รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.สตูล

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายนภัทร  เมฆเรือง
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์   เตาวะโต
 
1. นายคอเล็ด  ปังเตะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิดดีล  ทศพรรณ
2. เด็กชายศรัณย์   ปันดิกา
 
1. นายนาคพันธ์  ติงหวัง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายชนาธิป  แก้วมงคล
2. เด็กชายอลีฟ  อิสบัท
 
1. นายอิสมาแอล  สาเม๊าะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสตอ 1. เด็กชายจิรโชติ  อาดตันตรา
2. เด็กชายวีรพงศ์  ดาแลหมัน
 
1. นายธนาพัฒน์  ยาหมิน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. นายณัฐกร  ประชา
2. นายสะอาด  วิชา
 
1. นางสุวรรณา  เทพแก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  เกษม
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นิมิสวิน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แลหมัน
4. เด็กหญิงออมสิน  อ่อนเกตพล
5. เด็กหญิงอารียา  ยาหยาหมัน
 
1. นายสมพร  เหมรา
2. นายเกรียงไกร  เหมือนเพชร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. นายนนทรี  เด็นเบ็น
2. นายพงศกร  เพียรสกุล
3. นายอภิชาติ  สุวาหลำ
4. นายอัสลัม  สะออละ
5. นายไตรรงค์  หมาดเตี้ย
 
1. นายสมพร  เหมรา
2. นายนัสรุณ  จะปะกียา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ยุจันทร์
2. เด็กชายพชรพล  แช่มช้อย
 
1. นางสุคนธ์  เพชรชู
2. นางโสภา  เศียรแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 1. เด็กหญิงพัชชรีพร  เพชรจำรัส
2. เด็กชายพิษณุวัชร  รอดผุด
 
1. นางศิริวรรณ  อ่อนประเสริฐ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปันเจิง
2. เด็กชายนิติธร  ช่วยนุสนธื
 
1. นางอนงค์  รัตนวงศ์
2. นางศรินรัตน์  ชูมี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 1. เด็กชายชินกฤต  ทิพยมณี
 
1. นางรัตติยา  หมู่เก็ม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  อุ่นคงทอง
 
1. นางณฐพร  วงศ์เมฆ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กชายมูฮำหมัดอาซีรัฟ  ปูหัด
 
1. นางสาวไลลา  ดาโอ๊ะ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1. เด็กหญิงฟารีย๊ะ  เกตุแก้ว
 
1. นายธานิศ  บินรินทร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 1. เด็กชายปิยะณัฐ  คงพรหม
 
1. นางรัตติยา  หมู่เก็ม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กหญิงปิ่นมณี   โอแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเย็นฤดี  ถนอมวิลัย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 2 1. นางสาวนิตยา  ทองคำ
 
1. นางฉวี  ขาวดี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย 1. นายธีรภัทร  สะอีดตาหนี
 
1. นางสาวฟัยรุส  ลาเต๊ะ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ไชยสะอาด
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมจรรย์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  รัตนฐากูร
2. นางหาลีม๊ะ  เจ๊ะเต๊ะ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 1. เด็กชายกิตติภณ  จันทร์เกลี้ยง
2. เด็กชายวุฒิชัย  เมฆเกตุ
 
1. นางสาวนูรีฮา  อาแซ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพน 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญพงศ์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  อ่อนศรี
 
1. นายวิเชียร  ยงหนู
2. นายธวัชชัย  รอเกต
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายควน 1. นายอิฐทิพงค์  ลิงาลาห์
 
1. นางบาจรียา  แซะอามา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องไทร 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ใจสมุทร
2. เด็กหญิงอมรทิพย์  แซ่จึง
3. เด็กชายอาร์ชวัส  พวงดอกไม้
 
1. นางสาวตอฮาเราะ  หีมเบ็ญหมาน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควน 1. เด็กชายชำชุดดีน  หมาดตา
2. เด็กชายนุศดี  หลงโสะ
3. เด็กชายมุสตอฟา  อุเส็น
 
1. นางจริยา  เรืองไชย
2. นางสุกัญญา  แนบเนียด
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายกัณฑชาติ  พรหมปลัด
2. เด็กชายชลวิทย์  ยาหยาหมัน
3. เด็กชายสุริยา  แก้วทอง
 
1. นายยารูดีน  องศารา
2. นายอาสิร่น  ลัดเลีย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชูพุ่มพัว
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  หมาดสา
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมานสัน
4. เด็กหญิงกัตติกา  บัวพรหม
5. เด็กหญิงชนากานต์  ตั้งซ้าย
6. เด็กหญิงชลธิชา  ชุลี
7. เด็กหญิงชายดา  หมาดสมัน
8. เด็กชายช็อบเปอร์  ภู่สาย
9. เด็กหญิงธนวรรณ  มะโนรส
10. เด็กชายธวัชชัย  คงทวี
11. เด็กหญิงธันธชนก  คงเปีย
12. เด็กชายนพรัตน์  หะสวรรค์
13. เด็กชายนิพัทธ์  ผลารักษ์
14. เด็กหญิงนิราวัลย์  กสิคุณ
15. เด็กหญิงบัลกีส  เส็นสมมาตร
16. เด็กหญิงพรรภา  หนูขาว
17. เด็กหญิงพันชิตา  สารมานิตย์
18. เด็กชายภานุวัฒน์  แบ้สกุล
19. เด็กหญิงภูกัณร์  องสารา
20. เด็กชายภูริณัฐ  ตันติภาธร
21. เด็กชายรสจิรา  แก่นแท่น
22. เด็กชายวัชรพล  จริงจิตร
23. เด็กชายศุภวิทย์  มากจันทร์
24. เด็กชายสิทธิสาท  ทองประสพ
25. เด็กหญิงสุดาวัลย์  หลงกูนัน
26. เด็กหญิงสุพรรณษา  สุวามีน
27. เด็กหญิงหยกเงิน  พยัควัลย์
28. เด็กชายอาณัติ  ตันติภาธร
29. เด็กหญิงเจนจิรา  หล้าเก็ม
30. เด็กหญิงเนตรดาว  สุวามีน
31. เด็กหญิงเนตรดาว  สุวามีน
32. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สะระมูลี
 
1. นายวุฒิพล  ทองน้อย
2. นางศิริ  ไชยอ่อนแก้ว
3. นายณรงค์ศักดิ์  รินรส
4. นางสาววรกานดา  ก่อประเสริฐ
5. นางชรินทร์ทิพย์  รักษ์แก้ว
6. นางปราณี  ชมเชย
7. นายจีรพัฒน์  แสงบุราณ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1. นายวันชัย  สมบัติทอง
 
1. นางสาวสุจิรา  นุกูล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. นางสาวมาตาฮารี  เกษม
 
1. นายธีระชัย  ทีปรักษพันธ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ใจห้าว
 
1. นางสาวสุริยา  จันโสด
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กชายเบญญทิพย์  สะระมูลี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  รินรส
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายอนุภาพ  หมันย่อง
 
1. นางรัชดา  เนาวเกตุ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายธีรภัทร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
1. นายถิรวัฒน์  คงจันทร์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 1. เด็กหญิงหัฐยาพร  ไมหลี
 
1. นายประเวช  จิ้วจวบ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงวริสรา  ไหมฉิม
 
1. นางสาวสุริยา  จันโสด
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 1. เด็กชายสฤษฎ์  เพชรสุวรรณ
 
1. นายธีรพงศ์  สุขสง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 1. เด็กหญิงหัฐยาพร  ไมหลี
 
1. นายประเวช  จิ้วจวบ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายปุณณวิศว์  หมูกาว
 
1. นายธเนศ  เรืองสกุล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ใจห้าว
 
1. นายถิรวัฒน์  คงจันทร์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงอิดิลอัฎฮา  หวันจิ
 
1. นายพลากร  ทองรุ่ง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กหญิงอรปรียา  แดหวา
 
1. นางมิรันตี  ภักดี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายธีรภัทร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
1. นายถิรวัฒน์  คงจันทร์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สะระมูลี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  รินรส
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  นาคสง่า
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  หนูทอง
3. เด็กหญิงกัลยา  ลาวัลย์
4. เด็กชายกิตติพงศ์  เต๊ะซ่วน
5. เด็กหญิงกุลณัฐ  หมั่นสัน
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์   หลานอาว์
7. เด็กหญิงฉัตรประภา  แซ่ตู
8. เด็กชายชาฮิตส์  อำมาตี
9. เด็กชายชิติพัทธ์  บุญทรัพย์
10. เด็กชายณัฐวัตร   หลีหาด
11. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มะโนวงศ์
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภักดี
13. เด็กชายนพเก้า   บุญเกิด
14. เด็กหญิงนับสิบ  เพ็ญจันทร์
15. เด็กหญิงนัสริน  หีมเหม
16. เด็กหญิงนิภาพร   จักรวัติ
17. เด็กหญิงนิสริน  โต๊ะบู
18. เด็กหญิงบุษยวดี  จิตหลัง
19. เด็กหญิงปิ่นมณี  ชาวสวน
20. เด็กชายฟาซัล   ล่าเต๊ะ
21. เด็กหญิงฟารีดา  เม๊าะหมุ
22. เด็กชายภูริทัต  เต๊ะซ่วน
23. เด็กชายมนัสนันท์  หมันเหตุ
24. เด็กหญิงรัตติกาล   สันโด
25. เด็กชายรามินทร์  อินทองมาก
26. เด็กหญิงวินด้า  ใจดี
27. เด็กชายวิริทธิ์พล  ตรีมิน
28. เด็กหญิงศศิธร  คำบ้ง
29. เด็กหญิงสิริญญา  วิจิตร์
30. เด็กหญิงสุนิสา   ตรีมิน
31. เด็กชายอนุวัตร   หมาดหวัง
32. เด็กหญิงอรสินี  บุญทรัพย์
33. เด็กหญิงอริสา   สาสว่าง
34. เด็กชายอัครพล  หลงกอหราบ
35. เด็กหญิงอุมัยลี่  องสารา
36. เด็กหญิงฮัสสูนี   องสารา
37. เด็กหญิงฮาลีม๊ะ   ใจดี
38. เด็กหญิงฮุสนา  ใจดี
39. เด็กหญิงเกศริน   ชาญน้ำ
 
1. นายนัฐพงษ์  ดินนุ้ย
2. นายสัณห์  รังสรรค์
3. นางหนึ่งหทัย  หลีนิ่ง
4. นางอาทิตยา  เล็งเจ๊ะ
5. นางดวงพร  อุศมา
6. นายรอซิก   ปะดุลัง
7. นางสาวศิรานิจ  หลังแดง
8. นางอำพันธ์  ชูแก้ว
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุโบย 1. เด็กหญิงชิษณุชา  คำศรี
2. เด็กหญิงฐิติชญา  สอและ
3. เด็กชายณัฐภัทร  หมาดหมีน
4. เด็กชายธนกร  บูสู
5. เด็กหญิงนัทธมน  บาโห้ย
6. เด็กชายนัทวุฒิ  มีนวัฒนกุล
7. เด็กหญิงสิรินทรา  รักสะอาด
8. เด็กชายอับดุลการีม  ติ้งสง่า
 
1. นางจรรยวรรธน์  คงธ์สมณ์
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็งด้วง
2. เด็กหญิงบัวชมพู  บุญทอง
3. เด็กหญิงพัชรา  โอภาจร
4. เด็กหญิงศรัญญา  หนูมาก
5. เด็กหญิงศศิวิมล  ดวงจันทร์
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  เกื้อไข่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเย็นฤดี  ถนอมวิลัย
2. นางสาวทิวาพร  มูสิกพันธ์
3. นางอรอมล  ชนะชู
4. นางสาวละเมียด  ไชยวงค์
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงจรรยาลักษณ์  ศูนย์คล้าย
2. เด็กหญิงจิตสุภา  แสงกระจ่าง
3. เด็กหญิงธนพร  รุ่งโรจน์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  วรพันธ์
5. เด็กหญิงพรทิพย์  พันวงษา
6. เด็กหญิงสิดาพร  แสงดำ
 
1. นางศิริกาญจน์  ดาวเรือง
2. นางปัณฑินา  ชะตารัตน์
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. นางสาวกมลวรรณ  แซ่ตั้ง
2. นางสาวกรรณิการ์  ผลบุญ
3. นางสาวกวินนา  ขวัญอ้นอินทร์
4. นางสาวกัญญารัตน์  จินดาบถ
5. เด็กหญิงณัฐริกา  จันเมือง
6. เด็กหญิงนัสยามีย์  ดำเต๊ะ
7. นางสาวนิศาชล  ติ้งโหยบ
8. นางสาวปริญญา  สงสกุล
9. นางสาวมารีย๊ะ  เหล่ทองคำ
10. นางสาวมุกรินทร์  เกตุอินทร์
11. เด็กหญิงลัดดา  ทองนวล
12. เด็กหญิงอนุสรา  ตำภู
13. เด็กหญิงอาภัสรา  โอชะเสน
 
1. นางศิริกาญจน์  ดาวเรือง
2. นางสาลินี  หนูจันทร์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กหญิงธิดาวดี  ยาปาก
2. เด็กหญิงนาตยา  อมัสยา
3. เด็กหญิงภัทรพร  หมัดยาดำ
4. เด็กหญิงรจณีย์  รักสัตย์
5. เด็กหญิงรสนันท์   ปูหยัง
6. เด็กหญิงวรรณวรินทร์  เหมปันดัน
7. เด็กหญิงศศิธิดา  ยาเล
8. เด็กหญิงอรัญญา  เต๊ะปูยู
 
1. นางสาวสุนทรี  ณ นคร
2. นางจันทพร  สาขะมุติ
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กหญิงนพณัติ  โกบปุเลา
2. เด็กชายนูรซาฟีกีน  ลีสา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อมัสยา
4. เด็กชายสุรชาติ  ยาปาก
5. เด็กชายอับดุลมุมิน  นาฮู
 
1. นางสาวสุนทรี  ณ นคร
2. นางชนมน  ตันธนภัยวงศ์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายจิราวุฒิ  ไชโยธา
2. เด็กชายนพเก้า  มณี
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ไชยภักดี
4. เด็กชายปภังกร  ทองเพ็ง
5. เด็กชายอนุรักษ์  บัวคลี่
6. เด็กชายฮาฮัจน์  สุขสาคร
 
1. นางสาลินี  หนูจันทร์
2. นางปิยะดา  กลับแก้ว
3. นางกัลยาณี  จันทร์เทพ
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 1. เด็กชายชยะพล  เทพรักษ์
2. เด็กชายธวัชชัย  ติสโร
3. เด็กชายธีรวุฒิ  บุญรังษี
4. เด็กชายภีรภัทร  ทองหนูนุ้ย
5. เด็กชายวรวุฒิ  มณีเจริญ
6. เด็กชายศราวุฒิ  วรรณดี
 
1. นายชรินทร์  โกฏแสง
2. นายปราโมช  ย่องเซ่ง
3. นางอภิราม์  เพชรจำรัส
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นูจันทร์
2. เด็กชายคมสัน  หลังเส็น
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  น้อยดำ
4. เด็กชายบริวัตร  อาดำ
5. เด็กชายพันกร  อึ้งสกุล
6. เด็กชายภคพล  สุขศรี
7. เด็กชายฤทธิ์ชัย  คงนิล
8. เด็กชายเมธี  วาเหตุ
 
1. นางอรอนงค์  สุขเนียม
2. นางจรรยา  หนูคล้าย
3. นางสาวเพ็ญศรี  ชนะสิทธิ์
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงนัสนันท์  สันติ
2. เด็กหญิงรัตนา  เล็งเจ๊ะ
3. เด็กหญิงสลามน  มรรคาเขต
 
1. นายกฤษณะ  ปราบยาวา
2. นายอนิรุทร์  โทบุรี
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. นางสาวอรฤทัย  หาดปาหยัง
2. เด็กหญิงอังคณา  หวังดี
3. นางสาวฮัซซูนา  เล็งเจ๊ะ
 
1. นายกฤษณะ  ปราบยาวา
2. นายมะชานน  เหล่าโสด
 
55 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย 1. นางสาวยาวาตี  ยะระ
2. เด็กชายอันดามัน  หลีจ้วน
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปันจอ
 
56 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 2 1. เด็กหญิงวรดา  ศรีหมื่น
2. เด็กหญิงหุสนา  ปุ๋ยสำลี
 
1. นางยุวธิดา  พรหมชาติ
2. นางสาวรุจิรา  คลังข้อง
 
57 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายคมสัน  เนติวุฒิสาร
2. เด็กชายหัตถศิลป  สุวรรณโชติ
 
1. นายธีรพล  ใสบริสุทธิ์
2. นางสาวโสภิดา  จันทร์ดอน
 
58 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายทนงค์ศักดิ์  เอียดเหตุ
2. เด็กชายอันวา  ยามาโด
 
1. นายธีรพล  ใสบริสุทธิ์
2. นางสาวโสภิดา  จันทร์ดอน
 
59 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายคามิน  บุญมีประกอบ
2. เด็กชายณัฐวัตร์  ทองอยู่
 
1. นางมนิตย์  แช่มช้อย
2. นางพนารัตน์  มิ่งมาก
 
60 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายหวันอับดุลฮากีม  สาเมาะ
2. เด็กชายอภิชาติ  อุสมา
 
1. นางมนิตย์  แช่มช้อย
2. นายกูอาหมาด  กูหลง
 
61 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  ชายแผะ
2. เด็กหญิงมัสตุรา  หมัดตุกัง
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปันจอ
 
62 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กหญิงดาริกา  และโรจน์
2. เด็กหญิงมัณฑนา  เอ็มเล่ง
 
1. นางจุรี  นราจิต
 
63 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 1. เด็กหญิงกฤติยา  หีมปอง
2. เด็กหญิงนันทิยา  ชัยศิริ
 
1. นางสาวยาวาเรี๊ยะ  หลงหัน
 
64 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 1. เด็กชายกฤตเมธ   นางา
2. เด็กชายนนทฤทธิ์  ชุมประมาณ
 
1. นายวินิจ  กลิ่นละมัย
2. นางสุใบดา  ใบหลี
 
65 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 7 1. เด็กชายบราซิล  ช้างขาว
2. เด็กชายอนุวัฒน์  มุ่งมาหมัด
 
1. นางพรพิมล  หวังกุหลำ
2. นางสาวอรสา  หลีแจ้
 
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาไคร 1. เด็กชายกอฟฟารี  หลีมานัน
2. เด็กชายซาฟารีย์  เต๊ะโกป
3. เด็กชายฮาบีบ  วัฒนะ
 
1. นางปิยะวรรณ  ลิ่มมณีรัตน์
2. นางสาวมะฮ์กลือซง   มัสปอ
 
67 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาไคร 1. เด็กชายวีรพล  นะฮา
2. เด็กชายเฟาซัน  ขาวเขาไคร
3. เด็กชายเวหา  หันยอ
 
1. นางปิยะวรรณ  ลิ่มมณีรัตน์
2. นางสาวมะฮ์กลือซง  มัสปอ
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนัง 1. เด็กชายกฤษดา  สิขวัตร
2. เด็กชายนพรัตน์  จันทรัตน์
3. เด็กชายศรายุทธ  บุญพรัด
 
1. นางสาววิษา  เศียรอุ่น
2. นางสาวปรีดา   สังข์ชาติ
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1. นายทายาท  บัวทอง
2. นายนิรมิต  ควนศิริ
3. นายสรศักดิ์  ทองไฝ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เพียรเจริญ
2. นางศิริรัตน์   เสกสรรค์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาหลำ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไมตรี
2. เด็กหญิงยารีต้า  ติ้งหวัง
3. เด็กหญิงวรรณา  ยาบา
 
1. นางวรวตี  เหร็มดี
2. นางจินตนา  แก้ววังชัย
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กชายชากีรินทร์  เหมปันดัน
2. เด็กหญิงชาลิณี  เหะนะ
3. เด็กชายอภินันท์  ปูหัด
 
1. นายสมชาย  สุวาหลำ
2. นายอยุทธา  ศรีจันทร์งาม
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กานดาสุวรรณ
2. เด็กหญิงกัลยากร  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงจิรวดี  ดำสีใหม
4. เด็กหญิงจุไรภรณ์  ทิพย์กองราช
5. เด็กหญิงยูถิกา  ไหมเต็ม
6. เด็กหญิงสุตาภัทร  เฉี่ยหม่อง
 
1. นายสุวิศิษฎ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางจุฑามาศ  ทันตะยะกิจ
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กหญิงนิภา  ชูดวง
2. เด็กหญิงรญาทิพย์  ไฝแก้ว
3. เด็กหญิงอนุชสรา  ชำนาญ
4. เด็กหญิงอรทัย  ทองเที่ยว
5. เด็กหญิงอรายา  ทุมมาลี
6. เด็กชายอารีฟีน  เล่งเจ๊ะ
 
1. นางสาวอรณี  บูหวัง
2. นางฝารีดะ  หมื่นชล
3. นางสุจินธรา  สุธากุล
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละใส 1. เด็กชายบาซิล  โต๊ะสมัน
2. เด็กหญิงปานชีวา  ดาแลหมัน
3. เด็กหญิงเซลีนท์  องศารา
 
1. นางยูรีย๊ะ  บิสนุม
2. นางสาวศิริรัตน์  เกษา
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อินทรปาล
2. เด็กชายณัฎฐพล  คงบุญ
3. เด็กชายศุภเสกข์  นะมะโน
 
1. นายสวน   สิทธิพงษ์
2. นางหัทยา  จุลสัตย์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กหญิงจารุดา  ชำนาญเพาะ
2. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่จู้
3. เด็กหญิงอธิติยา  ดวงแก้ว
 
1. นายสุธานี  เพ็ชรทอง
2. นายกูอาหมาด  กูหลง
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กชายธัชรินทร์  ยานา
2. เด็กชายศุภฤกษ์  หมันสัน
3. เด็กชายศุภเดช  เหมปันดัน
 
1. นายเสรี  โรจนรักษ์
2. นายมะรีดวน  เจ๊ะแต
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงฟารีนา  เตะปูยู
2. เด็กหญิงอรัญญา  เต๊ะปูยู
3. เด็กหญิงอาตีก๊ะ  ทำยาง
 
1. นางอรุณี  สังข์แก้ว
2. นางสาวนิสา  แหละหีม
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกษมบุญ
2. เด็กหญิงซาวาตา  ตุกังหัน
3. เด็กหญิงโรสมีนี  มณีโกบ
 
1. นางสาวปาดีล๊ะ  ดือราแม
2. นางนงลักษณ์  สายสนีย์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละใส 1. เด็กหญิงชเนตลักษณ์  อภินันท์ถิระ
2. เด็กหญิงนูรนาห์  ใบหลำ
3. เด็กหญิงวาสนา  ต่อติด
 
1. นางสุพินดา  เหมรา
2. นางศิริพร  ปราบยาวา
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 1. เด็กหญิงชนิศา  หาดปาหยัง
2. เด็กชายวรเวช  ล่าสาด
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โต๊ะรักษ์
 
1. นางสาวนิตยา  เต็มเปี่ยม
2. นางสาวธัญญลักษณ์  คงแดง
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กหญิงนลรณีย  หง้ากุล
2. เด็กหญิงนันทกานต์  นุ้ยแนบ
3. เด็กหญิงสิตา  หลงสาม๊ะ
 
1. นางจันทพร  สาขะมุติ
2. นางสาวสุวรรณา  ชาญน้ำ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงพรระวี  เล่ทองคำ
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทิ้งนุ้ย
3. เด็กหญิงโชติกา  ไหมสวัสดิ์
 
1. นางสปีน๊ะ  หมีนพราน
2. นางสุภรรณี  พงศาปาน
 
84 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละใส 1. เด็กชายณัฐพล  วัลฟุ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  อาหมาน
3. เด็กหญิงฮาจีน่า  หยีสัน
 
1. นางสาวมัสหลัน  สาเอียด
2. นางยุภา  เพียรสกุล
 
85 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1. เด็กหญิงกฤชณัท   พาหุลรัตน์
2. เด็กหญิงกุลธิดา   กาญจนรัตน์
3. เด็กหญิงสุชาวดี   หนูด้วง
 
1. นางอัญชลี  นิยมยาตรา
2. นางจุลี  สุวรรณชนะ
 
86 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กหญิงนิตทิวาณี  ยาดำ
2. เด็กชายอนากร  ยาเส็ม
3. เด็กชายอนุวัตร  ทวีโคตร
 
1. นางสาวปิยตา  วาดี
2. นางสาวอังสนา  หลงกาสา
 
87 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1. เด็กชายนันทกร  สีสอาด
2. เด็กชายนันทวัฒน์  เพ่งหลัง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ชูรอด
 
1. นางสาวนุชนาถ  อับดุลลาห์
2. นางสกุณา  นองมณี
 
88 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 1 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ขุนชำนาญ
2. เด็กชายภานุเดช  ทองปาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุปราณี   สุริยะผล
2. นางอรนุช  เสียงดัง
 
89 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวควน 1. เด็กชายเลิศชัย  องศารา
 
1. นายสุนันท์  เหร็มดี
 
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 1 1. เด็กชายกิตติธร  ลอยลิบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุปราณี  สุริยะผล
 
91 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กชายมูนีร  ยูดี
 
1. นางกาญจนา  แดวากม
 
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 1. เด็กชายเชาวัล  หลงสาม๊ะ
 
1. นางสาวสุฑิษา  กำเนิดผล
 
93 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ 1. เด็กหญิงจรรยพร  อุสมา
2. เด็กชายชัยรัตน์  ดันงุ่น
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  หรันหลัง
4. เด็กหญิงสุภัสรา  เรืองสว่าง
5. เด็กชายอัฐยุทธ์  หมื่นอาด
 
1. นางมาริสา  รังสรรค์
2. นางสาวไซหนาบ  หลงหัน
3. นางสาวกาญจณาภรณ์  สฤษฎีพีรพันธุ์
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายอิตติยารุดดีน  หลีหมาด
 
1. นางมิหน๊ะ  โอมณี
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 1. เด็กหญิงจันทมณี  หาหลี
 
1. นางอาทิตยา  เล็งเจ๊ะ
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายรพีพัตร  จิตตระกูล
 
1. นางกัลญา  เมธีลักษณ์
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายอนุชา  อย่าทิ้ง
 
1. นางจุรี  นราจิต
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 1. เด็กหญิงกรกนก  ไตรยวงศ์
 
1. นางสาวกัลยาณี  พิพัฒน์วรสกุล
 
99 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 1. เด็กชายกิตติชนม์  เพ็ชรสิทธิ์
2. เด็กชายนรภัทร  ธรรมภิบาลอุดม
3. เด็กชายวุฒิชัย  พรหมสุข
 
1. นางสุจิรา  สุวรรณกิจ
2. นายภิรมย์  พรุเพชรแก้ว
 
100 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายธนพงศ์  ทอดทิ้ง
2. เด็กหญิงวันทนา  แก้วเสนา
3. เด็กชายศราวุฒิ  คงมาก
 
1. นางหัทยา  แซมะแซ
2. นางสาวประภา  แซ่จุ้ง
 
101 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ 1. เด็กชายนัฐนันท์  สันหลี
2. เด็กชายนูรุดดีน  สำโส๊ะ
3. เด็กชายสิทธิพล  สอนคง
 
1. นางมาริสา  รังสรรค์
2. นางสาวไซหนาบ  หลงหัน
 
102 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแบง 1. เด็กชายวิจิตร  บาโง้ย
2. เด็กชายอรุณ  แส้ะหมูด
3. เด็กชายอิสมาแอล  แส้ะหมูด
 
1. นางสูรีณี  กาเจ
2. นางจารุวรรณ  หยีมะเหรบ
 
103 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 1. เด็กชายจักรี  กอบการ
2. เด็กชายมูอัซซิน  รอดเสน
3. เด็กหญิงสุไวบ๊ะ  หมั่นบุตร
 
1. นางกัณฐิรัตน์  เกษา
2. นางอาตีก๊ะ  หมาดหวัง
 
104 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวควน 1. เด็กชายปิยะ  สัมพันธ์
2. เด็กชายวรภพ  เกื้อหลี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลิ่มศรีพุฒธิ์
 
1. นายธีรเดช  หยีราเหม
2. นางนิรมล  กาเส็มส๊ะ
 
105 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  เพ็ชรมณี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ปลอดนุ้ย
 
1. นางเครือศรี  สวัสดี
2. นายสมบูรณ์  สุวาหลำ
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กหญิงสุริยาณี  นาปาเลน
2. เด็กชายอรุณ  โส๊ะประจิน
 
1. นางสาวปิยตา  วาดี
2. นางสาวอังสนา  หลงกาสา
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1. เด็กชายนาซีรุดดีน  ชายทุ่ย
2. เด็กชายวิริทธิ์พล  พุทธชื่น
 
1. นางอุไรวรรณ  เนาวเกตุ
2. นางสาววิไลวรรณ  ไชยเทพ
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละใส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  องศารา
2. เด็กชายอัฟฟา  ปิ่นทุมา
3. เด็กชายฮัซซาน  แซ่ฮ้อ
 
1. นายสราวุธ  งะสมัน
2. นายมโนช  สมันตรัฐ
 
109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบารายี 1. เด็กชายนวรุตย์  คงจันทร์
2. เด็กชายภานุพงษ์  ลิมาน
3. เด็กชายวีรศักดิ์  สองหลง
 
1. นางสาวชนิตา  หนูวงศ์
2. นางสาวนิติยากร  หลำโซ๊ะ