หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-stn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอาลี วัฒนะโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
2. นายบริวัฒน์ ไหมขาว โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่มกรรมการ
3. นางวิยดา ศรีสุวรรณ์โรงเรียนร.อนุบาลสตูลกรรมการ
4. นางจริยา นารีเปนโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายนาคพันธ์ ติงหวังโรงเรียนบ้านลาหงากรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ หมีนพรานโรงเรียนบ้านวังปริงกรรมการ
3. นางสุวรรณา เทพแก้วโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
4. นายนัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการ
5. นายอับดุลเราะมาน ตะวันโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
6. นายสอาด มาลินีโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลงกรรมการ
7. นางเรณู นาคเล็กโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงกรรมการ
8. นายเพ็ญภาค สุวรรณจินดาโรงเรียน สพป.สตูลกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายนาคพันธ์ ติงหวังโรงเรียนบ้านลาหงากรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ หมีนพรานโรงเรียนบ้านวังปริงกรรมการ
3. นางสุวรรณา เทพแก้วโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
4. นายนัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการ
5. นายอับดุลเราะมาน ตะวันโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
6. นายสอาด มาลินีโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลงกรรมการ
7. นางเรณู นาคเล็ก โรงเรียนอนุบาลควนกาหลงกรรมการ
8. นายเพ็ญภาค สุวรรณจินดาโรงเรียน สพป.สตูลกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอับดุลอาซีร์ ยาหมายโรงเรียนบ้านปากละงูกรรมการ
2. นายอับดลกาหรีม รอเกตโรงเรียนบ้านปลักหว้ากรรมการ
3. นายประกิต ผลมูลโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
4. นายอรรถพร คำขวัญโรงเรียนบ้านดาหลำกรรมการ
5. นายพิพิธ บำรุงเมืองโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
6. นายยูโสบ เส็นสมมาตรโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการ
7. นางนิฟติมา หมาดทิ้งโรงเรียนบ้านปาเต๊ะกรรมการ
8. นางสาวพนิดา บินต่วนโรงเรียน สพป.สตูลกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอับดุลอาซีร์ ยาหมายโรงเรียนบ้านปากละงูกรรมการ
2. นายอับดลกาหรีม รอเกตโรงเรียนบ้านปลักหว้ากรรมการ
3. นายประกิต ผลมูลโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
4. นายอรรถพร คำขวัญโรงเรียนบ้านดาหลำกรรมการ
5. นายพิพิธ บำรุงเมืองโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
6. นายยูโสบ เส็นสมมาตรโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการ
7. นางนิฟติมา หมาดทิ้งโรงเรียนบ้านปาเต๊ะกรรมการ
8. นางสาวพนิดา บินต่วนโรงเรียน สพป.สตูลกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางวิปุลา หมาดปูเต๊ะโรงเรียนอนุบาลควนโดนประธานกรรมการ
2. นางศรินรัตน์ ชูมีโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. นางอัลวานีย์ หลีเส็นโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
4. นายอะหมาดสุกรี มาลินีศึกษานิเทศก์ สพป.สตูลที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางวิปุลา หมาดปูเต๊ะโรงเรียนอนุบาลควนโดนประธานกรรมการ
2. นางศรินรัตน์ ชูมีโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. นางอัลวานีย์ หลีเส็นโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
4. นายอะหมาดสุกรี มาลินีศึกษานิเทศก์ สพป.สตูลที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรีรัตน์ บัวอ่อนโรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ฤทธิ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
3. นางสาวกฤชกาณฑ์ แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
4. นายสนาน สุวรรณละอองศึกษานิเทศก์ สพป.สตูลที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ เกิดคำโรงเรียนบ้านหัวควนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิรา นุกูลโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการ
3. นางจารีย์ ข้างแก้วโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42กรรมการและเลขานุการ
4. นายสนาน สุวรรณละอองศึกษานิเทศก์ สพป.สตูลที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายอาคม จันทะโรโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3ประธานกรรมการ
2. นายธานิศ บินรินทร์โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่งกรรมการ
3. นายมานิตย์ ธีรชาติอนันต์โรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการและเลขานุการ
4. นายอัมพล เอียดนุชศึกษานิเทศก์ สพป.สตูลที่ปรึกษา

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายยารุดดีน องศาราโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
2. นายประชาธิป มนัสวินโรงเรียนบ้านกาลันยีตันกรรมการ
3. นางสาวอัมรินทร์ เอียดเกิดโรงเรียนจงหัวกรรมการ
4. นายถาวร พรหมบุญแก้วโรงเรียนบ้านควนเกกรรมการ
5. นางมาเรี๊ยะ สกุลาโรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายยารุดดีน องศาราโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
2. นายประชาธิป มนัสวินโรงเรียนบ้านกาลันยีตันกรรมการ
3. นางสาวอัมรินทร์ เอียดเกิดโรงเรียนจงหัวกรรมการ
4. นายถาวร พรหมบุญแก้วโรงเรียนบ้านควนเกกรรมการ
5. นางมาเรี๊ยะ สกุลาโรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายยารุดดีน องศาราโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
2. นายประชาธิป มนัสวินโรงเรียนบ้านกาลันยีตันกรรมการ
3. นางสาวอัมรินทร์ เอียดเกิดโรงเรียนจงหัวกรรมการ
4. นายถาวร พรหมบุญแก้วโรงเรียนบ้านควนเกกรรมการ
5. นางมาเรี๊ยะ สกุลาโรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสราวุธ เหมสลาหมาดโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนากรรมการ
2. นายวิทยาศักดิ์ เทียนไชยโรงเรียนบ้านดาหลำกรรมการ
3. นางสุกัญญา มณีกามันโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานกรรมการ
4. นางจินดา รอเกตุโรงเรียนบ้านแป-ระ ใต้กรรมการ
5. นางเครือศรี สวัสดีโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
6. นายดาวูด หมันเบ็ญหมัดโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา"ชูสินอุปถัมภ์"กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสราวุธ เหมสลาหมาดโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนากรรมการ
2. นายวิทยาศักดิ์ เทียนไชยโรงเรียนบ้านดาหลำกรรมการ
3. นางสุกัญญา มณีกามันโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานกรรมการ
4. นางจินดา รอเกตุโรงเรียนบ้านแป-ระ ใต้กรรมการ
5. นางเครือศรี สวัสดีโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
6. นายดาวูด หมันเบ็ญหมัดโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา"ชูสินอุปถัมภ์"กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ เหมสลาหมาดโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนากรรมการ
2. นายวิทยาศักดิ์ เทียนไชยโรงเรียนบ้านดาหลำกรรมการ
3. นางสุกัญญา มณีกามันโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานกรรมการ
4. นางจินดา รอเกตุโรงเรียนบ้านแป-ระ ใต้กรรมการ
5. นางเครือศรี สวัสดีโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
6. นายดาวูด หมันเบ็ญหมัดโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา"ชูสินอุปถัมภ์"กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ สาดีนโรงเรียนบ้านแป-ระ เหนือกรรมการ
2. นายอนุพนธ์ นารีเปนโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ อาหลีโรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการ
4. นายอาซีดี ยามาเล็นโรงเรียนบ้านสาครเหนือกรรมการ
5. นางสาวอัญชัญ เส้งตุ้งโรงเรียนบ้านตำมะลังใติกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ สาดีนโรงเรียนบ้านแป-ระ เหนือกรรมการ
2. นายอนุพนธ์ นารีเปนโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ อาหลีโรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการ
4. นายอาซีดี ยามาเล็นโรงเรียนบ้านสาครเหนือกรรมการ
5. นางสาวอัญชัญ เส้งตุ้งโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางทัศนีย์ ปีไสยโรงเรียนผังปาล์ม 2กรรมการ
2. นางจันทิรา ปากบาราโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ อับดุลลาห์โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่งกรรมการ
4. นายวิโรจน์ สวัสดีโรงเรียนผังปาล์ม 1กรรมการ
5. นางสาวไลลา ดาโอ๊ะโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ปีไสยโรงเรียนผังปาล์ม 2กรรมการ
2. นางจันทิรา ปากบาราโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ อับดุลลาห์โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่งกรรมการ
4. นายวิโรจน์ สวัสดีโรงเรียนผังปาล์ม 1กรรมการ
5. นางสาวไลลา ดาโอ๊ะโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ปีไสยโรงเรียนผังปาล์ม 2กรรมการ
2. นางจันทิรา ปากบาราโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ อับดุลลาห์โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่งกรรมการ
4. นายวิโรจน์ สวัสดีโรงเรียนผังปาล์ม 1กรรมการ
5. นางสาวไลลา ดาโอ๊ะโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ สาดีนโรงเรียนบ้านแป-ระ เหนือกรรมการ
2. นายอนุพนธ์ นารีเปนโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ อาหลีโรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการ
4. นายอาซีดี ยามาเล็นโรงเรียนบ้านสาครเหนือกรรมการ
5. นางสาวอัญชัญ เส้งตุ้งโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสนอง อุสาโรงเรียนบ้านวังประจันกรรมการ
2. นางสาวอริศรา ยืนยงโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการ
3. นายฮาโหรน สะหยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40กรรมการ
4. นางสาวฟัยรุส ลาเต๊ะโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนากรรมการ
5. นายบุญเชิญ โอภาโสโรงเรียนบ้านบุโบยกรรมการ
6. นางสาววรรณนิสา แก้วดำโรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสนอง อุสาโรงเรียนบ้านวังประจันกรรมการ
2. นางสาวอริศรา ยืนยงโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการ
3. นายฮาโหรน สะหยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40กรรมการ
4. นางสาวฟัยรุส ลาเต๊ะโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนากรรมการ
5. นางสาววรรณนิสา แก้วดำโรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสนอง อุสาโรงเรียนบ้านวังประจันกรรมการ
2. นางสาวอริศรา ยืนยงโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการ
3. นายฮาโหรน สะหยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40กรรมการ
4. นางสาวฟัยรุส ลาเต๊ะโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนากรรมการ
5. นายบุญเชิญ โอภาโสโรงเรียนบ้านบุโบยกรรมการ
6. นางสาววรรณนิสา แก้วดำโรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายอดิศร ปานแจ่มโรงเรียนบ้านดาหลำประธานกรรมการ
2. นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์โรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
3. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
4. นายถิรวัฒน์ คงจันทร์โรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
5. นายวีระพล บินตำมะหงงโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยามกรรมการ
6. นางสาวสุริยา จัณโสดโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
7. นางสาวปณิสรา กระจายโภชน์โรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายอดิศร ปานแจ่มโรงเรียนบ้านดาหลำประธานกรรมการ
2. นายนิมิตย์ ชัยรัตนวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่งกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ จองเดินโรงเรียนอนุบาลอรอนงค์กรรมการ
4. นางสาวอำภาพร หาดดีโรงเรียนจงหัวกรรมการ
5. นางสาวสุริยา จัณโสดโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายอดิศร ปานแจ่มโรงเรียนบ้านดาหลำกรรมการ
2. นายนิมิตย์ ชัยรัตนวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่งกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ จองเดินโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร หาดดีโรงเรียนจงหัวกรรมการ
5. นางสาวสุริยา จัณโสดโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอดิศร ปานแจ่มโรงเรียนบ้านดาหลำประธานกรรมการ
2. นายนิมิตย์ ชัยรัตนวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่งกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ จองเดินโรงเรียนอนุบาลอรอนงค์กรรมการ
4. นางสาวอำภาพร หาดดีโรงเรียนจงหัวกรรมการ
5. นางสาวสุริยา จัณโสดโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอดิศร ปานแจ่มโรงเรียนบ้านดาหลำประธานกรรมการ
2. นายนิมิตย์ ชัยรัตนวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่งกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ จองเดินโรงเรียนอนุบาลอรอนงค์กรรมการ
4. นางสาวอำภาพร หาดดีโรงเรียนจงหัวกรรมการ
5. นางสาวสุริยา จัณโสดโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมาน หวังผลโรงเรียนบ้านนางแก้วประธานกรรมการ
2. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ สัจจาพันธ์โรงเรียนบ้านโคกประดู่กรรมการ
4. นายวีระพล บินตำมะหงงโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยามกรรมการ
5. นางจำเรียง คงนวลโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานกรรมการ
6. นางณภสุ จันทร์เมืองโรงเรียนบ้านเขาจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ รินรสโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นางนิตยา แบลติกโรงเรียนผังปาล์ม 3กรรมการ
4. นางอำภา ทิตย์แก้วโรงเรียนบ้านกุบังปะโหลดกรรมการ
5. นายฮาสัน ยาวาหาบโรงเรียนบ้านทุ่งริ้นกรรมการ
6. นายโมฮัมหมัด ปังหลีเส็นโรงเรียนบ้านนาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมาน หวังผลโรงเรียนบ้านนางแก้วประธานกรรมการ
2. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ สัจจาพันธ์โรงเรียนบ้านโคกประดู่กรรมการ
4. นายวีระพล บินตำมะหงงโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยามกรรมการ
5. นางจำเรียง คงนวลโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานกรรมการ
6. นางณภสุ จันทร์เมืองโรงเรียนบ้านเขาจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ รินรสโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นางนิตยา แบลติกโรงเรียนผังปาล์ม 3กรรมการ
4. นางอำภา ทิตย์แก้วโรงเรียนบ้านกุบังปะโหลดกรรมการ
5. นายฮาสัน ยาวาหาบโรงเรียนบ้านทุ่งริ้นกรรมการ
6. นายโมฮัมหมัด ปังหลีเส็นโรงเรียนบ้านนาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมาน หวังผลโรงเรียนบ้านนางแก้วประธานกรรมการ
2. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นายบุญเชิญ สัจจาพันธ์โรงเรียนบ้านโคกประดู่กรรมการ
4. นายวีระพล บินตำมะหงงโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยามกรรมการ
5. นางจำเรียง คงนวลโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานกรรมการ
6. นางณภสุ จันทร์เมืองโรงเรียนบ้านเขาจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมาน หวังผลโรงเรียนบ้านนางแก้วประธานกรรมการ
2. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ สัจจาพันธ์โรงเรียนบ้านโคกประดู่กรรมการ
4. นายวีระพล บินตำมะหงงโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยามกรรมการ
5. นางจำเรียง คงนวลโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานกรรมการ
6. นางณภสุ จันทร์เมืองโรงเรียนบ้านเขาจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ รินรสโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นางนิตยา แบลติกโรงเรียนผังปาล์ม 3กรรมการ
4. นางอำภา ทิตย์แก้วโรงเรียนบ้านกุบังปะโหลดกรรมการ
5. นายฮาสัน ยาวาหาบโรงเรียนบ้านทุ่งริ้นกรรมการ
6. นายโมฮัมหมัด ปังหลีเส็นโรงเรียนบ้านนาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายถิรวัฒน์ คงจันทร์โรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นายอรุณ แสงขาวโรงเรียนบ้านแป-ระ เหนือกรรมการ
3. นางบุญญารัตน์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์โรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
5. นางรำเพย สุทธินนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
6. นายบารูดีน เส็นสมมาตรโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ รินรสโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นางนิตยา แบลติกโรงเรียนผังปาล์ม 3กรรมการ
4. นางอำภา ทิตย์แก้วโรงเรียนบ้านกุบังปะโหลดกรรมการ
5. นายฮาสัน ยาวาหาบโรงเรียนบ้านทุ่งริ้นกรรมการ
6. นายโมฮัมหมัด ปังหลีเส็นโรงเรียนบ้านนาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายถิรวัฒน์ คงจันทร์โรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นายอรุณ แสงขาวโรงเรียนบ้านแป-ระ เหนือกรรมการ
3. นางบุญญารัตน์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์โรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
5. นายบารูดีน เส็นสมมาตรโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายถิรวัฒน์ คงจันทร์โรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นายอรุณ แสงขาวโรงเรียนบ้านแป-ระ เหนือกรรมการ
3. นางบุญญารัตน์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์โรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
5. นายบารูดีน เส็นสมมาตรโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายถิรวัฒน์ คงจันทร์โรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นายอรุณ แสงขาวโรงเรียนบ้านแป-ระ เหนือกรรมการ
3. นางบุญญารัตน์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์โรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
5. นายบารูดีน เส็นสมมาตรโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมาน หวังผลโรงเรียนบ้านนางแก้วประธานกรรมการ
2. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ รินรสโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
4. นายโมฮัมหมัด ปังหลีเส็นโรงเรียนบ้านนาแก้วกรรมการ
5. นายธีรพงศ์ สุขสงโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย"มิตรภาพที่ 49"กรรมการ
6. นายฮาสัน ยาวาหาบโรงเรียนบ้านทุ่งริ้นกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศิริกาญจน์ ดาวเรืองโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
2. นางปิยภาณี อุสมาโรงเรียนบ้านท่าแลหลากรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ สิทธิชัยโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศิริกาญจน์ ดาวเรืองโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
2. นางปิยภาณี อุสมาโรงเรียนบ้านท่าแลหลากรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ สิทธิชัยโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางประยูร สิทธิมากโรงเรียนบ้านป่าพนกรรมการ
2. นางสาวกุลนิดา อำนาจเจริญโรงเรียนบ้านวังสายทองกรรมการ
3. นางสาวสวนิต โอภิธาภรณ์โรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางประยูร สิทธิมากโรงเรียนบ้านป่าพนกรรมการ
2. นางสาวกุลนิดา อำนาจเจริญโรงเรียนบ้านวังสายทองกรรมการ
3. นางสาวสวนิต โอภิธาภรณ์โรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา ลาภบุญผลโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการ
2. นางจรรยวรรธน์ คงธ์สมณ์โรงเรียนบ้านบุโบยกรรมการ
3. นางสาวสวนิต โอภิธาภรณ์โรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตนา ลาภบุญผลโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการ
2. นางจรรยวรรธน์ คงธ์สมณ์โรงเรียนบ้านบุโบยกรรมการ
3. นางสาวสวนิต โอภิธาภรณ์โรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสุมาลี หวังพุฒิโรงเรียนบ้านควนเกกรรมการ
2. นางเย็นจิต สุวรรณรักษาโรงเรียนบ้านโคกประดู่กรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ จันทร์แดงโรงเรียนวัดหน้าเมืองกรรมการ
4. นางสาวตอฮาเหราะ หีมเบ็ญหมานโรงเรียนบ้านช่องไทรกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายกมล สาขะมุติโรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี ชนะสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. นายวรพล ด้วงเอียดโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
4. นายชรินทร์ โกฎแสงโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120กรรมการ
5. นายศุภชัย หนูแก่นเพชรโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการ
6. นายบัณฑิต จินดาโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการ
7. นายอิซา อัสนีย์โรงเรียนบ้านท่าแพกรรมการ
8. นายดวง บางพงศ์โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้กรรมการ
9. นายอารี เล็มโดยโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
10. นายจรัสพงศ์ คงช่วยโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
11. นายมนัส พิณสุวรรณโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20กรรมการ
12. นายดนัย ดาเระหมีนโรงเรียนบ้านทุ่งบุหลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายกมล สาขะมุติโรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นายดวง บางพงศ์โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้รองประธานกรรมการ
3. นายวรพล ด้วงเอียดโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี ชนะสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
5. นายชรินทร์ โกฎแสงโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120กรรมการ
6. นายดนัย ดาเระหมีนโรงเรียนบ้านทุ่งบุหลังกรรมการ
7. นายอุเซ็ง อิสแมโรงเรียนบ้านวังสายทองกรรมการ
8. นายธีรยุทธ อับดุลลาห์โรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
9. นายบัณฑิต จินดาโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการ
10. นายอิซา อัสนีย์โรงเรียนบ้านท่าแพกรรมการ
11. นายชาตรี ศรีหาโรงเรียนบ้านวังปริงกรรมการ
12. นายอารี เล็มโดยโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
13. นายมนัส พิณสุวรรณโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20กรรมการ
14. นายจรัสพงศ์ คงช่วยโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
15. นายศุภชัย หนูแก่นเพชรโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวรพล ด้วงเอียดโรงเรียนบ้านตันหยงโปประธานกรรมการ
2. นายดนัย ดาเระหมีนโรงเรียนบ้านทุ่งบุหลังรองประธานกรรมการ
3. นายชรินทร์ โกฎแสงโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120กรรมการ
4. นายศุภชัย หนูแก่นเพชรโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการ
5. นายบัณฑิต จินดาโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการ
6. นายอิซา อัสนีย์โรงเรียนบ้านท่าแพกรรมการ
7. นายกมล สาขะมุติโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
8. นายอารี เล็มโดยโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
9. นายดวง บางพงศ์โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้กรรมการ
10. นายมนัส พิณสุวรรณโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120กรรมการ
11. นายนายจรัสพงศ์ คงช่วยโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
12. นางสาวเพ็ญศรี ชนะสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอำไพ สุขจันทร์โรงเรียนบ้านควนประธานกรรมการ
2. นางอารี สุรนันทะวงศ์โรงเรียนบ้านตันหยงโปรองประธานกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ณะนวลโรงเรียนบ้านท่าแลหลากรรมการ
4. นางปริญชญา เหมสนิทโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
5. นายประชา มัจฉาโรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางปริญชญา เหมสนิทโรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ ณะนวลโรงเรียนบ้านท่าแลหลารองประธานกรรมการ
3. นางอำไพ สุขจันทร์โรงเรียนบ้านควนกรรมการ
4. นางอารี สุรนันทะวงศ์โรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
5. นายประชา มัจฉาโรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอับดุลเล๊าะ ใบหมาดปันจอโรงเรียนเกาะสาหร่ายชัยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ใสบริสุทธิ์โรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. นางสาวกูฮัฟเศาะฮ์ กูยาหยาโรงเรียนบ้านบันนังปุเลากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายซูอีด อัสนีย์โรงเรียนบ้านเกตรีกรรมการ
2. นายอับดุลเลาะฮ์ พันหวังโรงเรียนบ้านกุบังปะโหลดกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา เอี่ยมสกุลโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายซัครียา หมาดบากาโรงเรียนบ้านควนเกประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา มาลินีโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้กรรมการ
3. นางสาวมยุรีย์ บิลเหล็บโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหินกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชิตตนนธว์ รักสุวชนโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าวกรรมการ
2. นางสาวอรสา เกตุมณีโรงเรียนบ้านผังปาล์ม ๓กรรมการ
3. นางสาวยาวาเรียะ หลงหันโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายซัครียา หมาดบากาโรงเรียนบ้านควนเกประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา มาลินีโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้กรรมการ
3. นางสาวมยุรีย์ บิลเหล็บโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหินกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชิตตนนธว์ รักสุวชนโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวอรสา เกตุมณีโรงเรียนผังปาล์ ๓กรรมการ
3. นางสาวยาวาเรียะ หลงหันโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายธานินทร์ สุขสง่าโรงเรียนบ้านควนกรรมการ
2. นางสาวนูรียา ลีลานนท์โรงเรียนบ้านคลองสองปากกรรมการ
3. นางสาวฟารีฮัน ยะระโรงเรียนบ้านท่าแลหลากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ สุขสง่าโรงเรียนบ้านควนกรรมการ
2. นางสาวนูรียา ลีลานนท์โรงเรียนบ้านคลองสองปากกรรมการ
3. นางสาวฟารีฮัน ยะระโรงเรียนบ้านท่าแลหลากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอับดุลเล๊าะ ใบหมาดปันจอโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ใสบริสุทธิ์โรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. นางสาวกูฮัฟเศาะฮ์ กูยาหยาโรงเรียนบ้านบันนังปุเลากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอับดุลเล๊าะ ใบหมาดปันจอโรงเรียนเกาะสาหร่ายชัยพัฒนากรรมการ
2. นายธีรพล ใสบริสุทธิ์โรงเรียนคลองขุดกรรมการ
3. นางสาวกูฮัฟเศาะฮ์ กูยาหยาโรงเรียนบ้านบันนังปุเลากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายซัครียา หมาดบากาโรงเรียนบ้านควนเกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา สังข์ทองโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มกรรมการ
3. นางมนิตย์ แช่มช้อยโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายนภดล ยิ่งยงสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
2. นายอับดลรอหมาน ปะดูกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
3. นายวิจิตต์ ช่วยพิชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายนภดล ยิ่งยงสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
2. นายอับดลรอหมาน ปะดูกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
3. นายวิจิตต์ ช่วยพิชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสวาท บุญรัตน์โรงเรียนบ้านโคกประดู่กรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ เพียรเจริญโรงเรียนอนุบาลมะนัง กรรมการ
3. นางสำอาง แก้วจินดาโรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางปรียาภรณ์ รื่นรมย์โรงเรียนบ้านควนกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สายสุนีย์โรงเรียนบ้านสาครเหนือ กรรมการ
3. นายธวัช อินทร์ชูโรงเรียนวรรธนะสาร กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสวน สิทธิพงษ์โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรกรรมการ
2. นายมีชัย เชื้อช่วยชูโรงเรียนผังปาล์ม 7กรรมการ
3. นายอานิกูล เก้าเอี้ยนโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสวน สิทธิพงษ์โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรกรรมการ
2. นายมีชัย เชื้อช่วยชูโรงเรียนผังปาล์ม 7กรรมการ
3. นายอานิกูล เก้าเอี้ยนโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ ภานุวัฒน์ภิญโญโรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการ
2. นางจำเริญ จันทร์จักษุโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. นางอภิญญา หาโส๊ะโรงเรียนบ้านหาดทรายยาวกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ภานุวัฒน์ภิญโญโรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการ
2. นางจำเริญ จันทร์จักษุโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. นางอภิญญา หาโส๊ะโรงเรียนบ้านหาดทรายยาวกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพูลทรัพย์ คชฤทธิ์โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลงกรรมการ
2. นางอุฬาลิน สุวรรณวงศ์โรงเรียนบ้านควนกรรมการ
3. นายอาทิกร เก้าเอี้ยนโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายมูหะหมัดรมหลี ละกานันโรงเรียนบ้านปาเต๊ะกรรมการ
2. นายสมชาย สุขจันทร์โรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
3. นายอุสมาน แคยิหวาโรงเรียนบ้านวังพระเคียน กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพูลทรัพย์ คชฤทธิ์โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลงกรรมการ
2. นางอุฬาลิน สุวรรณวงศ์โรงเรียนบ้านควนกรรมการ
3. นายอาทิกร เก้าเอี้ยนโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ ปัจฉิมศิริโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
2. นายดนอาหมีด สันมาแอโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน กรรมการ
3. นายสนิท นันทรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่ 49กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางศิวพร โขวัฒนกุลโรงเรียนบ้านปิใหญ่กรรมการ
2. นางอารบี ปังหลีเส็นโรงเรียนบ้านควนสตอ กรรมการ
3. นางยูวาหรี รังสรรค์โรงเรียนบ้านปากละงูกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางศิวพร โขวัฒนกุลโรงเรียนบ้านปิใหญ่กรรมการ
2. นางอารบี ปังหลีเส็นโรงเรียนบ้านควนสตอ กรรมการ
3. นางยูวาหรี รังสรรค์โรงเรียนบ้านปากละงูกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุจิรา สุวรรณกิจโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ กรรมการ
2. นางบีบีสัยมา โต๊ะยิโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นางสุนีย์ จุณศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านขอนคลาน กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางเสาวนิตย์ วิเศษสินธุ์โรงเรียนบ้านฉลุง กรรมการ
2. นางซาเราะห์ วัฒนะโรงเรียนบ้านกาลันยีตัน กรรมการ
3. นางอลิษา ศรีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหาดทรายยาวกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเสาวนิตย์ วิเศษสินธุ์โรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
2. นางซาเราะห์ วัฒนะโรงเรียนบ้านกาลันยีตัน กรรมการ
3. นางอลิษา ศรีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหาดทรายยาวกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางโสมณี อับดุลลาห์โรงเรียนบ้านบ่อหิน กรรมการ
2. นางสาวพิธพร นิโกบโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 กรรมการ
3. นางสาวสายใจ ขุนล่ำ โรงเรียนบ้านน้ำร้อน กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุธีพร บินหมัดโรงเรียนบ้านลาหงากรรมการ
2. นายอาดุล สานิงสพป.สตูลกรรมการ
3. นางอารบี ปังหลีเส็นโรงเรียนบ้้านควนสตอกรรมการ
4. นางสาวญาตาวี นุ้ยโส๊ะโรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวพิมพ์สุดา อนันต์โรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการ
2. นางอัมพร คุณอักษรโรงเรียนบ้านโตนปาหนันกรรมการ
3. นางรสนี ผ่องฉวีโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ไสยฉิมโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
2. นางสาวตรีดาว รองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปิใหญ่กรรมการ
3. นางสาวอังสนา หลงกาสาโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวตรีดาว รองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปิใหญ่กรรมการ
2. นางศิริพร ไสยฉิมโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นางสาวอังสนา หลงกาสาโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนฤมล จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49"กรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ กาฬศรีโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหินกรรมการ
3. นางดวงพร มุสิกะศิริโรงเรียนบ้านป่าฝางกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุณี สุมาลีโรงเรียนบ้านทางงอกรรมการ
2. นางปิยะนารถ เส้งตุกโรงเรียนบ้านปันจอร์กรรมการ
3. นายปิยะตา วาดีโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุณี สุมาลีโรงเรียนบ้านทางงอกรรมการ
2. นางปิยะนารถ เส้งตุกโรงเรียนบ้านปันจอร์กรรมการ
3. นางสาวปิยะตา วาดีโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุณี สุมาลีโรงเรียนบ้านทางงอกรรมการ
2. นางปิยะนารถ เส้งตุกโรงเรียนบ้านปันจอร์กรรมการ
3. นางสาวปิยะตา วาดีโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปิยะนารถ เส้งตุกโรงเรียนบ้านปันจอร์กรรมการ
2. นางสุณี สุมาลีโรงเรียนบ้านทางงอกรรมการ
3. นางสาวปิยะตา วาดีโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฝะริดา ลัสมานโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49กรรมการ
2. นางสาเร๊าะ หลังเกตุโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางวณีวรรณ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุณี สุมาลีโรงเรียนบ้านทางงอกรรมการ
2. นางปิยะนารถ เส้งตุกโรงเรียนบ้านปันจอร์กรรมการ
3. นางสาวปิยะตา วาดีโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุณี สุมาลีโรงเรียนบ้านทางงอกรรมการ
2. นางปิยะนารถ เส้งตุกโรงเรียนบ้านปันจอร์กรรมการ
3. นางสาวปิยะตา วาดีโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุรินญา หลงหาโรงเรียนบ้านลาหงากรรมการ
2. นางสาวโสรดา เกษมโรงเรียนบ้านควนกรรมการ
3. นางสาวจริยา นุ้ยโส๊ะโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุรินญา หลงหาโรงเรียนบ้านลาหงากรรมการ
2. นางสาวโสรดา เกษมโรงเรียนบ้านควนกรรมการ
3. นางสาวจริยา นุ้ยโส๊ะโรงเรียนบ้านปากละงูกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรินญา หลงหาโรงเรียนบ้านลาหงากรรมการ
2. นางสาวโสรดา เกษมโรงเรียนบ้านควนกรรมการ
3. นางสาวจริยา นุ้ยโส๊ะโรงเรียนบ้านปากละงูกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรินญา หลงหาโรงเรียนบ้านลาหงากรรมการ
2. นางสาวโสรดา เกษมโรงเรียนบ้านควนกรรมการ
3. นางสาวจริยา นุ้ยโส๊ะโรงเรียนบ้านปากละงูกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอาทิตยา เล็งเจ๊ะโรงเรียนบ้านท่าชะมวงกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี พิพัฒน์วรสกุลโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการ
3. นางสาวกัญญา ปากบาราโรงเรียนปากบารากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโสมมณี อับดุลลาห์โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหินกรรมการ
2. นางสกุณา นองมณีโรงเรียนบ้านหนองหอบโข่งกรรมการ
3. นางสาวฮาซีส๊ะ เหร็มเหมาะโรงเรียนบ้านควนสตอกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาอูน๊ะ นนทรีย์โรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการ
2. นางสาวนาสิเหร๊าะ โต๊มูซอโรงเรียนบ้านท่าแพกรรมการ
3. นายสันติ สุคะมุกมังโรงเรียนบ้านควนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาอูน๊ะ นนทรีย์โรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการ
2. นางสาวฮาซีส๊ะ เหร็มเหมาะโรงเรียนบ้านควนสตอกรรมการ
3. นายสันติ สุคะมุกมังโรงเรียนบ้านควนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางไมสูรี ดวงตาโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือกรรมการ
2. นางเจ๊ะปารีด๊ะ รอเกตุโรงเรียนบ้านสวนเทศกรรมการ
3. นางสาริสา รังสรรค์็โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางไมสูรี ดวงตาโรงเรียนบ้านรแป-ระเหนือกรรมการ
2. นางเจ๊ะปารีด๊ะ รอเกตุโรงเรียนบ้านสวนเทศกรรมการ
3. นางมาริสา รังสรรค์โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุฑิษา กำเนิดผลโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้กรรมการ
2. นายพงศกร แคหยิหวาโรงเรียนบ้านท่าแลหลากรรมการ
3. นางสุวณี ไชยศักดื์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
2. นายพงศกร แคหยิหวาโรงเรียนบ้านท่าแลหลากรรมการ
3. นางสาวสุฑิษา กำเนิดผลโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสัมภาษณ์ ปลอดขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
2. นายพงศกร แคหยิหวาโรงเรียนบ้านท่าแลหลากรรมการ
3. นางสาวสุฑิษา กำเนิดผลโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางการาสม ปาละวันโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการ
2. นางชลิดา อยู่ดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)กรรมการ
3. นางสาววิจิตรา อย่างดีโรงเรียนบ้านวังตงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางการาสม ปาละวันโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการ
2. นางชลิดา อยู่ดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)กรรมการ
3. นางสาววิจิตรา อย่างดีโรงเรียนบ้านวังตงกรรมการ

นายสะอ้าน ไพจิตจินดา, ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล, โทร 0815407045, e-mail : tanui2011@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]