รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  ชูสอน
2. เด็กชายภานุพัตน์  มีเดช
 
1. นายอวยชัย  มีเดช
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กชายสรศักดิ์   แก้วศรีจันทร์
2. เด็กชายสุภัทรชัย   โภคภิรมย์
 
1. นายชาญชัย   รักเดช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมน 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เพชรศรี
2. เด็กชายพศุตน์  วงศ์แสงขำ
 
1. นายรัตนพล  สุขปาน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  คงจูด
2. เด็กชายวัชรินทร์  วิเศษรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  อาจณรงค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กชายยุติ  จิตบำรุง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  พยับพฤกษ์
 
1. นางชยพร  ชูบัว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  สุวรรณวงศ์
2. เด็กชายธีระยุทธ  แผ้วชนะ
3. เด็กชายนาธาร  นวลขาว
4. เด็กชายสุทธิรักษ์  เพชรน้อย
5. เด็กชายอมรเทพ  นาคกุล
 
1. นายวงศกร  หมัดอะดัม
2. นายวันชนะ  คชฤทธิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บัวใหญ่
2. เด็กชายจักรินทร์  พยัฆษา
3. เด็กชายนพดล  สังข์สิงห์
4. เด็กหญิงอรอุมา  ปลัดรักษา
5. เด็กชายอานนท์  แก้วสาร
 
1. นางสาววราภรณ์  หงษ์ทอง
2. นายวชิรพันธุ์  พัฒนภากรณ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชยาราม 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ลิหก
2. เด็กชายวรเมธ  อินทรัตน์
 
1. นางวรนุช  ศรีสิทธิยานนท์
2. นางยินดี  ทองอุ่น
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1. เด็กหญิงนวพร  คงแย้ม
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ดวงจันทร์กาล
 
1. นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ
2. นางสาวเจริญศรี  จันทร์ช่วง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายณัฐวุฒื  วิเชียร
2. เด็กหญิงนันทธ์พร  ขุนหาญ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ถาวรแก้ว
2. นายทวีศักดิ์  ลัภนาเคนทร์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กชายภูริณัฐ  อยู่วัง
 
1. นางลัลดาวัลย์  สัตตะพันธ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงอรปรียา  นกนุช
 
1. นายจักรพงค์  สุขเกษม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแซะ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  มณีโชติ
 
1. นางกรรณิกา  แพละออง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กชายยอดชาย  พม่า
 
1. นางนลินพันธ์  จันทร์หนองไทร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กชายพัชรพล  สารภี
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญศรี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 1. เด็กหญิงอริสา  แก้วทองดี
 
1. นางสาวปาลิตา  หนูไกรหงษ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 1. เด็กหญิงสายธาร  ใจกล้า
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  แก่นทรัพย์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงไพลิน  จินดาวงศ์
 
1. นางสาวศุภาภรณ์  เพชรแก้ว
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ทองมาก
2. เด็กชายสิทธิพร  คงแก้ว
 
1. นางสาวมลฤดี  ประทุมวรรณ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแซะ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   ชาติรักษา
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี   เทียมยม
 
1. นางกรรณิกา   แพละออง
2. นางสาววลัยลักษณ์   สงรักษ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กหญิงทิราภรณ์   แสงจำนงค์
2. เด็กหญิงวาสนา   คงรอด
 
1. นางวิภารัตน์   อินทร์สุวรรณ
2. นางอรุณโรจน์   ยิ่งคำนึง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุดแสน
 
1. นายวัฒนภูมิ  คมนา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กชายธนภูมิ   โอปิน
2. เด็กชายธีรภัทร์  วิบูลย์ศิลป์
3. เด็กชายพีรวิชญ์   อินทร์ทรัพย์
 
1. นายจักรพงค์  สุขเกษม
2. นางสุปรียา  จุลกัลป์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กชายกิตติยศ   แก้วปาน
2. เด็กชายจิรกฤต   เวชสุวรรณ
3. เด็กชายชยพล  แจ้งไธสง
 
1. นายจักรพงค์  สุขเกษม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแซะ 1. เด็กหญิงจันทนา   นิลเวช
2. เด็กหญิงดวงกมล   คงรอด
3. เด็กชายวิริทธิ์พล   จุลแกบ
 
1. นางสาววลัยลักษณ์    สงรักษ์
2. นางกรรณิกา   แพละออง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาขุน 1. เด็กชายวโรดม  มุกดา
 
1. นายญาณวรรธน์  บัวขาว
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาขุน 1. เด็กชายก้องกิดากร  วัฒนชัย
 
1. นายจรัญ  ทองปัสโนว์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ศรีชาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกศาวาส 1. เด็กชายวรา  วรรณคีรี
 
1. นายภูวนาถ  จันทร์คง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผุยอุทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย  จันทร์เทศ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาขุน 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  นุ่มนวล
 
1. นางชวนชม  เพ็ชรกาศ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงสุปราณี  ขำเนตร
 
1. นางสาวอรอุษา  จันทร์พูล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงพิชามญช์  คชโสภณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงรัตนา  วิจิตรกุล
 
1. นางสาวอรอุษา  จันทร์พูล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  ฉิมเทียม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จันทวิเศษ
 
1. นางสาวอรอุษา  จันทร์พูล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กชายปัณณธร  ทูลฉลาด
 
1. นายศักดิ์สิริ  รำไพ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงพรธิรา  คล้ายจาด
 
1. นางสาวอรอุษา  จันทร์พูล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงสุธิษา  ทิมนุ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงปิยนุช  เข็มทอง
 
1. นางสาวอรอุษา  จันทร์พูล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาขุน 1. เด็กหญิงสุดถนอม  รักมาศ
 
1. นายจรัญ  ทองปัสโนว์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กชายจักรพงษ์  ศรีชาย
2. เด็กหญิงชาลิสา  ดีแก้ว
3. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  ฉิมเทียม
4. เด็กหญิงพัณณิตา  บุษราคำ
5. เด็กหญิงพิชามญช์  คชโสภณ
6. เด็กชายภัทระ  ศักดา
7. เด็กหญิงอมลวรรณ  ภูมี
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีบุรุษ
9. เด็กชายเพชรรัตน์  ช่่วยชนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 1. เด็กชายฐากููร  โปเซ่ง
2. เด็กชายณัฏฐพล  สุพัฒน์แก้ว
3. เด็กชายณัฐภูมิ  สุพัฒน์แก้ว
4. เด็กชายธนกร  มุสิโก
5. เด็กชายธนพร  คชเสนีย์
6. เด็กชายธีรพงษ์  คงจินดา
7. เด็กชายธีรภัทร  สรรพคง
8. เด็กชายน้องใหม่  นาคเต
9. เด็กหญิงปานพิมล  บินซาดี
10. เด็กชายพรศักดิ์  แง่งจุ้ย
11. เด็กชายภูริณัฐ  แซ่โหง้ว
12. เด็กหญิงวัลภา  ผิวพรหม
13. เด็กชายวุฒิพงษ์  แก้วงาม
14. เด็กหญิงศศิวิมล  กุฎีคง
15. เด็กชายศิขรินทร์  แก้วพิชัย
16. เด็กหญิงสุภาพร  ลิ้มสวัสดิ์
17. เด็กหญิงสุภาวดี  นาคโพธิ์
18. เด็กหญิงอฐิติยา  ลิ้มสวัสดิ์
19. เด็กชายอนุพนธ์  ไกรวงศ์
20. เด็กชายไกรศักดิ์  บังเกิด
 
1. นายวชิรวุธ  มีโพธิ์
2. นางธิพรทิย์  มีโพธิ์
3. นายสุนทร  ธรรมบำรุง
4. นางวชิรา  อินทสมบัติ
5. นางพิไลวรรณ  ศรีประดู่
6. นางสุพรเพ็ญ  กระจ่างแจ้ง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 1. เด็กชายธรรมรัตน์  เพ็ชรมณี
2. เด็กชายนพดล  สุดสะอาด
3. เด็กชายสุรชัย  รักสุข
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชำนินวล
 
1. นายภานุ  ลักษณะ
2. นายวัฒนภูมิ  คมนา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กชายจีรศักดิ์   ใจกล้า
 
1. นางวัชรี   ศรีช่วย
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 1. เด็กหญิงสุพรรณี  แสนมี
 
1. นางเกศสุดา  แย้มแสง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 1. เด็กชายนันทพร  หีตชุม
 
1. นายปิยะวุฒิ  อุ่นใจ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานทอง
 
1. นางสาวอรจิรา  สงดำ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 1. นายอดิศักดิ์  มาอุ้ย
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ศรีทอง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กชายธนวัฒน์  โอปิน
 
1. นายจักรพงค์  สุขเกษม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา   แก้วศรีจันทร์
 
1. นางวัชรี   ศรีช่วย
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงกัณฐรัตน์  เพ็งเมือง
 
1. นางสุปรียา  ปานเมือง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กชายจีรศักดิ์   ใจกล้า
 
1. นางวัชรี   ศรีช่วย
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงศศินา   แสงสี
 
1. นางวัชรี   ศรีช่วย
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กชายจีรศักดิ์   ใจกล้า
 
1. นางวัชรี   ศรีช่วย
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 1. เด็กชายนันทพร  หีตชุม
 
1. นายปิยะวุฒิ  อุ่นใจ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธนิคม 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ดีมีศรี
 
1. นางสุลาวัลย์  หลักทอง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงศศินา   แสงสี
 
1. นางสาวบงกช   ศรีหาบุตร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 1. เด็กชายนันทพร  หีตชุม
 
1. นายปิยะวุฒิ  อุ่นใจ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานทอง
 
1. นางสาวอรจิรา  สงดำ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กหญิงกศิณา  ฉิมจารย์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  หนูขาว
3. เด็กชายจิณพัฒน์  จิตตารมย์
4. เด็กหญิงจีรปรียา  จิตตารมย์
5. เด็กหญิงจุฑามณี  ชุมมี
6. เด็กชายชนวีร์  แสงจันทร์
7. เด็กหญิงชาลิสา  แสงสิทธิ์
8. เด็กชายณัฐนันท์  ฤทธิกุล
9. เด็กชายณัฐวัศ  มั่นคง
10. เด็กชายณัฐวีร์  เอียบยี
11. เด็กหญิงณิชภัทร  วัติสุ
12. เด็กชายดนยวรรธน์  อุดมกัน
13. เด็กชายธนพล  อัมพปานิค
14. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จิตมหา
15. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชัยดิษฐอดุลย์
16. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เจริญฤทธิ์
17. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญศรี
18. เด็กชายพงศกร  มณีนวล
19. เด็กหญิงพัณณิตา  ทองดี
20. เด็กหญิงพุทธิมา  ศรีทอง
21. เด็กหญิงภัคนันท์  นิลเพชร
22. เด็กชายภูชยุตม์  เพ็งหีต
23. เด็กหญิงมุฑิตา  เมืองลาย
24. เด็กชายรัชต์ธร  ขวัญรอด
25. เด็กชายวสวัตติ์  แดงทอง
26. เด็กหญิงวิภาวัลย์  ฤทธิธรรม
27. เด็กชายศราวุธ  สังวรสุทธิ
28. เด็กหญิงสวนีย์  มั่งฮวด
29. เด็กหญิงสาวิกา  พลบุญ
30. เด็กหญิงสิญกมลภัทร  แก้วอินทร์
31. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญคุ้ม
32. เด็กหญิงสุภัชชา  ศรีมหาดไทย
33. เด็กหญิงสุวภัทร  วิทวัสไพศาล
34. เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วสกุล
35. เด็กชายอดิศักดิ์  มากแก้วกุล
36. เด็กชายอดิสรณ์  บุญคุ้ม
37. เด็กชายอิทธิพล  อินทจันทร์
38. เด็กชายเมธัส  แสงสิทธิ์
39. เด็กหญิงเรณู  พันธุ์วานิช
40. เด็กชายโกญจนาท  ชาติวิเศษ
 
1. นายสุรศักดิ์  สงอินทร์
2. นายสุวัฒน์  อนุพัฒน์
3. นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห์
4. นางสาวสังวาลย์  ปัญญาโรจน์
5. นางสาวชรวรรณ  รุ่งเรือง
6. นางฐิติมา  บุตรเลี่ยม
7. นางวาสนา  ไชยทองคง
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลำดวน
2. เด็กหญิงณิรกานต์  ศรีทับ
3. เด็กชายนันทกร  เพชรทอง
4. เด็กชายพงศ์ศธร  ทองหยอด
5. เด็กหญิงวิรัญญา  กลิ่นขจร
6. เด็กชายศุภวิชญ์  รพเรือง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนะ
8. เด็กหญิงสุปรียา  ปัญจพล
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงตาขุน
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ร่มจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัสร์  ชุมพงศ์
2. นางสาวกอบแก้ว  ถนอมกล่อม
3. นางกรกนก  ยอดจันทร์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ใจตรง
2. เด็กหญิงดาริณี  กองกุล
3. เด็กชายธนกร  เกื้อมา
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วรัตนะ
5. เด็กหญิงธัญวรรณ  รักดี
6. เด็กชายธีรภัทร  พนัส
7. เด็กชายภูริพัฒน์  สัมพันธ์
8. เด็กหญิงศรัญญา  สืบรักษ์
 
1. นางอุดมลักษณ์  ชูเพชร
2. นางจริยา  คชรินทร์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงกนกพร  พิณเศรษฐ์
2. เด็กหญิงธิดาพร  ปานปลอด
3. เด็กหญิงนพสร  ยวนานนท์
4. เด็กหญิงนุชนาถ  นวลนุ่น
5. เด็กหญิงปาลิดา  เจริญกุล
6. เด็กหญิงสภาวรรณ  สุปันตี
7. เด็กหญิงหทัยภัทร  มีรัตน์
8. เด็กชายเอกพงษ์  โอชารส
 
1. นางจิตรลดา  สุวรรณทิพย์
2. นางสำอาง  สุนทรพัฒน์
3. นางสาวจิราวดี  ทองทิพย์
4. นางอภิรดี  เศษธนู
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกัลญาณี  หนูมาก
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พรหมหิตาทร
3. เด็กชายณัฐพงษ์  หงษ์เจริญ
4. เด็กชายณัฐพงษ์  หมั่นเจริญ
5. เด็กหญิงดวงกมล  สวัสดี
6. เด็กหญิงพรนภัส  นุ่นนาแซง
7. เด็กชายพิสิทธิ์  กัลปสุทธิ์
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ช่วยยศ
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ฉ้วนกลิ่น
2. นางผุสดี  ฉีดเสน
3. นางสาวจุฬารัตน์  ไพเมือง
4. นางนฤมล  อาชาฤทธิ์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์พรึก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุเวช
3. เด็กหญิงช่อฟ้า  โนนศรีเมือง
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คงคชวรรณ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วชนะ
6. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์ชู
7. เด็กหญิงอาลิษา  สุระกาหล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัสร์  ชุมพงศ์
2. นางสาวกอบแก้ว  ถนอมกล่อม
3. นางกรกนก  ยอดจันทร์
4. นางนวพร  บัวทองจันทร์
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกัลญาณี  หนูมาก
2. เด็กหญิงกุลนันท์  สุวรรณรักษ์
3. เด็กหญิงญาราภรณ์  คชไพร
4. เด็กหญิงณัฐวรา  ไมอินทร์
5. เด็กหญิงดวงกมล  สวัสดี
6. เด็กหญิงพรนภัส  นุ่นนาแซง
7. เด็กหญิงภัคจีรา  บุญประสงค์
8. เด็กหญิงสุทธิดา  จำปาทิ
9. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีสมพร
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ช่วยยศ
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ฉ้วนกลิ่น
2. นางเพ็ญศรี  สิทธิเชนทร์
3. นางสาวศิริธร  พรมสงฆ์
4. นางสาววาสนา  จรเปลี่ยว
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คงเมืองแท้
2. เด็กหญิงจันทมา  มิตรสาร
3. เด็กหญิงชฎารัตน์  บุญชิต
4. เด็กหญิงนันณภัส  สายรื่น
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  หิตานนท์
6. เด็กหญิงพิรศา  ทองปลอด
7. เด็กหญิงภัทราวดี  ขาวจิตร
8. เด็กหญิงวนิดา  ปรีชา
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  เกตสัตบรรณ
10. เด็กหญิงสุรัฐติยา  สายแก้ว
11. เด็กหญิงอริษา  อินทวงษ์
12. เด็กหญิงเกวลิน  อนุสรณ์
13. เด็กหญิงแก้วกานดา  ชูช่วย
 
1. นายภานุวัฒน์  จิตร์จำนงค์
2. นางเสาวณิชย์  ณ ถลาง
3. นางวัลนิภา  พริ้งสกุล
4. นางสุนิษฐา  เจริญวิทย์ธนเดช
5. นางสาวเบญจรัตน์  สียางนอก
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนา 1. เด็กชายชินภัทร  เภรี
2. เด็กชายธนกฤต  เพชรสังข์
3. เด็กชายภคนันท์  พงษ์หวาน
4. เด็กชายยศกร  เภรี
5. เด็กชายวีรภัทร  บุญลึก
6. เด็กชายไรวินทร์  มงคล
 
1. นายณรงค์  รอดเจริญ
2. นายสายันห์  สุตระ
3. นายสมผัส  คชฤทธิ์
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1. เด็กชายธราเทพ   อินจันทร์
2. เด็กชายภูวิศ   เสือทอง
3. เด็กชายวรพล   เฉยตุก
4. เด็กหญิงศิริพร   คงสถิตย์
5. เด็กหญิงอรทัย   ตรีเล็ด
6. เด็กหญิงอลิเซีย   เบ็นกาเสม
 
1. นางสาวจารุวรรณ   จรอนันต์
2. นางมยุรี   พรประสิทธิ์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายจิตริน  รอดธง
2. เด็กชายตะวัน  รูปสูง
3. เด็กชายธนากร  ทะปา
4. เด็กชายปภังกร  วันอาทิตย์
5. เด็กชายพันธาวุธ  มาแสงศรี
6. เด็กชายวิเศษ  ปู่พะบุญ
7. เด็กชายสิทธิกร  โกยชัย
8. นายสุทธิพงษ์  หนอนแก้ว
 
1. นายสามารถ  เอียดพล
2. นายสุชาดา  ผาสุุข
3. นายสุรศักดิ์  อาจณรงค์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีราศรมพุนพิน 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์  ดำดี
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  สรรพคง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ชูสุวรรณ
 
1. นางสาวสุรีพร  ด้วงทองแก้ว
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    ปิ่นทอง
2. เด็กชายนิธิ    เบญจกาญจน์
3. นางสาววิรดา   หวังจิตเลือ
 
1. นางอาภรณ์   เย็นมาก
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กชายณัฎฐพล  หนูขาว
2. เด็กหญิงเขมินทรา  วงศ์นาคพันธ์
 
1. นางสิริรัตน์  สังวาลไชย
 
75 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เพ็ชรนอก
2. เด็กหญิงอนันพร  จักรไชย
 
1. นางสาวชะมัยภรณ์  ยอดจันทร์
2. นางสาวกาญจนา  คงเอียด
 
76 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงเมือง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  พลไกร
3. เด็กหญิงไพลิน  อินทสุภา
 
1. นางสาวอรพรรณ  รักษ์เดช
2. นางศิริพร  รัศมี
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. นายกิตติพร  สุขเยาว์
2. นายพชร  ส่งปลื้ม
 
1. นายศักดิ์ชริน  อาจหาญ
2. นางวัจนา  ไสยสุคนธ์
 
78 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วมณี
2. เด็กชายธนากรณ์  คำใส
 
1. นายศักดิ์ชริน  อาจหาญ
2. นางกุหลาบ  ปูรณวัฒนกุล
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายกฤษณะ  มลมาลา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เป๊ะอุ้ย
 
1. นายธัญโรจน์  ก๊กเลี่ยม
2. นายนิพนธ์  ชัยชนะ
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์   ลำยาว
2. เด็กชายเอกอนันต์  หนูขาว
 
1. นางสาวจิระภา  ปะมา
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่ฟุ้ง
2. เด็กหญิงปุญญิศา  จำเนียร
 
1. นายธัญโรจน์  ก๊กเลี่ยม
2. นายอธิภัทร  ทองพัฒน์
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิ่งยวง
2. เด็กหญิงดารารัตน์  โพธิ์คำ
 
1. นางสาวอรพรรณ  รักษ์เดช
2. นางวัชรี  แสงอรุณ
 
83 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแซะ 1. เด็กชายฐากูร   เข็มทอง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   สถาพร
 
1. นางสาวสุภาพร   บุญสนอง
2. นางฤทัยรักษ์  โกละกะ
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงศ์นาคพันธ์
2. เด็กหญิงอภิรพรรณ  วงศ์นาคพันธ์
 
1. นางสิริรัตน์  สังวาลไชย
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กหญิงธันยพร  ทองหนองหิน
2. เด็กหญิงลภาภัทร  หวัดสนิท
 
1. นางสิริรัตน์  สังวาลไชย
2. นางวาสนา  ไชยทองคง
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายภัคพล  คงเจริญ
2. เด็กชายภูริณัฐ  คงเจริญ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรศรี
 
1. นายวชิระ  อาษาสุจริต
2. นายสมชาย  พรหมจันทร์
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายคมสันต์  ประจิตร์
2. เด็กชายจิรันธนิน  สิริรัตนาวัฒน์
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  ตรองจิตร
 
1. นายวชิระ  อาษาสุจริต
2. นายหริพล  โชติรัตนชัย
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  วิเชียร
2. เด็กชายรัชชานนท์   ร่าหมาน
3. เด็กหญิงศาลิดา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  ตรีสงค์
2. นางสาวจารี  เลขมาศ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 1. นายณัฐพล  ศรีรักษา
2. นายสหรัฐ   กลอยยิ่ง
3. นายเจษฎา  ประชุมรัตน์
 
1. นายศราวุฒิ  ทองเคร็ง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 1. เด็กชายจักรกฤษ  ณ ฤทธิ์
2. เด็กหญิงนุสราพร  อินทรบุตร
3. เด็กหญิงลลิตภัทร  แก้วยิ้ม
 
1. นางหฤทัยรัตน์  สนิทรักษ์
2. นางนงลักษณ์  สายใจบุญ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนยาง 1. เด็กหญิงจิรัสยา  เทียมทัด
2. เด็กหญิงสโรชา  โอชา
3. เด็กหญิงอารียา  ศิริ
 
1. นายพิชญรัช  ทิพย์สุวรรณ
2. นางเสริมศรี  ทิพย์สุวรรณ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  หนูสีดำ
2. เด็กหญิงจิรพรรณ  เยี๊ยะเครือ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  เทพจินดา
4. เด็กหญิงพรพรหม  จันทร์ชู
5. เด็กหญิงภัทรวดี  กู้เมือง
6. เด็กหญิงสุวภัทร  โสมติด
 
1. นางศุภรัตน์  พรหมบุตร
2. นางรัตนา  แสนสิงห์
3. นางวิภาดา  วุฒิพงษ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  เขียวพันธุ์
2. เด็กหญิงวิมูสา  หนูแก้ว
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วรรณฉวี
4. เด็กหญิงสุธาสินี  โกงเหลง
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  เวชพราหมณ์
6. เด็กหญิงอลิษา  สามงามรอด
 
1. นางนลินี  จันทร์สน
2. นางสาวอรวรรณ  ศรีรัตนพรพันธุ์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงชนิสรา  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงบุษกร  ทองจันทร์
3. เด็กชายวรพงษ์  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางวิไล  เพชรบำรุง
2. นายโกวิท  เพชรบำรุง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงนันท์มนัส   รักษายศ
2. เด็กหญิงวรัญญา   ทองตะกุก
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ใสสะอาด
 
1. นายบรรณจง   พงประยูรณ์
2. นางเพ็ญจันทร์   สมภักดี
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงจิณณพัต  แซ่ตั้น
2. เด็กหญิงสุดาภา  ศรีวิลัย
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  ทับอุย
 
1. นายสุเทพ  ถิ่นสมอ
2. นางวันดี  ถิ่นสมอ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. นางสาวณัฐพร   มีพริ้ง
2. เด็กหญิงทรรศนีย์   บุญสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี   อินทวิเศษ
 
1. นายบรรณจง   พงประยูรณ์
2. นายสุทัศน์   ศรีช่วย
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 1. เด็กหญิงกชมน  มังษาอุดม
2. เด็กชายปรีดา  ไค่นุ่นสิงห์
3. เด็กหญิงมุฑิตา  เมฆลัย
 
1. นางหทัยรัตน์  เผือกสวัสดิ์
2. นายกมล  ดิษณะ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงชาลิสา  ญาสิทธิ์
2. เด็กหญิงณิชนันท์  แดงโชติ
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นาคกุล
 
1. นางวิไล  เพชรบำรุง
2. นางถนอมสิน  เกตจูม
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สวัสดี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภาคี
3. เด็กหญิงวรรณิศา  แก้วมณี
 
1. นางทรงศรี  วงศ์สุบรรณ
2. นางจันทร์เพ็ญ  ลีแสน
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กหญิงจตุพร  แสงขันธ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไมอินทร์
3. เด็กหญิงนิชาภา  ประจิมทิศ
 
1. นางทรงศรี  วงศ์สุบรรณ
2. นางวัจนา  ไสยสุคนธ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง 1. เด็กหญิงชาลิสา  ร่าหมาน
2. เด็กหญิงพชรวรรณ  นครจินดา
3. เด็กหญิงวราคณา  ร่าหมาน
 
1. นางนฤมล  รัตนา
2. นางนิตยา  จันทร์แดง
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. นางสาวนันทิดา  พุทธกูล
2. นางสาวพรพิมล  วัชนะ
3. เด็กหญิงอัญชลีพร  ลาศศิลป์
 
1. นางทรงศรี  วงศ์สุบรรณ
2. นางจันทร์เพ็ญ  ลีแสน
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ่วมพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐรดี  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงพิศชนก  คำดำริห์
 
1. นางสาริณี  ธรรมบดี
2. นางวันทนา  เกิดบุญช่วย
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ตลับทอง
2. เด็กหญิงสิริมา  มะรื่น
3. เด็กหญิงอรนุช  เกิดสมบัติ
 
1. นางสาริณี  ธรรมบดี
2. นางวันทนา  เกิดบุญช่วย
 
106 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงตะวัน  พม่า
2. เด็กชายพงค์พิพัฒน์  ทองล้วน
3. เด็กชายแอ  พม่า
 
1. นางเปมิกา  ครองระวะ
2. นางหนึ่งหทัย  มาลา
 
107 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 1. เด็กชายกฤษดา  จงราช
2. เด็กชายทินกรณ์  มีเพ็งจันทร์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  นาคคง
 
1. นางเยาวลักษณ์  เรืองรอง
2. นางนฤมล  สารสิทธิ์
 
108 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กชายชาญณรงค์  อ่วมพัฒน์
2. เด็กชายชาญณรงค์  ทองล้วน
3. เด็กชายไตรภพ  สีพันลม
 
1. นางวัชรี  แสงอรุณ
2. นางศิริพร  รัศมี
 
109 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายวศิน  โตเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุจิตรา  พัดไสว
 
1. นางกาญจนา  ผุดผ่อง
2. นายดำรง  ผุดผ่อง
 
110 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงกัญจนาพร  วิชิตเชื้อ
2. เด็กชายวรฤทธิ์  ลิ้มโป
 
1. นางสาวรัตนา  เยี่ยมทรง
2. นางสาวศศิณัฐ  วิโรจน์
 
111 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีประสงค์
2. เด็กชายหัสฎี  ปราณรักษ์
 
1. นางจีระกุล  ศักดิ์ดาวรรณ์
2. นางกมลชนก  หนีภัย
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1. เด็กหญิงวิภาพร  ศรีรักษา
 
1. นางพัชนี  แซ่ตัน
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 1. เด็กหญิงสาวิตา  เครือพัฒน์
 
1. นางสาวพัดชา  เกื้อมา
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายภัคกร  โกละกะ
 
1. นางอุบล  ขวัญแก้ว
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตรณาราม 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ขันทอง
 
1. นางสุมาลี  ศรีเพชรพูล
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสาน 1. เด็กหญิงภูวเนศร์  หลวงปลอด
 
1. นางสุดาพิศ  ชูรีย์
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ภาราสถิตย์
2. เด็กหญิงชัยพร  คีรีมา
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  วิชัยดิษฐ์
4. เด็กหญิงธารารัตน์  มีเนียม
5. เด็กหญิงปิยะดา  ภาราสถิตย์
6. เด็กหญิงภัทรพร  ขำดำ
 
1. นางศิริพร  รัศมี
2. นางหนึ่งหทัย  มาลา
3. นางสาวผกามาศ  จันทร์หนองไทร
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กหญิงจริยาพร  จันทบุรี
 
1. นางดรุณี  กอนทิพย์
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สังข์บัว
 
1. นางจริยา  ใจดี
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายสุริยา  สายโพธิ์ทอง
 
1. นางจิตติมา  เที่ยงถิ่น
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงนัตยา  สังข์สิงห์
 
1. นางสาวอรจิรา  สงดำ
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วแดง
 
1. นายวรรณโณ  อินทร์เนื่อง
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1. เด็กชายพัฒนพล  เบ็ญจรัตน์
 
1. นางสาวสิรินทรา  เลิศทองคำ
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ปลอดรักษ์
 
1. นางปราณี   แย้มยี่สุ่น
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนา 1. เด็กชายณัชพล  พิมท่าทอง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  เมฆเมือง
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  วัญญา
 
1. นางจินตนา  นาควิเชียร
2. นางสาวเพ็ญนภา  สังข์สุวรรณ
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ทิพย์บรรพต
2. เด็กชายรัตนชัย  อ่อนละมุล
3. เด็กชายอนุชา  เทพพิพิธ
 
1. นางศุภรัตน์  พรหมบุตร
2. นางวิภาดา  วุฒิพงษ์
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายจักรี  มะลิทอง
2. เด็กชายวุฒิชัย  เกิดทอง
3. เด็กชายสนธิ  ศรีนาวา
 
1. นายสิทธิพงษ์  ตรีสงค์
2. นางสาวสุพัตรา  ชูพันธ์
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายกิตินัน  ฤทธิกัน
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ฤทธิกัน
3. เด็กชายสราวุฒิ  สุขขันธ์
 
1. นายนายศุภชัย  ใจดี
2. นายอดิศักดิ์  รุ่งแดง
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายรพีภัทร  ประสมศรี
2. เด็กชายสุรพงศ์  เรืองเนตร
3. เด็กชายสุวิชชา  แซ่เจีย
 
1. นายสิทธิพงษ์  ตรีสงค์
2. นางสาวสุพัตรา  ชูพันธ์
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วศรีสุข
2. เด็กชายปานรวัฒน์  ปานเวช
3. เด็กหญิงวรรณสา  เพชรา
 
1. นางโสพิศ  โมรา
2. นางสาวจารุวรรณ  ภิรอด
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายชัยมงคล  เบียดโทน
2. เด็กชายพุทธพร  จันทรัตน์
 
1. นายวัชรพงษ์  ศรีทองคง
2. นางณัฐไพลิน  กลิ่นโลกัย
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เวชวิมล
2. เด็กชายเจรวิทย์  ครุครรชิต
 
1. นางสาวอรพรรณ  รักษ์เดช
2. นางศิริพร  รัศมี
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตรณาราม 1. เด็กชายวิรัตน์  ชัยคำจันทร์
2. เด็กชายอนุชิต  กลางตำบล
3. เด็กชายเจษฏา  สามงามพุ่ม
 
1. นางสุมาลี  ศรีเพชรพูล
2. นายเตาเพก  รามันเสะ
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปภาวดี   มีพริ้ง
3. เด็กชายศักดา   บุญล่วน
 
1. นายบรรณจง   พงประยูรณ์
2. นางเพ็ญจันทร์   สมภักดี