หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   17 ก.ย. 2558   18 ก.ย. 2558   19 ก.ย. 2558   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 766 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 28
09.00-12.00
2 767 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
3 768 อ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
4 769 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 28
09.00-12.00
5 770 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 28
09.00-12.00
6 771 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
7 772 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-12.00
8 773 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-12.00
9 774 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 923 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
10 775 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 17 ก.ย. 2558
11 776 กาพย์ยานี 11 (4 บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-12.00
12 777 กลอนสุภาพ (8 บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 925 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
13 833 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 924 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 782 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 9 ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 17 ก.ย. 2558 09.30-12.00 น.
2 783 การแข่งขันอัจฉริภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 9 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
3 784 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 9 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
4 785 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทที่ 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ห้องอาเซียน 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
5 786 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทที่ 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ห้องอาเซียน 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
6 792 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ห้องอาเซียน 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
7 793 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทที่ 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ห้องอาเซียน 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
8 787 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ จันผา ห้อง คอมฯ2 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
9 788 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ จันผา ห้อง คอมฯ2 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
10 789 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ICT ห้อง ปฏิบัติการ 2 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
11 790 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ชั้น ICT ห้อง ป.4/5 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
12 791 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ICT ห้อง วิทยาศาสตร์ 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)
-
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 17 ก.ย. 2558
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
-
6 756 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558
7 757 การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558
8 758 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558
9 759 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558
10 760 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558
11 761 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558
12 762 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558
13 763 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558
14 764 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558
15 765 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 เพลงคุุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
2 795 เพลงคุุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
3 796 เพลงคุุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
4 797 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
5 798 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
6 799 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
7 800 ละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
8 801 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
9 802 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
10 804 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
11 805 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
12 806 สวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
13 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
14 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
15 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
16 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
17 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 778 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 1 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
2 779 แอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 17 ก.ย. 2558
3 780 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 17 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 781 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 17 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
22 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
24 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
26 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
28 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
29 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
30 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
31 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
32 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 เวทีกลาง บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง 18 ก.ย. 2558
33 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 เวทีกลาง บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง 18 ก.ย. 2558
34 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 เวทีกลาง บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง 18 ก.ย. 2558
35 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 เวทีกลาง บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง 18 ก.ย. 2558
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ตึกรัตน์ 17 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
37 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ตึกรัตน์ 17 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
40 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ตึกรัตน์ 17 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
41 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ตึกรัตน์ 17 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
42 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
43 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
44 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
45 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
46 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
47 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
48 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558
49 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 เวทีกลาง บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง 19 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 เวทีกลาง บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง 19 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 เวทีกลาง บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง 19 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 เวทีกลาง บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง 19 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 เวทีกลาง บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง 19 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 เวทีกลาง บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง 19 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เวทีกลาง บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง 19 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 เวทีกลาง บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง 19 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 เวทีกลาง บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง 19 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 เวทีกลาง บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง 19 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 819 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
2 820 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 5 ชั้น 3 ห้อง Office M.E.P. 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
3 821 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ชั้น 1 ห้อง อ.2/1 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
4 822 การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/6 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
5 823 การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
6 824 การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ชั้น 1 ห้อง อ.2/2 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
7 825 การแข่งขันกิจกรรม (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 5 ชั้น 1 ห้อง Resource Center 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
8 826 การแข่งขันกิจกรรม (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ชั้น 1 ห้อง อ.2/4 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
9 827 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
10 828 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ชั้น 1 ห้อง อ.2/5 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
11 829 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 5 ชั้น 3 ห้อง PEER Center 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
12 830 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 17 ก.ย. 2558
13 831 การแข่งขันตอบปัญหา (ASEAN QUIZ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 5 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
14 832 การแข่งขันตอบปัญหา (ASEAN QUIZ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ชั้น 1 ห้อง อ.1/7 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
4 808 กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
5 807 กิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
6 809 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
7 810 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
8 811 Cross Word ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
9 812 Cross Word ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
10 813 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
11 814 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558 09.00-12.00
12 815 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
13 816 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
14 817 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
15 818 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
16 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558 09.00 - 16.00
17 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 17 ก.ย. 2558 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 2 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
13.00-16.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 2 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-11.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.5/4 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 1 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-14.00
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 1 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-16.00
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 1 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-14.00
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 1 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 1 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
13.00-16.00
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 2 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 16
13.00-16.00
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 2 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
13.00-16.00
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 2 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร ict เพื่อการเรียนรู้ ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 4 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
13.00-16.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
-
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ หลังคาทางเดิน หน้าอาคารเรียน 6 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา 17 ก.ย. 2558 09.00- 12.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคารเรียน 9 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1- ป.1/3 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา 17 ก.ย. 2558 09.00- 12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา 17 ก.ย. 2558 09.00- 12.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคารเรียน 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้องชายคา ชั้น 1 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา 17 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา 17 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา 17 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ หลังคาทางเดิน หน้าห้องชายคา 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ โรงอาหารโรงเรียนวัดควนวิเศษ 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา 17 ก.ย. 2558 09.00- 12.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ โรงอาหารโรงเรียนวัดควนวิเศษ 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา 17 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 754 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตรัง 3 ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง 17 ก.ย. 2558 09.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ชั้น 2 ห้อง อ.1/3-อ.1/4 17 ก.ย. 2558 09.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ชั้น 2 ห้อง อ.1/1-อ.1/2 17 ก.ย. 2558 09.00
4 755 การวาดภาพ ระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตรัง 2 ชั้น 2 ห้อง อ.1/5-อ.1/6 17 ก.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 17 ก.ย. 2558
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
2 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
2 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
4 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
5 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
16 280 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
21 285 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
4 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
6 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
7 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
8 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
10 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2558


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]