หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.สตูล

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.สตูล คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสะอาด อุสมา รอง ผอ.สพป.สตูล คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสัมฤทธิ์ ช่วยชม รอง ผอ.สพป.สตูล คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางดรุณี มะมิง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางสุนีย์ รัตนฐากูร ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายเจษฎา โต๊ะปลัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางกัลยณี รณภูมิ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางวรรณดี สุธาพาณิชย์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายอดุลย์ เลิศอริยะพงศ์กุล ประธานเครือข่ายเมืองสตูล 1 คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายจรูญโรจน์ สุนทรนันท์ ประธานเครือข่ายเมืองสตูล 2 คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายอาหลี ลิมานันท์ ประธานเครือข่ายท่าแพ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายบุญช่วย เรืองเดช ประธานเครือข่ายควนกาหลง คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายอุดม บินรินทร์ ประธานเครือข่ายละงู 1 คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายทวีศักดิ์ ลิ่มวิริยะกุล ประธานเครือข่ายละงู 2 คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายสมบูรณ์ ทุ่งหว้า ประธานเครือข่ายทุ่งหว้า คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายอะหมาร สันนาหู ประธานเครือข่ายควนโดน คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายสัญชัย ฝาละเหย็บ ประธานเครือข่ายมะนัง คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายสะอ้าน ไพจิตจินดา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายสานนท์ สุขศรี ผอ.โรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
24 นายสำเริง อุ๋ยจ๋าย ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
25 นายดลตอเหลบ หมาดเหยด ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
26 ส.ต.อ.จรัญ หนูชู รอง ผอ.รร.บ้านคลองขุด คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
27 นางปัณฑินา ชะตารัตน์ รอง ผอ.รร.บ้านคลองขุด คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
28 นายสนาน สุวรรณละออง ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
29 นายอะหมาดสุกรี มาลินี ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
30 นายอาดุล สานิง ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
31 นางรำเพย สุทธินนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
32 นายวิจิตต์ ช่วยพิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
33 นางอุฬลิน สุวรรณวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านควน คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
34 นายนภดล ยิ่งยงสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
35 นายอับดนรอหมาน ปะดุกา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
36 นายวิรัต สวัสดี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
37 นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
38 นายสะมะแอ ภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
39 นายสัมภาษณ์ ปลอดขาว ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
40 นางสุวณี ไชยศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
41 นางมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ที่ 42 สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
42 นายอัมพล เอียดนุช ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
43 นายเพ็ญภาค สุวรรณจินดา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
44 นางทิพย์ เทศอาเส็น ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
45 นางสาวพนิดา บินต่วน ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
46 นางพิกุล คำอุดม จพง.พัสดุชำนาญงาน สพป.สตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
47 นางอัจฉริยา บัวแก้ว นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.สตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
48 นางเมธาพร กั่วพาณิชย์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สพป.สตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
49 นางอามีนา นิ่งเบบ จพง.การเงินและบัญชี สพป.สตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
50 นางโสรยา เด่นนิรันดร์ จพง.ธุรการ สพป.สตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
51 นางปารมี ใบหลี นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.สตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
52 นางวิไลพักตร์ วชิรอนันต์ นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.สตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
53 นางนพวรรณ พงษ์พิศิทธิกุล ลูกจ้าง สพป.สตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
54 นางกัญจนา สมาคม นักจัดการงานทั่วไป สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
55 นางกนกพร กันตวิชญ์วงศ์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
56 นางปรีดา มานะกล้า นักจัดการงานทั่วไป สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
57 นางนิรชา ส่งแสง นักวิชาการศึกษา สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
58 นางกัลยา พงศ์นฤเดช นักจัดการงานทั่วไป สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
59 นางสาสโสมสุดา พันกาแด นักจัดการงานทั่วไป สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
60 นางสาวประวี เถรแก้ว นักวิชาการศึกษา สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
61 นางกรุณา กมลวรรณ์ นักวิชาการศึกษา สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
62 นางพันทิพา บุญชัก จพง.ธุรการ สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
63 นางสาวอิสริยา มากจังหวัด ลูกจ้าง สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
64 นายอดุลย์ หลีมานัน นักวิชาการศึกษา สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
65 นางจิราพร ศรีคงแก้ว จพง.ธุรการ สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
66 นางพรพิศ จันทรโชติ สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
67 นางปิยะดา กลับแก้ว ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
68 นางกัลยาณี จันทร์เทพ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
69 นางสาวเกศราพร บำรุงชาติ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
70 นางจรรยา หนูคล้าย ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
71 นางจิศรา ปันดีกา ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
72 นางปรานี มูเก็ม ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
73 นางสาวมาซีเตาะ ตามาต ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
74 นางอรวี อินทร์นาค ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
75 นายฮากิม ลิขิตจิตกุล ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
76 นายอัฐพงศ์ สะอีด นักการโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
77 นายเอกรวี ทิ้งปากน้ำ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
78 นายวินัย หมาดกุล ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
79 นายเกษม ใบหาด ครูโรงเรียนบ้านควน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
80 นายอับดลละ อาดำ ครูโรงเรียนบ้านควน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
81 นายธานินทร์ สุขสง่า ครูโรงเรียนบ้านควน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
82 นายนเรนทร์ ฮ่องสกุล ครูโรงเรียนบ้านควน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
83 นางสุดา นิสาและ ครูโรงเรียนบ้านควน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
84 นางสุกัญญา แนบเนียด ครูโรงเรียนบ้านควน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
85 นายอับดุลรอศักดิ์ หาบยูโซ๊ะ ช่างไม่ 3 โรงเรียนบ้านควน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
86 นางสุดนวลปรางค์ มากแสง ครูโรงเรียนบ้านควน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
87 นายสัสดิ์ โสสนุ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
88 นายหวันบูราหัส ปะดุกา ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
89 นายอดุลย์ หลงกาสา ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
90 นายชรินทร์ วงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
91 นางสาวสุไลมา ทองสีสัน ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
92 นางนารีซ๊ะ โสสนุ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
93 นางรสนี ผ่องฉวี ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
94 นายมู่สา เถาวัลย์ พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
95 นางนัสรินทร์ สาดีน เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย

นายสะอ้าน ไพจิตจินดา, ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล, โทร 0815407045, e-mail : tanui2011@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]