หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-trg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายไชยยงค์ โปซิวโรงเรียนวัดควนวิเศษประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ แก้วทองประคำโรงเรียนบ้านลำแคลงกรรมการ
3. นางวิจิตรา วงค์สัมพันธ์โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
4. นางสุวรรณี พลรัตน์โรงเรียนวัดควนสีนวลกรรมการ
5. นางจินตนา สุนทรนนท์โรงเรียนบ้านย่านตาขาวกรรมการและเลขานุการ
อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางปฏิญญา ขันแกล้วโรงเรียนบ้านนาทะเลประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ภักดีโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
3. นางนิชาพัฒน์ จอมประดิษฐ์โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียนกรรมการ
4. นางพะยอม ชนทศน์โรงเรียนบ้านลำแคลงกรรมการ
5. นางเชาว์รัตน์ สังขมณีโรงเรียนบ้านท่าบันไดกรรมการและเลขานุการ
อ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางจตุพร จันแดงโรงเรียนบ้านลำแคลงประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ มีแสงโรงเรียนบ้านหินคอกควายกรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ นวลสุวรรณโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางเบญจวรรณ สุวรรณเวลาโรงเรียนบ้านควนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางพรลภัส วิเชียรโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
3. นางเกษมศรี หูเขียวโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
4. นางจุฑาภรณ์ ศรีเทพโรงเรียนบูรณรำลึกกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี เก้าเอี้ยนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งกรรมการและเลขานุการ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางวิชุตา แกล้วทนงค์โรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. นางแสงสินธ์ ขวัญซ้ายโรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นางประณีต ไตรสกุลโรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
4. นางสมศรี ตันพัฒนกิจโรงเรียนบ้านแหลมสอมกรรมการ
5. นางจุไรวรรณ วงษ์เจริญผลโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการและเลขานุการ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางชุติมา หวันชิตนายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39ประธานกรรมการ
2. นางศรีรัตน์ โออินทร์โรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการ
3. นางสาวเพียงตะวัน วิคนำเพิงโรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอุษณีย์ สีดำโรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. นางสุภนิต วัฒนาสันติกุลโรงเรียนบ้านย่านตาขาวกรรมการ
3. นางดารา ชูสังข์โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจกรรมการ
4. นางไรนี หมั่นทวีโรงเรียนวัดนิคมประทีปกรรมการ
5. นางศรีเรือน เพ็ชรแก้วโรงเรียนวัดแจ้งกรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางบุญแก้ว เกิดความสุขโรงเรียนบ้านคลองเต็งประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ อุทิศสารโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
3. นางพุทธรัตน์ ขันทกาญจน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39กรรมการ
4. นางสะอาง ลาวัณย์กาญจน์โรงเรียนบ้านแหลมสอมกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านคลองเต็งกรรมการ
6. นางบุตรสา เสียมไหมโรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือกรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายเลอศักดิ์ ล่ำล่องโรงเรียนหาดทรายทองประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล เพชรเพ็งโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
3. นางอัจฉรา วิโรจน์ศิริโรงเรียนบ้านคลองเต็งกรรมการและเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
กาพย์ยานี 11 (4 บท) ป.4-ป.6
1. นางคำภุู ช่องสมบัติโรงเรียนวัดปากปรนประธานกรรมการ
2. นางธนารีย์ นาคพลโรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
3. นางสาวทิวาพร ทวิสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะปุดกรรมการ
4. นางประไพ พรหมมีโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ใจห้องโรงเรียนบ้านย่านตาขาวกรรมการ
6. นางมยุรินทร์ อรรฆยมาศโรงเรียนบ้านคลองทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
กลอนสุภาพ (8 บท) ม.1-ม.3
1. นางพรลภัส วิเชียรโรงเรียนบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นางฉลวย อ่อนคงโรงเรียนวัดควนสีนวลกรรมการ
3. นางรื่นฤดี ตันประดิษฐ์โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางบุญแก้ว เกิดความสุขโรงเรียนบ้านคลองเต็งประธานกรรมการ
2. นางสาวอำพัน ดำจิโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ ยังแก้วโรงเรียนวัดนานอนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายรัตนพล มุสิกพันธ์โรงเรียนบ้านช่องประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดมงคลสถานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ มหิศนันท์โรงเรียนวัดมงคลสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจตุพร ทองเยาว์โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)ประธานกรรมการ
2. นางอุบล คงสมโรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
3. นายวิชาญ สุดรักษ์โรงเรียนบ้านนาทะเลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนิภากร จิตรเพชรโรงเรียนบ้านหาดทรายทองประธานกรรมการ
2. นางจรงศรี สุขขะโตโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฏร์กรรมการ
3. นางนุจรี อิสรียพงศ์โรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทที่ 1 ป.4-ป.6
1. นางเสริมสิริ แดงนวลโรงเรียนวัดควนสีนวลประธานกรรมการ
2. นางสาวมลธิภา ไชยแก้วโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
3. นายอรัญญา โพชสาลีโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทที่ 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวผิวเดือน หลงเส็งโรงเรียนวัดหนองเป็ดประธานกรรมการ
2. นางสมใจ เสียมใหมโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
3. นางสาวอาบิดะ เอ็มบุตรโรงเรียนบ้านคลองทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 2 ป.4-ป.6
1. นางเสริมสิริ แดงนวลโรงเรียนวัดควนสีนวลประธานกรรมการ
2. นางสาวมลธิภา ไชยแก้วโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
3. นายอรัญญา โพชสาลีโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทที่ 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวผิวเดือน หลงเส็งโรงเรียนวัดหนองเป็ดประธานกรรมการ
2. นางสมใจ เสียมใหมโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
3. นางสาวอาบิดะ เอ็มบุตรโรงเรียนบ้านคลองทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ สุภาพโรงเรียนบ้านควนปริงประธานกรรมการ
2. นายอานน ทองสงฆ์โรงเรียนบ้านโคกรักกรรมการ
3. นายบรรจบ จิตรหลังโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายบรรจบ จิตรหลังโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายอานน ทองสงฆ์โรงเรียนบ้านโคกรักกรรมการ
3. นางเบจญญารัต นวลนิลโรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญดี หนูเจริญโรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี จองเดินโรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยากรรมการ
3. นางพวงทิพย์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านไร่พรุกรรมการ
4. นางจิรารัตน์ ชุมสุขช่วยเรืองโรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ นานช้าโรงเรียนบ้านย่านตาขาวกรรมการ
6. นางสาวนันทา ตั้นฉ้วนโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
7. นางวรรณา สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยกรรมการ
8. นางปัญญารัตน์ เอียดบางโรงเรียนบ้านท่าเทศกรรมการ
9. นางสาวสุพัตรา กลิ่นเพชรโรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางวิญญา ราชกิจชอบโรงเรียนบ้านหนองยวนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ จิตรหลังโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
3. นายเอกวิทย์ ทัศนโกวิทโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
4. นางพิมพิมล ดำทิพย์โรงเรียนวัดจอมไตรกรรมการ
5. นางจรรยา หยงสตาร์โรงเรียนบ้านหยงสตาร์กรรมการ
6. นางสาวสุพร พละบุญโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
7. นางวัลภา เพชรทินโรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการ
8. นางสาวรัศมี ไกรเทพโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
9. นางสาวคนึงนิตย์ นวนนิ่มโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายธีรศานติ์ กาญจนศรีเมฆโรงเรียนบ้านคลองเต็งประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ตู้ดำโรงเรียนบ้านนาทะเลกรรมการ
3. นายนิทัศน์ ผ่องอำไพโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวนกรรมการ
4. นายสมปอง เต้งชูโรงเรียนบ้านลำแคลงกรรมการ
5. นางจารุวรรณ หนูเอียดโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจกรรมการ
6. นางอาภรณ์ ตะหมังโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอเนก ลิขิตไพบูลย์ศิลป์ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธวัช กังแฮโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
3. นางอรุณี ชัยเพชร์โรงเรียนวัดมงคลสถานกรรมการ
4. นายปฏิญญา บริรักษ์นรากุลโรงเรียนหาดทรายทองกรรมการ
5. นางปฏิมาพร ศรีไตรรัตน์โรงเรียนบ้านบ้าหวีกรรมการ
6. นายเจริญฤทธิ์ สมบัติทองโรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการ
7. นางจุฬารัตน์ ประนอมโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
8. นายละมุล ทวนดำโรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
9. นายวันชัย เพชรรัตน์โรงเรียนคลองเต็งกรรมการ
10. นางฉวีวรรณ ศิลปะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอเนก ลิขิตไพบูลย์ศิลป์ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธวัช กังแฮโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
3. นายละมุล ทวนดำโรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
4. นางอรุณี ชัยเพชร์โรงเรียนวัดมงคลสถานกรรมการ
5. นายปฏิญญา บริรักษ์นรากุลโรงเรียนหาดทรายทองกรรมการ
6. นางปฏิมาพร ศรีไตรรัตน์โรงเรียนบ้านบ้าหวีกรรมการ
7. นายเจริญฤทธิ์ สมบัติทองโรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการ
8. นายวันชัย เพชรรัตน์โรงเรียนคลองเต็งกรรมการ
9. นางฉวีวรรณ ศิลปะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอเนก ลิขิตไพบูลย์ศิลป์ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธวัช กังแฮโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
3. นายละมุล ทวนดำโรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
4. นางอรุณี ชัยเพชร์โรงเรียนวัดมงคลสถานกรรมการ
5. นายปฏิญญา บริรักษ์นรากุลโรงเรียนหาดทรายทองกรรมการ
6. นางปฏิมาพร ศรีไตรรัตน์โรงเรียนบ้านบ้าหวีกรรมการ
7. นายเจริญฤทธิ์ สมบัติทองโรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการ
8. นางจุฬารัตน์ ประนอมโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
9. นายวันชัย เพชรรัตน์โรงเรียนคลองเต็งกรรมการ
10. นางฉวีวรรณ ศิลปะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ณ นครข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายประภาศ ฤทธิเดชครูโรงเรียนบ้านลำพิกุลกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา น้ำเจ็ดครูโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ช่วยศรีครูโรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการ
5. นางวันธนี ชูเชิดครูโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์กรรมการ
6. นางเจตยา บุญสะกันต์ครูโรงเรียนวัดควนสีนวลกรรมการ
7. นายปัญญาโรจน์ เฮ่าฮู่เทียนครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ณ นครข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายประภาศ ฤทธิเดชครูโรงเรียนบ้านลำพิกุลกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา น้ำเจ็ดครูโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ช่วยศรีครูโรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการ
5. นางวันธนี ชูเชิดครูโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์กรรมการ
6. นางเจตยา บุญสะกันต์ครูโรงเรียนวัดควนสีนวลกรรมการ
7. นายปัญญาโรจน์ เฮ่าฮู่เทียนครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวภคมน ทรายแก้วณรุจโรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นางอังศุมาลิน แสงศรีจันทร์โรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
3. นางสุจินต์ เพ็งรัศมีโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วกรรมการ
4. นางสุภาภร แสงผะกายโรงเรียนบ้านควนปริงกรรมการ
5. นางนฤมล พึ่งบุญโรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการ
6. นายชลิต พากเพียรโรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการ
7. นางสาวลัคนา พรมทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสิริรัตน์ ท่าจีนโรงเรียนควนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน โต๊ะดำโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
3. นางยุพลักษณ์ จันทร์เกษโรงเรียนบ้านหินคอกควายกรรมการ
4. นางสุทธิพร สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านลำแคลงกรรมการ
5. นางสาวคุณภัทร ช่อทองโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสำเริง ศรีวินโรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. นางวรรณี นาแจ้งโรงเรียนย่านตาขาวกรรมการ
3. นางศศิธร จูดคงโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
4. นายณรงค์ สิงตะสุวรรณโณโรงเรียนไร่หลวงกรรมการ
5. นางธนัชชา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านในควนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ศรีวินโรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. นางวรรณี นาแจ้งโรงเรียนย่านตาขาวกรรมการ
3. นางศศิธร จูดคงโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
4. นายณรงค์ สิงตะสุวรรณโณโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
5. นางธนัชชา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านในควนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางจินดา คงจันทร์โรงเรียนมิตรภาพที่ 13ประธานกรรมการ
2. นางวัลลิมา สงสุวรรณ์โรงเรียนวัดโพรงจระเข้กรรมการ
3. นางบุษบา เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านคลองเต็งกรรมการ
4. นางสาวชนิตา ดำปินโรงเรียนบ้านคลองเต็งกรรมการ
5. นางอุบลวรรณ กัญจนโรจน์โรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจินดา คงจันทร์โรงเรียนมิตรภาพที่ 13ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ วรพันธ์โรงเรียนวัดน้ำผุดกรรมการ
3. นางสาวชนิตา ดำปินโรงเรียนบ้านคลองเต็งกรรมการ
4. นางวัลลิมา สงสุวรรณ์โรงเรียนวัดโพรงจระเข้กรรมการ
5. นางอุบลวรรณ กัญจนโรจน์โรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นางอารี สิงตะสุวรรณโณโรงเรียนวัดนางประหลาดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ วรพันธ์โรงเรียนวัดน้ำผุดกรรมการ
3. นางสาวรัชนี รอดถนนโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)กรรมการ
4. นางเกษร ลิขิตกิจเกษตรโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอารี สิงตะสุวรรณโณโรงเรียนวัดนางประหลาดประธานกรรมการ
2. นางบุษบา เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านคลองเต็งกรรมการ
3. นางรัชนี รอดถนนโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)กรรมการ
4. นางเกษร ลิขิตกิจเกษตรโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสุภา แก้วประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุดประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี ทวนดำโรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นางสาวจุธารัตน์ สีนาคโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ แสงประดับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39กรรมการ
5. นางราตรี คงจันทร์โรงเรียนบ้านป่าแก่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภา แก้วประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
2. นางจรัสศรี ทวนดำโรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นางสาวจุธารัตน์ สีนาคโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ แสงประดับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39กรรมการ
5. นางราตรี คงจันทร์โรงเรียนบ้านป่าแก่กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาววารัตดา บุญสุดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกหักประธานกรรมการ
2. นางประพาก สมัครกิจครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)กรรมการ
3. นายยงยุทธ นาคช่วยครูโรงเรียนบ้านหนองยายแม็มกรรมการและเลขานุการ
เพลงคุุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ รอดคืนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งหินผุดประธานกรรมการ
2. นางจิรา โจ้งจาบครูโรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการ
3. นายยิ่งยศ ใจจ้องครูโรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการและเลขานุการ
เพลงคุุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอภันตรี รักษ์ศรีครูโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจประธานกรรมการ
2. นางนูริดา ดลอารีครูโรงเรียนบ้านนาทะเลกรรมการ
3. นางยุภาพร มากสุขครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙กรรมการและเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางธิดา วนาสุวรรณวณิชผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากปรนประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ รำมะนาครูโรงเรียนอัมพวันวิทยากรรมการ
3. นายอำนวย เซ่งเซียงครูโรงเรียนบ้านโคกชะแง้กรรมการและเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาววันดี โต๊ะดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรักประธานกรรมการ
2. นางพิณทิพย์ คงแก้วครูโรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย)กรรมการ
3. นายประทีป ชัยเพชรครูโรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนวลนิตย์ คงชีพาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร อินทร์มากครูโรงเรียนบ้านคลองเต็งกรรมการ
3. นางสุคนธ์ ช่วยดำครูโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
ละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางวิรัตน์ รักภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนพลาประธานกรรมการ
2. นางสุดจิตต์ ฉัตรศิริศุภชัยครูโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
3. นางนันทนา ง่วนสนครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสายันร์ สัตถาภรณ์ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นายสมภพ สักกะพลางกูรครูโรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการ
3. นางละอองทิพย์ นวลนิ่มครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรเชฐ นวลศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวงประธานกรรมการ
2. นางจุรี สมเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
3. นายนรากร สมประสงค์ครูโรงเรียนบ้านเกาะปุดกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร ใจทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยวนประธานกรรมการ
2. นางปุณิกา ข่ายม่านครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)กรรมการ
3. นางวรรณธิมา ศรีรัตนพันธ์ครูโรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
สวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายสุชาติ ตั้นเล่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิประธานกรรมการ
2. นายทวีสิทธิ์ สมัครกิจผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ วัดประสิทธิชัยกรรมการ
3. นายภูมิปรัชญ์ อายุสุขครูโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสิริ ยุ่นประสิทธิ์ผู้อำนวยการวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางเพชรณา บริพันธ์ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
3. นายพิทักษ์ แก้วในเมฆครูโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาทกรรมการ
4. นางสิริพัชร์ บุญกรานครูโรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสิริ ยุ่นประสิทธิ์ผู้อำนวยการวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางเพชรณา บริพันธ์ครูโรงเรียสภาราชินีจังหวัดตรังกรรมการ
3. นายพิทักษ์ แก้วในเมฆครูโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาทกรรมการ
4. นางสิริพัชร์ บุญกรานครูโรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางณกมล รอดคืนผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ชูทองครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
3. นางแจ่มศรี ช่องพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านนาป้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางปุญณิกา ไกรรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายอรุณ สิงห์โตนักวิชาการวัฒนาธรรม (อำเภอรัษฎา)กรรมการ
3. นางระเบียบ คงฉางครูโรงเรียนไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณา เกตุพิบูลชัยครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ภักดีครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
3. นางเจริญศรี จิราโชติเดชากูลครูโรงเรียนบ้านคลองเต็งกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายบุณนะ คงศรีโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายณรัญ จริยวิจิตรโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์กรรมการ
3. นายสมพร สุทธิยาภรณ์โรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
4. นายเกียรติสิน สุขเกษมโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
5. นายประภาส สิงห์คู่โรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
6. นายภิญโญ ผิวเหลืองโรงเรียนวัดเกาะมะม่วงกรรมการ
7. นางวาสนา นานอนโรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการและเลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.3
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายลิขสิทธิ์ ดุลยรัตน์โรงเรียนวัดจอมไตรประธานกรรมการ
2. นายประสพ รองยางโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
3. นายปราโมทย์ รอดปลอดโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นายนาถดนัย สุขสนานโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
5. นายวิสันต์ อักษรทองโรงเรียนบ้านไร่พรุกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายลิขสิทธิ์ ดุลยรัตน์โรงเรียนวัดจอมไตรประธานกรรมการ
2. นายประสพ รองยางโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
3. นายปราโมทย์ รอดปลอดโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นายนาถดนัย สุขสนานโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
5. นายวิสันต์ อักษรทองโรงเรียนบ้านไร่พรุกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายโกเมศร์ อ่อนเกตุพลโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นายสมพร บุญส่งนาคโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
3. นายสมใจ ภัติศิริโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายโกเมศร์ อ่อนเกตุพลโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นายสมพร บุญส่งนาคโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
3. นายสมใจ ภัติศิริโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายโกเมศร์ อ่อนเกตุพลโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุุปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นายสมพร บุญส่งนาคโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
3. นายสมใจ ภักศิริโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมใจ ภัติศิริโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ ศรีสงโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการ
3. นายโกเมศร์ อ่อนเกตุพลโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
4. นางสุชาดา คงวุ่นโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสมใจ ภัติศิริโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ ศรีสงโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการ
3. นายโกเมศร์ อ่อนเกตุพลโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
4. นางสุชาดา คงวุ่นโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมใจ ภัติศิริโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ ศรีสงโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการ
3. นายโกเมศร์ อ่อนเกตุพลโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
4. นางสุชาดา คงวุ่นโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายใจเย็น พรหมชูโรงเรียนสภาราชินีประธานกรรมการ
2. นายไวชยันต์ เปาะทองโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์กรรมการ
3. นายสมพิศ สงเสือโรงเรียนตรังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมพิศ สงเสือโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
2. นายใจเย็น พรหมชูโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
3. นายภูเบศร์ ไทรงามโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอาคม ดำปินโรงเรียนบ้านคลองเต็งกรรมการ
2. นายสมใจ ภัติศิริโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายประยูร อุ้ยใจดีโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
4. นายใจเย็น พรหมชูโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
5. นายสมพร บุญส่งนาคโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอาคม ดำปินโรงเรียนบ้านคลองเต็งประธานกรรมการ
2. นายสมใจ ภัติศิริโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายประยูร อุ้ยใจดีโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
4. นายใจเย็น พรหมชูโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
5. นายสมพร บุญส่งนาคโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอาคม ดำปินโรงเรียนบ้านคลองเต็งประธานกรรมการ
2. นายสมใจ ภัติศิริโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายประยูร อุ้ยใจดีโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
4. นายใจเย็น พรหมชูโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
5. นายสมพร บุญส่งนาคโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพลชกร สิขราภรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมพิศ สงเสือโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ศรีสงโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นายสมโชค ซุ่นอื้อโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
3. นางผกามาศ ดำปินโรงเรียนบ้านคลองเต็งกรรมการ
4. นายธีรยุทธ บริพันธ์โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวปัทมาภรณ์ ส่งศรีโรงเรียนบ้านควนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นายสมโชค ซุ่นอื้อโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
3. นางผกามาศ ดำปินโรงเรียนบ้านคลองเต็งกรรมการ
4. นายธีรยุทธ บริพันธ์โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวปัทมาภรณ์ ส่งศรีโรงเรียนบ้านควนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นายสมโชค ซุ่นอื้อโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
3. นายผกามาศ ดำปินโรงเรียนบ้านคลองเต็งกรรมการ
4. นายธีรยุทธ บริพันธ์โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวปัทมาภรณ์ ส่งศรีโรงเรียนบ้านควนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสัญญา ทองมีขวัญโรงเรียนวัดไพรสนฑ์ประธานกรรมการ
2. นายกำธร ขำทิพย์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นายเชาวลิต ทองมีขวัญวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ทองมีขวัญโรงเรียนวัดไพรสนฑ์ประธานกรรมการ
2. นายกำธร ขำทิพย์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นายเชาวลิต ทองมีขวัญวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิประธานกรรมการ
2. นางจิตรลัดดา สมาธิโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการ
3. นายมงคล รักเหมือนโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กเทศบาลนครตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
2. นางจิตรลัดดา สมาธิโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการ
3. นายมงคล รักเหมือนโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กเทศบาลนครตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ สัมพันธรัตน์โรงเรียนเทศบาลกะพังสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ทองใบโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการ
3. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ สัมพันธรัตน์ครู โรงเรียนเทศบาลกะพังสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ทองใบครู โรงเรียนเทศบาล1 สังขวิทย์กรรมการ
3. นายชำนาญ ทองดีครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิษณุ วรรณบวรครู โรงเรียนสภาราชินีประธานกรรมการ
2. นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์ครู โรงเรียนทุ่งไทรทองกรรมการ
3. นายอนุกูล เอียดจุ้ยครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ สัมพันธรัตน์ครู โรงเรียนเทศบาลกะพังสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ทองใบครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวดุษฎี ชูนุ่นครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ ช่วยด้วงครู โรงเรียนวัดควนสีนวลประธานกรรมการ
2. นางนวธรภร ชูแก้วครู โรงเรียนหนองผักฉีดกรรมการ
3. นางสาวดุษฎี ชูนุ่นครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายพรเทพ ช่วยด้วงครู โรงเรียนวัดควนสีนวลประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ วรรณบวรครู โรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
3. นายอนุกูล เอียดจุ้ยครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์ครู โรงเรียนทุ่งไทรทองประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ทองใบครู โรงเรียนบ้วนควนสวรรค์กรรมการ
3. นางปราณี สมาธิครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ วรรณบวรครู โรงเรียนสภาราชินีประธานกรรมการ
2. นางประภาพร แซ่ตั๋นครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการ
3. นางนวธรภร ชูแก้วครู โรงเรียนหนองผักฉีดกรรมการ
4. นางสุวรรณี จองเดินครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์ครู โรงเรียนทุ่งไทรทองประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ทองใบครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
3. นางปราณี สมาธิครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอตินุช สรรเกียรติกุลโรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ จำเริญโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
3. นางภัทราพร ผลธรรมปาลิตโรงเรียนบ้านห้วยเร็จกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ เทพวารินทร์โรงเรียนวัดสันติวันกรรมการ
5. นางจันทนา อาจชอบการโรงเรียนวัดหนองสมานกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอตินุช สรรเกียรติกุลโรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ จำเริญโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
3. นางภัทราพร ผลธรรมปาลิตโรงเรียนบ้านห้วยเร็จกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ เทพวารินทร์โรงเรียนวัดสันติวันกรรมการ
5. นางจันทนา อาจชอบการโรงเรียนวัดหนองสมานกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเยญจพร เกศพงษ์พันธ์โรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ เทพวารินทร์โรงเรียนวัดสันติวันกรรมการ
3. นางจิตรลดา ผดุงสัตย์โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเบญจพร เกศพงษ์พันธ์โรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ เทพวารินทร์โรงเรียนวัดสันติวันกรรมการ
3. นางสุพัตรา คุ้นมากโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์กรรมการ
4. นางสุรินทรา ช่วยชูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้งกรรมการ
5. นางลักขณา จันทวงศ์โรงเรียนวัดโหละคล้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวอตินุช สรรเกียรติกุลโรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. นางจันทนา อาจชอบการโรงเรียนวัดหนองสมานกรรมการ
3. นางภัทราพร ผลธรรมปาลิตโรงเรียนบ้านห้วยเร็จกรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ จำเริญโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
5. นางสุพัตรา คุ้นมากโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุรินทรา ช่วยชุโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้งประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ผลธรรมปาลิตโรงเรียนบ้านห้วยเร็จกรรมการ
3. นางจันทนา อาจชอบการโรงเรียนวัดหนองสมานกรรมการ
4. นางเบญจพร เกตุพงษ์พันธ์โรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
5. นางลักขณา นันทวงค์โรงเรียนวัดโหละคล้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสุรินทรา ช่วยชูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้งประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ผลธรรมปาลิตโรงเรียนบ้านห้วยเร็จกรรมการ
3. นางลักขณา จันทวงศ์โรงเรียนวัดโหละคล้ากรรมการ
4. นางเบญจพร เกตุพงษ์พันธ์โรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
5. นางจันทนา อาจชอบการโรงเรียนวัดหนองสมานกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางจันทนา อาจชอบการโรงเรียนวัดหนองสมานกรรมการ
2. นางสาวพินญา สุขุมโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการ
3. นางพรเพ็ญ ถวิลเวทินโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวจิตตกวี คงสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์นาฏ มีสัตย์โรงเรียนบ้านปะเหลียนรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตร เดิมหลิ่มโรงเรียนบ้านบางด้วนกรรมการ
4. Mr.Michael Toeriemโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางสาวปภาวี พลประสิทธิ์โรงเรียนวัดจอมไตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางอำพร มณเฑียรสุภาโรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวดี อินทรโยธาโรงเรียนวัดควนศรีนวลรองประธานกรรมการ
3. MissElnette Steynโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
4. นายประพัฒน์ ซ้วนตั้นโรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
5. นางเพ็ญใจ ท่าห้องโรงเรียนมิตรภาพที่ 31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศราภรณ์ คงย้อยโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสุภิญญา ชัยมีเขียวโรงเรียนบ้านควนปริงกรรมการ
3. นางชวัลภร แก้วรักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต1กรรมการ
4. นางราชาวดี คงเอียดโรงเรียนวัดนานอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3
1. นางณัฐพร โบสะอิโรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวพรปวีณ์ เลี้ยงสกุลโรงเรียนบ้านเขาหลักรองประธานกรรมการ
3. MissAnnette Venterโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
4. นางวลัญจน์พร มูสิกเสถียรโรงเรียนบ้านท่าเทศกรรมการ
5. นางสาวจุฬาวัลย์ เรือนแก้วโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6
1. นางพธูรียา จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. นางพุดซ้อน จำปาโรงเรียนวัดไทรงามรองประธานกรรมการ
3. Mr.Eric Burnsidesโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
4. นางนางจุฑาทิพย์ ศรีใสโรงเรียนเพาะปัญญากรรมการ
5. นางอนงค์พร ชัยสุขโรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3
1. นายธเนศ จำเนียรกิจโรงเรียนบ้านคลองเต็งประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ชัยชนะโรงเรียนบ้านหินคอกควายกรรมการ
3. นางสมใจ เสรีพัฒนานนท์ศึกษานิเทศก์ สพป. ตรังเขต1กรรมการ
4. นางชนากานต์ รอบคอบโรงเรียนวัดควนสีนวลกรรมการ
5. นางกุสุมา สมมาตย์โรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวบังอร จิตราโรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ เกปันโรงเรียนบ้านนาป้อรองประธานกรรมการ
3. Mr.Claudio Da Silvaโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
4. นางนันทพร สินไชยโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกระพังสุรินทร์)กรรมการ
5. นางสาวพารินี อู่ไพบูลย์สินโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุพิศ นิธิวรนันท์โรงเรียนบ้านควนปริงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัสสร เทพดีโรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
3. นางปราณี จริงจิตรโรงเรียนบ้านควนปริงกรรมการ
4. นางเตือนใจ หะหมานโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางศุทธินี ศรีณวัฒน์โรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. นางสกาวนุช แพชนะโรงเรียนวัดควนวิเศษรองประธานกรรมการ
3. Mr.Stephen Amryโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
4. นางสมพิศ สัทธาประสิทธิ์โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ฯกรรมการ
5. นางสาวอติกานต์ ทองมากโรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพนา พลอินทร์โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ หะหมานโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
3. นางสาวษรวดี จำปีโรงเรียนหาดทรายทองกรรมการ
4. นางรัตนา ดำเกลี้ยงโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางชวิกา ลาวัณย์กวินโรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ แซ่ย่อโรงเรียนพรศิริกุลรองประธานกรรมการ
3. นางหทัยวรรณ ติงโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหา (ASEAN QUIZ) ป.4-ป.6
1. นางหัสวรี สุรัติศักดิ์โรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. MissMarika Bella Du Toitโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
3. นางฐิติพร มะนะโสโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ฯกรรมการ
4. นางนิตยา ศรีทองโรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
5. นางอารีรัตน์ กาญจนชาติทักษิณโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหา (ASEAN QUIZ) ม.1-ม.3
1. นางสุรัลลี วิญัตติกุลโรงเรียนบ้านหินคอกควายประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา ชูพลูโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวพิทยา เทศนอกโรงเรียนบ้านนาทะเลกรรมการ
4. นางสาวธัญญารัตน์ ทองมาโรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายบรรจงรักษ์ บุญตามช่วยโรงเรียนวัดควนธานีประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ หนูนวลโรงเรียนหนองผักฉีดกรรมการ
3. นางสุจิตรา ไชยกฤษ์โรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ รักราวีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายนายบุญเลิศ ขวัญนิมิตรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิธิศ ปรางหมู่ครูวิทยาลัยสารพัดช่างตรังกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ณ ถลางครูวิทยาลัยการอาชีพตรังกรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
5. นายสันติพงศ์ คุ้มครองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายสมพร สุทธิยาภรณ์โรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
7. นายประพจน์ เสียมไหมโรงเรียนวัดอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายนายจเร กลิ่นเกษรโรงเรียนหนองผักฉีดประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ ภิรมย์บัวโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
3. นายอดุลย์ บิลดาวูดโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
4. นายอนุชา ใจสมุทรโรงเรียนหาดทรายทองกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางคำนูณ สีนาโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางจริยา หยงสตาร์โรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
3. นางสาวนุชนารถ สุวรรณ์โรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางคำนูณ สีนาโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางจริยา หยงสตาร์โรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
3. นางสาวนุชนารถ สุวรรณ์โรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
Cross Word ป.1-ป.6
1. นางนิรุสลินดา ชายภักตร์โรงเรียนบ้านหนองยายแม็มประธานกรรมการ
2. นายศีลวัต ก้องเจริญกิจโรงเรียนบ้านบางด้วนกรรมการ
3. นางบุญทิพย์ จิตบุญโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
4. นางนิตยา ชูบาลโรงเรียนบ้านหาดเลากรรมการ
5. นางสาวกัสสมา ใจสมุทรโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
6. นางสาวปิยวรรณ ศรีนครโรงเรียนบ้านช่องกรรมการ
7. นางกาญจนา กังแฮโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
8. นางพิมพ์พร อินทรสามโรงเรียนเขาไม้แก้วกรรมการและเลขานุการ
Cross Word ม.1-ม.3
1. นางนิรุสลินดา ชายภักตร์โรงเรียนบ้านหนองยายแม็มประธานกรรมการ
2. นายศีลวัต ก้องเจริญกิจโรงเรียนบ้านบางด้วนกรรมการ
3. นางบุญทิพย์ จิตบุญโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
4. นางนิตยา ชูบาลโรงเรียนบ้านหาดเลากรรมการ
5. นางสาวกัสสมา ใจสมุทรโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
6. นางสาวปิยวรรณ ศรีนครโรงเรียนบ้านช่องกรรมการ
7. นางกาญจนา กังแฮโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
8. นางพิมพ์พร อินทรสามโรงเรียนเขาไม้แก้วกรรมการและเลขานุการ
A Math ป.1-ป.6
1. นายชาตรี เหมนะโรงเรียนหาดทรายทองประธานกรรมการ
2. นางสาวนัชชา ชูเพ็งโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางสาวศศิรินทร์ ยนประสิทธิ์โรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
4. นายปิยะวัฒน์ รักราวีโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
5. นางจิตติมา อนุมาตรโรงเรียนทุ่งรวงทองกรรมการและเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นายชาตรี เหมนะโรงเรียนหาดทรายทองประธานกรรมการ
2. นางสาวนัชชา ชูเพ็งโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางสาวศศิรินทร์ ยนประสิทธิ์โรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
4. นายปิยะวัฒน์ รักราวีโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
5. นางจิตติมา อนุมาตรโรงเรียนทุ่งรวงทองกรรมการและเลขานุการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ บุญจังหูนโรงเรียนปัญญาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพิณญา เพ็งสุขโรงเรียนบุูรณะรำลึกกรรมการ
3. นางปรานี ใจตรงโรงเรียนบ้านวังศิลากรรมการ
4. นางสาววิมลทิพย์ เพชรเพ็งโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
5. นางสาวกุศริน ชูโชติวราธรโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ สังขมณีโรงเรียนบ้านท่าเทศกรรมการและเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ บุญจังหูนโรงเรียนปัญญาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพิณญา เพ็งสุขโรงเรียนบุูรณะรำลึกกรรมการ
3. นางปราณี ใจตรงโรงเรียนบ้านวังศิลากรรมการ
4. นางจิราภรณ์ สังขมณีโรงเรียนบ้านท่าเทศกรรมการและเลขานุการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา ฤทธิ์หมุนโรงเรียนบ้านหนองยายแม็มประธานกรรมการ
2. นางทิวาภรณ์ พรหมทองโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ชูอ่อนโรงเรียนบ้านหนองโต๊ะกรรมการ
4. นางสาวสุนารี นวลจันทร์โรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวิมล ปาระณะโรงเรียนบ้านหนองยายแม็มกรรมการและเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ฤทธิ์หมุนโรงเรียนบ้านหนองยายแม็มประธานกรรมการ
2. นางทิวาภรณ์ พรหมทองโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ชูอ่อนโรงเรียนบ้านหนองโต๊ะกรรมการ
4. นางสาวสุนารี นวลจันทร์โรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวิมล ปาระณะโรงเรียนบ้านหนองยายแม็มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวบราลี ชัยศิริโรงเรียนบ้านหนองยายแม็มประธานกรรมการ
2. นางสาวชุษณา นัคราโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ หยงสตาร์โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
4. นางกัญหา บุญญาพิทักษ์โรงเรียนวัดสาริการามกรรมการ
5. นางวรรกร ขุนศรีโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
6. นางญานิ สุวรรณเวลาโรงเรียนบ้านวังศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวบราลี ชัยศิริโรงเรียนบ้านหนองยายแม็มประธานกรรมการ
2. นางสาวชุษณา นัคราโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ หยงสตาร์โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
4. นางกัญหา บุญญาพิทักษ์โรงเรียนวัดสาริการามกรรมการ
5. นางวรรกร ขุนศรีโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
6. นางญานิ สุวรรณเวลาโรงเรียนบ้านวังศิลากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสิริพัฒน์ บุญกรานโรงเรียนวัดธรรมารามประธานกรรมการ
2. นางสาวศรวดี จำปาโรงเรียนหาดทรายทองกรรมการ
3. นางกชกร ไชยคำโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางพันทิพา หมั่นทวีโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนันประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ ใจตรงโรงเรียนบ้านหาดสำราญกรรมการ
3. นางสาวสายใจ กลิ่นเพชรโรงเรียนบ้านหินคอกควายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณรัญ จริยวิจิตรโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสมพร สุทธิยาภรณ์โรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
3. นางอรณี จิตรแก้วโรงเรียนวัดนานอนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุณี ฟองโหยโรงเรียนวัดนานอนประธานกรรมการ
2. นางกานดา ศรีนิ่มโรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นางสาวสุภาณี ไกรเทพโรงเรียนวัดนานอนกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพุทธิสรรค์ อนุกูลพันธ์โรงเรียนบ้านนาทะเลประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ แก้ววิเชียรโรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการ
3. นางสาวสุคนธา เพชรศิริโรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเอกพงษ์ โสภณพลศาลโรงเรียนวัดควนวิเศษประธานกรรมการ
2. นายประเวศ อนันตวรพจน์โรงเรียนบ้านเขาติงกรรมการ
3. นางรัตนา หล่อสุพรรณพรโรงเรียนบ้านย่านตาขาวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาณี ไกรเทพโรงเรียนวัดนานอนประธานกรรมการ
2. นางจริยา รัฐสรรค์โรงเรียนบ้านหินคอกควายกรรมการ
3. นางสาวชนิตา ดำปินโรงเรียนบ้านคลองเต็งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวิวัฒน์ ศรีไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนานินประธานกรรมการ
2. นายประสิทธื จิตเที่ยงโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นายชรินทร์ คงเพ็งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ จิตบุญโรงเรียนวัดควนสีนวลประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรชนก เพ็งเล็งโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
3. นางสาวกฤษดารัตน์ อัษฎายุทธเมธีโรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายมณเฑียร โคกเขาโรงเรียนบ้านลำแคลงประธานกรรมการ
2. นางสาวผุสดี มณีโชติโรงเรียนบ้านควนยวนกรรมการ
3. นายคณาธิป นับแสงโรงเรียนวัดแจ้งกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ คงเพ็งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา39ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรเพ็ญ ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
3. นายมณเทียร โคกเขาโรงเรียนบ้านลำแคลงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพลกฤต หัสสะโรโรงเรียนบ้านไร่พรุประธานกรรมการ
2. นางนฤมล สีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งค่ายกรรมการ
3. นางสุภาวดี ภูสุมาศโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายปัญญาโรจน์ เฮ่าฮู่เที่ยนโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต แสนพันตรีโรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรมย์กรรมการ
3. นางณัฐชยา เพ็ชรทองคำโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นายพิรุณ พึ่งพานิชศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวิลาส มณีรัตนโรงเรียนบ้านย่านตาขาวประธานกรรมการ
2. นางลดารัตน์ รอดเสวกโรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
3. นายศิราเมษฐ์ บุญมาดิศานุวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทา ตั้นฉ้วนโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
2. นางปิยะนันท์ เผื่อคงโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย จีนซ้ายโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ บุญญาภรณ์โรงเรียนวัดนานอนประธานกรรมการ
2. นางนัดดานิตย์ ทองเหมือนโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
3. นางนลิน ภักดีวานิชโรงเรียนบ้านย่านตาขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา คงสงค์โรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
2. นางรุ่งอุษา สุทธินนท์โรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
3. นางสาวจันทร์อุมา กิ้มนวนโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางทัศนา เกตุทองโรงเรียนมิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง"ประธานกรรมการ
2. นางกานต์สิรี ชูทองโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการ
3. นางสุภาพ สงวนเกียรติโรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางยุบล เอ้งฉ้วนโรงเรียนตรังวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพันวิกา หนูชูโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ เก้าเอี้ยนโรงเรียนหนองผักฉีดกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพิรุณ พึ่งพานิชศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรกมล พานิชกรณ์โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านนาตาล่วงกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ขวัญเมืองโรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางพรเพ็ญ ชูหลินโรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. นายธีระยุทธ จิตรหลังโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ กาลสุวรรณโรงเรียนบ้านปากไพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ แสวงรัตน์โรงเรียนบ้านปะเหลียนประธานกรรมการ
2. นายสมพร บุญส่งนาคโรงเรียนวัดโคกม่วงกรรมการ
3. นายสมพร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าเทศกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางอุศนาพร บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาทะเลกรรมการ
2. นายอิสระ หนูชูโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
3. นายมนิตย์ บุญญาภรณ์โรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ทองเหมือนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งกรรมการ
2. นางอังศุมาลิน แสงศรีจันทร์โรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
3. นางอารมย์ หนูเซ่งโรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพัชร์วลัย แก้วแสงอ่อนวิทยาลัยสารพัดช่างตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวเกตนิกา ยาพันธ์โรงเรียนบ้านท่าบันไดกรรมการ
3. นางอัจฉราพร เจตนาโรงเรียนบ้านในควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอารมณ์ หนูเซ่งโรงเรียนวัดควนวิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ชัยวิชิตโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางสุชาดา บัวผุดโรงเรียนบ้านทุ่งนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ทองเหมือนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งกรรมการ
2. นางสาวฐิติพร คงแย้มโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจกรรมการ
3. นางราชาวดี คงเอียดโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุดานุต มกรพันธ์โรงเรียนวัดควนวิเศษประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ทองเหมือนโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้งกรรมการ
3. นางทิพพสุคนธ์ กิติโกฬะโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวชิรา คงแย้มโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
2. นายสมโชค ซุ่นอื้อโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
3. นายอนุชา วารีรักษ์โรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวชุติมันต์ คุ้มรอดโรงเรียนวัดไทรทองประธานกรรมการ
2. นางวชิรา คงแย้มโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
3. นางนิตยา สังขสัญญาโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางริศรินทร์ อินทร์โกโรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. นางสิริพรรณ เผ่าพิสุทธิ์โรงเรียนวัดปากปรนกรรมการ
3. นางสาวชุติมาวดี ชัยเพชรโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียวกรรมการ
4. นางสาวเอื้องสุดา โชติกเสถียรโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
5. นางเมตตา คงสุขโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพันธ์ทิพย์ ศรีไตรรัตน์โรงเรียนบ้านย่านตาขาวประธานกรรมการ
2. นางดุสิดา ราญฎรโรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
3. นางดาลัด อุ้ยใจดีโรงเรียนบ้านควนปริงกรรมการ
4. นางสาลี สัมพันธรัตน์โรงเรียนเทศบาล 5 วัดควนขันกรรมการ
5. นางสาวสุพิศ คงทนโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอารีย์ ทักษิณธรรมโรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ โฟฉิวโรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัยกรรมการ
3. นางสุวรรณี รอดสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหาดสำราญกรรมการ
4. นางสาลี สง่าโรงเรียนบ้านนาทะเลกรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ เอี้ยวสง่าโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพ ระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางวรรณี ชัยมาดสิริกุลโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางพิจิกา พุ่มสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกระพังสุรินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี รอดนุ่มโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียวกรรมการ
4. นางปนัดดา ยอดระบำโรงเรียนบ้านหนองเรี้ยกรรมการ
5. นางบุญยรัตน์ จันดีโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางประคอง สรรเพชรครู โรงเรียนบ้านสามแยกประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลเนตร สรรเพชรครู โรงเรียนวัดทุ่งหินผุดกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ช่วยด้วงครู โรงเรียนวัดทุ่งหินผุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางประคอง สรรเพชรครู โรงเรียนบ้านสามแยกประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลเนตร สรรเพชรครู โรงเรียนบ้านแหลมสอมกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ช่วยด้วงครู โรงเรียนวัดทุ่งหินผุดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรมิศา ศรีวินครู โรงเรียนบ้านควนปริงประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ หาญณรงค์ครู โรงเรียนบ้านควนปริงกรรมการ
3. นางอนงค์ เอียดแจ่มครู โรงเรียนบ้านควนปริงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรมิศา ศรีวินโรงเรียนบ้านควนปริงประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ หาญณรงค์โรงเรียนบานควนปริงกรรมการ
3. นางอนงค์ เอียดแจ่มโรงเรียนบ้านควนปริงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ หนูเจริญครู โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา รอดสุดพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางสาววารินทร์ แสนใจครู โรงเรียนบ้านทุ่งกอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ หนูเจริญครู โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา รอดสุดพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางสาววารินทร์ แสนใจครู โรงเรียนบ้านทุ่งกอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ หนูเจริญครู โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา รอดสุดพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางสาววารินทร์ แสนใจครู โรงเรียนบ้านทุ่งกอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิยม หยงสตาร์ครู โรงเรียนบ้านทอนหานประธานกรรมการ
2. นางรวิกานต์ จิตเที่ยงครู โรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ วัฒนะธารีพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนมิตรภาพท่ี ๓๑ "วัดทุ่งหวัง"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ หนูเจริญครู โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา รอดสุดพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางสาววารินทร์ แสนใจครู โรงเรียนบ้านทุ่งกอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชณิตา คงด้วงครู โรงเรียนบ้านสามแยกประธานกรรมการ
2. นางจุติมา จันทร์เกษพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดโพรงจระเข้กรรมการ
3. นางสาวจันทร์อุมา กิ้มนวนครู โรงเรียนวัดนานอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ หนูเจริญครู โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา รอดสุดพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางสาววารินทร์ แสนใจครู โรงเรียนบ้านทุ่งกอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ หนูเจริญครู โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา รอดสุดพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางสาววารินทร์ แสนใจครู โรงเรียนบ้านทุ่งกอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางลาวัณ แสวงรัตน์ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียนประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาดา มลิวัลย์ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นายจิตรพันธ์ วารีรักษ์ครู โรงเรียนวัดนางประหลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลาวัณ แสวงรัตน์ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียนประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาดา มลิวัลย์ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นายจิตรพันธ์ วารีรักษ์ครู โรงเรียนวัดนางประหลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางลาวัณ แสวงรัตน์ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียนประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาดา มลิวัลย์ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นายจิตรพันธ์ วารีรักษ์ครู โรงเรียนวัดนางประหลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลาวัณ แสวงรัตน์ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียนประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาดา มลิวัลย์ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นายจิตรพันธ์ วารีรักษ์ครู โรงเรียนวัดนางประหลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางลาวัณ แสวงรัตน์ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียนประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาดา มลิวัลย์ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นายจิตรพันธ์ วารีรักษ์ครู โรงเรียนวัดนางประหลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางลาวัณ แสวงรัตน์ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียนประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาดา มลิวัลย์ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นายจิตรพันธ์ วารีรักษ์ครู โรงเรียนวัดนางประหลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางลาวัณ แสวงรัตน์ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียนประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาดา มลิวัลย์ครู โรงเรียนวัดนางประหลาดกรรมการ
3. นายจิตรพันธ์ วารีรักษ์ครู โรงเรียนวัดนางประหลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมัตติกา เพ่งตาครู โรงเรียนวัดแจ้งประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล ปาระณะครู โรงเรียนบ้านหนองยายแม็มกรรมการ
3. นางจรัสพร คงแก้วครู โรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประไพ พรหมมีครู โรงเรียนวัดไทรทองประธานกรรมการ
2. นางชื่นใจ ช่องรักษ์ครู โรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
3. นางสมญา เก้าเอี้ยนครู โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเอกรินทร์ พลวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านควนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์ อ่อนแท้ครู โรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
3. นางสุมณฑา หอยบางครู โรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนุชนาถ เอี้ยวซิโปครู โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ "วัดทุ่งหวัง"ประธานกรรมการ
2. นางกิตติญา แก้วคงทองครู โรงเรียนบ้านลำแคลงกรรมการ
3. นางสาวพนัสดา กั่วเจริญครู โรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอรอุมา ชูสุวรรณครู โรงเรียนทุ่งรวงทองประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ แบ่งลาภครู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)กรรมการ
3. นายเวชยันต์ สรรพเศียรครู โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโสภาค จิตรหลังครู โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร รงค์รัตน์ครู โรงเรียนบ้านนาทะเลกรรมการ
3. นางสาวปรียาดา เกียงเอียครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนันท์นภัส ทีปกรเศวตครู โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชญานันท์ สุโสะครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านแหลมสอมกรรมการ
3. นายชาญกิจ ชุติเดโชครู โรงเรียนบ้านทอนหานกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]