธนาทวีวัฒน์โรงเรียนบ้านป่าเตียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางอรวัลย์ จิตรหลังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางถิรดา ฐานิโกฐโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ สงชูโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวารุณี สัตยากูลโรงเรียนบ้านควนหนองยางประธานกรรมการ
2. นางจันทรา แสงรัตน์โรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
3. นางจิตรา กาลสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางปรีดา เจือกโว้นโรงเรียนบ้านทุ่งยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางเลขา ดำคงโรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นางนุชริน วุ่นคงโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตรโรงเรียนบ้านห้วยต่อประธานกรรมการ
2. นางปริมภาพร แกล้วกล้าโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
3. นางสาวนวลอนงค์ จีนฉิ้มโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
5. นางพรรณผกา รองวังโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวิกา อุปฐากโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางกิตติญา อนันต์เจริญวงศ์โรงเรียนจุงฮัวโซะเซียวกรรมการ
3. นางวิไลวัลย์ สุกใสโรงเรียนบ้านเกาะเต่ากรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ สีมาโรงเรียนบาตูปูเต๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวิกา อุปฐากโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นางสาวอรนภา พลเวรโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
4. นางสายพิณ สากุลโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายปริญญา เดชทองคำโรงเรียนวัดคีรีวิหารประธานกรรมการ
2. นายสง่า วรรณบวรโรงเรียนบ้านทุ่งต่อรองประธานกรรมการ
3. นายนิตย์ แสงแป้นโรงเรียนบ้านโคกเลียบกรรมการ
4. นางเพลินพิศ บุญตามช่วยโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ จันทร์สร้างโรงเรียนคีรีวิหารกรรมการ
6. นายวิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
7. นางชุลีพร บัวมาศโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการ
8. นายสมบูรณ์ สุขศรีเพ็งโรงเรียนวัดน้ำฉ่ากรรมการ
9. นายสมปอง จิ้วล้อโรงเรียนบ้านบางครามกรรมการ
10. นายสุเทพ ชูทองโรงเรียนบ้านเกาะเต่ากรรมการ
11. นางอุบล พัฒนโกโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
12. นางศุภัสรา ทองช่วยโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
13. นายสุธรรม หนูแป้นโรงเรียนหลังเขากรรมการ
14. นายสุทัศน์ จริยโสวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการ
15. นายสมศักดิ์ สุขแก้วโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการ
16. นายประพันธ์ ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
17. นายบรรจงรักษ์ บุญตามช่วยโรงเรียนวัดควนธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวีรจิตร ชนสูงเนินโรงเรียนบ้านหน้าเขาประธานกรรมการ
2. นายประชุม บัวมาศโรงเรียนวัดน้ำฉ่ารองประธานกรรมการ
3. นายสมพาน พัฒนาโรงเรียนบ้านคลองลุกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ รักราวีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
5. นายสันติพงศ์ คุ้มครองโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
6. นายคมสันต์ หนองตรุดโรงเรียนบ้านไทรบ่วงกรรมการ
7. นายบัณฑิต ชิตงานโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
8. นายวิโชค อินเรืองโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
9. นายรพินทร์ ไชยสงครามโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
10. นายสุวิชา คีรีรัตน์โรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
11. นายสำเริง ปานจรโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
12. นายกรีธศักดิ์ รอดรัตน์โรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
13. นายไชยภัทร สวัสดีโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
14. นางจิรวรรณ เดชทองคำโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
15. นายบุญรอด ผนึกทรัพย์สกุลโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการและเลขานุการ
16. นายกล่อม ขุ้ยย่องข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
17. นายธรรมนูญ เลขะพจน์ข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ยอดยิ่งโรงเรียนบ้านทุ่งศาลาประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ ทองย้อยโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
3. นายเอกพล มากคำโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
4. นายอุทัย บุญถาวรโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
5. นายสมเกียรติ กาลสุวรรณโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
6. นายเสริม คชกูลโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย สุนทรเต็มโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ เนียมแก้วโรงเรียนวัดวารีวงรองประธานกรรมการ
3. นางยุวรัตน์ อรรถฉายะกุลโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
4. นางละออง ล่องแก้วโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
5. นางจำปา บุญญะเพ็ชรโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ อับดนเหล๊าะโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
7. นางสุคนธ์ คีรีรัตน์โรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
8. นางสาวสงบ พุทธสิทธ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
9. นายตรีธาทิพย์ ยิ่งซื่อโรงเรียนบ้านซากรรมการ
10. นางจำนงค์ เพียรดีโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์กรรมการ
11. นางสาคร นิ่มนวลโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
12. นางสาวพรนภัส คงรักษ์โรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
13. นายมุตตอฝา แสงขาวโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
14. นางสาวสริตา เดชาโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
15. นางสุจินต์ บูก๋งโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการ
16. นางสาวนงเยาว์ ทองขาวโรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษากรรมการ
17. นางสาวจันทรา มณีนูนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่าโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ สามัคคีโรงเรียนวัดโคกเลียบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษา รัตนพรรณ์โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวอัญชุลี กาพย์เกิดโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นางภาวินี ภักดีโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
6. นางสาวทติยา เกื้อเดชโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
7. นางจารุณี ทองแดงโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
8. นางลัดดา นิ่มกาญจนาโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
9. นางปิ่นมณี ชัยวงศ์โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม วัดโคกโรงเรียนบ้านจิจิกประธานกรรมการ
2. นายสมโชค โข้ยนึ่งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นายภาณุพันธ์ ขาวสังข์โรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
4. นายชวลา ตันตรัตนพงษ์โรงเรียนวัดไม้ฝาดกรรมการ
5. นายธีรวิทย์ สีสุขโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุทัศน์ เสียงเลิศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐกานต์ ดูสันเทียะโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางพนม สินธุ์ประจิมโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
4. นางสาวเปรมกมล พรมมาโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
5. นายสมภพ พาณิชศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค สินกั้งโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางประวิง จินากูลโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นางภูริยา อารีย์วงศ์โรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
4. นางสาววิชชุดา เรืองพุฒโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางเยาวพา วัลลิยสัจจกุลโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค สินกั้งโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายศุภพงษ์ คงอ่อนศรีโรงเรียนบ้านคลองโตนกรรมการ
3. นายชาญชัย เสาร์แก้วโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางเยาวภา วัลลิยสัจจกุลโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
5. นางสาวมัทณา โพธิ์ถาวรโรงเรียนกมลศรีกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดควนเมาประธานกรรมการ
2. นายคลาด อ่อนรู้ที่โรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
3. นายวุฒิชัย บุญขันโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
4. นายทรรศนศักดิ์ เทพอักษรโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
5. นางวิจิตตรา เพ็ชรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านในปงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวจำเนียน นามวงศ์โรงเรียนวัดเขาวิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวดี ล่องตี้โรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ ศรีสงครามโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ยังตันโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
5. นางธิดา นิรันเรืองโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวินิจ อัครสุวรรณกุลโรงเรียนบ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล ฮ่องช่วนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นายสุธรรม พรายพรรณโรงเรียนวัดโคกเลียบกรรมการ
4. นายพิสุทรา ธรรมเมธากุลโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
5. นายสุรชัย ชูกระชั้นโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุทัศน์ เสียงเลิศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี สีนาโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ทองสามโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
4. นายศุภชัย พิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านพระม่วงกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ด่านอุดมโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอมราพร ทองสุขโรงเรียนบ้านดุหุนประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ สีใหมโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางนุชรี แสวงชอบโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัทร ประกันโรงเรียนวัดปากแจ่มกรรมการ
5. นายกิตติ บุญศรีโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเฉลิม วัดโคกโรงเรียนบ้านจิจิกประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล ฮ่องช่วนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นายธีรวิทย์ สีสุขโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
4. นางสาวเปรมกมล พรมมาโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
5. นางสาวณชกนก ศรีทองโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายทรงวิทย์ อาจหาญโรงเรียนบ้านท่าปาบประธานกรรมการ
2. นายสมโชค โข้ยนึ่งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นายชวลา ตันตรัตนพงษ์โรงเรียนวัดไม้ฝาดกรรมการ
4. นายพิสุทรา ธรรมเมธากุลโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา วิพลชัยโรงเรียนโพธิ์น้อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ เจือกโว้นโรงเรียนบ้านคลองโตนประธานกรรมการ
2. นายกิตติ บุญศรีโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
3. นายทรรศนศักดิ์ เทพอักษรโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
4. นายชาญชัย เสาร์แก้วโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายเอกราช รันศรีโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นางอมราพร ทองสุขโรงเรียนบ้านดุหุนประธานกรรมการ
2. นางอัษฎาภรณ์ เส้งสุยโรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการ
3. นางนุชรี แสวงชอบโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นายภาณุพันธ์ ขาวสังข์โรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
5. นางปรียา ต้องชูโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายวินิจ อัครสุวรรณกุลโรงเรียนบ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย บุญขันโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นางสุจินต์ สีไหมโรงเรียนบ้านท่างิ้วฯกรรมการ
4. นายชลอ ลัคนาวิวัฒน์โรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
5. นายสมภพ พาณิชศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายนิวัติ ไกรนทีโรงเรียนบ้านไชยภักดีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย บุญขันโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นายศรีสุุวรรณ เปาะทองโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
4. นายบุญเหิม ปุญญะเพ็ชรโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการ
5. นายถวิล ซ่อเจี้ยงโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ ไกรนทีโรงเรียนบ้านไชยภักดีประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ คลายทุกข์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางธัญวรัตม์ ตั้งคีรีโรงเรียนบ้านดุหุนกรรมการ
4. นายประยูร ไชยสงโรงเรียนวัดน้ำฉ่ากรรมการ
5. นางศิริลาวัลย์ แก้วระยับโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเกรียงไกร ตันเจี่ยโรงเรียนบ้านไสมะม่วงประธานกรรมการ
2. นายจรูญ เจริญฤทธิ์โรงเรียนบ้านควนเลียบกรรมการ
3. นายอัฐพล หอวิชะกุลโรงเรียนบ้านแหลมไทรกรรมการ
4. นายเสริมศักดิ์ รักใหม่โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆกรรมการ
5. นางธนพร ศรีวรกุลวัฒน์โรงเรียนบ้านแตะหรำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ตันเจี่ยโรงเรียนบ้านไสมะม่วงประธานกรรมการ
2. นายเจริญพร หมุนแทนโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นายคำรณ ทองช่วยโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการ
4. นายสมหมาย มณีทับโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายวินิจ อัครสุวรรณกุลโรงเรียนบ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ แสงจงโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์กรรมการ
3. นางสาวกชพร อวนข้องโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร มากขาวโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายวินิจ อัครสุวรรณกุลโรงเรียนบ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ไชยสกุลโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวรัชนีพร มากขาวโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางศุภรัตน์ แสงจงโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสวาท เจ้ยทองศรีโรงเรียนบ้านในปงประธานกรรมการ
2. นางประภารัตน์ ณ สุวรรณโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางปราณี พงศ์อินทร์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
4. นางอาภรณ์ จิ้วล้อโรงเรียนบ้านบางครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุธรรม หาขุนโรงเรียนวัดไม้ฝาดประธานกรรมการ
2. นายยุคุน มัคสิงห์โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์กรรมการ
3. นายวรวุฒิ ทองย้อยโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
4. นายจรัญ ก้องเจริญกิจโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธากรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ บุญคงแก้วโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวรัญญู ฉิมเพ็ชรโรงเรียนบ้านเหนือคลองประธานกรรมการ
2. นางปรีดา จริงจิตรโรงเรียนวัดเขากรรมการ
3. นางวริศรา วงค์วิชชากรโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณา อั้นเต้งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
5. นางศดานัน จันทรมาศโรงเรียนบ้านไทรบ่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุธรรม หาขุนโรงเรียนวัดไม้ฝาดประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ เดชภักดีโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายศุภกิจ แก้วหมุนโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย ยังถึงโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ เมืองแก้วโรงเรียนบ้านวังหลามประธานกรรมการ
2. นางสาวสมจิตร ตูลเพ็งโรงเรียนบ้านพรุจูดกรรมการ
3. นายกฤษดา เสกธีระโรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษากรรมการ
4. นางจงกล เกิดรักษ์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
5. นางสาวชนิกานต์ วังวิเศษกุศลโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวอาภรณ์ เมืองแก้วโรงเรียนบ้านวังหลามประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
3. นางมาตา แก้วเซ่งโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
4. นายวุฒิชัย บุญขันโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นางพรเพ็ญ ตันสุยโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอรุณศรี บัวขวัญโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐชยาน์ เพ็ชรสุขโรงเรียนบ้านควนหนองกกกรรมการ
3. นางสาวบุญเกื้อ ถาวรนุมาสโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
4. นางสาวชนลักษณ์ จักรัสโรงเรียนบ้านผมเด็นกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา รัฐกาลโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี บัวขวัญโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐชยาน์ เพ็ชรสุขโรงเรียนบ้านควนหนองกกกรรมการ
3. นางสาวบุญเกื้อ ถาวรนุมาสโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
4. นางสาวชนลักษณ์ จักรัสโรงเรียนบ้านผมเด็นกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา รัฐกาลโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุดคนึง อาจชอบการโรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งญาดา ตันธนาวุฒิโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางวิมลพรรณ สังข์สุวรรณโรงเรียนบ้านซากรรมการ
4. นางอำไพ นุ่นเอียดโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (รฎ)กรรมการ
5. นางสาววรรณลภา เส่งกี่โรงเรียนบ้านนาเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุดคนึง อาจชอบการโรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งญาดา ตันธนาวุฒิโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางวิมลพรรณ สังข์สุวรรณโรงเรียนบ้านซากรรมการ
4. นางอำไพ นุ่นเอียดโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (รฎ)กรรมการ
5. นางสาววรรณลภา เส่งกี่โรงเรียนบ้านนาเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายดุสิต รักดำโรงเรียนบ้านหนองราโพประธานกรรมการ
2. นางวรรณา บูรณ์เจริญโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
3. นางหทัยกาญจน์ เสาะซิ้วโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
4. นางแสงเดือน เจริญฤทธิ์โรงเรียนบ้านจุปะกรรมการ
5. นางสาวนภัสวรรณ ลั่นเต้งโรงเรียนบ้านในปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายดุสิต รักดำโรงเรียนบ้านหนองราโพประธานกรรมการ
2. นางวรรณา บูรณ์เจริญโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
3. นางหทัยกาญจน์ เสาะซิ้วโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
4. นางแสงเดือน เจริญฤทธิ์โรงเรียนบ้านจุปะกรรมการ
5. นางสาวนภัสวรรณ ลั่นเต้งโรงเรียนบ้านในปงกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายประพันธ์ พิสิฐบรรยงโรงเรียนบ้านควนพญาประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมจิตร สะดีโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
4. นางดาวเรือง พุฒนวลโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
5. นางสมฤวรรณ คันธมาทน์โรงเรียนบ้านไสมะม่วงกรรมการ
6. นางอาชีพ รัตนบุรีโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
7. นางสาวลดาวรรณ ช่วยเรืองโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
8. นางสาวอรดา ตรงมาตังโรงเรียนบ้านฉางหลางกรรมการ
9. นางสาวอุษณี ตันวโรภาสโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
10. นางปัญจา อำนักมณีโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์กรรมการ
11. นางสาวสุภาณีย์ แสงไพทูรย์โรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
12. นางนพวรรณ แต่นสุ่ยโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
13. นางสุพัตรา เหล็มหวังโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธากรรมการ
14. นางพรรณี สิทธิชัยโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์กรรมการ
15. นางสีดา สุวรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
16. นางสุมล จุลนันโทโรงเรียนบ้านไสบ่อกรรมการ
17. นางพูนศรี ช่วยธานีโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการและเลขานุการ
18. นางนิตยา พลเดชโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสมใจ ชูแก้วโรงเรียนบ้านลำภูราประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ประเสริฐกุลโรงเรียนบ้านบ่อหินรองประธานกรรมการ
3. นางรวงทอง หนูวงศ์โรงเรียนบ้านมดตะนอยกรรมการ
4. นางเพียงพิศ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านกันตังใต้กรรมการ
5. นางรุ่งอรุณ ตันวโรภาสโรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501)กรรมการ
6. นางจิรายุ วิมลเมืองโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
7. นางพัชรินทร์ ชุมอินทร์โรงเรียนบ้านไร่ออกกรรมการ
8. นางชุติมา หนูพรหมโรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการ
9. นางวาสนา ธนพัฒน์ศิริโรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
10. นางจิตตินาถ ทองอ่อนโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
11. นางสาวจรวย ท่อแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
12. นางอำไพพรรณ อรรถสงเคราะห์โรงเรียนบ้านนาเหนือกรรมการ
13. นางปฐมาพร เบ็ดเสร็จโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
14. นางนันท์นภัส บรรสารโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้ากรรมการ
15. นางสาวกิติญาดา มัสแหละโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
16. นางจินทนา เหมะรักษ์โรงเรียนกมลศรีกรรมการและเลขานุการ
17. นางนิจศีล ชอบธรรมโรงเรียนวัดปากแจ่มกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณษา มุกดาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางวรรณา เพชรที่วังโรงเรียนบ้านน้ำพรายกรรมการ
4. นางพันธ์ทิพย์ สุขศรีนวลโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นางสาวฐิตินันท์ เอ้งฉ้วนโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายประยงค์ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณษา มุกดาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางวรรณา เพชรที่วังโรงเรียนบ้านน้ำพรายกรรมการ
4. นางพันธ์ทิพย์ สุขศรีนวลโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นางสาวฐิตินันท์ เอ้งฉ้วนโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจำเนียน นามวงศ์โรงเรียนวัดเขาวิเศษประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นกแก้วโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางธัญญา นุ่นประดิษฐ์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นางรสสุคนธ์ โยธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
5. นางพิกุลวรรณ อินทร์วิเศษโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
6. นางอุบล วุ้นกิ้มโรงเรียนบ้านควนเมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจำเนียน นามวงศ์โรงเรียนวัดเขาวิเศษประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นกแก้วโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางธัญญา นุ่นประดิษฐ์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นางรสสุคนธ์ โยธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
5. นางพิกุลวรรณ อินทร์วิเศษโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
6. นางอุบล วุ้นกิ้มโรงเรียนบ้านควนเมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวจำเนียน นามวงศ์โรงเรียนวัดเขาวิเศษประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นกแก้วโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางธัญญา นุ่นประดิษฐ์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นางรสสุคนธ์ โยธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
5. นางพิกุลวรรณ อินทร์วิเศษโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
6. นางอุบล วุ้นกิ้มโรงเรียนบ้านควนเมากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการ
3. นายทำนูล จันทราวุฒิกรโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
4. นางตรีทิพย์ ย่องซื่อโรงเรียนบ้านซากรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการ
3. นายทำนูล จันทราวุฒิกรโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
4. นางตรีทิพย์ ย่องซื่อโรงเรียนบ้านซากรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการ
3. นายทำนูล จันทราวุฒิกรโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
4. นางตรีทิพย์ ย่องซื่อโรงเรียนบ้านซากรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการ
3. นายทำนูล จันทราวุฒิกรโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
4. นางตรีทิพย์ ย่องซื่อโรงเรียนบ้านซากรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการ
3. นายทำนูล จันทราวุฒิกรโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
4. นางตรีทิพย์ ย่องซื่อโรงเรียนบ้านซากรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม วัดโคกโรงเรียนบ้านจิจิกประธานกรรมการ
2. นางสุวิญชา หนองหัดโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
3. นางสุณี แสนดีโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
4. นางสาวดาว กะตะโทโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นางจันทรา แสงรัตน์โรงเรียนบางสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการ
3. นายทำนูล จันทราวุฒิกรโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
4. นางตรีทิพย์ ย่องซื่อโรงเรียนบ้านซากรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการ
3. นายทำนูล จันทราวุฒิกรโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
4. นางตรีทิพย์ ย่องซื่อโรงเรียนบ้านซากรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการ
3. นายทำนูล จันทราวุฒิกรโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
4. นางตรีทิพย์ ย่องซื่อโรงเรียนบ้านซากรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการ
3. นายธรรมนูญ จันทราวุฒิโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
4. นางตรีทิพย์ ย่องซื่อโรงเรียนบ้านซากรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการ
3. นายทำนูล จันทราวุฒิกรโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
4. นางตรีทิพย์ ย่องซื่อโรงเรียนบ้านซากรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นายไชยภัทร สวัสดีโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
3. นางสาวธนศร ขวัญข้าวโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นางสุจินดา สุขเสนโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นายไชยภัทร สวัสดีโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
3. นางสาวธนศร ขวัญข้าวโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นางสุจินดา สุขเสนโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นายไชยภัทร สวัสดีโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
3. นางสาวธนศร ขวัญข้าวโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นางสุจินดา สุขเสนโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นายไชยภัทร สวัสดีโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
3. นางสาวธนศร ขวัญข้าวโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นางสุจินดา สุขเสนโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นายไชยภัทร สวัสดีโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
3. นางสาวธนศร ขวัญข้าวโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นางสุจินดา สุขเสนโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นายไชยภัทร สวัสดีโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
3. นางสาวธนศร ขวัญข้าวโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นางสุจินดา สุขเสนโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นายไชยภัทร สวัสดีโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
3. นางสาวธนศร ขวัญข้าวโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นางสุจินดา สุขเสนโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นายไชยภัทร สวัสดีโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
3. นางสาวธนศร ขวัญข้าวโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นางสุจินดา สุขเสนโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นายไชยภัทร สวัสดีโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
3. นางสาวธนศร ขวัญข้าวโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นางสุจินดา สุขเสนโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นายไชยภัทร สวัสดีโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
3. นางสาวธนศร ขวัญข้าวโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นางสุจินดา สุขเสนโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวารุณี สัตยากุลโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา ชาติกุลโรงเรียนวัดควนธานีกรรมการ
3. นางสาวมารี จิตบรรจงโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
4. นางสาววิชุตา รักช่วยโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
5. นางอุษา ชละมณีโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวารุณี สัตยากุลโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา ชาติกุลโรงเรียนวัดควนธานีกรรมการ
3. นางสาวมารี จิตบรรจงโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
4. นางสาววิชุตา รักช่วยโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
5. นางอุษา ชละมณีโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรุณศรี บัวขวัญโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งญาดา ตันธนาวุฒิโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางสาลินีย์ บุรีรักษ์โรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการ
4. นางกิ่งกาญจน์ อักษรกาญจน์โรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
5. นางวรรณา บูรณ์เจริญโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรุณศรี บัวขวัญโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งญาดา ตันธนาวุฒิโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางสาลินีย์ บุรีรักษ์โรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการ
4. นางกิ่งกาญจน์ อักษรกาญจน์โรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
5. นางวรรณา บูรณ์เจริญโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศรชัย สุขเจริญโรงเรียนบ้านไชยภักดีประธานกรรมการ
2. นางบุญร่วม เหล่าตระกูลงามโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
3. นางบุญมา ฉุ้นย่องโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
4. นางสุทธินาถ พิสิฐบรรยงโรงเรียนบ้านไสบ่อกรรมการ
5. นายชอบ อ่อนจงโรงเรียนบ้านในปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศรชัย สุขเจริญโรงเรียนบ้านไชยภักดีประธานกรรมการ
2. นางบุญร่วม เหล่าตระกูลงามโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
3. นางบุญมา ฉุ้นย่องโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
4. นางสุทธินาถ พิสิฐบรรยงโรงเรียนบ้านไสบ่อกรรมการ
5. นายชอบ อ่อนจงโรงเรียนบ้านในปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติกร ตุลยกุลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายปรีดา จิตรแก้วโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
3. นางสาวปราณี มณีสิงห์โรงเรียนวัดโคกเลียบกรรมการ
4. นางสาวรวงทอง ใจกระจ่างโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกิตติกร ตุลยกุลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายปรีดา จิตรแก้วโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
3. นางสาวปราณี มณีสิงห์โรงเรียนวัดโคกเลียบกรรมการ
4. นางสาวรวงทอง ใจกระจ่างโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวละมัย แป้นจุลสีโรงเรียนบ้านซาประธานกรรมการ
2. นางพัชรา เกลี้ยงเกิดโรงเรียนวัดโคกเลียบกรรมการ
3. นางเนื้อทิพย์ ตั้งคำโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการ
4. นางสมจิตต์ เขตตะเคียนโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นางเขมรัตน์ เนียมชูชื่นโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวละมัย แป้นจุลสีโรงเรียนบ้านซาประธานกรรมการ
2. นางพัชรา เกลี้ยงเกิดโรงเรียนวัดโคกเลียบกรรมการ
3. นางเนื้อทิพย์ ตั้งคำโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการ
4. นางสมจิตต์ เขตตะเคียนโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นางเขมรัตน์ เนียมชูชื่นโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทัศน์ เสียงเลิศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองประธานกรรมการ
2. นางธิดา นิรันเรืองโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ทองสามโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
4. นางสาวนภัสญาภรน์ ธัชสิงห์มณีโรงเรียนบ้านซากรรมการ
5. นายประวิทย์ กาลสุวรรณโรงเรียนบ้านไสบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทัศน์ เสียงเลิศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองประธานกรรมการ
2. นางธิดา นิรันเรืองโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ทองสามโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
4. นางสาวนภัสญาภรน์ ธัชสิงห์มณีโรงเรียนบ้านซากรรมการ
5. นายประวิทย์ กาลสุวรรณโรงเรียนบ้านไสบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทัศน์ เสียงเลิศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองประธานกรรมการ
2. นางธิดา นิรันเรืองโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ทองสามโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
4. นางสาวนภัสญาภรน์ ธัชสิงห์มณีโรงเรียนบ้านซากรรมการ
5. นายประวิทย์ กาลสุวรรณโรงเรียนบ้านไสบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายดุสิต แก้วระยับโรงเรียนบ้านคลองมวนประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ กาฬมิคโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ตันตระกูลโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นางสาวเบญจพร ปุญญะเพ็ชรโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
5. นางอรพา กลับขันโรงเรียนวัดนาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมืองโรงเรียนบ้านคลองมวนประธานกรรมการ
2. นางเกษร จิตรแก้วโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
3. นายชาคริต เรืองประพันธ์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นางชุลีพร บัวมาศโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการ
5. นายฮัสสัน จิตรบรรทัดโรงเรียนบ้านในปงกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ สพป.ตรัง 2 ได้ที่นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-272373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]