รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 1. เด็กชายจักรี  ฤทธิ์หมุน
2. เด็กชายณัฏสุกฤษฎิ์  ชำนาญเหนาะ
 
1. นางสาวจรีวรรณ  วะนะกะ
2. นางสุคนธ์  สุทธิสวาท
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กชายพสุธร  สุวรรณเวลา
2. เด็กชายสุรนาท  มีลาภ
 
1. นายสมเกียรติ  ลีสุรพงศ์
2. นายมนูญ  เพ็งชิต
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปรน 1. เด็กชายทินกร  เนาว์พล
2. เด็กชายธนภัทร  เขาพรง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เอ้งฉ้วน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. นายพงศธร  โพธิกุล
2. นายเจตน์สฤษดิ์  สงขัย
 
1. นางณัฐกานต์  แสงประดับ
2. นางสาวลัคนา  พรมทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กชายอธิวัฒน์  แก้วกลาง
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  เทวี
 
1. นางณัฐกานต์  แสงประดับ
2. นางสาวลัคนา  พรมทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกรัก 1. เด็กชายจักรพรรดิ  หลงกลาง
2. เด็กชายธัชนัญญ์  เศษคง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ทอง
4. เด็กหญิงปานปรียา  ยอมใหญ่
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ทองสงฆ์
 
1. นางสาวปานทิพย์  เม่งเอียด
2. นางเพ็ญณี  สันเพชร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. นางสาวกัลยาณิณ  สมาธิ
2. นางสาวชีวาพร  แสงแก้ว
3. เด็กชายสายชล  ส่งแสง
4. นางสาวสุดารัตน์  ง่วนสน
5. นางสาวเกศกนก  เพชรมณี
 
1. นางสาวชนิตา  ดำปิน
2. นางสาวจิราณี  เป็นสุข
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ก้องกุล
2. เด็กหญิงวริศรา  เทียนเต้ง
 
1. นางสุนีย์  อึ่งวรากร
2. นายสมคิด  อึ่งวรากร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  รวมทรัพย์ทวี
2. เด็กหญิงชนกานต์  จันสุข
 
1. นางสุลักขณา  เกิดผล
2. นางฐิติมา  บูก๋ง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กชายนนทพัทธ์  จำเริญ
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ถิ่นนา
 
1. นายประทีป  ชัยเพชร
2. นางจิรา  โจ้งจาบ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชวด 1. เด็กชายวงศพัทธ์  ขวัญนิมิตร
 
1. นายเอกทัศน์  เดชอรัญ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงญาณิศา  ไกรเทพ
 
1. นางสาวดวงหทัย  อุทัยวรรณพร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทะเล 1. เด็กชายนิรภัฎ  เหมนะ
 
1. นางปฏิญญา  ขันแกล้ว
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 1. เด็กหญิงณัฏฐาวรีย์  นิลละออ
 
1. นายพรนิรัตน์  ลีสุรพงศ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 1. เด็กชายปิยะนาวิน  แซ่เฉี้ยง
 
1. นางอมรรัตน์  หีมโตะเตะ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กชายวุฒิชัย  สุดเดช
 
1. นางผกามาศ  ดำปิน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทะเล 1. เด็กชายอรรถพล  เหลือแดง
 
1. นางอรุณี  แยนะ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. นางสาวภัทรธิดา  สถาพรจิตรกุล
 
1. นางผกามาศ  ดำปิน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงสุปรียา  อุดมรักษา
2. เด็กหญิงอนัญพร  เลี่ยนยงค์
 
1. นางสาวพยอง  ตู้ดำ
2. นางสาวตานตะวัน  นานช้า
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยวน 1. เด็กชายศักรินทร์  แต้มประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ขาวบาง
 
1. นางวัลลีย์  ชุมดี
2. นางวิญญา  ราชกิจชอบ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. นายณัฐพงษ์  คงเอียด
2. นางสาวสิริลักษณ์  เนาวรัตน์
 
1. นางผกามาศ  ดำปิน
2. นายอาคม  ดำปิน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กหญิงเกษรินทร์  เมืองสิ้น
 
1. นางผกามาศ  ดำปิน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกหัก 1. เด็กชายธนกฤต  สัมคง
2. เด็กชายธราเทพ  หะสวรรค์
3. เด็กชายนันทภพ  มลยงค์
 
1. นายภูวนาถ  องศารา
2. นางนวลจันทร์  จิตรพงษ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไกรทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  เถนว้อง
3. เด็กชายธีรภัทร์  หนูฉ้ง
 
1. นายอภิษฐา  ทองพราว
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่พั่ง
2. เด็กชายขจรภพ  กั้นฉ่อง
3. เด็กชายมนัส  บัวเพ็ชร
 
1. นายธเนศ  จำเนียรกิจ
2. นางสาวศิราวรรณ  คงแก้ว
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรีรัตนพันธ์
 
1. นางสาวสุณิษา  พิชัยรัตน์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 66.25 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กชายวัชรพล  รองเดช
 
1. นางสาวสุพัตรา   หนูสุข
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กชายกิตติธร  ศรีสุข
 
1. นางสาวสุพัตรา   หนูสุข
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กหญิงศศิธร  เอ้งฉวน
 
1. นางสาวสุพัตรา   หนูสุข
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กหญิงสิรีธร   ฤทธิ์เดชา
 
1. นางสาวสุพัตรา   หนูสุข
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กหญิงโยษิตา   วัฒนาสิริ
 
1. นางสาวสุพัตรา   หนูสุข
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงนันทินี  เก้าเอี้ยน
 
1. นายสมพล  มีพฤกษ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กหญิงชนากานต์  นวลสงค์
2. เด็กหญิงพิริษา  รอดถนน
3. เด็กหญิงวริศรา   ชัยภักดี
4. เด็กชายวัชรพล  รองเดช
5. เด็กหญิงศศิธร  เอ้งฉวน
6. เด็กหญิงสิรีธร   ฤทธิ์เดชา
7. เด็กหญิงอัญชิสา  กังแฮ
8. เด็กหญิงเมธาวี  ภูวดลรังสรรค์
9. เด็กหญิงโยษิตา   วัฒนาสิริ
 
1. นางสาวสุพัตรา   หนูสุข
2. นายอาธร  หนูหมาด
3. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กชายกิตติธร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงนรีกานต์  คงรักษ์
3. เด็กหญิงพิริษา  รอดถนน
4. เด็กหญิงมนัสนันนท์  ปิยะวัฒน์
5. เด็กหญิงวริศรา  ชัยภักดี
6. เด็กชายวัชรพล  รองเดช
7. เด็กชายวุฒิพงค์   บริรักษ์พัฒนกุล
8. เด็กหญิงศศิธร  เอ้งฉ้วน
9. เด็กหญิงศิรินาฏ  ยงกิจ
10. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุวรรณรัตน์
11. เด็กหญิงสิรีธร  ฤทธิ์เดชา
12. เด็กชายอติรุจ  ควนวิไล
13. เด็กหญิงเจนสุดา  อ่อนหวาน
14. เด็กหญิงเมธาวี  ภูวดลรังสรรค์
15. เด็กหญิงโยษิตา  วัฒนาสิริ
 
1. นางสาวสุพัตรา  หนูสุข
2. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
3. นายอาธร  หนูหมาด
4. นายคมกฤช  ทิพย์ศรี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กชายกิตติธร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงนรีกานต์  คงรักษ์
3. เด็กหญิงพิริษา  รอดถนน
4. เด็กหญิงมนัสนันนท์  ปิยะวัฒน์
5. เด็กหญิงวริศรา  ชัยภักดี
6. เด็กชายวัชรพล  รองเดช
7. เด็กชายวุฒิพงค์   บริรักษ์พัฒนกุล
8. เด็กหญิงศศิธร  เอ้งฉ้วน
9. นายศุภศิล  สร้างผล
10. เด็กหญิงสิรีธร  ฤทธิ์เดชา
11. เด็กหญิงเจนสุดา  อ่อนหวาน
12. เด็กหญิงโยษิตา  วัฒนาสิริ
 
1. นางสาวสุพัตรา  หนูสุข
2. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
3. นายอาธร  หนูหมาด
4. นายคมกฤช  ทิพย์ศรี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทอง 1. เด็กชายอาชาวิน  หุ้นเหี้ยง
 
1. นายวิเชษ  นุ่นสง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นิลาวงศ์
 
1. นางปริชญา  ผลบุญ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายเดชสุริยา  หมุนมิตร
 
1. นางเพียงใจ  สำแดง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงวณิชญา  รื่นโกสุม
 
1. นางสุจิตรา  ไชยฤกษ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กชายศรายุธ  ชุมคง
 
1. นายกฤช  กาหยี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายปัญญา  วงค์คำภู
 
1. นางเพียงใจ  สำแดง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเป็ด 1. เด็กหญิงตวงพร  นวนจันทร์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ทองมา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สินอ่อน
 
1. นางสาวศรีจันทร์  เพชรดี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กชายธนภัทร  โพธิกุล
 
1. นางสาวศรีจันทร์  เพชรดี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กหญิงปนัดดา  ประโคทัง
 
1. นางสาวศรีจันทร์  เพชรดี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กชายพิทวัช  แก้วหนองเสด็จ
 
1. นายศักดิ์ชาย  จีนซ้าย
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 1. เด็กชายเตชะพิทย์  จิตรหลัง
 
1. นางปรีดา  มงคลชาติ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงฉัตรลดา  จันทนพันธ์
 
1. นางสาวสุณี  แดงดี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กหญิงสิรินทรา  รัตนมณี
 
1. นายชรินทร์  ณะสงค์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กชายธนวัต  สุขคล้าย
 
1. นายสมพล  มีพฤกษ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงภิญญาดา  ใจหวัง
 
1. นายสมพล  มีพฤกษ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  จำปา
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นางหลาด
3. เด็กชายกิตติภัณฑ์  จันทร์ปาน
4. เด็กชายกิตติเดช  คงนุกูล
5. เด็กหญิงชญานิศ  รัตน์รุ่งโรจน์
6. เด็กหญิงชุติมา  ซุ่นสั้น
7. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  บัวมาก
8. เด็กหญิงดารัญญา  จันทมุณี
9. เด็กหญิงตรีทิพย์  เกตุดำ
10. เด็กหญิงตะวันรัตน์  วะจีสิงห์
11. เด็กชายทเมศรัช  ผลถาวรกุลชัย
12. เด็กหญิงธนัชชา  ศรีนคร
13. เด็กหญิงธัญพิชชา  ฤทธิมา
14. เด็กหญิงปทิตตา  สิทธิชัย
15. เด็กหญิงปภานิจ  สิทธิชัย
16. เด็กหญิงประภาวรินทร์  บุตรศรี
17. เด็กชายภัคธร  พรหมฤทธิ์
18. เด็กหญิงภัสรา  จันมัด
19. เด็กหญิงภิญญดา  ทองชุม
20. เด็กชายมหรรณพ  ศรีนารักษ์
21. เด็กหญิงรัตนภรณ์  บุญมา
22. เด็กชายรุ่งภพ  ทองคนทา
23. เด็กหญิงวรรณกานต์  หงษ์เกิด
24. เด็กชายวัยวัฒน์  แหมะหวัง
25. เด็กชายศิณรินทร์  ณ พัทลุง
26. เด็กชายศิวัช  อนุพันธนันท์
27. เด็กชายศุภกิณห์  กิ่งพะโยม
28. เด็กหญิงสันต์ฤทัย  นวลนิ่ม
29. เด็กชายสิทธิโชค  สราญชื่น
30. เด็กหญิงสุกฤตา  ลั่นสิน
31. เด็กหญิงสุวพัชร  มาลารัตน์
32. เด็กชายอชิระ  สมาพงศ์
33. เด็กชายอภิวิชญ์  ฤทธิมา
34. เด็กหญิงอรอนงค์  สิทธิชัย
35. เด็กหญิงอัคราวรรณ  พิทักษ์ศานต์
36. เด็กชายเนติวัฒน์  สิริสมพิพัฒน์
 
1. นายสนั่น  ลำยอง
2. นายประยูร  อุ้ยใจดี
3. นายวัชรินทร์  มากช่วย
4. นายพร  ศรีสุวรรณ
5. นางวิภา  มโนรา
6. นางวีระนุช  ธรรมวัฒน์
7. นางดวงจันทร์  รัตนแคล้ว
8. นางนิตยา  รำไพรุจิพงศ์
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุขสนาน
2. เด็กชายจิรวัฒน์  จันแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐริกา  มุกคะตา
4. เด็กชายธนเดช  สุภมณีกุล
5. เด็กหญิงนันทิมาภรณ์  คงทอง
6. เด็กชายพงศกร  เพชรย้อย
7. เด็กชายวัชรินทร์  ด้วงสุข
8. เด็กหญิงสุภาพร  จำปา
9. เด็กชายเฉลิมชนม์  หนองตรุด
10. เด็กหญิงเบญญาภา  สมาธิ
 
1. นางสาววีรนุช  จิตรบุญ
2. นางณรัชภรณ์  สุดรักษ์
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 1. เด็กหญิงณัฐฐา  นวลโข้ย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทวีสุวรรณ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  คงดี
4. เด็กชายตันติกร  คงยิ้ม
5. เด็กชายธนกฤต  มงคล
6. เด็กหญิงลดาวัลย์  แก้วกล้า
7. เด็กชายศตวรรษ  ลุ้งใหญ่
8. เด็กหญิงสุฑารัตน์  เลิศไกร
9. เด็กหญิงสุปรียา  คงสิน
10. เด็กชายอัฐฎายุธ  สีคง
 
1. นางณมน  กุลวริยากร
2. นางสาวญาณิกา  ตั้งคำ
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเป็ด 1. เด็กหญิงฑุลิกา  หนูแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วสุกแสง
3. เด็กหญิงนพมาศ  คะเชนทร์
4. เด็กหญิงนุชณี  สังข์ขาว
5. เด็กหญิงผกาวรรณ  พลสิทธิ์
6. เด็กหญิงรุธิรา  บุญเวช
7. เด็กหญิงวิยะดา  พลวัฒน์
8. เด็กหญิงสุชาวดี  ชัยวิเศษ
9. เด็กหญิงสุธิมา  ทองขวิด
10. เด็กหญิงเจนจิรา  คล่องดี
11. เด็กหญิงเบญจมาศ  นวนจันทร์
12. เด็กหญิงเยาวเรศ  ชัยวิเศษ
 
1. นายยงยุทธิ์  สุภาพ
2. นางกาญจนา  พลสังข์
3. นางสาววิลาวัลย์  แก้ววิเขียร
4. นางจิรารัตน์  ชุมสุขช่วยเรือง
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมาน 1. เด็กหญิงพริตา  นาวาเดช
2. เด็กหญิงยุพาวดี  ใจบุญ
3. เด็กหญิงศกลรัตน์  เมืองแก้วกุล
4. เด็กหญิงศศิชา  มลยงค์
5. เด็กหญิงอภิญญา  เมืองแก้วกุล
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองเหมือน
 
1. นางสาวบุณฑิตา  ก่อกฤตยา
2. นายสุชาติ  เตี่ยวย่อง
3. นางสาวสมใจ  จันทร์ทอง
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโหละคล้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงนริศรา  แป้นไทย
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุณโยดม
4. เด็กหญิงผกาวดี  หนูอินทร์
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  สงสุวรรณ
6. เด็กหญิงมลฑาทิพย์  ทิพย์สงค์
7. เด็กหญิงสโรชา  นวลขำ
8. เด็กหญิงอลิสา  เพ็งผอม
 
1. นางลักขณา  นันทวงค์
2. นางสุนทรี  ศรีพล
3. นางสาวพินทุนะ  สิงหนัน
4. นางพรรณนิภา  ไพรัตน์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เพชรประสิทธิ์
2. นางสาวชฎาทิพย์  ยงวิริยกุล
3. เด็กหญิงชาลิสา  ช่วยพันธ์
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ถาวรีย์จิรทีปต์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  มืดเกิด
6. นางสาวตรีชฎา  จารุปกรณ์วงศ์
7. เด็กหญิงธันยมัย  จิ้วตั้น
8. เด็กหญิงบัวชมพู  เครือเตียว
9. นางสาวภัคจิรา  แสงสุวรรณ
10. เด็กหญิงมุฑิตา  หนูเหมือน
11. เด็กหญิงศศิธร  ชลธาร
12. เด็กหญิงอนุธิดา  ตั้งคำ
13. นางสาวอังคณา  ชูค้ำ
14. นางสาวอัจจิมา  วงศ์น้อย
15. เด็กหญิงเนติมา  ด้วงสุข
16. เด็กหญิงไอรดา  บุญชูช่วย
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นายสัตยา  กาสุข
3. นางสาวศิริลักษณ์  ฤทธิเดช
4. นางดรุณี  ยิ้มแก้ว
5. นางฃื่นจิต  ชูเอน
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเสะ 1. เด็กหญิงณัญธิชา  แข็งแรง
2. เด็กหญิงรุจรดา  ทุ่ยอ้น
3. เด็กหญิงวนิดา  สามัญ
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  เอ้งฉ้วน
5. เด็กหญิงวารตรี  หลงกลาง
6. เด็กหญิงสมิตานัน  หลงขาว
7. เด็กหญิงสร้อยสุดา  กองสอน
8. เด็กหญิงสุจิรา  วงษ์เสียงดัง
 
1. นางสาววัชรี  บำรุง
2. นายวีรภัทร  บำรุง
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผักฉีด 1. เด็กหญิงดวงตา  โลหะสาน
2. เด็กชายบุญยอด  รุ่งเรือง
3. เด็กชายศัพสิทธิ์  ขุนปราบ
4. เด็กชายสหรัฐ  สันติเพชร
5. เด็กหญิงสันธิยา  ทองดี
6. เด็กชายเอ  สุริยะวงษา
 
1. นายประเสริฐ  หนูนวล
2. นายสิทธิพงษ์  เก้าเอี้ยน
3. นางนวธรภร  ชูแก้ว
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยา 1. เด็กชายธนธรณ์  ทองโอ
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ชูแสง
3. เด็กชายปิยวัฒน์  ทิพย์ศรี
4. เด็กชายพลวัฒน์  โพชสาลี
5. เด็กชายวรายุส  ช่วยดวง
6. เด็กชายเจษฏาพร  รอดพันธ์
 
1. นายประพจน์  เสียมไหม
2. นายศราวุธ  ทองโอ
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงมารีน่า  เจริญฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุวัยด้า  เส็นหละ
3. เด็กหญิงอุสนา  เพชรหวล
 
1. นางสาวชุษณา  นัครา
2. นางวิภาวรรณ  สมจริง
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดำสี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  การประกอบ
3. เด็กหญิงอนุสรา  นาสิทธิ์
 
1. นางปราณี  จริงจิตร
2. นางพรทิพย์  สุภาพ
 
64 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 1. เด็กชายชนิน  เพ็ชรบุญ
2. เด็กหญิงสุชัญญา  หมานมา
 
1. นางสาวสุคนธา  เพชรศิริ
2. นายธีรยุทธ  บริพันธ์
 
65 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กชายปิยะบุตร  จันเซ่ง
2. เด็กชายภูมินันท์  รอดอ่อน
 
1. นางสุภาวดี  ภูสุมาศ
2. นายสุเมธี  จินตาแก้ว
 
66 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กชายคงกฤช  พิมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สีแก้ว
3. เด็กหญิงผกามาศ  บุญสร้าง
 
1. นายอนุสรณ์  จิตบุญ
2. นายยุทธพล  น้ำเยื้อง
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขคุ้ม
2. เด็กหญิงอรวีย์  อภัยพงศ์
 
1. นายอนุสรณ์  จิตบุญ
2. นายยุทธพล  น้ำเยื้อง
 
68 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กชายจตุพล  วิโสจสงคราม
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ผดุงศักดิ์
 
1. นางสิริพัชร์  บุญกราน
2. นายพงษ์ภัทร  สังขาชาติ
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงมธุรดา  เชาว์เฉลิมพงศ์
2. เด็กหญิงเกศมณี  ชูหอยทอง
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นางสาวจันจิรา  ตอกกระโทก
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 1. เด็กหญิงจันทิมา  เพ็งเทพ
2. เด็กหญิงพิชามญช์  ศรีเกตุ
 
1. นางนฤมล  สีสุข
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กชายจิณณวัตร  รอดพล
2. เด็กหญิงพันพัสสา  จันทร์ฝาก
 
1. นายอนุสรณ์  จิตบุญ
2. นายยุทธพล  น้ำเยื้อง
 
72 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิพัง 1. เด็กหญิงซากีหนะต์  ปรังเจะ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เพ็งแก้ว
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ณ พัทลุง
2. นางสาวไรฮาณ  ทองเกื้อ
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กชายธีมากร  นวนนิ่ม
2. เด็กชายอดิลักษณ์  เพชรสุทธิ์
 
1. นายอนุสรณ์  จิตบุญ
2. นายยุทธพล  น้ำเยื้อง
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงกฤติธีรา  จิตรใจภักดิ์
2. เด็กหญิงสุรัตนทิพย์  พรมเพ็ชร์
 
1. นายเอกพงษ์  โสภณพลศาล
2. นายปรัชญา  อินทรักเดช
 
75 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพญา 1. เด็กหญิงกัญจนา  บุญอยู่
2. เด็กชายณัฐธัญ  ประหายะ
3. เด็กชายนรวีร์  ขวัญทอง
 
1. นางนงลักษณ์  ลิ้มสันติธรรม
2. นางกรองกาญจน์  เกาะกลาง
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 1. เด็กชายฑีฆายุ  มากมูล
2. เด็กชายตะวัน  ชุมพล
3. เด็กชายวุฒิพร  ช่วยเรือง
 
1. นายธวัช  เปาะทอง
2. นายชนกานต์  บุญช่วย
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. เด็กชายนนทชัย  มัคคินทร
2. เด็กชายวิทวัฒน์  ชุมดี
3. เด็กชายสภาพร  ปัตตานี
 
1. นายบรรลือ  หนูสีคง
2. นายไพบูลย์  นวลนิล
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  เจือกโว้น
2. เด็กหญิงภัททิยา  เพชรเกื้อ
3. เด็กหญิงอัยศิกา  ย่องซื่อ
 
1. นางกรรณิกา  คงเพ็ชร
2. นางนาตยา  ภัทราดูลย์
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  หลงละเลิง
2. เด็กหญิงสุนิสา  อินทกาล
3. เด็กหญิงอภิญญา  ส่งช่วย
 
1. นางอภันตรี  รักษศรี
2. นางสุจินต์  ชัยณรงค์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 1. เด็กหญิงกชนันท์  รามรักษ์
2. เด็กหญิงจีรณา  แก้วมณี
3. เด็กหญิงปวันรัตน  ทับชล
4. เด็กหญิงมลธิรา  คงประสม
5. เด็กหญิงวาสิตา  จันทราทิพย์
6. เด็กหญิงอลิสดา  ฝักฝ่ายธรรม
 
1. นางสิริพร  สุนทรนนท์
2. นางวนิดา  ฤทธิเดช
3. นางนงนุช  ช่วยเรือง
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. เด็กชายชาติมงคล  เดชอารัญ
2. เด็กหญิงพัชรพร  หลงละเลิง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ส่งช่วย
4. นางสาวศจีมาศ  สังขพราหมณ์
5. เด็กชายศุภกิจ  สุวรรณโชติ
6. เด็กหญิงสุภารัตน์  ธรรมสุทธิไพศาล
 
1. นางสาวศิริภรณ์  เพชรแก้ว
2. นางถนอมศรี  สัมพันธรัตน์
3. นางรื่นฤดี  ตันประดิษฐ์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) 1. เด็กหญิงณัฐยมล  มีสุข
2. เด็กหญิงวรรณพร  สัตบุตร
3. เด็กชายโกเมน  ทองใบ
 
1. นายพรชัย  จริงจิตร
2. นางจตุพร  ทองเยาว์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 1. เด็กชายคีตศิลป์  ขุนทอง
2. เด็กชายวัชรพงษ์  รัตนะ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีเกตุ
 
1. นางวาสนา  ทองเหมือน
2. นายปรีชา  เจริญลาภ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กชายกาวินทร์  นาคพันธ์
2. เด็กหญิงนันทศร  พานพินิจ
3. เด็กหญิงเกสรา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางมาลี  ราชภิรมย์
2. นายสมโชค  ซุ่นอื้อ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. เด็กหญิงชนินาท  ทองดียิ่ง
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  มุขศรี
3. เด็กชายสิทธิชัย  เพ็งทองแก้ว
 
1. นายบรรลือ  หนูสีคง
2. นางสาวคุณภัทร  ช่อทอง
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 1. เด็กชายชัยธวัช  พูนรัตน์
2. เด็กหญิงนัทกานต์  หลงขาว
3. เด็กหญิงเขมอัปสร  ณ บ้านกลาง
 
1. นางภาวิณี  รักษาพราหมณ์
2. นางจุฑารัตน์  พรหมรัตน์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ทองเกลี้ยง
2. เด็กหญิงณัฐพร  คุ้นเคย
3. เด็กหญิงอารียา  เศรษฐสุข
 
1. นางวาสนา  ทองเหมือน
2. นางสาวสุชาดา  ยูฮันนัน
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังศิลา 1. เด็กหญิงจิราพร  ด้วงซ้าย
2. เด็กหญิงวาสนา  เศษสูง
3. เด็กหญิงสุนิสา  ทองเกิด
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  กังแฮ
2. นางอมรรัตน์  ตาเดอิน
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กหญิงกังสดาล  รักษาชล
2. เด็กชายภูเกียรติ  เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงศศิวิมล  นานอน
 
1. นางมาลี  ราชภิรมย์
2. นายสมโชค  ซุ่นอื้อ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในควน 1. เด็กหญิงรุสลีน่า  บิลายเจ๊ะ
2. เด็กหญิงวาสิตา  บวรภิรมย์
3. เด็กหญิงหัทยา  หลงขาว
 
1. นางอัจฉราพร  เจตนา
2. นางอุไร  ธรรมพากรณ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 1. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  เลื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงพรรพษา  อามะลุน
3. เด็กหญิงสุนิดา  ศรีเพชร
 
1. นางฉวีวรรณ  ชัยแก้ว
2. นางสาววนิดา  แก้วพิทักษ์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล5 (วัดควนขัน) 1. เด็กหญิงชลลดา   สองหลง
2. เด็กหญิงประภานิช   ฤทฺธิ์ท้วม
3. เด็กชายภูเบศวร์   เกิดควน
 
1. นางสาวอรุณศรี   สัมพันธรัตน์
2. นางสุภร  ทองขาว
 
93 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  หยังหลัง
2. เด็กชายสหัสพล  จิ้วเลี่ยน
3. เด็กชายเอกรุธ  หยังหลัง
 
1. นางพัชรา  ชุติเดโช
2. นางณัฐกานต์  โพชสาลี
 
94 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะปุด 1. เด็กหญิงจีรนันท์  รักชู
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  หนูนวล
3. เด็กหญิงเขมมิกา  นวลนิ่ม
 
1. นางเพ็ญพรรณ  นวลหนูปล้อง
2. นางสาวมยุรี  หมั่นทวี
 
95 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กหญิงนัดดา  กลับวุ่น
2. เด็กชายนันทกร  อินวัง
3. เด็กชายอัณณพ  คงบัน
 
1. นางสุมณฑา  หอยบาง
2. นางรัตนภรณ์  อภัยพงค์
 
96 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กชายจักรสรชัย  ตู้งติก
2. เด็กหญิงนิตยา  จันทร์เพชร
3. เด็กชายอิสมา  แซ่ซ้อง
 
1. นางอาจารีย์  ณ สงขลา
2. นางสุขใจ  สุริยกาญจน์
 
97 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงปพิชญา  เพ้งหล้ง
2. เด็กชายวิทวัฒน์  ประพฤติดี
 
1. นางทิพพสุคนธ์  กิติโกฬะ
2. นางสาวตรีสุธา  ตัญจะโร
 
98 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ทองย้อย
2. เด็กหญิงวัชรี  ประดิษฐ์
 
1. นายวิทยา  พรมสังข์
2. นายเอกรินทร์  พลวัฒน์
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 1. เด็กชายวันวิสูตร  พลเดช
 
1. นายสำราญ  รักษารักษ์
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 1. เด็กชายปิยะสันต์  วัชนะ
 
1. นายไพรัตน์  สุวรรณศิลป์
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกหัก 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สามทอง
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  คงปาน
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาริการาม 1. เด็กหญิงบงกช  อำนาจศิริสุข
 
1. นางสาวธิดา  คงแดง
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงลลิตวดี  จิตมนต์
 
1. นางชื่นใจ  ช่องรักษ์
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กชายจตุรภัทร  สินอนันต์
2. เด็กชายจรุตม์  ชุ่มชื่น
3. เด็กชายทวีสิน  เพ็ญรัตน์
4. เด็กชายธีรพัฒน์  รอดพันธ์
5. เด็กชายนันทิพัฒน์  จันทร์ฝาก
6. เด็กหญิงปฏิกรณ์  อาสนะ
7. เด็กหญิงรักษิณา  บุญชู
 
1. นางชุตามาศ  สังข์ทอง
2. นางอารีรัตน์  กาญจนชาติทักษิณ
3. นางยุพยง  ชัยเพชร
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะเหลียน 1. เด็กชายภูวนาถ  เพชรสุทธิ์
 
1. นางลาวัณ  แสวงรัตน์
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนหาน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางนพพร  กาญจนาทิพย์
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 1. เด็กหญิงวัชรี  ประดิษฐ์
 
1. นางจันทรา  รักคำ
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงธัญชนก  รองเดช
 
1. นางสุจิตรา  ไชยฤกษ์
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 1. เด็กชายภานุเดช  ณ สงคราม
 
1. นางจุติมา  จันทร์เกษ
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทอง 1. เด็กหญิงดวงพร  สดวิไล
 
1. นางสาวอิงดาว  สาเหล้
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทอง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โวหาร
 
1. นางสาวอิงดาว  สาเหล้
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  คงยิ่ง
2. เด็กชายธเนศพล  เสิดเสน
3. เด็กชายนภัสกร  รอดรักษ์
 
1. นางจริยา  ดำจุติ
2. นางนฤมล  พึ่งบุุญ
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายปานณวัฐ  ทองโท
2. เด็กชายสันติสุข  ทองโท
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองโท
 
1. นางวนิดา  รอดสุด
2. นางสาวปฐมาพร  สร้อยระย้า
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมาน 1. เด็กชายณัฐวัตร  เกตุแก้ว
2. เด็กชายวาทิต  เกตุแก้ว
3. เด็กชายวิทวัส  ขันแกล้ว
 
1. นางสาวนฤมล  รอดสุด
2. นางสาวฐารัตน์  บุญรัตน์
 
115 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รักทอง
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  แซ่หลี
3. เด็กชายวรเมธ  รังษี
 
1. นายเวชยันต์  สรรพเศียร
2. นางอัมพา  ไชยหมาน
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทอง 1. เด็กชายกษิดิส  เสียมไหม
2. เด็กชายสดายุ  ศรีอุ่น
 
1. นางสาวอิงดาว  สาเหล้
2. นายชาตรี  เหมนะ
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสำราญ 1. เด็กชายปฏิวัติ  เก่งกาจ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อนันต์
3. เด็กชายสมชาย  แซ่ซ้อ
 
1. นางสาวกรรนิกา  ณ ระนอง
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทะเล 1. เด็กชายมนุเชษฐ์  เหลือแดง
2. เด็กหญิงศศิธร  สุดใส
3. เด็กชายศิริชัย  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นางอุศนาพร  บุญช่วย
2. นางสาลี  สง่า