รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พานุรัตน์
2. เด็กชายอนุวินท์  ศรีจงกล
 
1. นางสาวกนิษฐา  เลิศไกร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กชายภัทรพงศ์  เดชสุข
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  มาศรี
 
1. นายเหนือหล้า  อินทรเจียว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 1. เด็กชายชานันท์  ยอดแก้ว
2. เด็กชายวิริทธิ์พล  มั่งทอง
 
1. นายสัญทัต  เวศวิทย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายสถิต  หะนาท
2. เด็กชายเอกรัตน์  นุ้ยลำพูน
 
1. นางสาวนรารัตน์  ประครองญาติ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. นายพงศธร  หนูส้มแก้ว
2. นายสิทธิพร  จะกอ
 
1. นางสาวยุวดี  ไหมสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เงินเหลี่ยม
2. เด็กหญิงธีร์วรา  พราหมศรีชาย
3. เด็กหญิงปุณธ์นลิน  เพชรประพันธ์
4. เด็กหญิงวิไลนุช  ช่วยเพ็ง
5. เด็กหญิงสุนันทา  อนุจันทร์
 
1. นางสาวลภัสรดา  ยิ้มวรรณ
2. นางสาวพรประภา  รักชาติ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  รัติโชติ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพ็งรัตนา
3. เด็กชายนคเรศ  ศรนรินทร์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชูใหม่
5. เด็กชายอรรถพล  ชุมประเสริฐ
 
1. นางสาวผกากรอง  แก้วสุวรรณ
2. นายสัจจะ  แสงกระจ่าง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ประจักษ์
2. เด็กหญิงปาณิฉัตร  ลิกขไชย
 
1. นางนวลศรี  อนุจร
2. นางทิพมณี  สุมน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กชายชนกนันท์  สกุลโพน
2. เด็กชายธนกฤต  ตั้งเจียมศรี
 
1. นางพะงา  นาคน้อย
2. นางจันทนา  สารเทพ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชาญบำรุง
2. เด็กชายอดิศร  ศรีนะพรม
 
1. นางอนุษา  ศิลปวิศาล
2. นายวรกฤษณ์  พงษ์พะกิจ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรายพรรณ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วาสินธ์ุ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  วงค์นาศรี
 
1. นางกฤติยา  หนูชุม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. นางสาวสโรชา  แก้วกัญญาติ
 
1. นายถิรเดช  หล่อพันธื
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสูง 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  ไกรสิทธิ์
 
1. นายสงวนชัย  ตันจะโข
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสูง 1. เด็กชายดิษฐพน  เดชอรุณ
 
1. นายสงวนชัย  ตันจะโข
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงสุภัสสร  รักษากิจ
 
1. นายศักดิ์ระวี  ไชยขันธุ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1. เด็กชายนิติธร  ลายสิงห์
 
1. นายทนงศักดิ์  บุญคล่อง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. นางสาวพัชราภา  หนูศรีแก้ว
 
1. นายถิรเดช  หล่อพันธ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางดี 1. เด็กหญิงธารชนก  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จรจรัส
 
1. นางภัทราวดี  กาญจนชัย
2. นางสาวอาทิพร  ลิ้มเกียรติกุล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยา 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  จงจิตร
2. เด็กหญิงชญานี  แข็งมาก
 
1. นายชิงชัย  เกตุเพ็ชร
2. นายธงชัย  เกตุเพ็ชร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายธีรเดช  จันทร์เพชร
2. เด็กหญิงปริบุษยา  กานุรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์  เสริมวิฑูรย์
2. นางกุหลาบ  รุจิเรขกุลวัฒน์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กชายโชคชัย  แก้วกูล
 
1. นายอรุณ  หนูดำ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงฏิกมน  ธรรมรัตน์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอนแนไพร
3. เด็กหญิงสุพิชชา  แดงงาม
 
1. นางกฤติยา  หนูชุม
2. นางสาวอรัญญา  ชูกรณ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพรุพี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เกลี้ยงสุวรรณ
2. เด็กหญิงมุฑิฏา  เกิดขาว
3. เด็กหญิงวนัชพร  ปิ่นหมวด
 
1. นายธนพงศ์  ชุมศรี
2. ส.ต.ต.ทวีศักดิ์  ละอองสม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ทวี 1. นายชานนท์  แซ่เอี่ยว
2. นายนครินทร์  นาคกุล
3. นายเจษฎา  สุทธิบุตร
 
1. นายไพฑูรย์  สัญญากิจ
2. นายสุวิทย์  ชัยเพชร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กชายกวีวัชร  แซ่เตื้อง
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายสรวิศ  รัตนพันธ์
 
1. นายอัมเรศฤทธิ์  อัคคี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงชลธร  ศิริวรรณพร
 
1. นางสาวศศิธร  ศิรินาโพธิ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงพัชราพร  ปรีชา
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เสสน
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กชายโรจนะ  แซ่เตื้อง
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กชายกวีวัชร  แซ่เตื้อง
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงศุภกานต์  บุญเรือง
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ด่าน
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงพิยดา  บำรุงศรี
 
1. นายวรกฤษณ์  พงษ์พะกิจ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงรุ่งสิริ  ทองตำลึง
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เมฆาสูตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อเพชร  สุขอนันต์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงอทิตติยากรณ์  อ่อนเพ็ชรคง
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงอรอุมา  ทิศรอด
 
1. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เส็นหละ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมรักษา
 
1. นายวรกฤษณ์  พงษ์พะกิจ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กชายพลรัตน์  นาคเสน
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายวิษณุ  ถาวรวงษ์
 
1. นายวรกฤษณ์  พงษ์พะกิจ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญมี
 
1. นางสาวศศิธร  ศิรินาโพธิ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูนวน
 
1. นายอัมเรศฤทธิ์  อัคคี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายกัญญาณัฐ  ชูนวน
2. เด็กชายจารุวรรณ  ลือสวัสดิ์
3. เด็กชายธราเทพ  หอมรูป
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมรักษา
5. เด็กชายบารมี  จำนงจิต
6. เด็กหญิงพิยดา  บำรุงศรี
7. เด็กชายวิษณุ  ถาวรวงษ์
8. เด็กชายสรวิศ  รัตนพันธ์
9. เด็กชายเมธาวี  สังข์ศรี
 
1. นายอัมเรศฤทธิ์  อัคคี
2. นายวรกฤษณ์  พงษ์พะกิจ
3. นางสาวขวัญหทัย   แสงมณี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กชายพลรัตน์  นาคเสน
2. เด็กหญิงภัชรียา  แซ่เดี่ยว
3. เด็กหญิงรุ่งสิริ  ทองตำลึง
4. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ด่าน
5. เด็กชายอชิระ  เพชรสง
6. เด็กหญิงอทิตติยากรณ์  อ่อนเพ็ชรคง
7. เด็กหญิงอภิสรา  เจริญวิริยะภาพ
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชัยคลิ้ง
9. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญมี
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
2. นางสาวศศิธร  ศิรินาโพธิ์
3. นางสาวสุพรรณี  ฮั่นสกุล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกรองทอง  ตะปาน
2. เด็กหญิงกวินธิดา  เผือกสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชลธร  ศิริวรรณพร
4. เด็กหญิงปัณฑิกา จันทร์นฤเบศ  บุญศรีนุ้ย
5. เด็กชายพลรัตน์  นาคเสน
6. เด็กหญิงภัชรียา  แซ่เดี่ยว
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ฉอำ
8. เด็กหญิงรุ่งสิริ  ทองตำลึง
9. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ด่าน
10. เด็กหญิงศุภกมล  ถิ่นมะเดื่อ
11. เด็กชายอชิระ  เพชรสง
12. เด็กหญิงอทิตติยากรณ์  อ่อนเพ็ชรคง
13. เด็กหญิงอภิสรา  เจริญวิริยะภาพ
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชัยคลิ้ง
15. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญมี
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
2. นางสาวศศิธร  ศิรินาโพธิ์
3. นางสาวสุพรรณี  ฮั่นสกุล
4. นางสาวนิภาพร  ส่งพล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงกัลยากร  จอมเกาะ
2. เด็กหญิงกุลสตรี  ทิพย์เกิด
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทวีรัตน์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองขนาบ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมหมาย
6. เด็กชายธนกฤต  สุขเกษม
7. เด็กหญิงนฤมล  รองแก้ว
8. เด็กหญิงนฤศรา  กิมเสาว์
9. เด็กหญิงปวีณา  ธรรมบูลย์
10. เด็กชายปัณณทัต  พราหมณี
11. เด็กชายพงษ์พัทร  เทพี
12. เด็กหญิงวชิราพรรณ  เรืองฤทธิ์
13. เด็กหญิงอรอุมา  ทิศรอด
14. เด็กชายอวศาสตร์  พังยาง
15. เด็กหญิงไอรยเรศ  แก่นจันทร์
 
1. นายวุฒิไกร  เลื่อนแป้น
2. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
3. นางสาวยุรวรรณ  ชินวงศ์
4. นางสาวเบญญาภา  คงประสม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวียงสระ 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  แก้วแสง
2. เด็กชายพีรวุฒิ  จุลละโพธิ์
3. เด็กชายภูวิช  แก้วสวัสดิ์
4. เด็กชายวโรภาส  แก้วเจริญ
5. เด็กหญิงศรีวิภา  รักษ์บำรุง
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  พุฒทอง
7. เด็กหญิงศุภดา  สุขเกษม
8. เด็กหญิงสุธิสา  ศรีศักดา
9. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีปลอด
10. เด็กหญิงอาลีนา  สุริยาพิทักษ์
11. เด็กหญิงเกศกนก  หนองลุง
12. เด็กหญิงเบญญาภา  ตินานพ
 
1. นายอาคม  ช่วยบำรุง
2. นางสาววรรณพร  อัครปฐมกุล
3. นางอาเณ   เชาวเหม
4. นางสาวฐิติมา  ส้มเกลี้ยง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเหลือ
2. นายจักรกฤษ  ปรางค์ทอง
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  ทองอยู่
4. เด็กหญิงพัชราพร  ปรีชา
5. เด็กชายศิรส  พุทธพืช
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อยู่ขาว
7. นายศิริโชค  โนระดี
8. เด็กหญิงศุภกานต์  บุญเรือง
9. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญเหลือ
10. นางสาวเจนจิรา  คงประจันทร์
11. เด็กชายเชาว์วัช  ทิพย์สุวรรณ
12. เด็กชายโรจนะ  แซ่เตื้อง
 
1. นายเอกราช  หนูปลื้ม
2. นางอัญชลี  เชื้อพลพิชัย
3. นางสาวปริศนา  รักสถาน
4. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วกาญจน์
2. เด็กหญิงกฤษณา  คงคาไหว
3. เด็กชายกฤษนัย  ชูศรี
4. เด็กหญิงกัญญ์วรา  พรหมากร
5. เด็กหญิงธนพร  บุญวงศ์
6. เด็กหญิงธนาทิพย์  บุญวงศ์
7. เด็กหญิงธิดา  เพชรบุรี
8. เด็กหญิงธีรนาฎ  ตีสิงห์
9. เด็กชายธีรภัทร  ปานุวงศ์
10. เด็กหญิงนัชชานันท์  จีนเมือง
11. เด็กหญิงนิธินารถ  ราชรักษ์
12. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุภาพร
13. เด็กชายปุณณัตถ์  จิตคำนึง
14. เด็กชายพลศรุต  เพชรเรือนทอง
15. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ชาวบ้านกร่าง
16. เด็กชายศราวุฒิ  สัมพันธ์
17. เด็กหญิงศิริกานต์  ชาลี
18. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ผอมคง
19. เด็กชายอธิวัตร์  ยอดเพ็ชร์
20. เด็กหญิงอมลรดา  รัตนา
 
1. นายศักดิ์ศรี   รักษ์ธรรม
2. นายสุรเชษฐ  วัชรจิตตานนท์
3. นางสุภัคสิริ  ตันติกานต์กุล
4. นางสุจิตรา  เกตุแก้ว
5. นางปาจรีย์  แก้วทองเมือง
6. นายยุทธพงษ์  ศิริรัตน์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนใหม่ 1. เด็กชายกิตติคุณ  คงสัน
2. เด็กชายกิตติพงษ์  สำราญจิตร
3. เด็กชายจักรินทร์   ลาดทุ่ง
4. เด็กชายชูเกียรติ  แซ่ย่อง
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ้งสามสี
6. เด็กชายทวีศักดิ์  ภักดี
7. เด็กชายธวัชชัย  คงสันต์
8. เด็กหญิงนรารัตน์  พรหมขวัญ
9. เด็กหญิงประพิมพร  วงโพธิสาร
10. เด็กชายภานุพงษ์  ฐาการ
11. เด็กหญิงมุธิตา  พงสุวรรณ
12. เด็กหญิงยุวนารถ  ภมรพันธ์
13. เด็กหญิงวนิดา  ผุยรอด
14. เด็กหญิงวรรณภา  ส้องศรื
15. เด็กหญิงวาสนา  ทองนา
16. เด็กชายวโรดม  พรหมจิตต์
17. เด็กชายศรัณย์  เผือกเกิด
18. เด็กชายศุภชัย  แสงทอง
19. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ลิ่ม
20. เด็กชายอภิวัฒน์  โกละกะ
21. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทร์เหมือน
 
1. นายประยุทธ   อิสระบูรณะฤทธิ์
2. นายสวัสดิ์  รักนาควน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงอ่อน
2. เด็กหญิงกมลชนก  ขุนสิทธิ์
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  พุดแก้ว
4. เด็กหญิงจิรัชญา  พุ่มนุ่ม
5. เด็กหญิงชฎาทิพย์  สีนวลแก้ว
6. เด็กหญิงชไมพร  ขวดแก้ว
7. เด็กหญิงฐิตินันท์  รักบำรุง
8. เด็กชายณภัทร  หนูคง
9. เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีบุรินทร์
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนเสถียร
11. เด็กหญิงทัศนีย์  สโมสร
12. เด็กหญิงนวลอนงค์  ผลไชยวัฒน์
13. เด็กชายนัฐวุฒิ  วงษ์เสน
14. เด็กหญิงนันทิยา  อินทร์ดำ
15. เด็กหญิงนารีรัตน์  แสงศรี
16. เด็กหญิงประภาวดี  ดำเรือง
17. เด็กหญิงพรพิมล  อินทะมู
18. เด็กหญิงภัททิยา  เอียดด้วง
19. เด็กชายภูสัน  เกตุเกลี้ยง
20. เด็กชายยุทธพงค์  พริกบุญจันทร์
21. เด็กหญิงรินทร์ภา  เรืองพุทธ
22. เด็กหญิงวลิตา  เพชรคง
23. เด็กชายศักดิ์ชัย  ช่วยเกลี้ยง
24. เด็กชายศักรินทร์  สุริยาพิทักษ์
25. เด็กหญิงศิริกันยา  ชูแก้ว
26. เด็กหญิงศุภสิริ  จิตต์มาก
27. เด็กชายศุภโชค  ณ ฤทธิ์
28. เด็กหญิงสุธาศินีย์  คุ่ยยกสุ่ย
29. เด็กหญิงหัตติยา  สุขด้วง
30. เด็กชายอธิวัตติ์  ไชยฤกษ์
31. เด็กหญิงอัญชนิดา  ชูแก้ว
32. เด็กหญิงอัญชลี  วงษ์นคร
 
1. นายภานุเดช  สีหาวงศ์
2. นางลำพอง  สุขช่วย
3. นางสาวพิมพรรณ์  ศฤงคาร
4. นางสาวธิดารัตน์  ขาวผิว
5. นางสาวปวัณรัตน์  ชัยกูล
6. นางสาวศุภวรรณ  จันทร์แก้ว
7. นางสาวณัฐฐา  รั้งแท้
8. นายพิเชฐ  สุขช่วย
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายพงศธร  สอนจันทร์ศรี
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  โกละกะ
3. เด็กชายรัตนพงษ์  พรหมบุตร
4. เด็กหญิงศิราวรรณ  จุลพันธ์
5. เด็กชายศิริศักดิ์  สุขยิ่ง
6. เด็กชายสราวุธ  พรหมเดช
 
1. นายอรุณ  ปักพงชา
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์  เสริมวิฑูรย์
3. นายวิทวัส  นิดสูงเนิน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กชายวรรธกร  เขียวอ่อน
 
1. นางสาคร  เหรียญทอง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มัฎฐาพันธ์
 
1. นายสุจิตต์  เหรียญทอง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายภาณุเดช  รุ่งแสงตะวัน
 
1. นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารอารี 1. เด็กหญิงธัญชนก  จิ๋วประดิษฐกุล
 
1. นางสุภาพร  ไกรแก้ว
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายกิตติภัทร  ยืนรัมย์
 
1. นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ศรพิชัย
 
1. นางวรรณพร  บุญปก
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. นางสาวณัฐวรา  สุดใจ
 
1. นายพณัฎฐ์  สกุลณา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  พลการ
 
1. นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  โกละกะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์  เสริมวิฑูรย์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. นางสาวณัฐวรา  สุดใจ
 
1. นายพณัฎฐ์  สกุลณา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. นายกัมปนาท  เรืองพุ่ม
 
1. นายพณัฎฐ์  สกุลณา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1. เด็กชายพรภวิษย์  บางจาก
 
1. นางวรรณพร  บุญปก
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กหญิงศิริมา  พวงยอด
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วาสินธุ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. นางสาววราภรณ์  เกตุประทุม
 
1. นายบุญฤทธิ์  เพชรนุ่ม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นุ้ยเจริญ
2. เด็กชายกฤษพงษ์  ช่วยรอด
3. เด็กชายขจรศักดิ์  แซ่ด่าน
4. เด็กชายคัมภีร์ภัทร  จันทร์เพชร
5. เด็กหญิงชนมน  ชัยสวัสดิ์
6. เด็กหญิงญาณนันท์  หาชัย
7. เด็กชายฑิฆัมพร  นวลพุ่ม
8. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จันทร์เพชร
9. เด็กชายธีรภัทร์  อ้อปิมปา
10. เด็กชายนพดล  จิตตรารมย์
11. เด็กชายนิติภูมิ  นุ่มนวล
12. เด็กหญิงบุญฑิตา  มั่นยืน
13. เด็กหญิงบุษยา  ศักดิ์ชาตรี
14. เด็กหญิงปริบุษยา  กานุรักษ์
15. เด็กหญิงฝนทิพย์  กาญจนพันธ์
16. เด็กชายภูริวัฒน์  นวลสุทธิ์
17. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทรา
18. เด็กหญิงมัลลิกา  นักบริตน
19. เด็กชายรัตนพงษ์  พรหมบุตร
20. เด็กชายวัชรพงษ์  ผุดผาด
21. เด็กชายวัฒชรินทร์  ห่อเพชร
22. เด็กหญิงศรินทร์  เหมือนช่วย
23. เด็กชายศักรินทร์  มากไหม
24. เด็กหญิงศิราวรรณ  จุลพันธ์
25. เด็กชายศุภสาธน์  ธรฤทธิ์
26. เด็กชายสรศักดิ์  ชิตะนันต์
27. เด็กชายสราวุธ  พรหมเดช
28. เด็กหญิงสายป่าน  ธรรมโชติ
29. เด็กหญิงสิริพัชร์  นามเมือง
30. เด็กหญิงสุชัญญา  นาวาเดช
31. เด็กหญิงสุภัสสรา  นาวาเดช
32. เด็กชายสุรศักดิ์  สีแดง
33. เด็กหญิงอทิตยา  กิ่งแก้ว
34. เด็กหญิงอภิสรา  ฤทธิธรรม
35. เด็กหญิงอศิรา  เรืองเศษ
36. เด็กชายอำนาจศักดิ์  เนาวนัด
37. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชูจันทร์
38. เด็กหญิงเปมิกา  บุญส่ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์  เสริมวิฑูรย์
2. นายอรุณ  ปักพงชา
3. นายวิทวัส  นิดสูงเนิน
4. นางสาวอ้อมฤทัย  สีวันนู
5. นางสาวเสาวณีย์  ครุฑธามาศ
6. นายโอภาส  อนุจร
7. นางสาววิสุดา  ส่งศรี
8. นางสาวจุฑามาศ  เทพรักษ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ศรพิชัย
 
1. นางวรรณพร  บุญปก
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1. เด็กหญิงพัชรวรินทร์  บุญนำ
 
1. นางสาวนิภาพร  ไพมณี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงกฤษณา  ไม้แก้ว
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็งสกุล
4. เด็กชายกัมพล  โกดี
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองคำ
6. เด็กหญิงชลธิชา  หนูบูรณ์
7. เด็กชายณัฐพล  เพชรกระจาย
8. เด็กชายณัฐภัทร  ขุนบุญจันทร์
9. เด็กหญิงณัฐวุฒิ  ศรีระวิ
10. เด็กชายธนวัฒน์  หัสตุด
11. เด็กหญิงธาวิณี  คงสา
12. เด็กชายธีรภัทร  หวานเมฆ
13. เด็กหญิงนัทฤทัย  บุญนำ
14. เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีนวล
15. เด็กหญิงนิชนันท์  โภชนาทาน
16. เด็กหญิงนิติภรณ์  ไทรทอง
17. เด็กชายนิติวัฒน์  พัดพิน
18. เด็กหญิงนิรชา  คงทรัพย์
19. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จรัส
20. เด็กชายบารมี  กิมเต็ก
21. เด็กหญิงประภากร  ชัยปัญหา
22. เด็กหญิงปาริชาติ  พรหมฤทธิ์
23. เด็กชายปิติภัทร  ศรีโชติ
24. เด็กหญิงภควดี  สวยพันธ์
25. เด็กหญิงภัทรนันท์  เลื่อนแป้น
26. เด็กชายวัชรพล  แก่นจันทร์
27. เด็กชายวายุบุตร  สุระกา
28. เด็กชายสิริ  พัฒนกูล
29. เด็กหญิงสุนิสา  สุวรรณสังข์
30. เด็กชายสุรพัศ  จันทร์ขาว
31. เด็กชายสุริยะ  หวานสนิท
32. เด็กชายอนุชา  แก้วเจริญ
33. เด็กชายอนุวัช  ชัยสวัสดิ์
34. เด็กหญิงอังคณา  พังยาง
35. เด็กชายเกตุภูมิ  คงอินทร์
36. เด็กชายเทวัญ  คล้ายดวง
37. เด็กหญิงเบญจมาศ  พรหมขำ
38. เด็กหญิงเบญญทิพย์  มาศเมฆ
39. เด็กหญิงเปรมกมล  สุขเยาว์
40. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ลีวังศรี
 
1. นายสิทธิกร  เพ็ชรรัตน์
2. นายสังวร  ไชยศร
3. นายอรรณพ  อุดมพิทยาคม
4. นายกิตติวุฒ  อิสลาม
5. นายราษฎร์ธานี  กิมเสาร์
6. นายสุรินทร์  เมืองช่วย
7. นายจิรัฐิติภาส  อนันตศรี
8. นายสุธรรม  หลินมา
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 1. เด็กชายชินวัตน์  มาดี
2. เด็กชายณัฐกรณ์  ไกรสิทธิ์
3. เด็กชายทนงศักดิ์  อินทะนงค์
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บริเพชร
5. เด็กหญิงวารี  ภารา
6. เด็กชายอนุวัฒน์  ทองนูกุล
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  จรัสกุล
8. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองนุกูล
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  นาคนวล
10. เด็กชายไพรัช  ศรีสงคราม
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองคำ
2. นางสาวรมยกรณ์  เฉลิมศรีเมือง
3. นายทะนงศักดิ์  ถุงทอง
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กชายกฤษฎา  ขุนสิทธิ์
2. เด็กหญิงปรารถนา  พัฒน์คง
3. เด็กหญิงปัฐทิชา  อภิศักดิ์มนตรี
4. เด็กหญิงพรรณวิสา  ส้วนเส้ง
5. เด็กชายสิทธิชัย  น้ำรอบ
6. เด็กหญิงสุริยภรณ์  อ่อนน้อม
7. เด็กชายอนุชา  จิตแจ้ง
8. เด็กชายอัครพล  มีช่วย
9. เด็กหญิงอุษณีย์  จิตสวาท
10. เด็กชายโสภณ  คะเณ
 
1. นางชูใจ  บัวคลี่
2. นางสุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ
3. นางสาวอัจจิมา  ศรีเทพ
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  รัศมี
2. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญถนอม
3. เด็กหญิงชาลิสา  กุลน้อย
4. เด็กหญิงนิตย์รดี  จงจิตร
5. เด็กหญิงยุภาวดี  ธิบาย
6. เด็กหญิงสิริวิมล  ทิพย์น้อย
7. เด็กหญิงสุภัสสร  แดงมูสิก
 
1. นางสาวมลทิรา  รัตนบุรี
2. นางสาวสนธยา  แซ่ลิ้ม
3. นางอุษา  สมภักดี
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 1. เด็กหญิงชาลิสา  คชศิริพงษ์
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  สิทธิดำรงค์
3. เด็กหญิงพินสุดา  กว้างซ้วน
4. เด็กหญิงพิมพิสา  กฐินหอม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วศรีอ่อน
6. เด็กหญิงสุพิชชา  รัตนศิลป์
7. เด็กหญิงอธิชนันท์  รัตนเกษร
8. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วเกตุพงศ์
 
1. นางสาวมลทิรา  รัตนบุรี
2. นางสาวสนธยา  แซ่ลิ้ม
3. นางอุษา  สมภักดี
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญขำ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  พรหมรักษา
3. เด็กหญิงจันทิมา  น้ำรอบ
4. เด็กหญิงชนิกานต์  หนูสมแก้ว
5. เด็กหญิงทัศนีย์  ถาวรวงษ์
6. เด็กหญิงวนิสา  สวัสดิโกมล
7. เด็กหญิงสุทธิ์ฤทัย  รอดสุด
8. เด็กหญิงอาภรรัตน์  ทิพพินิจ
 
1. นางอรพรรณ  ช่วยดำ
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ใจหาญ
2. เด็กหญิงณัชพร  รักษายศ
3. เด็กหญิงภคพร  ปัดฐานะ
4. เด็กหญิงสุภาพร  เต็กอ๋อต้ง
5. เด็กหญิงอรวรรณ  กรดนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิศจกานต์  อนุพันธ์
2. นางจันทนา  ปานรัตน์
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เทพแก้ว
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญขำ
3. เด็กหญิงขนิษฐา  พรหมรักษา
4. เด็กหญิงจันทิมา  น้ำรอบ
5. เด็กหญิงชนิกานต์  หนูสมแก้ว
6. เด็กหญิงทัศนีย์  ถาวรวงษ์
7. เด็กหญิงธมนวรรณ  เยาวนาจารย์
8. เด็กหญิงวนิสา  สวัสดิโกมล
9. เด็กหญิงศศิธร  เดชะ
10. เด็กหญิงสุทธิ์ฤทัย  รอดสุด
11. เด็กหญิงอาภรรัตน์  ทิพพินิจ
12. เด็กหญิงเกษมณี  จำปาสิทธิ์
 
1. นางสาวอนัญมนต์  คณะทอง
2. นางอรพรรณ  ช่วยดำ
3. นางสาวอันทิกา  หวังผล
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กลิ่นกลอย
2. เด็กหญิงขนิษฐา  นิมิตรชิต
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อินทร์เพ็ชร
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  คุณสนอง
5. เด็กหญิงรัชนีกร  อุ่นแท่น
6. เด็กหญิงวรพรรณ  คงสีวัน
7. เด็กหญิงวรวรรณ  คงสีวัน
8. เด็กหญิงวรารัตน์  คงพรม
9. เด็กหญิงเบญจพร  ไทยเกิด
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  นพรัตน์
 
1. นางมัณทนา  จำนงค์จิตร
2. นางสุมาวดี  สมบูรณ์
3. นางนิรมล  สมบูรณ์พงษ์
4. นางสาวกิ่งกาญจน์   ทินชิณพงศ์
5. นางเกศรินทร์  ชำนาญกิจ
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เหรียญทอง
2. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญ
3. เด็กชายภูเบศ  ถาวรแก้ว
4. เด็กชายวชิรวิทย์  เพชรสงค์
5. เด็กชายสุรสิทธิ์  สิทธิรักษ์
 
1. นางสาวนิภาพร  ไพมณี
2. นางนิตยา  ปานเจริญ
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. เด็กชายธีระชัย  บุญทองคง
2. เด็กชายนนธชาติ  เจษฎารมย์
3. เด็กชายภัทรดนัย   ช่วยสีสวัสดิ์
4. เด็กชายภูริศ  จันทร์ก๊ก
5. เด็กชายภูวดล  กลิ่นทอง
6. เด็กชายอนุรักษ์  อินทร์ท่าฉาง
 
1. นางพรทิพย์  บุญวงศ์
2. นางสาวนิตยา  บุญญาธิการ
3. นางสาวนิภาพร  รักบำรุง
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายก้องภพ  อินทร์โสม
2. เด็กชายณภัทร  ชูมณี
3. เด็กชายปริญญา  พรหมมาก
4. เด็กชายพีระพัฒน์  สุขธระ
5. เด็กชายวโรดม  รูปโอ
6. เด็กชายหิรัญ  เอกราช
 
1. นายสนิท  พุทธชาติ
2. นายวิชญ์สุวัฒน์  คงทองคำ
3. นางสาวจรรยา  ดำอินทร์
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. เด็กชายกรกฎ  เทียนดำ
2. เด็กชายฐานปนพงษ์  เพขรสวาท
3. เด็กชายนพดล  เพ็งสกุล
4. เด็กชายนพดล  จันปาน
5. เด็กชายบริภัทร  ลิ่มสกุล
6. นายวิชิตชัย  สุขอนันต์
7. เด็กชายสุทธิรักษ   รักษามั่น
8. เด็กชายอานันท์  มาลาเวช
 
1. นางสาวนิตยา  บุญญธิการ
2. นางพรทิพย์  บุญวงศ์
3. นางพุทธพร  ล่ำประไพ
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 1. เด็กหญิงนีรนุช  เจริญรูป
2. เด็กหญิงสุทธิดา  จินา
3. เด็กหญิงสุนัชชา  แต่งตั้ง
 
1. นางนพวรรณ  ไชยปันดิ
2. นางวราภรณ์  หาญชนะ
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  คงชะวัน
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  พรมประดิษฐ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นามเมือง
 
1. นางวิจิตราภรณ์  จรรยา
2. นางกัญญารัตน์  ทรฤทธิ์
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากด่าน 1. เด็กชายสรายุทธ์  ถิ่นท่าเรือ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  มัดฐารักษ์
 
1. นายทนงศักดิ์  เพชรอาวุธ
2. นางพรรณเพ็ญ  แขดวง
 
89 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช 2 1. เด็กชายภาคิน  แก้วเจริญ
2. เด็กหญิงสุวรรณษา  บรรจงทัด
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ถาวรสุข
2. นายวสวัตติ์  เชื้อพลพิชัย
 
90 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. เด็กหญิงธนาวดี  คงยั่งยืน
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ขวัญชุม
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ศรีสุขใส
 
1. นางสาวนฤมล  คงทอง
2. นายบุญโช  อำนวย
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1. เด็กหญิงวิภาวดี  รอดเกลีี้ยง
2. เด็กหญิงศศิธร  คงแก้ว
 
1. นางวันวิสา  บุญช้าง
2. นางบุญนำ  สุยสินธุ์
 
92 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงดาววดี  รักจุ้ย
2. เด็กชายภราดร  พุ่มซ้อน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ์
2. นางสาวจิราภรณ์  จิตรพวง
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่ลิ่ม
2. เด็กชายพลกฤต  ชุมพล
 
1. นางธิดารัตน์  ประจักษ์
2. นายศักดิ์ศรี   รักษ์ธรรม
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ไสพริก
2. เด็กชายสุริยา  ชูนาค
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ์
 
95 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 1. เด็กหญิงคิรภัสสร  อินทร์จันทร์
2. เด็กหญิงณัฐติยา  จันทโรจน์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  ชุมชาติ
2. นางสาวจารุณี  หนูแป้น
 
96 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หนูสงค์
2. เด็กหญิงปิยดา  พัฒนะประดิษฐ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ์
 
97 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสูง 1. เด็กชายศิวะดล   พรมแก้ว
2. เด็กชายสรยุทธ  มณีโชติ
 
1. นางอรุณลักษณ์  แมนเมือง
 
98 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากด่าน 1. เด็กหญิงพรณัฐชา  คันธรักษา
2. เด็กชายสรศักดิ์  สอนแก้ว
 
1. นายทนงศักดิ์  เพชรอาวุธ
2. นางสาวราตรี  เกลื่อนเมือง
 
99 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กหญิงจิดาภา  โภชากรณ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉ่ำนาง
 
1. นางธิดารัตน์  ประจักษ์
2. นางสาวศิริพร   ทองเดช
 
100 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ภักดีชน
2. เด็กชายปุณณวิชญ์  พรหมจันทร์
3. เด็กหญิงรจเรข  ขาวพุ่ม
 
1. นางสาวนิชนันท์  เสนีกาญจน์
2. นางสาวปุญชรัสมิ์  วัชรกาฬ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสท้อน 1. เด็กชายขจรเกียรติ  พุทธสุขา
2. เด็กชายอนันทวัฒน์  แก้วผลึก
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พรหนุน
 
1. นายจริต  ชุมสวัสดิ์
2. นางสาวประไพวรรณ  วีระสุนทร
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เสนคง
2. เด็กชายนฤพล  แตงมีแสง
3. เด็กชายประกาศิต  จันทร์ปลี
 
1. นายดำเนิน  แย้มแก้ว
2. นายธรรมรงค์  กุลศิริ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วพฤกษ์
2. เด็กหญิงกิตติยา  จำปี
3. เด็กหญิงเกตกนก  ปานศิริ
 
1. นางจันทนา  สารเทพ
2. นางพะงา  นาคน้อย
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตูพลิก 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  งามตรง
2. เด็กหญิงมนัชนก  คลิ้งทอง
3. เด็กหญิงอรัญญา  เวทยา
 
1. นางสุดสวาท  วิจิตรโสภา
2. นางสาวเบญจาภา  เบญจธรรมธร
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงจิราภา  อุปลา
2. เด็กหญิงปภาดา  คำแก้ว
3. เด็กหญิงปานธิชา  อยู่ดวง
4. เด็กหญิงปิยนาฏ  รอดมณี
5. เด็กหญิงพลอยนภัส  อนุจร
6. เด็กหญิงศุภิสรา  กันภัย
 
1. นายจำลอง  ภู่ทองคำ
2. นางกัญญา  อุปลา
3. นางสาวสุมนา  หลักหนองบัว
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงจันทนิภา  นุ้ยเจริญ
2. เด็กหญิงธิยะดา  ชูช่วยสุวรรณ
3. เด็กหญิงศศิธร  ประพันธ์
4. เด็กหญิงศิริทิพย์  พรหมมณี
5. เด็กหญิงอรสา  นุ้ยเจริญ
6. เด็กหญิงเกวลิน  ตาแสง
 
1. นางกาญจนา  กาญจนกีรณา
2. นางอัญชลี  หนูปลื้ม
3. นางสาวจุฑามาศ  เทพรักษ์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กหญิงณิชารีย์  สวยงาม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สโมสร
3. เด็กหญิงวัจนา  จัตุมิตร
 
1. นางวีณา  พิมพ์สร
2. นางกัลยารัตน์  กวั่งซ้วน
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตอก 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทานตะวัน
2. เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรเชนทร์
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  เชื้องช้าง
 
1. นางอำพร  ศุภศรี
2. นางรัตนา  พัฒนสิงห์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากด่าน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขโสม
2. เด็กชายธเนศ  คุ้มวงศ์
3. เด็กหญิงสุดใจ  ราชรักษ์
 
1. นายอภินันท์  อินทรักษ์
2. นางสาวราตรี  เกลื่อนเมือง
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 1. เด็กชายชินวัตร  ธรฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐพล  สุขช่วย
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  ควนนุ้ย
 
1. นายสันตสิริ  จันทรา
2. นายประทีป  เพ็งศรี
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุรินทร์กุล
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เรืองรอด
3. เด็กหญิงวาสนา  หนูนาค
 
1. นางลัดดา  ฉิมภักดี
2. นางจันทัปปภา  ผะลา
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงชลธิชา  บริเพชร
2. เด็กหญิงพุดฉา  จันทแสง
3. เด็กหญิงสุชาวดี  มากใหม่
 
1. นางวิพาภรณ์  วิชัยดิษฐ
2. นางสุวรรณี  ชีวศุภกร
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กหญิงนันทนา  ทองมาก
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  งาสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรนุช  บัวแก้ว
 
1. นางสาลี  วงศ์ท่าเรือ
2. นางพรศรี  ศรประสิทธิ์
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กชายพงษกรณ์  ซังธาดา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวหนู
3. เด็กหญิงอลิษา  ฤดี
 
1. นางเนตรชนก  นุ่นแก้ว
2. นางสาวพัฒจรินทร์  เกิดช่วย
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1. เด็กหญิงกรกมล  ศรีแดงยิ่ง
2. เด็กหญิงวรนาถ  เรืองขจร
3. เด็กหญิงสิริยากร  หนูจันทร์แก้ว
 
1. นางสาวศิริพร  จรรยาภูมิ
2. นางสาวศิริพร  จรรยาภูมิ
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีเนียม
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ภักดีชน
3. เด็กชายอดิศักดิ์  มากบุญ
 
1. นางจินดา  ยกทอง
2. นางศศิธร  สุขสงค์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อพระ 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  จีนเจียง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เทพฤทธิ์
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  บุญชูวงศ์
 
1. นายวิระ  แสงอุไร
2. นางธนัชนันท์  แสงอุไร
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ขำเจริญ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ม่วงอยู่
3. เด็กหญิงสุภิกา  พรมเมือง
 
1. นางสาวชไมพร   พราหม์มณี
2. นางอุไรวรรณ  รัฐอมร
 
119 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 1. เด็กหญิงนรากร  แก่นแก้ว
2. เด็กชายพงศกร  หมวดชนะ
3. เด็กชายเขมินทร์  บุญสุข
 
1. นางอาภาพร  ฉิมวารี
2. นางนารีรัตน์  ช่วยเพ็ญ
 
120 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1. เด็กหญิงชนิศา  ดำฉวาง
2. เด็กหญิงปภาวดี  นพนอบ
3. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  มากสวน
 
1. นางสาวณิชาภัทร  สันคุ้ม
2. นางสาวฐิติวัลค์  พรหมฤทธิ์
 
121 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 1. เด็กชายกฤณ  คงสกุล
2. เด็กชายธนพัตร  นาแซ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  มั่นคง
 
1. นางนพวรรณ  ไชยปันดิ
2. นางจรรยา  ขุนล่ำ
 
122 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสขรบ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เกตุบุรี
2. เด็กชายศุภกิตติ์  นุ้ยศิริ
3. เด็กชายสมศักดิ์  หลิวคง
 
1. นางมยุรี  ไกรดิษฐ์
2. นางสาวพรวิไล  ทิพย์สุวรรณ
 
123 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กชายพชรพล  ประกอบบุญ
2. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่พัว
 
1. นางกมลพรรณ  หนูปลื้ม
2. นายอรรณพ  อุดมพิทยาคม
 
124 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กชายวาคิม  พิทักษ์
2. เด็กหญิงอาทิมา  คงเรือง
 
1. นางกมลพรรณ  หนูปลื้ม
2. นายอรรณพ  อุดมพิทยาคม
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสูง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ชนะศึก
 
1. นายสงวนชัย  ตันจะโข
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กชายชนะนันท์  แสงศรี
 
1. นางอาภรณ์  อุดมพิทยาคม
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1. เด็กชายฑนาชาติ  พิทักษ์
 
1. นางสาวกณิกนันต์  ปาลสุวรรณวัฒน์
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1. เด็กชายเจษฎาพร  สงโสม
 
1. นางสุมาวดี  สมบูรณ์
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กชายภูวดล  จินนุภาษ
 
1. นางจิตตินันท์  ปรีชา
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กหญิงชนากานต์  แก้วสงค์
2. เด็กหญิงพุทธพร  รอดอินทร์
3. เด็กหญิงสุภัคษร  เพ็ชรทอง
4. เด็กหญิงหัสซินา  พรมกุล
5. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงอารยา  ปานตู
 
1. นางกาญจนา  หอมประกอบ
2. นางสาวดวงพร  แสงอ่อน
3. นางสาวบุญยุพา  อนุภักดิ์
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กชายพรชัย  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางสาวถนอมนวล   ศรีเมือง
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กชายมินธาดา  อำภาสุวรรณ์
 
1. นายจเร  หนูปลื้ม
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายฤทธิชัย  แสงมณี
 
1. นายศักดิ์ระวี  ไชยขันธุ์
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากด่าน 1. เด็กชายพรพัฒน์  นาคสวาท
 
1. นางสาวผกามาศ  เชื่องช้าง
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 1. เด็กชายวีระเดช  เพชรสุข
 
1. นางสายฝน  โประเทพ
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงอภิสรา  พังทูล
 
1. นางสาวนภาพร  บุญมี
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กชายภูวดล  จินนุภาษ
 
1. นางจิตตินันท์  ปรีชา
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ดำรัตน์
 
1. นางสาวลลิตา  ปิลวาสน์
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากด่าน 1. เด็กหญิงดวงฤดี  เทพอักษร
 
1. นางพรรณเพ็ญ  แขดวง
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กชายสมพร  ชูแก้ว
 
1. นายพณัฎฐ์  สกุลณา
 
141 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 1. เด็กหญิงก่อลาภ  จันทร์มณี
 
1. นางอุษา  สมภักดี
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ศรียาภัย
2. เด็กชายวรท  ด้วงช่วย
3. เด็กหญิงวานิสสา  จันฉิม
 
1. นางสาวจุรารัตน์  พรหมมินทร์
2. นางสุมาลี  นาควิโรจน์
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 1. เด็กหญิงณัฐกมล  มีเดช
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  ภักดีวงค์
3. เด็กชายสุเมธ  รัตนะโสภา
 
1. นางคมขำ  บุญทัน
2. นางสาวอัชราภรณ์  ศรีกาญจน์
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็งสกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทรแก้ว
3. เด็กชายอรรคเดช  ส้มเกลี้ยง
 
1. นางวัชรี  ลิ่มวงศ์สวัสดิ์
2. นางเอกมล  นพมาศ
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กชายพงษ์วิศิษฐ์  คำบุราณ
2. เด็กชายพิษณุต์ม  โรมรัน
3. เด็กชายสมพงษ์  รักษา
 
1. นางอังคณา  คงอุดหนุน
2. นางพะงา  นาคน้อย
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสดง 1. เด็กชายสุธน  มั่นคง
2. เด็กชายเดชาวัต  หนูเอียด
3. เด็กชายเทพมณฑล  เทพชู
 
1. นางสาวกิระนิล  เสสิตัง
2. นางสาวศิริพร  ถาวรสาร
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สมนิล
2. เด็กชายวริทธิ์  เข็มเพชร
3. เด็กชายวุฒินันท์  มะสัญ
 
1. นายจัด  วงศ์ประยูร
2. นายทนงศักดิ์  วิชัยดิษฐ
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงกัลยาณี  บัวฉิม
2. เด็กหญิงจันจิรา  เพิ่ม
3. เด็กหญิงทิพย์เกษร  แมลงทับ
 
1. นางวรรณา  เดชะ
2. นางสาวอารยา  ทองมณี
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ห้วยสม
2. เด็กชายภูวนนท์  ผุดวัฒน์
 
1. นางสาลี  สิงห์ทอง
2. นางสาวพิมพรรณ์  ศฤงคาร
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายพีระพล  สุระกา
2. เด็กชายศุภดิตภ์  ศรีสวาท
 
1. นางสาวบุบผา  พรมหลง
2. นางสาวสมใจ  ด้วงทอง
 
151 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรห้อง 1. เด็กชายวุฒิชัย  ช่วยศรี
2. เด็กชายสนธยา   รำเทียมเมฆ
3. เด็กชายเฉลิม  ศฤงคาร
 
1. นางสาวจรรยาพร  งามพร้อม
2. นางจงกล  ศรีสำราญ
 
152 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ยาว 1. เด็กหญิงยุวธิดา  มงกุฎแก้ว
2. เด็กชายสัณหณัฐ  วิจิตร
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทองสุข
 
1. นายวิชาญ  ส่งแสง
2. นางสาวโอปอล์  เพชรชิต