หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sni3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยล่วงประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี เพชรศรีโรงเรียนทรัพย์ทวีรองประธานกรรมการ
3. นางดวงแข สุขเจริญโรงเรียนนาสารกรรมการ
4. นางนราณี สุขะประดิษฐ์โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพท่ี 130กรรมการ
5. นายจริต ชุมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านไสท้อนกรรมการ
6. นางธันยมัย เชาว์เลิศโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
7. นางสาวจืิตราพร จริยพงศ์โรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางมนันยา พรหมศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยล่วงประธานกรรมการ
2. นายอุดม ศรีพัฒน์โรงเรียนบ้านวังใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสมลักษณ์ บัวหนุนโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
4. นางสาวพัทรีย์ พวงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
5. นางสาวจิตปาตี เจริญรักษ์โรงเรียนวัดนำ้พุกรรมการ
6. นางสาวภรณ์ทิพย์ จิตมังโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
7. นางศรีนวล อินทร์ท่าฉางโรงเรียนบ้านควนกองเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายโกสินทร์ สินทวีวิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ชีวศุภกรโรงเรียนวัดบางพารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑกร บริบูรณ์โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1กรรมการ
4. นางจารีย์ แต้มทองโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
5. นางจินตวรรณ เกิดเกลื่อนโรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
6. นายไพศาล ทิมชำนาญโรงเรียนวัดท่าเจริญกรรมการ
7. นางสาวสุรีย์ ชัยศิริโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
8. นางวรรณพร วงศ์คงสันโรงเรียนบ้านปลายนำ้กรรมการ
9. นางสาวกาญจนา ถิรพัฒนาพรโรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
10. นางชวนพิศ เทพมณีไชยโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
11. นางอุมา รัตนบุรีโรงเรียนบ้านปากสายกรรมการ
12. นางอภิญญา ถิ่นท่าเรือโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
13. นางหวานใจ บุรินทร์กุลโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
14. นางสาววินัย ริวรรณโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ดกรรมการ
15. นางศิริลักษณ์ รอดดำโรงเรียนบ้านคลองโหยนกรรมการ
16. นางลักขณา ภู่ผกาพันธ์พงศ์โรงเรียนนาสารกรรมการ
17. นางนารีรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
18. นางสาคร เหรียญทองโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
19. นางสุภาพ ลิกขะไชยโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
20. นางอุมาพร ศฤงคารโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
21. นางสาวกุลธิดา สุระบำชาตรีโรงเรียนปัญญาทิพย์กรรมการ
22. นางหนูพา จารุพันธุเศรษฐ์โรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
23. นางสุดาวัลย์ เงื่อนงามโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสากรรมการ
24. นางกฤษณา ตราชูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
25. นายสมยศ ศรเพชรโรงเรียนจงฮั้วกรรมการ
26. นางสาวญาณฺิศา สุวรรณลิขิตโรงเรียนบ้านควนสินชัยกรรมการ
27. นายธนากร คงช่วยโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
28. นายบุญโช อำนวยโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายโกสินทร์ สินทวีวิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ชีวศุภกรโรงเรียนวัดบางพารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑกร บริบูรณ์โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1กรรมการ
4. นางจารีย์ แต้มทองโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
5. นางจินตวรรณ เกิดเกลื่อนโรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
6. นายไพศาล ทิมชำนาญโรงเรียนวัดท่าเจริญกรรมการ
7. นางสุรีย์ ชัยศิริโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
8. นางวรรณพร วงศ์คงสันโรงเรียนบ้านปลายนำ้กรรมการ
9. นางสาวกาญจนา ถิรพัฒนาพรโรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
10. นางชวนพิศ เทพมณีไชยโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
11. นางอุมา รัตนบุรีโรงเรียนบ้านปากสายกรรมการ
12. นางอภิญญา ถิ่นท่าเรือโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
13. นางหวานใจ บุรินทร์กุลโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
14. นางสาววินัย ริวรรณโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ดกรรมการ
15. นางศิริลักษณ์ รอดดำโรงเรียนบ้านคลองโหยนกรรมการ
16. นางลักขณา ภู่ผกาพันธ์พงศ์โรงเรียนนาสารกรรมการ
17. นางนารีรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
18. นางสาคร เหรียญทองโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
19. นางสุภาพ ลิกขะไชยโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
20. นางอุมาพร ศฤงคารโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
21. นางสาวกุลธิดา สุระบำชาตรีโรงเรียนปัญญาทิพย์กรรมการ
22. นางหนูพา จารุพันธุเศรษฐ์โรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
23. นางสุดาวัลย์ เงื่อนงามโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสากรรมการ
24. นางกฤษณา ตราชูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
25. นายสมยศ ศรเพชรโรงเรียนจงฮั้วกรรมการ
26. นางสาวญาณฺิศา สุวรรณลิขิตโรงเรียนบ้านควนสินชัยกรรมการ
27. นายธนากร คงช่วยโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
28. นายบุญโช อำนวยโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ ชิณวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางพิลาศ ซุ่ยรักษาโรงเรียนบ้านเกาะน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญใจ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านควนกลางกรรมการ
4. นางสุนิสา พุทธศรีโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
5. นางสาวณัฐชยา เกิดกุลโรงเรียนวัดท่าเจริญกรรมการ
6. นางอุมาพร ศรีแผ้วโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
7. นางพรพิมล บุญญะถิติโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประทีป ระวังสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากสายประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ประสมแก้วโรงเรียนจิตประชาราษฎร์กรรมการ
3. นายเสรี วงศ์อินทร์โรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
4. นางสาวหัสนีย์ คงวุ่นโรงเรียนหนองโสนกรรมการ
5. นายร่ม เพ็ชรคงทองโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
6. นายสุทิน โพธิเพชรโรงเรียนบ้านทุ่งจูดกรรมการ
7. นางนารีรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
8. ส.ต.ต.ทวีศักดิ์ ละอองสมโรงเรียนบ้านควนพรุพรีกรรมการ
9. นายฉัตรชัย เงื่อนงามโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายประทีป ระวังสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากสายประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ประสมแก้วโรงเรียนจิตประชาราษฎร์กรรมการ
3. นายเสรี วิงศ์อินทร์โรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
4. นางสาวหัสนีย์ คงวุ่นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นายร่ม เพ็ชรคงทองโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
6. นายสุทิน โพธิเพชรโรงเรียนบ้านทุ่งจูดกรรมการ
7. นายนางนารีรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
8. ส.ต.ต.ทวีศักดิ์ ละอองสมโรงเรียนบ้านควนพรุพรีกรรมการ
9. นายฉัตรชัย เงื่อนงามโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประทีป ระวังสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากสายประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ประสมแก้วโรงเรียนจิตประชาราษฎร์กรรมการ
3. นายเสรี วิงศ์อินทร์โรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
4. นางสาวหัสนีย์ คงวุ่นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นายร่ม เพ็ชรคงทองโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
6. นายสุทิน โพธิเพชรโรงเรียนบ้านทุ่งจูดกรรมการ
7. นางนารีรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
8. ส.ต.ต.ทวีศักดิ์ ละอองสมโรงเรียนบ้านควนพรุพรีกรรมการ
9. นายฉัตรชัย เงื่อนงามโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุรศักดิ์ พรหมบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนพะยอมประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ อุดมพิทยาคมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นายธนพงศ์ ชุมศรีโรงเรียนบ้านควนพรุพรีกรรมการ
4. นายอมรศักดิ์ แท่นจันทร์โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
5. นายสุบิน นาคปลัดโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
6. นางอรพรรณ ช่วยดำโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
7. นายวรุต วรจินทร์โรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
8. นางกฤติยา หนูชุมโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
9. นายสงวนชัย ตันจะโขโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ พรหมบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนพะยอมประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ อุดมพิทยาคมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นายธนพงศ์ ชุมศรีโรงเรียนบ้านควนพรุพีกรรมการ
4. นายอมรศักดิ์ แท่นจันทร์โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
5. นายสุบิน นาคปลัดโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
6. นางอรพรรณ ช่วยดำโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
7. นายวรุต วรจินทร์โรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
8. นางกฤติยา หนูชุมโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
9. นายสงวนชัย ตันจะโขโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ พรหมบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนพะยอมประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ อุดมพิทยาคมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นายธนพงศ์ ชุมศรีโรงเรียนบ้านควนพรุพีกรรมการ
4. นายอมรศักดิ์ แท่นจันทร์โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
5. นายสุบิน นาคปลัดโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
6. นางอรพรรณ ช่วยดำโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
7. นายวรุต วรจินทร์โรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
8. นางกฤติยา หนูชุมโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
9. นายสงวนชัย ตันจะโขโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ช้างกลางผู้อำนวยการโรงเรียนควนมหาชัยประธานกรรมการ
2. นายการุณ ช่วยทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอบแกบกรรมการ
3. นายถิรเดช หล่อพันธ์โรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
4. นายสุทธิพงศ์ อินทปัญญ์โรงเรียนปัญญาทิพย์กรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ บุญคล่องโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
6. นางณัฐชยา ปานแก้วโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
7. นางกฤติยา หนูชุมโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ช้างกลางผู้อำนวยการโรงเรียนควนมหาชัยประธานกรรมการ
2. นายการุณ ช่วยทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอบแกบกรรมการ
3. นายถิรเดช หล่อพันธ์โรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
4. นายสุทธิพงศ์ อินทปัญญ์โรงเรียนปัญญาทิพย์กรรมการ
5. นางณัฐชยา ปานแก้วโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
6. นางกฤติยา หนูชุมโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายธรรมนงค์ ดิ้นทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหยดประธานกรรมการ
2. นางธัญญา คงแก้วโรงเรียนบ้านคลองพักกลางกรรมการ
3. นางสาวอังคณา หนูสมโรงเรียนบ้านควนสว่างพัฒนากรรมการ
4. นางนาตยา หนูคงโรงเรียนมิตรประชาราษฎร์กรรมการ
5. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ ละอองสมโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือกรรมการ
7. นางกาญจนา กองกุลโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
8. นายธีระสันท์ คุ้มวงศ์โรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายธรรมนงค์ ดิ้นทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหยดประธานกรรมการ
2. นางธัญญา คงแก้วโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
3. นางสาวอังคณา หนูสมโรงเรียนบ้านควนสว่างพัฒนากรรมการ
4. นางนาตยา หนูคงโรงเรียนมิตรประชาราษฎร์กรรมการ
5. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ ละอองสมโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือกรรมการ
7. นางกาญจนา กองกุลโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
8. นายธีระสันท์ คุ้มวงศ์โรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธรรมนงค์ ดิ้นทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหยดประธานกรรมการ
2. นางธัญญา คงแก้วโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
3. นางสาวอังคณา หนูสมโรงเรียนบ้านควนสว่างพัฒนากรรมการ
4. นางนาตยา หนูคงโรงเรียนมิตรประชาราษฎร์กรรมการ
5. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ ละอองสมโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือกรรมการ
7. นางกาญจนา กองกุลโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
8. นายธีระสันท์ คุ้มวงศ์โรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ นงค์นวลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลองประธานกรรมการ
2. นางปริสนาพร สระทองอินทร์โรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
3. นายสิรวิชญ์ วิริยะจีระพิพัฒน์โรงเรียนมหาราช2กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิศจกานต์ อนุพัทธ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
5. นางสาวปัทมา แสนสำราญโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ สาธุลีโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
7. นายธีระยุทธ์ เคหะพันธ์สกุลโรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
8. นางพิไลลักษณ์ แสงพรหมโรงเรียนวัดสองแพรกกรรมการ
9. นางพวงทิพย์ ชิณวงศ์โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ นงค์นวลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลองประธานกรรมการ
2. นางปริสนาพร สระทองอินทร์โรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
3. นายสิรวิชญ์ วิริยะจีระพิพัฒน์โรงเรียนมหาราช2กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิศจกานต์ อนุพัทธ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
5. นางสาวปัทมา แสนสำราญโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ สาธุลีโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
7. นายธีระยุทธ์ เคหะพันธ์สกุลโรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
8. นางพิไลลักษณ์ แสงพรหมโรงเรียนวัดสองแพรกกรรมการ
9. นางพวงทิพย์ ชิณวงศ์โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ นงค์นวลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลองประธานกรรมการ
2. นางปริสนาพร สระทองอินทร์โรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
3. นายสิรวิชญ์ วิริยะจีระพิพัฒน์โรงเรียนมหาราช2กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิศจกานต์ อนุพัทธ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
5. นางสาวปัทมา แสนสำราญโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ สาธุลีโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
7. นายธีระยุทธ์ เคหะพันธ์สกุลโรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
8. นางพิไลลักษณ์ แสงพรหมโรงเรียนวัดสองแพรกกรรมการ
9. นางพวงทิพย์ ชิณวงศ์โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
2. นางสาวเสาวรัตน์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
2. นางสาวเสาวรัตน์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
2. นางสาวเสาวรัตน์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
2. นางสาวเสาวรัตน์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
2. นางสาวเสาวรัตน์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
2. นางสาวเสาวรัตน์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
2. นางสาวเสาวรัตน์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
2. นางสาวเสาวรัตน์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
2. นางสาวเสาวรัตน์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
2. นางสาวเสาวรัตน์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ................ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ................ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ................ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ................ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ................ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ................ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ................ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ................ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ................ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ................ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางมนมน ณ พัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางมนมน ณ พัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางมนมน ณ พัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ แต้มประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ โลติกรครูโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวจันทิมา ขุนพินิจครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายโอม รัตนพันธ์ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสันศนีย์ กุลพรหมครูโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ หอมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
4. นางสาวเพียงเพ็ญ ขวัญชุมครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ คชเดชครูโรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
6. นางวันวิสา บุญช้างครูโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
7. นางธิดารัตน์ ประจักษ์ครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
8. นายอภินันท์ เพชรศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวยศรีกรรมการ
9. นายไพศาล เพ็งกุลศิกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ แต้มประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ถาวรสุขครูโรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ เพชรอาวุธครูโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางธิดารัตน์ ประจักษ์ครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดงประธานกรรมการ
2. นายกิตตินนท์ นงค์นวลครูโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายศุภกิจ ขันฑะสีมาเฉลิมครูโรงเรียนจิตประชาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเพียงเพ็ญ ขวัญชุมครูโรงเรียนบ้านปลายศอกประธานกรรมการ
2. นางสาวหฤทัย กลัดทองครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
3. นางสาววันวิสา บุญช้างครูโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวฉวีวรรณ หอมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา เพชรยังครูโรงเรียนบ้านคลองยากรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ สำเภาครูโรงเรียนบ้านเขาตอกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางธิดารัตน์ ประจักษ์ครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดงประธานกรรมการ
2. นายกิตตินนท์ นงค์นวลครูโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายศุภกิจ ขันฑะสีมาเฉลิมครูโรงเรียนจิตประชาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวบุปผา พรมหลงครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวันวิสา บุญช้างครูโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
3. นางสาวนฤมล คงทองครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
4. นางชฎาภรณ์ ปั้นวงศ์ครูโรงเรียนวัดดอนพะยอมกรรมการ
5. นางละมัย แสงระวีครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ เพชรอาวุธครูโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา เพชรยังครูโรงเรียนบ้านคลองยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญฤดี เทพฉิมครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นายอภิชาต กาบขุนทดครูโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ เรืองไสยพรครูโรงเรียนบ้านเขาสามยอดประธานกรรมการ
2. นางอรุณลักษณ์ แมนเมืองครูโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
3. นางกีรติ โชติช่วงครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
4. นางสาวเกวลิน หงส์ทองครูโรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนากรรมการ
5. นางภาวิณี นวลนิ่มครูโรงเรียนวัดบางกำยานกรรมการ
6. นางวรรณี อินทรทัตครูโรงเรียนบ้านบางปานกรรมการ
7. นางสาวอัชราภรณ์ ศรีกาญจน์ครูโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตกรรมการ
8. นางกมลทิพย์ หนูบุญครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
9. นางจุฑาทิพย์ สำเภาครูโรงเรียนบ้านเขาตอกกรรมการ
10. นายพิษณุพงศ์ อุราพรครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางศุภรัช ไชยตรีครูโรงเรียนวัดบ้านส้องประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ โกสีย์รัตนาภิบาลครูโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ ชุมชาติครูโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางศุภรัช ไชยตรีครูโรงเรียนวัดบ้านส้องประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ โกสีย์รัตนาภิบาลครูโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ ชุมชาติครูโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประวันพาส บุญลี่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนปรางประธานกรรมการ
2. นางส่อลิหะ สวยงามโรงเรียนไทยรัฐวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา แจ้งเพชรโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ดกรรมการ
4. นายนโรตม์ วรจินต์โรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
5. นายณรงค์ ชัยบุญโรงเรียนบ้านเหมืองทวดกรรมการ
6. นายดำเนิน แย้มแก้วโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
7. นายสิทธิพงศ์ จุนหวิทยะโรงเรียนวัดอิทการามกรรมการ
8. นางเพ็ญพิศ ส่งแสงโรงเรียนบ้านสวยศรีกรรมการ
9. นางพรทิพย์ ลิกขไชยโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
10. นายอุทัย กิมเสาว์โรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
11. นายสถิตย์ ประดิษฐ์คล้ายโรงเรียนมหาราช2กรรมการ
12. นายธีระเดช ภูเขาทองโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศกรรมการ
13. นายดนุเดช กาลาโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
14. นายก้องเกียรติ สันตธรรมโรงเรียนวัดบางกำยานกรรมการ
15. นายสมบูรณ์ ลิวัญโรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
16. นายวิจิตร ดิษฐอายโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
17. นายทวีศักดิ์ ขุนศรีโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
18. นายบัญชา โกละกะโรงเรียนวัดควนศรีกรรมการ
19. นางมณฑา พันอุไรโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
20. นางจริยา หริตาโรงเรียนบ้านควนมหาชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวันประพาส บุญลี่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนปรางประธานกรรมการ
2. นางส่อลิหะ สวยงามโรงเรียนไทยรัฐวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา แจ้งเพชรโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ดกรรมการ
4. นายนโรตม์ วรจินต์โรงเรียนประตูพลิกกรรมการ
5. นายณรงค์ ชัยบุญโรงเรียนบ้านเหมืองทวดกรรมการ
6. นายดำเนิน แย้มแก้วโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
7. นายสิทธิพงศ์ จุนหวิทยะโรงเรียนวัดอิทการามกรรมการ
8. นางพรทิพย์ ลิกขไชยโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
9. นายอุทัย กิมเสาว์โรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
10. นายสถิตย์ ประดิษฐ์คล้ายโรงเรียนมหาราช2กรรมการ
11. นายธีระเดช ภูเขาทองโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศกรรมการ
12. นายดนุเดช กาลาโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
13. นายก้องเกียรติ สันตธรรมโรงเรียนวัดบางกำยานกรรมการ
14. นายสมบูรณ์ ลิวัญโรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
15. นายวิจิตร ดิษฐอายโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
16. นายทวีศักดิ์ ขุนศรีโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
17. นายบัญชา โกละกะโรงเรียนวัดควนศรีกรรมการ
18. นางมณฑา พันอุไรโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
19. นางเพ็ญพิศ ส่งแสงโรงเรียนบ้านสวยศรีกรรมการ
20. นางจริยา หริตาโรงเรียนบ้านควนมหาชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวินัย เสสิตังผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิเวการามประธานกรรมการ
2. นางสุภาณีย์ ไชยพราหมณ์โรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
3. นางลัดดา รักนาควนโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
4. นางจันทนา บุญประกอบโรงเรียนบ้านหานเพชรกรรมการ
5. นายฉัตรชัย อินทปันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯ1กรรมการ
6. นายธรรมรงค์ กุลศิริโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
7. นายวิโรจน์ รองรัตน์โรงเรียนบ้านบางปานกรรมการ
8. นายวิริยะ ชะโนวรรณโรงเรียนบ้านส้องเหนือกรรมการ
9. นางอุษณี โชติช่วงโรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวินัย เสสิตังผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิเวการามประธานกรรมการ
2. นางสุภาณีย์ ไชยพราหมณ์โรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
3. นางลัดดา รักนาควนโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
4. นางจันทนา บุญประกอบโรงเรียนบ้านหานเพชรกรรมการ
5. นายฉัตรชัย อินทปันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯ1กรรมการ
6. นายธรรมรงค์ กุลศิริโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
7. นายวิโรจน์ รองรัตน์โรงเรียนบ้านบางปานกรรมการ
8. นายิวิริยะ ชะโนวรรณโรงเรียนบ้านส้องเหนือกรรมการ
9. นางอุษณี โชติช่วงโรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ ชูแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสุธรรมเจริญฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาวรรณ แพกุลโรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
3. นางกาญจนา กาญจนกีรณาโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ บุญถึงโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ สัญญากิจโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี ธนาวุธโรงเรียนบ้านห้วยล่วงกรรมการ
7. นางบุญเรือง ชัยกูลโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
8. นางอังคณา แก้วชังโรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
9. นางอารมณ์ ไชยพจน์โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์กรรมการ
10. นางอาภรณ์ อุดมพิทยาคมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ชูแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสุธรรมเจริญฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาวรรณ แพกุลโรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
3. นางกาญจนา กาญจนกีรณาโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ บุญถึงโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ สัญญากิจโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
6. นายเพ็ญศรี ธนาวุธโรงเรียนบ้านห้วยล่วงกรรมการ
7. นายบุญเรือง ชัยกูลโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
8. นางอังคณา แก้วชังโรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
9. นางอาภรณ์ ไชยพจน์โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์กรรมการ
10. นางอาภรณ์ อุดมพิทยาคมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ รัตนเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญคามวารีประธานกรรมการ
2. นางอุรัสญานพร เจริญรูปโรงเรียนบ้านควนสินชัยกรรมการ
3. นางอำภา ภูหินโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ยกย่องโรงเรียนบ้านหานเพชรกรรมการ
5. นายสุพจน์ จุลเพชรโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
6. นางอรุณศรี หล่อพันธ์โรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
7. นายนพรุจ เพชรปานวงศ์โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
8. นางปิยวรรณ กระสันต์โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
9. นางสุณี ทองหอมโรงเรียนบ้านคลองโหยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิชาญ สิทธิศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางจารีย์ เจริญรักษ์โรงเรียนวัดท่าเจริญกรรมการ
3. นางอรพิน เพชรเมืองโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางละออง เพียรสวัสดิ์โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์กรรมการ
5. นายไพรัช วังช่วยโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
6. นายอภินันท์ อินทรักษ์โรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
7. นางจิราภา บุสดีโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
8. นางพิไลวรรณ์ วุฒิสมานโรงเรียนบ้านส้องเหนือกรรมการ
9. นางอารีย์ คงท่าฉางโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
10. นางสาวกนกอร สินน้อยโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
11. นางอำนวยพร มีดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22กรรมการ
12. นางอวยพร ไพเราะโรงเรียนบ้านควนกลางกรรมการ
13. นางอรพรรณ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
14. นางสาวเพ็ญจันทร์ อินทปัญญ์โรงเรียนวัดเวียงสระกรรมการ
15. นางสาวกาญจนา พรหมภักดีโรงเรียนบ้างบางใหญ่สามัคคีกรรมการ
16. นางอุษาห์ เกิดเกลี้ยงโรงเรียนบ้านห้วยตอกรรมการ
17. นางบุญศิริ ลวนางกูรโรงเรียนบ้านควนพรุพีกรรมการ
18. นางวันวิสา บุญช้างโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
19. นางศิริพรรณ จู่สุวรรณ์โรงเรียนบ้านดอนทรายกรรมการ
20. นายวงษ์ศิลป์ มากกุลโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือกรรมการ
21. นางจันทนา บุญประถมโรงเรียนบ้านปากสายกรรมการ
22. นายชำนาญ สวัสดิโกมลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ รัตนเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญคามวารีประธานกรรมการ
2. นางอุรัสญานพร เจริญรูปโรงเรียนบ้านควนสินชัยกรรมการ
3. นางอำภา ภูหินโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ยกย่องโรงเรียนบ้านหานเพชรกรรมการ
5. นายสุพจน์ จุลเพชรโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
6. นางอรุณศรี หล่อพันธ์โรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
7. นายนพรุจ เพชรปานวงศ์โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
8. นางปิยวรรณ กระสันต์โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
9. นางสุณี ทองหอมโรงเรียนบ้านคลองโหยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ สิทธิศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางจารีย์ เจริญรักษ์โรงเรียนวัดท่าเจริญกรรมการ
3. นางอรพิน เพชรเมืองโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางละออง เพียรสวัสดิ์โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์กรรมการ
5. นายไพรัช วังช่วยโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
6. นายอภินันท์ อินทรักษ์โรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
7. นางจิราภา บุสดีโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
8. นางพิไลวรรณ์ วุฒิสมานโรงเรียนบ้านส้องเหนือกรรมการ
9. นางอารีย์ คงท่าฉางโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
10. นางสาวกนกอร สินน้อยโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
11. นางอำนวยพร มีดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22กรรมการ
12. นางอวยพร ไพเราะโรงเรียนบ้านควนกลางกรรมการ
13. นางอรพรรณ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
14. นางสาวเพ็ญจันทร์ อินทปัญญ์โรงเรียนวัดเวียงสระกรรมการ
15. นางสาวกาญจนา พรหมภักดีโรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคีกรรมการ
16. นายอุษาห์ เกิดเกลี้ยงโรงเรียนบ้านห้วยตอกรรมการ
17. นางบุญศิริ ลวนางกูรโรงเรียนบ้านควนพรุพีกรรมการ
18. นางวันวิสา บุญช้างโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
19. นางศิริพรรณ จู่สุวรรณ์โรงเรียนบ้านดอนทรายกรรมการ
20. นายวงษ์ศิลป์ มากกุลโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือกรรมการ
21. นางจันทนา บุญประถมโรงเรียนบ้านปากสายกรรมการ
22. นายชำนาญ สวัสดิโกมลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายปรีชา พิชยศึกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ สุวนันทวงศ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
3. นางนิภา จินาผลโรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์กรรมการ
4. นางรำไพ คงยิ่งโรงเรียนบ้านเหมืองทวดกรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ อรุณประภากรโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
6. นางสาวมารศรี เทือกสุบรรณโรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
7. นางสาคร แท่นจันทร์โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
8. นางอำไพ คงวิจิตรโรงเรียนบ้ายห้วยใหญ่กรรมการ
9. นางจำรัส สุวรรณ์ชนะโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายปรีชา พิชยศึกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ สุวนันทวงศ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
3. นางนิภา จินาผลโรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์กรรมการ
4. นางรำไพ คงยิ่งโรงเรียนบ้านเหมืองทวดกรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ อรุณประภากรโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
6. นางสาวมารศรี เทือกสุบรรณโรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
7. นางสาคร แท่นจันทร์โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
8. นางอำไพ คงวิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
9. นางจำรัส สุวรรณ์ชนะโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวจิรพันธ์ เกิดกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรห้องประธานกรรมการ
2. นางสาวสวาท ประดู่โรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
3. นางเกศรินทร์ รัตนบุรีโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130กรรมการ
4. นางสุดาพร สุวรรณเมฆโรงเรียนบ้านยูงงาม(เวียงสระ)กรรมการ
5. นางสาลี วงศ์ท่าเรือโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
6. นางกาญจนา โชคประสิทธิ์โรงเรียนวัดควนท่าแร่กรรมการ
7. นางประภา รัตนพันธ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
8. นางโสภิต โพธิ์ทองโรงเรียนวัดคลองฉนวนกรรมการ
9. นางจีระวรรณ สรรเสริญโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรพันธ์ เกิดกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรห้องประธานกรรมการ
2. นางสาวสวาท ประดู่โรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
3. นางเกศรินทร์ รัตนบุรีโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130กรรมการ
4. นางสุดาพร สุวรรณเมฆโรงเรียนบ้านยูงงาม(เวียงสระ)กรรมการ
5. นางสาลี วงศ์ท่าเรือโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
6. นางกาญจนา โชคประสิทธิ์โรงเรียนวัดควนท่าแร่กรรมการ
7. นางประภา รัตนพันธ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
8. นางโสภิต โพธิ์ทองโรงเรียนวัดคลองฉนวนกรรมการ
9. นางจีระวรรณ สรรเสริญโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายดุสิต พุทธศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ฉิมภักดีโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
3. นางศิริยาภรณ์ พูลติ้มโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
4. นางวรรณา เชื้อพลพิชัยโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
5. นางอุษณา ทิพย์ประชาบาลโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
6. นางพวงรัตน์ แก้วประจุโรงเรียนบ้านห้วยตอกรรมการ
7. นางวรรณา สังข์ทองโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
8. นางชุติกาญจน์ ฉายากุลโรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
9. นางวรรณดี สุวรรณวงศ์โรงเรียนจิตประชาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายดุสิต พุทธศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือกรรมการ
2. นางลัดดา ฉิมภักดีโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
3. นางศิริยาภรณ์ พูลติ้มโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
4. นางวรรณา เชื้อพลพิชัยโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
5. นางอุษณา ทิพย์ประชาบาลโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
6. นางวรรณดี สุวรรณวงศ์โรงเรียนจิตประชาราษฎร์กรรมการ
7. นางพวงรัตน์ แก้วประจุโรงเรียนบ้านห้วยตอกรรมการ
8. นางวรรณา สังข์ทองโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ ฉายากุลโรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายวีระ สาบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นางจันทนา สารเทพโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
3. นางเรวดี หลิมทองโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
4. นางเนตรชนก นุ่นแก้วโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
5. นางดวงประทีป มีเดชโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
6. นางวันทนี แย้มแก้วโรงเรียนวัดวิเวการามกรรมการ
7. นายกฤษฎา ช่วยสำเร็จโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
8. นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคีโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
9. นางศศิญาณี ีเพ็ชรร้ตน์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
10. นางสาวทิพยา เกิดช่วยโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวีระ สาบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นางจันทนา สารเทพโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
3. นางเรวดี หลิมทองโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
4. นางเนตรชนก นุ่นแก้วโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
5. นางดวงประทีป มีเดชโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
6. นางวันทนี แย้มแก้วโรงเรียนวัดวิกรรมการ
7. นายกฤษฎา ช่วยสำเร็จโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
8. นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคีโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
9. นางศศิญาณี เพ็ชรรัตน์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
10. นางสาวทิพยา เกิดช่วยโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายลิขิต แสงระวีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรรณ หงส์ชูเกียรติผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญา กำเหนิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปราณี ศรีอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรโพธิ์งามกรรมการ
5. นายกรุง ธนาพรโรงเรียนวัดเวียงสระกรรมการ
6. นางรัตติยา ชูช่วยสุวรรณโรงเรียนวัดคลองฉนวนกรรมการ
7. นางสาวชนิกานต์ นาคแก้วโรงเรียนวัดคลองฉนวนกรรมการ
8. นางอมราพร รักเพชรโรงเรียนวัดเวียงสระกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ ณ นครโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
10. นางสาวธัญญลักษณ์ สุดจิตรโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
11. นางสาวศศิธร เพชราโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
12. นางโสภา ทองพันธ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
13. นางสาวอาภรณ์ ชนะกิจกำจรโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
14. นางลำไย หนูคงโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตกรรมการ
15. นางสาวอัฉราภรณ์ ศรีกาญจน์โรงเรียนบ้านพรหมรังสิตกรรมการ
16. นางสาวเตือนใจ ประพันธ์บัณฑิตโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตากรรมการ
17. นางนัยนา กลัดทองโรงเรียนอนุบาลขวัญแม่กรรมการ
18. นางจิติพร เหล็กเพชรโรงเรียนอนุบาลนวพรกรรมการ
19. นางลักษณ์คณา ฉิมเรืองโรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์กรรมการ
20. นางกุศลจิตร ทิพย์เดชโรงเรียนอนุบาลบ้านน้องเล็กกรรมการ
21. นางนิตยา ฉิมเรื่องโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
22. นางสารภี โพธิ์เพชรโรงเรียนบ้านสวยศรีกรรมการ
23. นางอาริยา ชูทวดโรงเรียนนาสารกรรมการ
24. นางสาวพิมพ์นัดดา พรหมภักดีโรงเรียนนาสารกรรมการ
25. นางจินตนา โกละกะโรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
26. นางสาววิไล บัวผินโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
27. นางยุภา ทิพย์พันธ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
28. นางสาวสายชล หมื่นระย้าโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
29. นางบุลศิริ ปานเจริญโรงเรียนวัดไทรโพธิ์งามกรรมการ
30. นางอัจฉรา ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
31. นางสาวธัญกมล แสงมณีโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
32. นางภัทรพร จารุพันธุเศรษฐ์โรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
33. นายวิษณุกร แตงแก้วโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
34. นางสาวปทุมพร แซ่จู้โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
35. นางสาวธัญญลักษณ์ ชัยอินทร์ชะโรงเรียนบ้านเมรัยกรรมการ
36. นางมะลิวรรณ กิจครวญศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
37. นางเยาวลักษณ์ สุวนันทวงศ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
38. นางสาวสุวภัทร ภูริปริญญาโรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายลิขิต แสงระวีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรรณ หงส์ชูเกียรติผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญา กำเหนิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปราณี ศรีอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรโพธิ์งามกรรมการ
5. นายกรุง ธนาพรโรงเรียนวัดเวียงสระกรรมการ
6. นางรัตติยา ชูช่วยสุวรรณโรงเรียนวัดคลองฉนวนกรรมการ
7. นางสาวชนิกานต์ นาคแก้วโรงเรียนวัดคลองฉนวนกรรมการ
8. นางอมาพร รักเพชรโรงเรียนวัดเวียงสระกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ ณ นครโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
10. นางสาวธัญญลักษณ์ สุดจิตรโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
11. นางสาวศศิธร เพชราโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
12. นางโสภา ทองพันธ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
13. นางสาวอาภรณ์ ชนะกิจกำจรโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
14. นางลำไย หนูคงโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตกรรมการ
15. นางสาวอัจฉรา ศรีกาญจน์โรงเรียนบ้านพรหมรังสิตกรรมการ
16. นางสาวเตือนใจ ประพันธ์บัณฑิตโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตากรรมการ
17. นางนัยนา กลัดทองโรงเรียนอนุบาลขวัญแม่กรรมการ
18. นางจิติพร เหล็กเพชรโรงเรียนอนุบาลนวพรกรรมการ
19. นางลักษณ์คณา ฉิมเรื่องโรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์กรรมการ
20. นางกุศลจิตร ทิพย์เดชโรงเรียนอนุบาลบ้านน้องเล็กกรรมการ
21. นางนิตยา ฉิมเรืองโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
22. นางสารภี โพธิ์เพชรโรงเรียนบ้านสวยศรีกรรมการ
23. นางอาริยา ชูทวดโรงเรียนนาสารกรรมการ
24. นางสาวพิมพ์นัดดา พรหมภักดีโรงเรียนนาสารกรรมการ
25. นางจินตนา โกละกะโรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
26. นางสาววิไล บัวผินโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
27. นางยุภา ทิพย์พันธ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
28. นางสาวสายชล หมื่นระย้าโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
29. นางบุลศิริ ปานเจริญโรงเรียนวัดไทรโพธิ์งามกรรมการ
30. นางอัจฉรา ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
31. นางสาวธัญญกมล แสงมณีโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
32. นางภัทรพร จารุพันธุเศรษฐ์โรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
33. นายวิษณุกร แตงแก้วโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
34. นางสาวปทุมพร แซ่จู้โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
35. นางสาวธัญญลักษณ์ ชัยอินทร์ชะโรงเรียนบ้านเมรัยกรรมการ
36. นางมะลิวรรณ กิจครวญศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
37. นางนงลักษณ์ สุวนันทวงศ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
38. นางสาวสุวภัทร ภูริปริญญาโรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางคมขำ บุญทันโรงเรียนกรรมการ
2. นางลีลาศ บุญยิ่งโรงเรียนกรรมการ
3. นางทัศนีย์ จันทนาโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ผู้ดูแลระบบ : นายสำเริง สุวรรณพงค์ โทรศัพท์ 086-1685522
นางสาวจุฑามาศ สวัสดี E-mail:juthamat.swd@gmail.com โทรศัพท์ 081-5357976
นายชม ฉิมภักดี E-mail:chombar440@gmail.com โทรศัพท์ : 089-7297410
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]