หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางอวยพร ซุ่นกี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสดง(นาสาร) กรรมการและเลขานุการ กิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย(ป.๔-๖)
2 นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจ ครู โรงเรียนบ้านบางรูป กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย(ป.๔-๖)
3 นางสาวทัตทิชา มุสิโก เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่คะแนน
4 นางสาวกนกวรรณ นาคปลัด ครู โรงเรียนวัดบ้านส้อง เจ้าหน้าที่คะแนน
5 นางจารุวัลย์ วงศ์ศิรินิล ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง เจ้าหน้าที่คะแนน
6 นางสาวยุรวรรณ ชินวงค์ ครูโรงเรียนบ้านส้อง เจ้าหน้าที่คะแนน
7 นายสุเทพ บุญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 นางจรรยา แซ่บ้าง ครูโรงเรียนบ้านบางดี ประธานกรรมการ
9 นางมนันยา พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้องเหนือ ประธานกรรมการ
10 นายอรรณพ อุดมพิทยาคม ครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง ประธานกรรมการ
11 นาวรวัสน์ ไกรณรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยูงทอง ประธานกรรมการ
12 นางสุนิตย์ ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง ประธานกรรมการ
13 นางคมขำ บุญทัน ครูโรงเรียนบ้านพรหมรังสิต ประธานกรรมการ
14 นางพวงรัตน์ ฉายประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางดี ประธานกรรมการ
15 นางอารีย์ คงท่าฉาง ครูโรงเรียนบ้านส้อง ประธานกรรมการ
16 นางภัทรกร จารุพันธุเศรษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง ประธานกรรมการ
17 นางพรรณี วงศ์เล็ก ครูโรงเรียนองค์การอุตสากหรรมฯ 18 ประธานกรรมการ
18 นางวรรณา เดชะ ครูโรงเรียนบ้านบางรูป ประธานกรรมการ
19 นายวุฒิพร ศฤงคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสาร ประธานกรรมการ
20 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ
21 นายอดุลย์ เงินศรี รองผู้อำนวยการนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
22 นายธัญญา ไสยรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้้านธารอารี ประธานกรรมการ
23 นายวิสุทธิ์ จัตุมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้้านในปราบราษฎร์ประสงค์ ประธานกรรมการ กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
24 นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง ประธานกรรมการ กิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย(ป.๔-๖)
25 นายสมพร ไชยปันดิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยวนปลา ประธานกรรมการกิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม
26 นางอวยพร ซุ่นกี่ ผูค้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสดง(นาสาร) ประธานกรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก ป.๔-๖)
27 นางอวยพร ซุ่นกี่ ผูค้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสดง(นาสาร) ประธานกรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก ม.๑-๓
28 นายเดโช ขวัญพุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ประธานฝ่ายอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
29 นางสาว วราพร เกลี้ยงประดิษฐ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ กรรมการ ICT สนามแข่งขันโรงเรียนวัดทุ่งหลวง
30 นางจารุวรรณ คงสงค์ ครูธุรการโรงเรียนวัดทุ่งหลวง กรรมการ ICT สนามแข่งขันโรงเรียนวัดทุ่งหลวง
31 นางสาวมาลินี ไทยฤทธิ์ ครูธุรการโรงเรียนวัดโสภณประชาราม กรรมการ ICT สนามแข่งขันโรงเรียนวัดทุ่งหลวง
32 นายสมยศ แก้วนิรัตน์ ครูโรงเรียนวัดอินทการาม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
33 นางเพียงใจ นิลพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านปากด่าน กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
34 นายศรัณย์ ทองสุข ครูโรงเรียนบ้านบางดี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
35 นางอุไรวรรณ อรุณเมฆ ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุด กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
36 นางสุมล จุลนิล ครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
37 นายเชิงชาย ชูช่วง ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
38 นายภาณุพงศ์ เพชรกูล ครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
39 นายวสุรัตน์ สาระกูล ครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
40 นางรัตยา สงอุปการ ครูโรงเรียนบ้านทับใหม่ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
41 นางสาวมลฤดี บัวชุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
42 นาบสมบูรณ์ ช่วยพัฒน์ ครูโรงเรียนพุทธยาศรม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
43 นายบำรุง วงค์นิ่ม ครูโรงเรียนบ้านหมาก กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
44 นายศุภชัย นาคแก้ว ครูโรงเรียนปัญญาทิพย์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
45 นายจรัล วรรณศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่วมเย็น 1 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
46 นางรัตนา วูวงศ์ ครูโรงเรียนพุทธยาศรม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
47 นางพนิดา ปลอดภัย ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
48 นายพิษณุพงศ์ อุราพร ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
49 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุณยนุช จินาวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
50 นางนพมาศ สุริยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนทราย กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
51 นายสุเทพ บุญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
52 นายสุรินทร์ ชูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามยอด รองประธานกรรมการ
53 นายสินชัย หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสูง รองประธานกรรมการ
54 นายธนู เพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง รองประธานกรรมการ
55 นายจเร หนูปลื้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ รองประธานกรรมการ
56 นายพัณท์โน สุขทองเส้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ยาว รองประธานกรรมการ
57 นายนิคม อ่อนเกตุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขารักษ์ รองประธานกรรมการ กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
58 นายราเชนทร์ สังข์ทอง ครู โรงเรียนบ้านย่านดินแดง รองประธานกรรมการ กิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย(ป.๔-๖)
59 นายประพิศ คงกุลทอง ผู้อำนวยการโรงวเรียนบ้านเมรัย รองประธานกรรมการกิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม
60 นางอรพิน ฉิมดี ครูโรงเรียนบ้านปลายคลอง รองประธานกรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก(ป.๔-๖)
61 นางอาเณ เชาวเหม ครูโรงเรียนวัดเวียงสระ รองประธานกรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-๓
62 นายถาวร ชนะพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมรังสิต รองประธานฝ่ายอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
63 นางสาวพจนีย์ อักษรสมบัติ ครูธุรการโรงเรียนบ้านย่านดินแดง กรรมการ ICT สนามแข่งขันโรงเรียนวัดทุ่งหลวง
64 นางสาวนวรัตน์ สุขใส ครูธุรการ กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
65 นายอภัย พราหมณ์ศรีชาย ครูธุรการ กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
66 นายปรารถนา แมนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใหม่ กรรมการ
67 นายอาคม ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ กรรมการ
68 นายเกียรติศักดิ์ ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศ กรรมการ
69 นายวีรวัฒน์ ไสยรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ กรรมการ
70 นางสาวอัญชลี ศิริวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านเหมืองทวด กรรมการ
71 นางอำภัย จรเสมอ ครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง กรรมการ
72 นางเกสร วรรณโชติ ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่ กรรมการ
73 นางกมลพรรณ หนูปลื้ม ครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง กรรมการ
74 นางอำพร ศุภศรี ครูโรงเรียนบ้านเขาตอก กรรมการ
75 นางจิรเนตร ปังภัทรพงศธร ครูโรงเรียนบ้านทับใหม่ กรรมการ
76 นายสุธรรม เพชรชำนาญ ครูโรงเรียนวัดสามพัน กรรมการ
77 นางสาวปริศนา รักสถาน ครูโรงเรียนบ้านพรุแชง กรรมการ
78 นางสายใจ สกุลปีบ ครูโรงเรียนบ้านไสขรบ กรรมการ
79 นางนพวรรณ ไชยปันดิ ครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง กรรมการ
80 นางพวงทิพย์ ชิณวงศ์ ครูโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ กรรมการ
81 นางทัศนีย์ แดงชูใหม่ ครูโรงเรียนบ้านนาควน กรรมการ
82 นางสาวศุภนิตย์ สัมภวมานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านดินแดง กรรมการ
83 นางจิราพร ตันจะโข ครูโรงเรียนบ้านควนสูง กรรมการ
84 นางกาญจนา เสสิตัง ครูโรงเรียนบ้านไสดง (นาสาร) กรรมการ
85 นายจัด วงศ์ประยูร ครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ กรรมการ
86 นายศักดิ์ชัย ไชยเทพ ครูโรงเรียนเขาปูน กรรมการ
87 นางพวงผกา ไชยจิตร์ ครูโรงเรียนบ้านควนนิยม กรรมการ
88 นางลีลาศ บุญยิ่ง ครูโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ กรรมการ
89 นางสาววรรณิศา บุรินทร์กุล ครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง กรรมการ
90 นายจรรยา อินทรสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านควนนิยม กรรมการ
91 นางอรสา ทองรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรีนวัดสมัยสุวรรณ กรรมการ
92 นางสาวฉวีวรรณ หอมรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
93 นางสาวรัตนา เพชรยัง ครูโรงเรียนบ้านคลองยา กรรมการ
94 นางเพารำไพ เวียงวีระชาติ ครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง กรรมการ
95 นางสุวนีย์ ศรีรักษา ครูโรงเรียนบ้านปากด่าน กรรมการ
96 นางอำภา วรรณทอง ครูโรงเรียนนาสาร กรรมการ
97 นายกอบธนา ทองวัชระ ครูโรงเรียนบ้านควนสามัคคี กรรมการ
98 นายประทีป ระวังสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากสาย กรรมการ
99 นายสุรศักดิ์ พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนพยอม กรรมการ
100 นางสาวอมรรัตน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ กรรมการ
101 นายจำลอง ช่วยกลับ ครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กรรมการ
102 นางวัฒนีย์ บุญศรีนุ้ย ครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง กรรมการ
103 นางมยุรี ไกรดิษฐ ครูโรงเรียนบ้านไสขรบ กรรมการ
104 นางชูใจ บัวคลี่ ครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง กรรมการ
105 นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะนาว กรรมการ
106 นางสาวปาริฉัตร ลี้ยุทธานนท์ ครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม กรรมการ
107 นางจุฑารัตน์ กั้นเกต ครูโรงเรียนพุทธยาศรม กรรมการ
108 นางสาวชาลิสา สุวรรณศรี ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217 กรรมการ
109 นางฐิริญญา พรหมศร ครูโรงเรียนบ้านควนสินชัย กรรมการ
110 นายสุรชัย สุขขัติย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
111 นายอภินันท์ เพชรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวยศรี กรรมการ
112 นางสาวเรณู สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง กรรมการ
113 นางรัตติยา ชูช่วยสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดคลองฉนวน กรรมการ
114 นายส่งศักดิ์ เจริญพร ครู โรงเรียนบ้านปากด่าน กรรมการ
115 นายอมเรศฤทธิ์ อัคคี ครู โรงเรียนบ้านบางรูป กรรมการ
116 นายวิสุทธิ์ จันทร์ปาน ครู โรงเรียนบ้้านโคกมะม่วง กรรมการ
117 นายเอกราช ขุนศรี ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน กรรมการ
118 นายพณัฏฐ์ สกุลณา ครูโรงเรียนบ้านส้อง กรรมการ
119 นางอาภาพร ธนวนิชนันท์ ครู โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม กรรมการ
120 นายสุรทรรศน์ สุขทองเส้ง ครู โรงเรียนวัดอรัญคามวารี กรรมการ
121 นายกฤษณ์ ทิพย์เดช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก กรรมการ
122 นายการุณ ช่วยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอบแกบ กรรมการ
123 นายสุจิตต์ เหรียญทอง ครู โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กรรมการ
124 นายสุรเชษฐ์ วัชรจิตตานนท์ ครู โรงเรียนบ้านย่านดินแดง กรรมการ
125 นายสุชาติ ทองรัตน์ ครู โรงเรียนนิคมฯพระราชประสงค์ ๑ กรรมการ
126 นายบุญฤทธิ์ เพชรนุ่ม ครู โรงเรียนบ้านทับใหม่ กรรมการ
127 นายวรนัส สุขศรีนวล ครูโรงเรียนมหาราช ๒ กรรมการ
128 นางสาวเสาวรัตน์ อาจหาญ ครู โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง กรรมการ
129 นายประยุทธ อิสระบูรณะฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านควนใหม่ กรรมการ
130 นายสิทธิกร เพ็ชรรัตน์ ครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง กรรมการ
131 นางจาริณี บุญร่ม ครู โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม กรรมการ
132 นางอาภรณ์ แก้วมหิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกา กรรมการ
133 ว่าที่ รต.ณรงค์ศิลป์ เสริมวิทูรย์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวง กรรมการ
134 นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ ข้าราชการบำนาญ สพป กระบี่ กรรมการ กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงและโยนบอล
135 นายเฉลิม บัวเกตุ ครู โรงเเรียนบ้านห้วยเสียด สพป กระบี่ กรรมการ กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงและโยนบอล
136 นายสรพงค์ วรรณโณ ครู โรงเเรียนบ้านไร่ใหญ่ สพป กระบี่ กรรมการ กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงและโยนบอล
137 นางวนิดา สงฆ์รักษ์ ครูโรงเรียนวัดธรรมวุธสรนาราม สพป กระบี่ กรรมการ กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงและโยนบอล
138 นางมะลิวัลย์ ป่านเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป กระบี่ กรรมการ กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงและโยนบอล
139 นายเกรียงศักดิ์ มีแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๗ จังหวัดกระบี่ กรรมการ กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงและโยนบอล
140 นายไพรี หมวดคง ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป กระบี่ กรรมการ กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงและโยนบอล
141 นายกิตติ วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม ๑๓ กรรมการ กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงและโยนบอล
142 นางวรรณา สังข์ทอง ครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดง กรรมการ กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงและโยนบอล
143 นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจ ครู โรงเรียนบ้านบางรูป กรรมการ กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงและโยนบอล
144 นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ ข้าราชการบำนาญ สพป กระบี่ กรรมการ กิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย(ป.๔-๖)
145 นายเฉลิม บัวเกตุ ครู โรงเเรียนบ้านห้วยเสียด สพป กระบี่ กรรมการ กิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย(ป.๔-๖)
146 นายสรพงค์ วรรณโณ ครู โรงเเรียนบ้านไร่ใหญ่ สพป กระบี่ กรรมการ กิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย(ป.๔-๖)
147 นางวนิดา สงฆ์รักษ์ ครูโรงเรียนวัดธรรมวุธสรนาราม สพป กระบี่ กรรมการ กิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย(ป.๔-๖)
148 นางมะลิวัลย์ ป่านเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป กระบี่ กรรมการ กิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย(ป.๔-๖)
149 นายเกรียงศักดิ์ มีแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๗ จังหวัดกระบี่ กรรมการ กิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย(ป.๔-๖)
150 นายไพรี หมวดคง ครู โรงเเรียนบ้านห้วยเสียด สพป กระบี่ กรรมการ กิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย(ป.๔-๖)
151 นายกิตติ วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม ๑๓ กรรมการ กิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย(ป.๔-๖)
152 นายจำเริญ ฤกษ์ตุลา ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนบ้านเขารักษ์ กรรมการ กิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย(ป.๔-๖)
153 ว่าที่ ร.อ.ภูพยงค์ คงชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนา สพป.สฎ.๒ กรรมการ กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม
154 นายสมผัส คชฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านพัฒนา สพป.สฎ.๒ กรรมการ กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม
155 นายจีรศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านพัฒนา สพป.สฎ.๒ กรรมการ กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม
156 นายอุดมพร เอี่ยมแสง ครู โรงเรียนบ้านเขารักษ์ กรรมการ กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม
157 นายพนัส พาลเสือ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา กรรมการ กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม
158 นางรัตติยา ชูช่วยสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดคลองฉนวน กรรมการ กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม
159 นางบุญนำ สุยสินธิ์ ครู โรงเรียนบ้านช่องช้าง กรรมการ กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม
160 นายทวี สุขแป๊ะเง้า ครู โรงเรียนเยาวเรศวิทยา กรรมการ กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม
161 นายธนากร คงช่วย ครู โรงเรียนบ้านควนสระ กรรมการ กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม
162 นางเยาวภา สารเทพ ครู โรงเรียนเทศบาล ๕(เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) กรรมการ กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม
163 นายชัยณรงค์ วิถีสวัสดิ์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการ กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม
164 นางสาวดลนภา ปานเขียว ครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม กรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก(ป.๔-๖)
165 นางพรทิพา ทรฤทธีิ์ ครูโรงเรียนปัญญาทิพย์ กรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก(ป.๔-๖)
166 นางรัตนาพร คงกุลทอง ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์๑ กรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก(ป.๔-๖)
167 นางพุทธพร ล่ำประไพ ครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง กรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก(ป.๔-๖)
168 นางอนุษา ศิลปวิศาล ครูโรงเรียนบ้านบางรูป กรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก(ป.๔-๖)
169 นางอาเณ เชาวเหม ครูโรงเรียนวัดเวียงสระ กรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก(ป.๔-๖)
170 นางสาวพรทิพย์ คุ้มชำนาญ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์๑ กรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก(ป.๔-๖)
171 นางนิตยา คงทอง ครูโรงเรียนบ้านห้วยห้าง กรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก(ป.๔-๖)
172 นางอุบล สันตธรรม ครูโรงเรียนบ้านเมรัย กรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก(ป.๔-๖)
173 นางสุภาภรณ์ เผือกเดช ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน กรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก(ป.๔-๖)
174 นางสาวดลนภา ปานเขียว ครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม กรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก(ม.๑-๓)
175 นางพรทิพา ทรฤทธีิ์ ครูโรงเรียนปัญญาทิพย์ กรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก(ม.๑-๓)
176 นางรัตนาพร คงกุลทอง ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์๑ กรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก(ม.๑-๓)
177 นางสมศรี แก้วเจริญ ครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง กรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก(ม.๑-๓)
178 นางอนุษา ศิลปวิศาล ครูโรงเรียนบ้านบางรูป กรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก(ม.๑-๓)
179 นางอรพิน ฉิมดี ครูโรงเรียนบ้านปลายคลอง กรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก(ม.๑-๓)
180 นายเจษฎา แก้สอาสา ครูโรงเรียนบ้านไสดง กรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก(ม.๑-๓)
181 นางนิตยา คงทอง ครูโรงเรียนบ้านห้วยห้าง กรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก(ม.๑-๓)
182 นางอุบล สันตธรรม ครูโรงเรียนบ้านเมรัย กรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก(ม.๑-๓)
183 นางสุภาภรณ์ เผือกเดช ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน กรรมการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล้ก(ม.๑-๓)
184 นายอดุลย์ พลพิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กรรมการและเลขานุการ
185 นางจารุณี ฐานวิเศษ ผูัอำนวยการโรงเรียนวัดอินทการาม กรรมการและเลขานุการ
186 นายไพศาล เพ็งกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.3 กรรมการและเลขานุการ
187 นายรังสรรค์ ทรัพย์อุปการ ครู โรงเรียนนาสาร กรรมการ/เลขานุการ
188 นางอวยพร ซุ่นกี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสดง(นาสาร) กรรมการและเลขานุการ กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
189 นางอวยพร ซุ่นกี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสดง(นาสาร) กรรมการ/เลขานุการกิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม
190 นางเสาวณี แมนเมือง ครูโรงเรียนบ้านทับใหม่ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
191 นายสมพร ไชยปันดิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยวนปลา กรรมการและเลขานุการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก(ม.๑-๓)
192 นางสาวสารีย์ นุ่มนวล ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
193 นายสมศักดิ์ ถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ
194 นายราเชนทร์ สังข์ทอง ครู โรงเรียนบ้านย่านดินแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
195 นายราเชนทร์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม
196 นางเสาวณี แมนเมือง ครูโรงเรียนบ้านทับใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก(ม.๑-๓)
197 นางสุนิตย์ ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
198 นางสาวอมรรัตน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
199 นางโสภี อักษรดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสินชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
200 นายวรวิทย์ ช่วงชุณห์ส่อง ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เจ้าหน้าที่ ICT ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
201 นางสาวสุทิศา สังข์เลื่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เจ้าหน้าที่ ICT ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
202 นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านช่องช้าง/ราชประชานุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ ICT ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
203 นางสาวชลธี คะเชนทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองโสน/วัดเวียงสระ เจ้าหน้าที่ ICT ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
204 นางสาวชณิภากรส์ สุระกา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ เจ้าหน้าที่ ICT ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217

ผู้ดูแลระบบ : นายสำเริง สุวรรณพงค์ โทรศัพท์ 086-1685522
นางสาวจุฑามาศ สวัสดี E-mail:juthamat.swd@gmail.com โทรศัพท์ 081-5357976
นายชม ฉิมภักดี E-mail:chombar440@gmail.com โทรศัพท์ : 089-7297410
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]