หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนควนสุบรรณ 7 15 11
2 002 โรงเรียนจงฮั้ว 25 52 41
3 003 โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 8 16 14
4 004 โรงเรียนดวงใจแม่ 0 0 0
5 005 โรงเรียนทรัพย์ทวี 17 40 24
6 013 โรงเรียนนาสาร 53 90 74
7 014 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 10 28 18
8 015 โรงเรียนบ้านกลาง 9 24 14
9 016 โรงเรียนบ้านกอบแกบ 17 41 28
10 019 โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ 0 0 0
11 026 โรงเรียนบ้านคลองกา 21 51 38
12 027 โรงเรียนบ้านคลองจัน 5 13 10
13 028 โรงเรียนบ้านคลองปราบ 10 26 17
14 029 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 44 89 61
15 030 โรงเรียนบ้านคลองยา 12 25 22
16 032 โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 16 34 26
17 031 โรงเรียนบ้านคลองโร 19 44 31
18 033 โรงเรียนบ้านคลองโหยน 21 54 36
19 034 โรงเรียนบ้านควนกลาง 10 20 13
20 035 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 18 47 30
21 036 โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 22 47 34
22 038 โรงเรียนบ้านควนนิยม 22 31 30
23 040 โรงเรียนบ้านควนปราง 16 32 21
24 041 โรงเรียนบ้านควนพรุพี 10 27 18
25 042 โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 25 61 26
26 044 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย 8 24 16
27 043 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง) 11 27 18
28 045 โรงเรียนบ้านควนยอ 14 31 20
29 046 โรงเรียนบ้านควนสระ 29 68 49
30 047 โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา 10 25 10
31 048 โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 17 37 28
32 049 โรงเรียนบ้านควนสินชัย 16 37 27
33 050 โรงเรียนบ้านควนสูง 23 45 33
34 037 โรงเรียนบ้านควนเจริญ 3 8 6
35 039 โรงเรียนบ้านควนเนียง 11 28 17
36 051 โรงเรียนบ้านควนใหม่ 15 55 22
37 053 โรงเรียนบ้านช่องช้าง 9 22 16
38 054 โรงเรียนบ้านดอนงาม 5 12 10
39 055 โรงเรียนบ้านดอนทราย 11 26 16
40 056 โรงเรียนบ้านทรายทอง 14 31 21
41 057 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 28 67 39
42 058 โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 6 15 9
43 059 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 13 36 17
44 061 โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 6 12 10
45 060 โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ 10 23 18
46 063 โรงเรียนบ้านธารอารี 24 40 30
47 064 โรงเรียนบ้านนาควน 15 32 24
48 065 โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด 7 15 13
49 069 โรงเรียนบ้านบางดี 13 26 20
50 070 โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 13 23 17
51 071 โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี 2 4 3
52 072 โรงเรียนบ้านบางปาน 23 53 39
53 073 โรงเรียนบ้านบางรูป 39 115 60
54 074 โรงเรียนบ้านบางหยด 7 18 10
55 075 โรงเรียนบ้านบางหอย 8 26 15
56 076 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 21 45 30
57 079 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 19 49 28
58 077 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 11 18 14
59 078 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 36 86 58
60 068 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 13 27 21
61 080 โรงเรียนบ้านประตูพลิก 37 73 56
62 081 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 21 49 34
63 082 โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 9 21 11
64 083 โรงเรียนบ้านปลายศอก 24 43 31
65 084 โรงเรียนบ้านปลายสาย 2 4 4
66 085 โรงเรียนบ้านปากด่าน 24 49 35
67 086 โรงเรียนบ้านปากสาย 6 18 9
68 087 โรงเรียนบ้านปากหาน 13 26 16
69 088 โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 21 50 35
70 089 โรงเรียนบ้านพรุแชง 39 82 56
71 091 โรงเรียนบ้านยวนปลา 13 57 24
72 092 โรงเรียนบ้านยางอุง 8 17 10
73 095 โรงเรียนบ้านยูงงาม 14 34 25
74 094 โรงเรียนบ้านยูงงาม(เวียงสระ) 17 36 29
75 096 โรงเรียนบ้านยูงทอง 6 13 9
76 093 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 35 100 65
77 097 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 26 60 44
78 100 โรงเรียนบ้านลานเข้ 2 4 2
79 101 โรงเรียนบ้านวังหิน 11 31 20
80 102 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 14 28 19
81 103 โรงเรียนบ้านสวยศรี 5 7 7
82 106 โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 15 38 26
83 107 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 20 38 26
84 108 โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 4 7 6
85 104 โรงเรียนบ้านส้อง 59 117 85
86 105 โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 6 17 11
87 113 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0
88 116 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 38 65 56
89 114 โรงเรียนบ้านหนองเรียน 4 9 7
90 115 โรงเรียนบ้านหนองโสน 13 32 22
91 118 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 9 19 14
92 117 โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 12 33 22
93 119 โรงเรียนบ้านหมาก 12 24 18
94 129 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 48 117 81
95 130 โรงเรียนบ้านหานเพชร 11 28 20
96 120 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 3 5 3
97 121 โรงเรียนบ้านห้วยตอ 4 6 6
98 122 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 13 33 21
99 123 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 21 60 40
100 124 โรงเรียนบ้านห้วยมุด 27 71 48
101 125 โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 17 32 26
102 126 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 12 20 18
103 127 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 26 65 46
104 128 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 10 24 16
105 018 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 15 32 24
106 017 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 0 0 0
107 020 โรงเรียนบ้านเขาตอก 24 42 34
108 022 โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 12 29 21
109 021 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1 1 1
110 023 โรงเรียนบ้านเขาปูน 35 62 45
111 024 โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 8 28 13
112 025 โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 19 45 32
113 090 โรงเรียนบ้านเมรัย 25 58 38
114 131 โรงเรียนบ้านเหมืองทวด 10 24 15
115 052 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 36 79 54
116 066 โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 4 10 8
117 067 โรงเรียนบ้านในไร่ 8 15 13
118 062 โรงเรียนบ้านไทรห้อง 10 23 17
119 098 โรงเรียนบ้านไร่ยาว 19 46 33
120 099 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 5 12 9
121 109 โรงเรียนบ้านไสขรบ 16 36 28
122 111 โรงเรียนบ้านไสดง 23 45 34
123 110 โรงเรียนบ้านไสดง(พระแสง) 8 19 13
124 112 โรงเรียนบ้านไสท้อน 19 46 32
125 132 โรงเรียนประชาอุทิศ 11 29 19
126 133 โรงเรียนปัญญาทิพย์ 12 30 24
127 134 โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 21 45 34
128 135 โรงเรียนพุทธยาศรม 42 155 59
129 136 โรงเรียนมหาราช 2 24 52 36
130 137 โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 12 34 23
131 139 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 11 18 10
132 140 โรงเรียนวัดคลองฉนวน 21 48 35
133 141 โรงเรียนวัดคลองตาล 16 39 29
134 142 โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 8 18 11
135 143 โรงเรียนวัดควนศรี 8 21 14
136 144 โรงเรียนวัดดอนพยอม 11 27 20
137 146 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 43 129 75
138 145 โรงเรียนวัดท่าเจริญ 12 30 20
139 148 โรงเรียนวัดน้ำพุ 21 48 36
140 149 โรงเรียนวัดบางกำยาน 9 24 16
141 150 โรงเรียนวัดบางพา 20 48 35
142 151 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 20 40 26
143 152 โรงเรียนวัดบ้านส้อง 43 154 78
144 154 โรงเรียนวัดวิเวการาม 21 45 34
145 156 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 36 86 62
146 157 โรงเรียนวัดสองแพรก 21 41 34
147 158 โรงเรียนวัดสามพัน 8 18 16
148 160 โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 26 53 40
149 161 โรงเรียนวัดอินทการาม 14 32 19
150 153 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 48 160 87
151 155 โรงเรียนวัดเวียงสระ 15 41 26
152 159 โรงเรียนวัดโสภณประชาราม 7 13 7
153 147 โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 6 13 9
154 163 โรงเรียนศึกษาประชาคม 0 0 0
155 164 โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 15 37 27
156 165 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 22 39 32
157 166 โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 13 24 18
158 167 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 30 70 52
159 169 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 12 32 23
160 170 โรงเรียนอนุบาลกัญจนา 2 6 4
161 171 โรงเรียนอนุบาลขวัญแม่ 2 6 4
162 172 โรงเรียนอนุบาลงามทอง 22 55 37
163 174 โรงเรียนอนุบาลนงรัตน์ 2 6 4
164 175 โรงเรียนอนุบาลนวพร 29 52 41
165 176 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิต 0 0 0
166 177 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตา 2 6 4
167 179 โรงเรียนอนุบาลบ้านน้องเล็ก 2 6 4
168 178 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 38 87 64
169 180 โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 20 39 33
170 181 โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ 18 81 43
171 185 โรงเรียนอนุบาลภิญพัฒน์ 2 6 4
172 183 โรงเรียนอนุบาลเพียรจรัส 25 46 37
173 184 โรงเรียนอนุบาลเพื่อนลูกรัก 0 0 0
174 182 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญพักตร์ 2 6 4
175 186 โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา 14 28 16
176 138 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 44 117 75
177 162 โรงเรียนเวียงสระศึกษา 2 6 4
178 012 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 30 70 46
179 168 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 26 60 42
180 173 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง 2 6 4
181 006 โรงเรียนเทศบาล 1 (ห้วยมุด) 0 0 0
182 007 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านอู่มาด) 0 0 0
183 008 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านคลองหา-นาเตรียะ) 0 0 0
184 009 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน) 0 0 0
185 010 โรงเรียนเทศบาล 5 (วสุนธราภิวัฒก์) 0 0 0
186 011 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) 9 16 11
187 188 โรงเรียนเทศบาลเมืองเวียง 0 0 0
188 187 โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน(เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์) 0 0 0
รวม 2907 6825 4611
11436

ผู้ดูแลระบบ : นายสำเริง สุวรรณพงค์ โทรศัพท์ 086-1685522
นางสาวจุฑามาศ สวัสดี E-mail:juthamat.swd@gmail.com โทรศัพท์ 081-5357976
นายชม ฉิมภักดี E-mail:chombar440@gmail.com โทรศัพท์ : 089-7297410
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]