หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวสุชาดา ชัยสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเกาะปุด กรรมการประมวลผล  
2 นางสุคนธ์ทิพย์ คงทอง ครู โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม กรรมการประมวลผล  
3 นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองเป็ด กรรมการประมวลผล  
4 นางสาวจุรีรัตน์ อรัญวารี ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการประมวลผล  
5 นางสาวจุรีรัตน์ อรัญวารี ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการประมวลผล  
6 นางสาวสุชาดา ชัยสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเกาะปุด กรรมการประมวลผล  
7 นางสุคนธ์ทิพย์ คงทอง ครู โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม กรรมการประมวลผล  
8 นางมนทิรา กังแฮ ครู โรงเรียนบ้านบางด้วน กรรมการประมวลผล  
9 นางบุษยกาญจน์ กูมุดา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง กรรมการประมวลผล  
10 นางสาวลออรัตน์ รอกรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดจอมไตร กรรมการประมวลผล  
11 นายสิทธิพงษ์ เก้าเอี้ยน ครูโรงเรียนหนองผักฉีด กรรมการประมวลผล  
12 นายสมพร ศรีสวัสดิ์ ครูช่วยสอนโรงเรียนบ้านท่าเทศ กรรมการประมวลผล  
13 นายสุวิทย์ ฟองโหย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ  
14 นางศิริพรรณ เกลี้ยงทอง ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ ประธานกรรมการ  
15 นายไชยยงค์ โปซิว ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ ประธานกรรมการ  
16 นางสาววันดี เสียมไหม ครู โรงเรียนบ้านนาทะเล ประธานกรรมการ  
17 นางเบญจวรรณ สุวรรณเวลา ครู โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ ประธานกรรมการ  
18 นางวิชชุตา แกล้วทนงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกรรมการ  
19 นางอุษณีย์ สีดำ ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกรรมการ  
20 นางบุญแก้ว เกิดความสุข ครู โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ประธานกรรมการ  
21 นางคำภู ช่องสมบัติ ครู โรงเรียนวัดปากปรน ประธานกรรมการ  
22 นางสาววันดี เสียมไหม ครู โรงเรียนบ้านนาทะเล ประธานกรรมการ  
23 นางจตุพร จันแดง ครู โรงเรียนบ้านลำแคลง ประธานกรรมการ  
24 นางชุติมา หวันชิตนาย ครู โรงเรียนไทยรัฐ 39 ประธานกรรมการ  
25 นายเลอศักดิ์ ล่ำล่อง ครู โรงเรียนหาดทรายทอง ประธานกรรมการ  
26 นางบุญแก้ว เกิดความสุข ครู โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ประธานกรรมการ  
27 นางพรลภัส วิเชียร ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม ประธานกรรมการ  
28 นางสภาพร เพชรหนู รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ ประธานกรรมการ  
29 นายวินิชย์ แกล้วทนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ  
30 นายบุญนะ คงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ ประธานกรรมการ  
31 นายลิขสิทธิ์ ดุลยรัตน์ ครู โรงเรียนวัดจอมไตร ประธานกรรมการ  
32 นายสวนดี นานอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ ประธานกรรมการ  
33 นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ  
34 นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ  
35 นายปิยะรัตน์ กฤตบุญกุล ครูโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ประธานกรรมการ  
36 นายฉลอง พูลสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ  
37 นางสุจิรา ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ  
38 นายวินิชย์ แกล้วทนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1 ประธานกรรมการ  
39 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ  
40 นายบุญรอบ นานช้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ ประธานกรรมการ  
41 นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ  
42 นางภิญโญ โสมสง ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ประธานกรรมการ  
43 นายรัตนพล มุสิกพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านช่อง ประธานกรรมการ  
44 นางจตุพร ทองเยาว์ ครู โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดมัชฌิมภูมิ) ประธานกรรมการ  
45 นางนิภาภร จิตรเพชร ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายทอง ประธานกรรมการ  
46 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ  
47 นางเสริมสิริ แดงนวล ครู โรงเรียนวัดควนสีนวล ประธานกรรมการ  
48 นางสาวผิวเดือน หลงเส็ง ครู โรงเรียนวัดหนองเป็ด ประธานกรรมการ  
49 นางพรทิพย์ สุภาพ ครู โรงเรียนบ้านควนปริง ประธานกรรมการ  
50 นายบรรจบ จิตรหลัง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ประธานกรรมการ  
51 นางเพ็ญศรี หนูเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร ประธานกรรมการ  
52 นางวิญญา ราชกิจชอบ ครู โรงเรียนบ้านหนองยวน ประธานกรรมการ  
53 นายธีรศานติ์ กาญจนศรีเมฆ ครู โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ประธานกรรมการ  
54 นายฉลอง พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานกรรมการ  
55 นางวิไลวรรณ สินสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกรรมการ  
56 นายฉลอง พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ  
57 นางปัทมาวดี ปราบปัญจะ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกรรมการ  
58 นางสริกา ชลธาร ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกรรมการ  
59 นางวิภา มโนรา ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกรรมการ  
60 นางสาวผุสดี บ่นหา ครู รร.อนุบาลตรัง ประธานกรรมการ  
61 ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกรรมการ  
62 นางพรเพ็ญ ซูหลิน ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกรรมการ  
63 นายสำเริง ศรีวิน ครู รร.อนุบาลตรัง ประธานกรรมการ  
64 นายทวี ชัยแก้ว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกรรมการ  
65 นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ  
66 นางอนงค์ เอียดแจ่ม ครู รร.บ้านควนปริง ประธานกรรมการ  
67 นายประสพ รองยาง ครู รร.อนุบาลตรัง ประธานกรรมการ  
68 นายสนทยา ภักดีวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว รองประธานกรรมการ  
69 นายสวนดี นานอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ รองประธานกรรมการ  
70 นายสำเริง ช่วยเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว รองประธานกรรมการ  
71 นายสุพร ศรสงวนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) รองประธานกรรมการ  
72 นางสาวนวะร รอดหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า รองประธานกรรมการ  
73 นางสาวชวาลา จินดาผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปุด รองประธานกรรมการ  
74 นายเดช สง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทะเล รองประธานกรรมการ  
75 นายบุญนะ คงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ รองประธานกรรมการ  
76 นายสวนดี นานอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ รองประธานกรรมการ  
77 นายณรัญ จริยวิจิตร ครู โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ รองประธานกรรมการ  
78 นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง รองประธานกรรมการ  
79 นายพิรุณ พึ่งพานิช ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการ  
80 นางสุภาพร เพ็ชรหนู รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ รองประธานกรรมการ  
81 นายนิวรรณ ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง รองประธานกรรมการ  
82 ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง รองประธานกรรมการ  
83 นายเสวก วงษ์เจริญผล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล รองประธานกรรมการ  
84 นายพายัพ ปักษี ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ รองประธานกรรมการ  
85 นายสุรวิทย์ สุทธิปรีชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพัง รองประธานกรรมการ  
86 นายประทีป ชัยเพชร ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม รองประธานกรรมการ  
87 นายชาญณรงค์ ไชยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนานอน รองประธานกรรมการ  
88 นางสุคนธ์ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังวิทยา รองประธานกรรมการ  
89 นายสามารถ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการ  
90 นายประเสริฐศักดิ์ ลัทธิธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสีนวล รองประธานกรรมการ  
91 นายวรกร สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน รองประธานกรรมการ  
92 นายบุญนำ ทองดียิ่ง ครูโรงเรียนตรังวิทยา รองประธานกรรมการ  
93 นายสมโชค ซุ่นอื้อ ครูโรงเรียนวัดนานอน รองประธานกรรมการ  
94 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ รองประธานกรรมการ  
95 นายโชคชัย ส่งเสริม ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ รองประธานกรรมการ  
96 นายสุริยง มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนหาน รองประธานกรรมการ  
97 นายจรวย บุญล้อม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) รองประธานกรรมการ  
98 นายวีระยุทธ ธนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนทิพรัตน์วิทยา รองประธานกรรมการ  
99 นางเยาวลักษณ์ ไชยมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ รองประธานกรรมการ  
100 นายสมชาติ ครชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง รองประธานกรรมการ  
101 นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง รองประธานกรรมการ  
102 นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.รร.อนุบาลตรัง รองประธานกรรมการ  
103 นางณัฐพร โบสะอิ ครู รร.อนุบาลตรัง รองประธานกรรมการ  
104 นายสำเริง ศรีวิน ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง รองประธานกรรมการ  
105 นายประยูร อุ้ยใจดี ครู รร.อนุบาลตรัง รองประธานกรรมการ  
106 นางสุนีย์ กองมี พนักงานบริการ รร.อนุบาลตรัง รองประธานกรรมการ  
107 นางสมจิตร สัมพันธรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง รองประธานกรรมการ  
108 นายประเสริฐ หนูนุ่ม ผอ.รร.บ้านควนปริง รองประธานกรรมการ  
109 นางสาวสุนิตย์ เอ้งฉ้วน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการ  
110 นางอุไรวรรณ จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการ  
111 นางจิราภรณ์ ใจจ้อง ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการ  
112 นางกมลวรรณ สุวรรณ์ ศึกษานิเทศ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการ  
113 นางบังอร หนองตรุต ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
114 นางสาวณีรวรรณ รักงาม ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
115 นางสาวอารี เกิดควน ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
116 นางอารมณ์ หนูเซ่ง ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
117 นางธนารีย์ นาคพล ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
118 นางปาริชาติ แก้วทองคำ ครู โรงเรียนบ้านลำแคลง กรรมการ  
119 นางวิจิตรา วงศ์สัมพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการ  
120 นางสุวรรณี พลรัตน์ ครู โรงเรียนวัดควนสีนวล กรรมการ  
121 นางชุติมา ภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
122 นางนิชาพัฒน์ จอมประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน กรรมการ  
123 นางพยอม ชนทศน์ ครู โรงเรียนบ้านลำแคลง กรรมการ  
124 นางพรลภัส วิเชียร ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม กรรมการ  
125 นางเกษมศรี หูเขียว ครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว กรรมการ  
126 นางจุฑาภรณ์ ศรีเทพ ครู โรงเรียนบูรณรำลึก กรรมการ  
127 นางแสงสินธ์ ขวัญซ้าย ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียน กรรมการ  
128 นางประณีต ไตรสกุล ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
129 นางสมศรี ตันพัฒนกิจ ครู โรงเรียนบ้านแหลมสอม กรรมการ  
130 นางสมศรี ตันพัฒนกิจ ครู โรงเรียนบ้านแหลมสอม กรรมการ  
131 นางสุภนิต วัฒนสันติกุล ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการ  
132 นางดารา ชูสังข์ ครู โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ กรรมการ  
133 นางไรนี หมั่นทวี ครู โรงเรียนวัดนิคมประทีป กรรมการ  
134 นางรัตนาภรณ์ อุทิศสาร ครู โรงเรียนวัดไทรทอง กรรมการ  
135 นางพุทธรัตน์ ขันทกาญจน์ ครู โรงเรียนไทยรัฐ 39 กรรมการ  
136 นางสะอาง ลาวัณย์กาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านแหลมสอม กรรมการ  
137 นางธนารีย์ นาคพล ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
138 นางสาวทิวาพร ทวิสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านเกาะปุด กรรมการ  
139 นางประไพ พรหมมี ครู โรงเรียนวัดไทรทอง กรรมการ  
140 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ์ ศึกษานิเทศ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการ  
141 นายอภินันท์ มีแสง ครู โรงเรียนบ้านหินคอกควาย กรรมการ  
142 นางศรีรัตน์ โออินทร์ ครู โรงเรียนวัดหนองเป็ด กรรมการ  
143 นางสาววิมล เพชรเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านลิพัง กรรมการ  
144 นางสาววิจิตรา วงค์สัมพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการ  
145 นางฉลวย อ่อนคง ครู โรงเรียนวัดควนสีนวล กรรมการ  
146 นางศิริพรรณ เกลี้ยงทอง ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
147 นายประสิทธิ์ สมประสงค์ ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
148 นางธนารีย์ นาคพล ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
149 นายสุรีย์ จันทร์เพชร ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
150 นายบรรจง ส่งเสริม ศึกษานิเทศ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการ  
151 นางวาสนา นานอน ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
152 นายสมพร สุทธิยาภรณ์ ครู โรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
153 นายเกียรติสิน สุขเกษม ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
154 นายประภาส สิงห์คู่ ครู โรงเรียนปัญญาวิทย์ กรรมการ  
155 นายภิญโญ ผิวเหลือง ครู โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง กรรมการ  
156 นายประสพ รองยาง ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
157 นายปราโมทย์ รอดปลอด ครู โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา กรรมการ  
158 นายนาถดนัย สุขสนาน ครู โรงเรียนดรุโณทัย กรรมการ  
159 นางจุรีรัตน์ วรปกรณ์กิจ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
160 นางสาวอังคณา คงแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
161 นางสาวสุดารัตน์ สมาธิ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
162 นายสุเมธี จินตาแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
163 นายภานุพล พ่วงเอี่ยม ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
164 นายกฤช กาหยี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการ  
165 นายสุรเชฐ นวลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง กรรมการ  
166 นายภิญโญ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ กรรมการ  
167 นายสมชาติ ครชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง กรรมการ  
168 นายประเวช ไกรเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ  
169 นายไพโรจน์ โยธินทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ  
170 นางจิรา โจ้งจาบ ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการ  
171 นางสาวอำพา ข่ายม่าน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ  
172 นางสกุลพิชญ์ ชูพงศ์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ  
173 นางกมลรัตน์ ทักษ์แก้ว ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ  
174 นายสุนทรวัฒน์ วิมล ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ  
175 นายอรุณ ทองสม ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ  
176 นางจิราภรณ์ คงเพ็ง ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ  
177 นางสาวศศิรัศมิ์ เพ็งผอม ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ  
178 นายณัฐวุฒิ ขุนนุ้ย ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ  
179 นางสมใจ เสรีพิพัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ  
180 นางนิภา พิบาลพล ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ  
181 นางบุหลัน เมืองงาม ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ  
182 นายบุญเลิศ ขวัญนิมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
183 นางสาววิภาภรณ์ เชยชื่นจิตร ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ  
184 นายนิพนธ์ จิตเที่ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพัง กรรมการ  
185 นางสาวพิลาศลักษณ์ ไสไทย ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ  
186 นายจเร กลิ่นเกษร ครูโรงเรียนหนองผักฉีด กรรมการ  
187 นางรวงพิน อ่อนคง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตรัง เขต1 กรรมการ  
188 นายพงษ์ภัทร สังขาชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการ  
189 นายมนัส แก้วกูล ครูวิทยาลัยการอาชีพตรัง กรรมการ  
190 นายประพจน์ เสียมไหม ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยา กรรมการ  
191 ว่าที่ ร.ต.นิธิศ ปรางหมู่ ครูวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง กรรมการ  
192 นายไชยฤทธิ์ เรืองขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ กรรมการ  
193 นางวรรณา โนรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) กรรมการ  
194 นายทวี ศรีคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง กรรมการ  
195 นายสุธิพงษ์ ว่องวรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางยาง กรรมการ  
196 นายสมศักดิ์ ทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรงาม กรรมการ  
197 นายยงยุทธิ์ พรหมมินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) กรรมการ  
198 นางพัทธกานต์ หนูนารถ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ  
199 นางฉวีวรรณ ศิลปะ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ  
200 นายสันติพงศ์ คุ้มครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
201 นางสุภารัตน์ แก้วเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
202 นายเรวัต จันทรจนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ  
203 นายพิรุณ พึ่งพาณิช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ  
204 นางยุบล เอ้งฉ้วน ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ  
205 นางสุดารัตน์ เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ  
206 นางสาวศศิรินทร์ ยนประสิทธิ์ ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ  
207 นางสาวนุชนาถ สุวรรวรณ์ ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ  
208 นางสาวกนกวรรณ จำนงจิต ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ  
209 นางสาวพรรณวิภา จุลพงศ์ ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ  
210 นางกาญจนา กังแฮ ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ  
211 นางวชิรา คงแย้ม ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
212 นางวนิดา คงสงค์ ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
213 นางปิยะนันท์ เผื่อคง ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
214 นางราชาวดี คงเอียด ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
215 นางอรณี จิตรแก้ว ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
216 นางสาวจันทร์อุมา กิ้มนวน ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
217 นายประเสริฐศักดิ์ ลักติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสีนวล กรรมการ  
218 นางสาวศุภลักษณ์ หย้งแก้ว ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
219 นายคะนึง แก้วอัมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเป็ด กรรมการ  
220 นางสาวพันวิกา หนูชู ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
221 นางสาวอรุณี ฟองโหย ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
222 นายมนิตย์ บุญญาภรณ์ ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
223 นางสาวเนตรชนก เพ็งเล็ง ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
224 นางสุภาณี ไกรเทพ ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
225 นายอิสระ หนูชู ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
226 นายศักดิ์ชาย จีนซ้าย ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
227 นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำผุด กรรมการ  
228 นางรุ่งอุษา สุทธินนท์ ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
229 นายประเสริฐศักดิ์ ลักติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสีนวล กรรมการ  
230 นายสุวิทย์ ไทยกลาง พนักงานบริการโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
231 นางนิตย์ คงเมือง พนักงานบริการโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ  
232 นางจินดา อินทร์ทอง พนักงานบริการโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ  
233 นางจิราภรณ์ สิริรักษ์ พนักงานบริการโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ  
234 นางชวนพิศ พิพัทธมานนท์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม) กรรมการ  
235 นางสุจิณณา นาวาแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม) กรรมการ  
236 นางวรรณวิมล บัวทอง ครูโรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม) กรรมการ  
237 นางสาวภาวณา ดำเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเทศ กรรมการ  
238 นางวดี สมมี ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการ  
239 นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการ  
240 นางจุรีรัตน์ วรปกรก์กิจ ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
241 นางอนงค์พร ชัยสุข ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
242 นายปรัชญา อินทรักเดช ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
243 นางอังศุมาลิน แสงศรีจันทร์ ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
244 นายสุชาติ จูห้อง นัการภารโรง โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
245 นายสุทธิเมท ชัยเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการ  
246 นางสาวจันทรา แก้วละเอียด ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการ  
247 นางอาวร พราหมเภทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาริการาม กรรมการ  
248 นางจิดาภา ไกรเทพ ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการ  
249 นางสาวสุภัสสร เทพดี ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการ  
250 นางสาวอัจฉราภรณ์ เสียมไหม ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการ  
251 นายเกรียงไกร อุสหกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ กรรมการ  
252 นายสุชาติ เตี่ยวย่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมาน กรรมการ  
253 นางอรอนงค์ สันติรักษ์ ครู โรงเรียนวัดมงคลสถาน กรรมการ  
254 นางลดารัตน์ รอดเสวก ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
255 นางอุบล คงสม ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
256 นางนิยม นานช้า ครูโรงเรียนบ้านหนองไทร กรรมการ  
257 นางหทัยทิพย์ เพชรฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดสาริการาม กรรมการ  
258 นางจรงศรี สุขตะโก ครู โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ กรรมการ  
259 นางสาวมลธิภา ไชยแก้ว ครู โรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
260 นางสมใจ เสียมไหม ครู โรงเรียนบ้านสามแยก กรรมการ  
261 นายทรงพล บุญธรรม ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
262 นายโกเมศร์ อ่อนเกตุพล ครูโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ  
263 นายอานน ทองสงฆ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกรัก กรรมการ  
264 นายอาคม ดำปิน ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง กรรมการ  
265 นายอานน ทองสงฆ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกรัก กรรมการ  
266 นางสุวรรณี จองเดิน ครู โรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา กรรมการ  
267 นางพรทิพย์ ศรีสว่าง ครู โรงเรียนบ้านไร่พรุ กรรมการ  
268 นางจิรารัตน์ ชุมสุขช่วยเรือง ครู โรงเรียนบ้านวัดหนองเป็ด กรรมการ  
269 นางอุบลรัตน์ นานช้า ครู โรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการ  
270 นางสาวนันทนา ตันฉ้วน ครู โรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
271 นางวรรณา สุวรรณจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย กรรมการ  
272 นายกมลศิลป์ รองเดช ครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ  
273 นายภักดี กลิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ  
274 นางปัญญรัตน์ เอียดบาง ครู โรงเรียนบ้านท่าเทศ กรรมการ  
275 นายสุริยะ อนุกูลพันธ์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ  
276 นางปัทมา เซ่งยี่ ครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ  
277 นางจุฬารัตน์ ประนอม ครู โรงเรียนบ้านลิพัง กรรมการ  
278 นางสาววิภารัตน์ ระวังภัย ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
279 นางพจนา จำเริญ ครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ  
280 นางกาญจนา แคนยุกต์ ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
281 นายไวชยัน เปาะทอง ครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ  
282 นายเอกวิทย์ ทัศนโกวิทย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร กรรมการ  
283 นางสุชาดา คงวุ่น ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
284 นางอรุณ แสงวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ  
285 นางประภาพร แซ่ตั๋น ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
286 นางนันทพร สินไชย ครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ  
287 นางพิมพิมล ดำทิพย์ ครู โรงเรียนวัดจอมไตร กรรมการ  
288 นางสุวรรณี จองเดิน ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
289 นางจรรยา หยงสตาร์ ครู โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ กรรมการ  
290 นายนภจร โยธาภักดิ์ ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
291 นางกิติยา หวังสุข ครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ  
292 นางสาวสุพร พละบุญ ครู โรงเรียนบูรณะรำลึก กรรมการ  
293 นางอมรรัตน์ วัชรินทร์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ  
294 นางสาววัลภา ปราบโรค ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการ  
295 นางบุญญา กลิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ  
296 นางสาวจิตรลัดดา สมาธิ ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
297 นางสาวรัศมี ไกรเทพ ครู โรงเรียนบูรณะรำลึก กรรมการ  
298 นางผานิต ไทยประคอง ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
299 นางสาวชีวดี สุทธินนท์ ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
300 นายภนุพจน์ พลธานี ครูผู้ช่วยโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ  
301 นางจิตรลดา ผดุงสัตย์ ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
302 นางวิมวิภา มีเพียร ครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ  
303 นายปรีชา ตู้ดำ ครู โรงเรียนบ้านนาทะเล กรรมการ  
304 นางนพพร กาญจนาทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านทอนหาน กรรมการ  
305 นางสาวอายุดา ช่วยหมาด ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
306 นายนิทัศน์ ผ่องอำไพ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน กรรมการ  
307 นางเรณู ชื่นจิตร ครูโรงเรียนบ้านทอนหาน กรรมการ  
308 นายสมปอง เต้งชู ครู โรงเรียนบ้านลำแคลง กรรมการ  
309 นายวิวรณ์ ผกาวรรณ ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
310 นางกชชิตา สงขำ ครูโรงเรียนบ้านทอนหาน กรรมการ  
311 นางจารุวรรณ หนูเอียด ครู โรงเรียนวัดเชี่่ยวชาญกิจ กรรมการ  
312 นางสาวอรพร จรอนันต์ ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
313 นางสาวพินญา สุขุม ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
314 นางสาวชมัยพร จกแก้ว ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
315 นางสาวรสสุคนธ์ ชอบทำกิจ ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
316 นางสาววรนุช อ่อนเจริญ ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
317 นางพรเพ็ญ ถวิลเวทิน ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
318 นายเดชา บุญญากาญจน์ ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
319 นางสาวณัฐฎ์กานดา อุ่นสอาด ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
320 นายเศกสันต์ รักสม ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
321 นายพงศักดิ์ แสงดำ ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
322 นางสาวจันทรา นิยมเดชา ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ  
323 นางฮามีด๊ะ จิตรหลัง ครู โรงเรียนบ้านทอนหาน กรรมการ  
324 นายวิชัย ชายภักตร์ ครู โรงเรียนบ้านทอนหาน กรรมการ  
325 นางกรกนก หวานสนิท นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ  
326 นางวีระวรรณ สัตถาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ  
327 นายทวี ชัยแก้ว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
328 ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
329 นางจิรภา อยู่ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
330 นางสมจิตร สัมพันธรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
331 นายสำเริง ศรีวิน ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
332 นางปฏิชาติ หนูนุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรังเขต 1 กรรมการ  
333 นางเกศมณี ณ พัทลุง ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
334 นางสาวขนิษฐา มาระพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
335 นางสาวกิตติมา คงสง ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
336 นางสาวปิยาภรณ์ เลื่อนล่อง ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
337 นางสาวพัชรวรรณ ยาเขียว ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
338 นายทวี ชัยแก้ว รอง.ผอ.รร.อนุบาลตรัง กรรมการ  
339 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์ รอง.ผอ.รร.อนุบาลตรัง กรรมการ  
340 นางจิรภา อยู่ทอง ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการ  
341 นางมยุรีย์ คันฉ่อง ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
342 นางสมจิตร สัมพันธรัตน์ ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการ  
343 นางวิลาวัลย์ อินทร์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
344 นายสำเริง ศรีวิน ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการ  
345 นางสาวภัทรภร เพชรวงศ์งาม ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
346 นางสาวนุชรี คงรอด ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
347 นางชวัลพร แก้วรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการ  
348 นางสาวปวีนุช สุวรรณบวร ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
349 นางสาวกนกภรณ์ ด้วงสุข ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
350 นางกาญจนา กระมล ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
351 นางสุธาทิพย์ ใสผุด ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
352 นางสาวกรนิภา เขียวแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
353 นางสาวลัดดาวรรณ อินทรฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
354 นางยินดี คงพูล ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
355 นางหทัยวรรณ ติง ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
356 นางกัลยากร เพชรแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
357 นางพุทธชาติ โพธิสุวรรณวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
358 นางวิชุตา แกล้วทนงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
359 นางสาวบังอร จิตรา ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการ  
360 นางนิตยา รอดบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
361 นางอำพร มณเฑียรสุภา ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
362 นางพรเพ็ญ ซูหลิน ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
363 นางสาวมลิแก้ว มณีรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
364 นางสาวอตินุช สรรเกียรติกุล ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
365 นางพจนาถ วุฒิวงศ์ ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการ  
366 นางสาววีรนุช ธรรมวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
367 นางหัสวรี สุรัติศักดิ์ ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการ  
368 นายเกียรติสิน สุขเกษม ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
369 นายปรีชา มหาโพธิ์สอง ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
370 นายนิวรรณ ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
371 นายประยูร อุ้ยใจดี ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
372 นายสุพรรณ พรมดาน ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
373 นางสาวนงนุช ทองมาก ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการ  
374 นางวันเพ็ญ จัตุฑะศรี ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
375 นางสุพร โขขัด ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
376 นางพธูรียา จันทร์หอม ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการ  
377 นางปัทมาวดี ปราบปัญจะ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
378 นางชวิกา ลาวัณย์กวิน ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการ  
379 นางอำพร มณเฑียรสุภา ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการ  
380 นางวันเพ็ญ จัตุฑะศรี ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
381 นางสาวจิตตกวี คงสิทธิ์ ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการ  
382 นางสุนีย์ กองมี พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
383 นายยงยุทธ หนูจีด พนักงานขับรถ รรอนุบาลตรัง กรรมการ  
384 นายสุพรรณ พรมดาน พนักงานขับรถ รรอนุบาลตรัง กรรมการ  
385 นางวันเพ็ญ จัตุฑะศรี ลูกจ้าง รรอนุบาลตรัง กรรมการ  
386 นางสาวขนิษฐา แก้วขวัญ ครูจ้าง รร.อนุบาลตรัง กรรมการ  
387 นางสาวดวงกมล คงฉาง ครูจ้าง รร.อนุบาลตรัง กรรมการ  
388 นางดุษณี มุสิกะ เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
389 นายกฤษณะ เสรีรักษ์ ครูจ้าง รร.อนุบาลตรัง กรรมการ  
390 นางเลขา สายทองแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  
391 นางดุษณี มุสิกะ เจ้าหน้าที่การเงิน รร.อนุบาลตรัง กรรมการ  
392 นางศุทธินี ศรีณวัฒน์ ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการ  
393 นางสมใจ เสรีพัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการ  
394 นางสาวกัลยา มาเส็ม ครู รร.บ้านควนปริง กรรมการ  
395 นางสาวไวตา สัญวงษ์ ครู รร.บ้านควนปริง กรรมการ  
396 นายประพันธ์ ตั้นสุย ช่างไฟฟ้า 4 รร.บ้านควนปริง กรรมการ  
397 นางจุรีพร สิงห์อินทร์ ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการและเลขานุการ  
398 นายประสิทธิ์ สมประสงค์ ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการและเลขานุการ  
399 นางจินตนา สุนทรนนท์ ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการและเลขานุการ  
400 นางเชาว์รัตน์ สังขมณี ครู โรงเรียนบ้านท่าบันได กรรมการและเลขานุการ  
401 นางเฉลิมศรี เก้าเอี้ยน ครู โรงเรียนทุ่งหนองแห้ง กรรมการและเลขานุการ  
402 นางจุไรวรรณ วงษ์เจริญผล ครู โรงเรียนวัดโคกพิกุล กรรมการและเลขานุการ  
403 นางศรีเรือน เพ็ชรแก้ว ครู โรงเรียนวัดแจ้ง กรรมการและเลขานุการ  
404 นางบุตรสา เสียมไหม ครู โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ กรรมการและเลขานุการ  
405 นางมยุรี อรรฆยมาศ ครู โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว กรรมการและเลขานุการ  
406 นางสาวจิตรา เสียมไหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทะเล กรรมการและเลขานุการ  
407 นางจตุพร ทองงอม ครู โรงเรียนบ้านนาทะเล กรรมการและเลขานุการ  
408 นางสาวไพรินทร์ นวลสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ กรรมการและเลขานุการ  
409 นางสาวเพียงตะวัน วิคนำเพิง ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ  
410 นางสาวอำพัน ดำจิ ครู โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ  
411 นางสาวศุภลักษณ์ ยังแก้ว ครู โรงเรียนวัดนานอน กรรมการและเลขานุการ  
412 นางรื่นฤดี ตันประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ กรรมการและเลขานุการ  
413 นายณรัญ จริยวิจิตร ครู โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ  
414 นางวาสนา นานอน ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการและเลขานุการ  
415 นายวสันต์ อักษรทอง ครู โรงเรียนบ้านไร่พรุ กรรมการและเลขานุการ  
416 นายบุญรอบ นานช้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการและเลขานุการ  
417 นางสิริพัชร์ บุญกราน ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการและเลขานุการ  
418 นายภูมิปัชญ์ อายุสุข ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการและเลขานุการ  
419 นางสาวศิริภรณ์ เพชรแก้ง ครูโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ กรรมการและเลขานุการ  
420 นายประเสริฐ หนูนวล ครูโรงเรียนหนองผักฉีด กรรมการและเลขานุการ  
421 นางมาลี ราชภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการและเลขานุการ  
422 นางผการัตน์ พึ่งพานิช ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
423 นางอุบล คงสม ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการและเลขานุการ  
424 นางวินันทการ เทพเกลี้ยง ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ  
425 นางจิราภรณ์ มหิศนันท์ ครู โรงเรียนวัดมงคลสถาน กรรมการและเลขานุการ  
426 นายวิชาญ สุดรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาทะเล กรรมการและเลขานุการ  
427 นางนุจรี อิสรียพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียน กรรมการและเลขานุการ  
428 นางอรัญญา โพชสาลี ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม กรรมการและเลขานุการ  
429 นางสาวอาบิดะ เอ็มบุตร ครู โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว กรรมการและเลขานุการ  
430 นายบรรจบ จิตรหลัง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม กรรมการและเลขานุการ  
431 นางยินดี ตรังคบุรีรัตน์ ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการและเลขานุการ  
432 นางพัทธกานต์ หนูนารถ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ  
433 นางเบจญญารัต นวลนิล ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการและเลขานุการ  
434 นางสาวสุพัตรา กลิ่นเพชร ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ  
435 นางสาวคนึงนิตย์ นวนนิ่ม ครู โรงเรียนวัดไทรทอง กรรมการและเลขานุการ  
436 นายยินดี ตรังคบุรีรัตน์ ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการและเลขานุการ  
437 นายยุทธพงษ์ อายุสุข ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการและเลขานุการ  
438 นางสาวผุสดี บ่นหา ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ  
439 นางสุพร โขขัด ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ  
440 นางสาวผุสดี บ่นหา ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ  
441 นางศุทธินี ศรีณวงัฒน์ ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ  
442 นางสริกา ชลธาร ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ  
443 นายประภาส มณีใส ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ  
444 นางสาวสุนิสา คิดถูก ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ  
445 นางเมตตา คงสุข ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ  
446 นางเลขา สายทองแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ รร.อนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ  
447 นางสุพิศ นิธิวรนันท์ ครู รร.บ้านควนปริง กรรมการและเลขานุการ  
448 นางสุขใจ สุริยกาญจน์ ครู รร.บ้านควนปริง กรรมการและเลขานุการ  
449 นางวาสนา คงบัน ครู รร.บ้านควนปริง กรรมการและเลขานุการ  
450 นางปรีชาวรรณ นานช้า ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
451 นางสาววันดี เสียมไหม ครู โรงเรียนบ้านนาทะเล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
452 นายเอกพงษ์ โสภณพลศาล ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
453 นายประทีป ชัยเพชร ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
454 นางสาวคุณภัทร ช่อทอง ครูโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
455 นายสมพร สุทธิยาภรณ์ ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
456 นางสุธา โชติมณี ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
457 นางศุภวัลย์ มะนะโส ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
458 นางอัญชลี ใจทน ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
459 นางสาวเยาวลักษณ์ เอี้ยวสง่า ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
460 นางศุทธินี ศรีณวัฒน์ ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
461 นางณัฐพร โบสะอิ ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
462 นางวิไลวรรณ สินสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
463 นางสาวเยาวลักษณ์ เอี้ยวสง่า ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
464 นายปรัชญา อินทรักเดช ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน  
465 นายสมพล มีพฤกษ์ ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน  
466 นางสาวณีรวรรณ รักงาม ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน  
467 นางฐิติมา บูก๋ง ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]