หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sni2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายปราโมช จุลเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุยายชีประธานกรรมการ
2. นายบรรจง อินทร์คงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนรองประธานกรรมการ
3. นายองอาจ เนตรวงศ์ครู โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
4. นายสายัณห์ สุตระครู โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีช่วยครู โรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
6. นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์ครู โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
7. นายสมมิตร ชิตเพชรครู โรงเรียนวัดธารน้ำไหลกรรมการ
8. นายพิทยา เอกสุวรรณครู โรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
9. นายรักชาติ สุวรรณโชติครู โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการ
10. นายกวี ใจรักษ์ครู โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
11. นายมงคล นาคขวัญครู โรงเรียนวัดวิชิตธารารามกรรมการ
12. นายสุรศักดิ์ อาจณรงค์ครู โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
13. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชครู โรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
14. นายหัถชัย มีทองครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
15. นายธนารักษ์ บุญกาญจน์ครู โรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
16. นางสาววรัญญา พันธุวงศ์ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
17. นายณัฏฐพงศ์ แก้วมีศรีครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
18. นายสมนึก โต๊ะหมาดหลีครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
19. นางเพียงใจ นิลพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
20. นายศุภราช แก้วมีศรีสมาคม robot & flying สุราษฎร์ธานีกรรมการ
21. นางนุจรี แก้วมีศรีสมาคม robot & flying สุราษฎร์ธานีกรรมการ
22. นางชนากานต์ โชติพัฒน์ครู โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการและเลขานุการ
23. นางศศิธร แก้วศรีครู โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการและเลขานุการ
24. นายนนทกร ชุมเทพครู โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายปราโมช จุลเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุยายชีประธานกรรมการ
2. นายบรรจง อินทร์คงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนรองประธานกรรมการ
3. นายองอาจ เนตรวงศ์ครู โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
4. นายสายัณห์ สุตระครู โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีช่วยครู โรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
6. นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์ครู โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
7. นายสมมิตร ชิตเพชรครู โรงเรียนวัดธารน้ำไหลกรรมการ
8. นายพิทยา เอกสุวรรณครู โรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
9. นายรักชาติ สุวรรณโชติครู โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการ
10. นายกวี ใจรักษ์ครู โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
11. นายมงคล นาคขวัญครู โรงเรียนวัดวิชิตธารารามกรรมการ
12. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชครู โรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
13. นายสุรศักดิ์ อาจณรงค์ครู โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
14. นายหัถชัย มีทองครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
15. นายธนารักษ์ บุญกาญจน์ครู โรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
16. นางสาววรัญญา พันธุวงศ์ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
17. นางวณัฎฐพงศ์ แก้วมีศรีครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
18. นายสมนึก โต๊ะหมาดหลีครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
19. นางเพียงใจ นิลพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
20. นายศุภราช แก้วมีศรีสมาคม robot & flying สุราษฎร์ธานีกรรมการ
21. นางนุจรี แก้วมีศรีสมาคม robot & flying สุราษฎร์ธานีกรรมการ
22. นางชนากานต์ โชติพิรัตน์ครู โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการและเลขานุการ
23. นางศศิธร แก้วศรีครู โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการและเลขานุการ
24. นายนนทกร ชุมเทพครู โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายปราโมช จุลเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุยายชีประธานกรรมการ
2. นายบรรจง อินทร์คงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนรองประธานกรรมการ
3. นายองอาจ เนตรวงศ์ครู โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
4. นายสายัณห์ สุตระครู โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีช่วยครู โรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
6. นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์ครู โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
7. นายสมมิตร ชิตเพชรครู โรงเรียนวัดธารน้ำไหลกรรมการ
8. นายพิทยา เอกสุวรรณครู โรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
9. นายรักชาติ สุวรรณโชติครู โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการ
10. นายกวี ใจรักษ์ครู โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
11. นายมงคล นาคขวัญครู โรงเรียนวัดวิชิตธารารามกรรมการ
12. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชครู โรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
13. นายสุรศักดิ์ อาจณรงค์ครู โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
14. นายหัถชัย มีทองครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
15. นายธนารักษ์ บุญกาญจน์ครู โรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
16. นางสาววรัญญา พันธุวงศ์ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
17. นายณัฏฐพงศ์ แก้วมีศรีครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
18. นายสมนึก โต๊ะหมาดหลีครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
19. นางเพียงใจ นิลพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
20. นายศุภราช แก้วมีศรีสมาคม robot & flying สุราษฎร์ธานีกรรมการ
21. นางนุจรี แก้วมีศรีสมาคม robot & flying สุราษฎร์ธานีกรรมการ
22. นางศศิธร แก้วศรีครู โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
23. นายนนทกร ชุมเทพครู โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
24. นางชนากานต์ โชติพิรัตน์ครู โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปราโมช จุลเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุยายชีประธานกรรมการ
2. นายบรรจง อินทร์คงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนรองประธานกรรมการ
3. นายองอาจ เนตรวงศ์ครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
4. นายสายัณห์ สุตระครู โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีช่วยครู โรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
6. นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์ครู โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
7. นายสมมิตร ชิตเพชรครู โรงเรียนวัดธารน้ำไหลกรรมการ
8. นายพิทยา เอกสุวรรณครู โรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
9. นายรักชาติ สุวรรณโชติครู โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการ
10. นายกวี ใจรักษ์ครู โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
11. นายมงคล นาคขวัญครู โรงเรียนวัดวิชิตธารารามกรรมการ
12. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชครู โรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
13. นายสุรศักดิ์ อาจณรงค์ครู โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
14. นายหัถชัย มีทองครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
15. นายธนารักษ์ บุญกาญจน์ครู โรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
16. นางสาววรัญญา พันธุวงศ์ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
17. นางวณัฏฐพงศ์ แก้วมีศรีครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
18. นายสมนึก โต๊ะหมาดหลีครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
19. นางเพียงใจ นิลพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
20. นายศุภราช แก้วมีศรีสมาคม robot & flying สุราษฎร์ธานีกรรมการ
21. นางนุจรี แก้วมีศรีสมาคม robot & flying สุราษฎร์ธานีกรรมการ
22. นางชนากานต์ โชติพิรัตน์ครู โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการและเลขานุการ
23. นางศศิธร แก้วศรีครู โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการและเลขานุการ
24. นายนนทกร ชุมเทพครู โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปราโมช จุลเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุยายชีประธานกรรมการ
2. นายบรรจง อินทร์คงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนรองประธานกรรมการ
3. นายองอาจ เนตรวงศ์ครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
4. นายสายัณห์ สุตระครู โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีช่วยครู โรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
6. นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์ครู โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
7. นายสมมิตร ชิตเพชรครู โรงเรียนวัดธารน้ำไหลกรรมการ
8. นายพิทยา เอกสุวรรณครู โรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
9. นายรักชาติ สุวรรณโชติครู โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการ
10. นายกวี ใจรักษ์ครู โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
11. นายมงคล นาคขวัญครู โรงเรียนวัดวิชิตธารารามกรรมการ
12. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชครู โรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
13. นายสุรศักดิ์ อาจณรงค์ครู โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
14. นายหัถชัย มีทองครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
15. นายธนารักษ์ บุญกาญจน์ครู โรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
16. นางสาววรัญญา พันธุวงศ์ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
17. นางวณัฏฐพงศ์ แก้วมีศรีครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
18. นายสมนึก โต๊ะหมาดหลีครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
19. นางเพียงใจ นิลพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
20. นายศุภราช แก้วมีศรีสมาคม robot & flying สุราษฎร์ธานีกรรมการ
21. นางนุจรี แก้วมีศรีสมาคม robot & flying สุราษฎร์ธานีกรรมการ
22. นางชนากานต์ โชติพิรัตน์ครู โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการและเลขานุการ
23. นางศศิธร แก้วศรีครู โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการและเลขานุการ
24. นายนนทกร ชุมเทพครู โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสันติศักดิ์ ผุดเอียดผู้อำนวยการบ้านห้วยตาหมิงประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงศ์ หมันหลินครูโรงเรียนวัดพุมเรียงกรรมการ
3. นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้มครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวศิวาภรณ์ เพชรทองคงครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวปิยะวรรณ รื่นจิตครูโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงกรรมการ
6. นางสุมาลี ดุลยรัตนานนท์ครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสันติศักดิ์ ผุดเอียดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงศ์ หมันหลินครูโรงเรียนวัดพุมเรียงกรรมการ
3. นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้มครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวศิวาภรณ์ เพชรทองคงครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวปิยะวรรณ รื่นจิตครูโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงกรรมการ
6. นางสุมาลี ดุลยรัตนานนท์ครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางจันทร์ทิพย์ อาจกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุขประธานกรรมการ
2. นางมณฑา สุขาติครูโรงเรียนวัดนิลารามกรรมการ
3. นางศิริพร นุ่นชื่นครูโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
4. นางสำอางค์ สุนทรพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นางพิมพรรณ สุวรรณโกศัยครูโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยกรรมการ
6. นางสาวสุปาณิดา ศักดิ์ศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการ
7. นางสาวสมศรี บัวอ่อนครูโรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพิมลรัตน์ อิ่มแสวงผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองมนประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร เขียนสุวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยพุนกรรมการ
3. นายสุริด วาทีตรงครู โรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
4. นายกรกฎ ศรีเมืองครู โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
5. นางบุญรวย แซ่ด่านครู โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางสาวจุฑารัตน์ จินากุลครู โรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
7. นางสาวกรรณิกา ชูศรีครู โรงเรียนบ้านอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรประธานกรรมการ
2. นางสมใจ ชัยศิริครูโรงเรียนวัดอัมพารามกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี สิทธิเชนทร์ครู โรงเรียนบ้านอู่ตะเภากรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ จินากุลครู โรงเรียนบ้าท่าขนอนกรรมการ
5. นางสนิฎา วงศ์สุริยามาศครู โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณกรรมการ
6. นายกรกฎ ศรีเมืองครู โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ ถาวรแก้วครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประทิน รักษาคงผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ วงศ์รัตน์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเบญจารองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา แพละอองครู โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นายสมรัฐ อินทริยาครู โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
5. นางขัติญา วิเศษรัตน์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
6. นางสาวศุภารัตน์ เพชรแก้วครู โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
7. นายรุ่งโรจน์ ชูประจงครู โรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
8. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
9. นายเสรีรัตน์ การะเกตุครู โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการ
10. นายวชิระ อาษาสุจริตครู โรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
11. นางสาวจันจิรา เฮ้ากุลครู โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
12. นางสาวจรรยา เพชรแต่งครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
13. นายจเร ทองมีเพชรครู โรงเรียนวัดบางปอกรรมการ
14. นางสาววรรณทนี เที่ยงถิ่นครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
15. นายจักรพงค์ สุขเกษมครู โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
16. นางสาวปุณณิศา ทองเอี่ยวครู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
17. นายปรัชญา จีนเจริญครู โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
18. นายกิตติพงษ์ บุญศรีครู โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
19. นางสายลักษณ์ วุ้นกิ้มครู โรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการ
20. นางธนรรชนพร แสงบ้านยางครู โรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายประทิน รักษาคงผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ วงศ์รัตน์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเบญจารองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา แพละอองครู โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นายสมรัฐ อินทริยาครู โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
5. นางขัติยา วิเศษรัตน์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
6. นางสาวศุภารัตน์ เพชรแก้วครู โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
7. นายรุ่งโรจน์ ชูประจงครู โรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
8. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
9. นายเสรีรัตน์ การะเกตุครู โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการ
10. นายวชิระ อาษาสุจริตครู โรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
11. นางสาวจันจิรา เฮ้ากุลครู โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
12. นางสาวจรรยา เพชรแต่งครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
13. นายจเร ทองมีเพชรครู โรงเรียนวัดบางปอกรรมการ
14. นางสาววรรณทนี เที่ยงถิ่นครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
15. นายจักรพงค์ สุขเกษมครู โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
16. นางบุณณิศา ทองเอี่ยวครู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
17. นายปรัชญา จีนเจริญครู โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
18. นายกิตติพงษ์ บุญศรีครู โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
19. นางสายลักษณ์ วุ้นกิ้มครู โรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการ
20. นางธนรรชนพร แสงบ้านยางครู โรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประทิน รักษาคงผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นางธนรรชนพร แสงบ้านยางครู โรงเรียนคีรีรัฐนิคมประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ วงศ์รัตน์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเบญจารองประธานกรรมการ
4. นางกรรณิกา แพละอองครู โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
5. นายสมรัฐ อินทริยาครู โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
6. นางขัติยา วิเศษรัตน์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
7. นางสาวศุภารัตน์ เพชรแก้วครู โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายรุ่งโรจน์ ชูประจงครู โรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
9. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
10. นายเสรีรัตน์ การะเกตุครู โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการ
11. นายวชิระ อาษาสุจริตครู โรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
12. นางสาวจันจิรา เฮ้ากุลครู โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
13. นางสาวจรรยา เพชรแต่งครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
14. นายจเร ทองมีเพชรครู โรงเรียนวัดบางปอกรรมการ
15. นางวรรณทนี เที่ยงถิ่นครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
16. นายจักรพงค์ สุขเกษมครู โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
17. นางสาวปุณณิศา ทองเอี่ยวครู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
18. นายปรัชญา จีนเจริญครู โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
19. นายกิตติพงษ์ บุญศรีครู โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
20. นางสายลักษณ์ วุ้นกิ้มครู โรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประทิน รักษาคงผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ วงศ์รัตน์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเบญจารองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา แพละอองครู โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นายสมรัฐ อินทริยาครู โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
5. นางขัติญา วิเศษรัตน์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
6. นางศุภารัตน์ เพชรแก้วครู โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
7. นายรุ่งโรจน์ ชูประจงครู โรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
8. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
9. นายเสรีรัตน์ การะเกตุครู โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการ
10. นายวชิระ อาษาสุจริตครู โรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
11. นางสาวจันจิรา เฮ้ากุลครู โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
12. นางสาวจรรยา เพชรแต่งครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
13. นายจเร ทองมีเพชรครู โรงเรียนวัดบางปอกรรมการ
14. นางสาววรรณทนี เที่ยงถิ่นครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
15. นายจักรพงค์ สุขเกษมครู โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
16. นางสาวปุณณิศา ทองเอี่ยวครู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
17. นายปรัชญา จีนเจริญครู โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
18. นายกิตติพงษ์ บุณศรีครู โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
19. นางสายลักษณ์ วุ้นกิ้มครู โรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการ
20. นางธนรรชนพร แสงบ้านยางครู โรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประทิน รักษาคงผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ วงศ์รัตน์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเบญจารองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา แพละอองครู โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นายสมรัฐ อินทริยาครู โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
5. นางขัติญา วิเษษรัตน์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
6. นางสาวศุภารัตน์ เพชรแก้วครู โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
7. นายรุ่งโรจน์ ชูประจงครู โรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
8. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
9. นายเสรีรัตน์ การะเกตุครู โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการ
10. นายวชิระ อาษาสุจริตครู โรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
11. นางสาวจันจิรา เฮ้ากุลครู โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
12. นางสาวจรรยา เพชรแต่งครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
13. นายจเร ทองมีเพชรครู โรงเรียนวัดบางปอกรรมการ
14. นางสาววรรณทนี เที่ยงถิ่นครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
15. นายจักรพงค์ สุขเกษมครู โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
16. นางสาวปุณณิศา ทองเอี่ยวครู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
17. นายปรัชญา จีนเจริญครู โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
18. นายกิตติพงษ์ บุณศรีครู โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
19. นางสายลักษณ์ วุ้นกิ้มครู โรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการ
20. นางธนรรชนพร แสงบ้านยางครู โรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประทิน รักษาคงผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ วงศ์รัตน์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเบญจารองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา แพละอองครู โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นายสมรัฐ อินทริยาครู โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
5. นางขัติญา วิเศษรัตน์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
6. นางสาวศุภารัตน์ เพชรแก้วครู โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
7. นายรุ่งโรจน์ ชูประจงครู โรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
8. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
9. นายเสรีรัตน์ การะเกตุครู โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการ
10. นายวชิระ อาษาสุจริตครู โรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
11. นางสาวจันจิรา เฮ้ากุลครู โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
12. นางสาวจรรยา เพชรแต่งครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
13. นายจเร ทองมีเพชรครู โรงเรียนวัดบางปอกรรมการ
14. นางสาววรรณทนี เที่ยงถิ่นครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
15. นายจักรพงค์ สุขเกษมครู โรงเรียนวัดรัตนารามโรงเรียนกรรมการ
16. นางสาวปุณณิศา ทองเอี่ยวครู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
17. นายปรัชญา จีนเจริญครู โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
18. นายกิตติพงษ์ บุญศรีครู โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
19. นางสายลักษณ์ วุ้นกิ้มครู โรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการ
20. นางธนรรชนพร แสงบ้านยางครู โรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประทิน รักษาคงผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ วงศ์รัตน์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเบญจารองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา แพละอองครู โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นายสมรัฐ อินทริยาครู โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
5. นางขัติญา วิเศษรัตน์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
6. นางสาวศุภารัตน์ เพชรแก้วครู โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
7. นายรุ่งโรจน์ ชูประจงครู โรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
8. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
9. นายเสรีรัตน์ การะเกตุครู โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการ
10. นายวชิระ อาษาสุจริตครู โรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
11. นางสาวจันจิรา เฮ้ากุลครู โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
12. นางสาวจรรยา เพชรแต่งครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
13. นายจเร ทองมีเพชรครู โรงเรียนวัดบางปอกรรมการ
14. นางสาววรรณทนี เที่ยงถิ่นครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
15. นายจักรพงค์ สุขเกษมครู โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
16. นางสาวปุณณิศา ทองเอี่ยวครู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
17. นายปรัชญา จีนเจริญครู โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
18. นายกิตติพงษ์ บุญศรีครู โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
19. นางสายลักษณ์ วุ้นกิ้มครู โรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการ
20. นางธนรรชนพร แสงบ้านยางครู โรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประทิน รักษาคงโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ วงศ์รัตน์โรงเรียนบ้านเบญจารองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา แพละอองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
5. นางขัติญา วิเศษรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
6. นางสาวศุภารัตน์ เพชรแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
7. นายรุ่งโรจน์ ชูประจงโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
8. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
9. นายเสรีรัตน์ การะเกตุโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการ
10. นายวชิระ อาษาสุจริตโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
11. นางสาวจันจิรา เฮ้ากุลโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
12. นางสาวจรรยา เพชรแต่งโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
13. นายจเร ทองมีเพชรโรงเรียนวัดบางปอกรรมการ
14. นางสาววรรทนี เที่ยงถิ่นโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
15. นายจักรพงค์ สุขเกษมโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
16. นางสาวปุณณิศา ทองเอี้ยวโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
17. นายปรัชญา จีนเจริญโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
18. นายกิตติพงษ์ บุญศรีโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
19. นางธนรรชนพร แสงบ้านยางโรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการ
20. นางสายลักษณ์ วุ้นกิ้มโรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประทิน รักษาคงโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ วงศ์รัตน์โรงเรียนบ้านเบญจารองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา แพละอองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
5. นางขัติญา วิเศษรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
6. นางสาวศุภารัตน์ เพชรแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
7. นายรุ่งโรจน์ ชูประจงโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
8. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
9. นายเสรีรัตน์ การะเกตุโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการ
10. นายวชิระ อาษาสุจริตโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
11. นางสาวจันจิรา เฮ้ากุลโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
12. นางสาวจรรยา เพชรแต่งโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
13. นายจเร ทองมีเพชรโรงเรียนวัดบางปอกรรมการ
14. นางสาววรรณทนี เที่ยงถิ่นโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
15. นายจักรพงค์ สุขเกษมโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
16. นางสาวปุณณิศา ทองเอี้ยวโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
17. นายปรัชญา จีนเจริญโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
18. นายกิตติพงษ์ บุญศรีโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
19. นางธนรรชนพร แสงบ้านยางโรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการ
20. นางสายลักษณ์ วุ้นกิ้มโรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประทิน รักษาคงโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ วงศ์รัตน์โรงเรียนบ้านเบญจารองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา แพละอองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
5. นางขัติญา วิเศษรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
6. นางสาวศุภารัตน์ เพชรแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
7. นายรุ่งโรจน์ ชูประจงโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
8. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
9. นายเสรีรัตน์ การะเกตุโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการ
10. นายวชิระ อาษาสุจริตโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
11. นางสาวจันจิรา เฮ้ากุลโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
12. นางสาวจรรยา เพชรแต่งโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
13. นายจเร ทองมีเพชรโรงเรียนวัดบางปอกรรมการ
14. นางสาววรรณทนี เที่ยงถิ่นโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
15. นายจักรพงค์ สุขเกษมโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
16. นางสาวปุณณิศา ทองเอี้ยวโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
17. นายปรัชญา จีนเจริญโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
18. นายกิตติพงษ์ บุญศรีโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
19. นางธนรรชนพร แสงบ้านยางโรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการ
20. นางสายลักษณ์ วุ้นกิ้มโรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประทิน รักษาคงโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ วงศ์รัตน์โรงเรียนบ้านเบญจารองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา แพละอองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
5. นางขัติญา วิเศษรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
6. นางสาวศุภารัตน์ เพชรแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
7. นายรุ่งโรจน์ ชูประจงโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
8. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
9. นายเสรีรัตน์ การะเกตุโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการ
10. นายวชิระ อาษาสุจริตโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
11. นางสาวจันจิรา เฮ้ากุลโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
12. นางสาวจรรยา เพชรแต่งโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
13. นายจเร ทองมีเพชรโรงเรียนวัดบางปอกรรมการ
14. นางสาววรรณทนี เที่ยงถิ่นโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
15. นายจักรพงค์ สุขเกษมโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
16. นางสาวปุณณิศา ทองเอี้ยวโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
17. นายปรัชญา จีนเจริญโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
18. นายกิตติพงษ์ บุญศรีโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
19. นางสายลักษณ์ วุ้นกิ้มโรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการและเลขานุการ
20. นางธนรรชนพร แสงบ้านยางโรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประทิน รักษาคงโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ วงศ์รัตน์โรงเรียนบ้านเบญจารองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา แพละอองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
5. นางขัติญา วิเศษรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
6. นางสาวศุภารัตน์ เพชรแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
7. นายรุ่งโรจน์ ชูประจงโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
8. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
9. นายเสรีรัตน์ การะเกตุโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการ
10. นายวชิระ อาษาสุจริตโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
11. นางสาวจันจิรา เฮ้ากุลโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
12. นางสาวจรรยา เพชรแต่งโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
13. นายจเร ทองมีเพชรโรงเรียนวัดบางปอกรรมการ
14. นางสาววรรณทนี เที่ยงถิ่นโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
15. นายจักรพงค์ สุขเกษมโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
16. นางสาวปุณณิศา ทองเอี้ยวโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
17. นายปรัชญา จีนเจริญโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
18. นายกิตติพงษ์ บุญศรีโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
19. นางสายลักษณ์ วุ้นกิ้มโรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการและเลขานุการ
20. นางธนรรชนพร แสงบ้านยางโรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประทิน รักษาคงโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ วงศ์รัตน์โรงเรียนบ้านเบญจารองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา แพละอองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
5. นางขัติญา วิเศษรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
6. นางสาวศุภารัตน์ เพชรแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
7. นายรุ่งโรจน์ ชูประจงโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
8. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
9. นายเสรีรัตน์ การะเกตุโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการ
10. นายวชิระ อาษาสุจริตโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
11. นางสาวจันจิรา เฮ้ากุลโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
12. นางสาวจรรยา เพชรแต่งโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
13. นายจเร ทองมีเพชรโรงเรียนวัดบางปอกรรมการ
14. นางสาววรรณทนี เที่ยงถิ่นโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
15. นายจักรพงค์ สุขเกษมโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
16. นางสาวปุณณิศา ทองเอี้ยวโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
17. นายปรัชญา จีนเจริญโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
18. นายกิตติพงษ์ บุญศรีโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
19. นางสายลักษณ์ วุ้นกิ้มโรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการและเลขานุการ
20. นางธนรรชนพร แสงบ้านยางโรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประทิน รักษาคงโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ วงศ์รัตน์โรงเรียนบ้านเบญจารองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา แพละอองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
5. นางขัติญา วิเศษรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
6. นางสาวศุภารัตน์ เพชรแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
7. นายรุ่งโรจน์ ชูประจงโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
8. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
9. นายเสรีรัตน์ การะเกตุโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการ
10. นายวชิระ อาษาสุจริตโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
11. นางสาวจันจิรา เฮ้ากุลโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
12. นางสาวจรรยา เพชรแต่งโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
13. นายจเร ทองมีเพชรโรงเรียนวัดบางปอกรรมการ
14. นางสาววรรณทนี เที่ยงถิ่นโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
15. นายจักรพงค์ สุขเกษมโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
16. นางสาวปุณณิศา ทองเอี้ยวโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
17. นายปรัชญา จีนเจริญโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
18. นายกิตติพงษ์ บุญศรีโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
19. นางสายลักษณ์ วุ้นกิ้มโรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการและเลขานุการ
20. นางธนรรชนพร แสงบ้านยางโรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประทิน รักษาคงโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ วงศ์รัตน์โรงเรียนบ้านเบญจารองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา แพละอองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
5. นางขัติญา วิเศษรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
6. นางสาวศุภารัตน์ เพชรแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
7. นายรุ่งโรจน์ ชูประจงโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
8. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
9. นายเสรีรัตน์ การะเกตุโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการ
10. นายวชิระ อาษาสุจริตโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
11. นางสาวจันจิรา เฮ้ากุลโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
12. นางสาวจรรยา เพชรแต่งโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
13. นายจเร ทองมีเพชรโรงเรียนวัดบางปอกรรมการ
14. นางสาววรรณทนี เที่ยงถิ่นโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
15. นายจักรพงค์ สุขเกษมโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
16. นางสาวปุณณิศา ทองเอี้ยวโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
17. นายปรัชญา จีนเจริญโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
18. นายกิตติพงษ์ บุญศรีโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
19. นางสายลักษณ์ วุ้นกิ้มโรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการและเลขานุการ
20. นางธนรรชนพร แสงบ้านยางโรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีรพร มีเทพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูครู โรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงครู โรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงครู โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศครู โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยครู โรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นครู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหนุนครู โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายสุวัฒน์ ปานเจริญครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการ
12. นายภูวนาถ จันทร์คงครู โรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์ครู โรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนสามัคคีธรรมารามกรรมการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์ครู โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมรามกรรมการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์ครู โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญครู โรงเรียนสามัคคีธรรมมารามกรรมการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์ครู โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรอุษา อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์ครู โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญครู โรงเรียนสามัคคีธรรมารามกรรมการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์ครู โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์ครู โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์ครู โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญครู โรงเรียนสามัคคีธรรมารามกรรมการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์ครู โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์ครู โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญครู โรงเรียนสามัคคีธรรมมารามกรรมการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์ครู โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนสามัคคีธรรมารามกรรมการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนสามัคคีธรรมารามกรรมการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายจรัญ ทองปัสโนว์โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
13. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
7. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
8. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมกรรมการและเลขานุการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้าผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้าผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้าผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้าผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางจีราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้าผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
10. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
11. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
13. นายจรัญ ทองปัสโนว์โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีเสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นางพิมลนาฎ วาเรศโรงเรียนบ้านช่องไม้งามกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
13. นางเสาวภา รุ่งยังนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
14. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
15. นายประกิจ ยศเมฆโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
16. นางภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีเสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นางพิมลนาฎ วาเรศโรงเรียนบ้านช่องไม้งามกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
13. นางเสาวภา รุ่งยังนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
14. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
15. นายประกิจ ยศเมฆโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
16. นางภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีแสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นางพิมลนาฎ วาเรศโรงเรียนบ้านช่องไม้งามกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
13. นางเสาวภา ยังรุ่งนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
14. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
15. นายประกิจ ยศเมฆโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
16. นางภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีเสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นางพิมลนาฎ วาเรศโรงเรียนบ้านช่องไม้งามกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
13. นางเสาวภา รุ่งยังนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
14. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
15. นายประกิจ ยศเมฆโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
16. นางภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีเสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นางพิมลนาฎ วาเรศโรงเรียนบ้านช่องไม้งามกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
13. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
14. นางเสาวภา รุ่งยังนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
15. นายประกิจ ยศเมฆโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
16. นางภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมชาติ ทองสมุทรโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มีเพียรโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร พัฒน์ยังโรงเรียนบ้านยางงามรองประธานกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ มีศิลป์โรงเรียนบ้านสามสักกรรมการ
5. นางวันทนา อินแก้วโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
6. นางศศิปรียา ศิริมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางวาสนา ปานเต้งโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
8. นางสาวเรณู แก้วผุดผ่องโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
9. นางอรวิภา จารุจารีตโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
10. นายพ.พล นีลวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
11. นางอัมพา ณ ถลางโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
12. นางวัชรี ศรีช่วยโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
13. นางศิริพร รัศมีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
14. นางสุลาวัลย์ หลักทองโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
15. นางสาวไมยูเด๊าะ หมัดโซ๊ะโรงเรียนอนุบาลชนะพรกรรมการ
16. นางสาวหนึ่งฤทัย สงวนเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
17. นางศศิธร กลีบเมฆโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
18. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมชาติ ทองสมุทรโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มีเพียรโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร พัฒน์ยังโรงเรียนบ้านยางงามรองประธานกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ มีศิลป์โรงเรียนบ้านสามสักกรรมการ
5. นางวันทนา อินแก้วโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
6. นางศศิปรียา ศิริมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางวาสนา ปานเต้งโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
8. นางสาวเรณู แก้วผุดผ่องโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
9. นางอรวิภา จารุจารีตโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
10. นายพ.พล นีลวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
11. นางอัมพา ณ ถลางโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
12. นางวัชรี ศรีช่วยโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
13. นางศิริพร รัศมีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
14. นางสุลาวัลย์ หลักทองโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
15. นางสาวไมยูเด๊าะ หมัดโซ๊ะโรงเรียนอนุบาลชนะพรกรรมการ
16. นางสาวหนึ่งฤทัย สงวนเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
17. นางศศิธร กลีบเมฆโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
18. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมชาติ ทองสมุทรโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มีเพียรโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร พัฒน์ยังโรงเรียนบ้านยางงามรองประธานกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ มีศิลป์โรงเรียนบ้านสามสักกรรมการ
5. นางวันทนา อินแก้วโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
6. นางศศิปรียา ศิริมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางวาสนา ปานเต้งโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
8. นางสาวเรณู แก้วผุดผ่องโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
9. นางอรวิภา จารุจารีตโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
10. นายพ.พล นีลวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
11. นางอัมพา ณ ถลางโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
12. นางวัชรี ศรีช่วยโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
13. นางศิริพร รัศมีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
14. นางสุลาวัลย์ หลักทองโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
15. นางสาวไมยูเด๊าะ หมัดโซ๊ะโรงเรียนอนุบาลชนะพรกรรมการ
16. นางสาวหนึ่งฤทัย สงวนเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
17. นางศศิธร กลีบเมฆโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
18. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีเสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นางพิมลนาฎ วาเรศโรงเรียนบ้านช่องไม้งามกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นายประกิจ ยศเมฆโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
13. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
14. นางเสาวภา รุ่งยังนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
15. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
16. นางภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมชาติ ทองสมุทรโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มีเพียรโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร พัฒน์ยังโรงเรียนบ้านยางงามรองประธานกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ มีศิลป์โรงเรียนบ้านสามสักกรรมการ
5. นางวันทนา อินแก้วโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
6. นางศศิปรียา ศิริมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางวาสนา ปานเต้งโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
8. นางสาวเรณู แก้วผุดผ่องโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
9. นางอรวิภา จารุจารีตโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
10. นายพ.พล นีลวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
11. นางอัมพา ณ ถลางโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
12. นางวัชรี ศรีช่วยโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
13. นางศิริพร รัศมีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
14. นางสุลาวัลย์ หลักทองโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
15. นางสาวไมยูเด๊าะ หมัดโซ๊ะโรงเรียนอนุบาลชนะพรกรรมการ
16. นางสาวหนึ่งฤทัย สงวนเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
17. นางศศิธร กลีบเมฆโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
18. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีเสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นางพิมลนาฎ วาเรศโรงเรียนบ้านช่องไม้งามกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นายประกิจ ยศเมฆโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
13. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
14. นางเสาวภา รุ่งยังนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
15. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
16. นางภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีเสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ๋กรรมการ
9. นางพิมลนาฎ วาเรศโรงเรียนบ้านช่องไม้งามกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นายประกิจ ยศเมฆโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
13. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
14. นางเสาวภา รุ่งยังนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
15. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
16. นางภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีเสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ๋กรรมการ
9. นางพิมลนาฎ วาเรศโรงเรียนบ้านช่องไม้งามกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นายประกิจ ยศเมฆโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
13. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
14. นางเสาวภา รุ่งยังนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
15. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
16. นางภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมชาติ ทองสมุทรโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มีเพียรโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร พัฒน์ยังโรงเรียนบ้านยางงามรองประธานกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ มีศิลป์โรงเรียนบ้านสามสักกรรมการ
5. นางวันทนา อินแก้วโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
6. นางศศิปรียา ศิริมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางวาสนา ปานเต้งโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
8. นางสาวเรณู แก้วผุดผ่องโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
9. นางอรวิภา จารุจารีตโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
10. นายพ.พล นีลวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
11. นางอัมพา ณ ถลางโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
12. นางวัชรี ศรีช่วยโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
13. นางศิริพร รัศมีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
14. นางสุลาวัลย์ หลักทองโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
15. นางสาวไมยูเด๊าะ หมัดโซ๊ะโรงเรียนอนุบาลชนะพรกรรมการ
16. นางสาวหนึ่งฤทัย สงวนเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
17. นางศศิธร กลีบเมฆโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
18. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีเสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ๋กรรมการ
9. นางพิมลนาฎ วาเรศโรงเรียนบ้านช่องไม้งามกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นายประกิจ ยศเมฆโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
13. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
14. นางเสาวภา รุ่งยังนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
15. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
16. นางภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมชาติ ทองสมุทรโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มีเพียรโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร พัฒน์ยังโรงเรียนบ้านยางงามรองประธานกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ มีศิลป์โรงเรียนบ้านสามสักกรรมการ
5. นางวันทนา อินแก้วโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
6. นางศศิปรียา ศิริมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางวาสนา ปานเต้งโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
8. นางสาวเรณู แก้วผุดผ่องโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
9. นางอรวิภา จารุจารีตโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
10. นายพ.พล นีลวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
11. นางอัมพา ณ ถลางโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
12. นางวัชรี ศรีช่วยโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
13. นางศิริพร รัศมีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
14. นางสุลาวัลย์ หลักทองโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
15. นางสาวไมยูเด๊าะ หมัดโซ๊ะโรงเรียนอนุบาลชนะพรกรรมการ
16. นางสาวหนึ่งฤทัย สงวนเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
17. นางศศิธร กลีบเมฆโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
18. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีเสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ๋กรรมการ
9. นางพิมลนาฎ วาเรศโรงเรียนบ้านช่องไม้งามกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นายประกิจ ยศเมฆโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
13. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
14. นางเสาวภา รุ่งยังนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
15. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
16. นางภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมชาติ ทองสมุทรโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มีเพียรโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร พัฒน์ยังโรงเรียนบ้านยางงามรองประธานกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ มีศิลป์โรงเรียนบ้านสามสักกรรมการ
5. นางวันทนา อินแก้วโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
6. นางศศิปรียา ศิริมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางวาสนา ปานเต้งโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
8. นางสาวเรณู แก้วผุดผ่องโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
9. นางอรวิภา จารุจารีตโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
10. นายพ.พล นีลวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
11. นางอัมพา ณ ถลางโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
12. นางวัชรี ศรีช่วยโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
13. นางศิริพร รัศมีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
14. นางสุลาวัลย์ หลักทองโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
15. นางสาวไมยูเด๊าะ หมัดโซ๊ะโรงเรียนอนุบาลชนะพรกรรมการ
16. นางสาวหนึ่งฤทัย สงวนเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
17. นางศศิธร กลีบเมฆโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
18. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีเสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ๋กรรมการ
9. นางพิมลนาฎ วาเรศโรงเรียนบ้านช่องไม้งามกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นายประกิจ ยศเมฆโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
13. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
14. นางเสาวภา รุ่งยังนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
15. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
16. นางภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมชาติ ทองสมุทรโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มีเพียรโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร พัฒน์ยังโรงเรียนบ้านยางงามรองประธานกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ มีศิลป์โรงเรียนบ้านสามสักกรรมการ
5. นางวันทนา อินแก้วโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
6. นางศศิปรียา ศิริมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางวาสนา ปานเต้งโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
8. นางสาวเรณู แก้วผุดผ่องโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
9. นางอรวิภา จารุจารีตโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
10. นายพ.พล นีลวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
11. นางอัมพา ณ ถลางโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
12. นางวัชรี ศรีช่วยโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
13. นางศิริพร รัศมีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
14. นางสุลาวัลย์ หลักทองโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
15. นางสาวไมยูเด๊าะ หมัดโซ๊ะโรงเรียนอนุบาลชนะพรกรรมการ
16. นางสาวหนึ่งฤทัย สงวนเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
17. นางศศิธร กลีบเมฆโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
18. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมชาติ ทองสมุทรโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มีเพียรโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร พัฒน์ยังโรงเรียนบ้านยางงามรองประธานกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ มีศิลป์โรงเรียนบ้านสามสักกรรมการ
5. นางวันทนา อินแก้วโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
6. นางศศิปรียา ศิริมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางวาสนา ปานเต้งโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
8. นางสาวเรณู แก้วผุดผ่องโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
9. นางอรวิภา จารุจารีตโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
10. นายพ.พล นีลวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
11. นางอัมพา ณ ถลางโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
12. นางวัชรี ศรีช่วยโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
13. นางศิริพร รัศมีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
14. นางสุลาวัลย์ หลักทองโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
15. นางสาวไมยูเด๊าะ หมัดโซ๊ะโรงเรียนอนุบาลชนะพรกรรมการ
16. นางสาวหนึ่งฤทัย สงวนเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
17. นางศศิธร กลีบเมฆโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
18. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ปานนุชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ กาญจนประทุมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรรองประธานกรรมการ
3. นางฉลวย ทิพย์ประชาบาลโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
4. นางปทุมวัน ธรรมรักษ์โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
5. นางประจุพร ทองคำดีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
6. นางนันทภรณ์ รอดเกิดโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
7. นางสุวัจนา เพชรนันท์โรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
8. นางเสาวภา ยินเสียงโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
9. นางสาคร ทองตำลึงโรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
10. นางสุภาพรรณ ไชยามาตย์โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
11. นางสารา กลับสมบูรณ์โรงเรียนวัดสระพังกรรมการ
12. นางนาฎลดา แก้วเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
13. นางกมลกนก อินทร์จันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัทร์ ชุมพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
15. นางอาภรณ์ เย็นมากโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
16. นางสาวขนบพร คงทรัพย์โรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
17. นางวริศรา นาวีว่องโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ ปานนุชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรรองประธานกรรมการ
3. นางฉลวย ทิพย์ประชาบาลโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
4. นางปทุมวัน ธรรมรักษ์โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
5. นางประจุพร ทองคำดีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
6. นางนันทภรณ์ รอดเกิดโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
7. นางสุวัจนา เพชรนันท์โรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
8. นางเสาวภา ยินเสียงโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
9. นางสาคร ทองตำลึงโรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
10. นางสุภาพรรณ ไชยามาตย์โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
11. นางสารา กลับสมบูรณ์โรงเรียนวัดสระพังกรรมการ
12. นางสาวนาฎลดา แก้วเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
13. นางกมลกนก อินทร์จันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัทร์ ชุมพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
15. นางอาภรณ์ เย็นมากโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
16. นางสาวขนบพร คงทรัพย์โรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
17. นางวริศรา นาวีว่องโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ปานนุชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรรองประธานกรรมการ
3. นางฉลวย ทิพย์ประชาบาลโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
4. นางปทุมวัน ธรรมรักษ์โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
5. นางประจุพร ทองคำดีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
6. นางนันทภรณ์ รอดเกิดโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
7. นางสุวัจนา เพชรนันท์โรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
8. นางเสาวภา ยินเสียงโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
9. นางสาคร ทองตำลึงโรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
10. นางสุภาพรรณ ไชยามาตย์โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
11. นางสารา กลับสมบูรณ์โรงเรียนวัดสระพังกรรมการ
12. นางสาวนาฎลดา แก้วเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
13. นางกมลกนก อินทร์จันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัทร์ ชุมพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
15. นางอาภรณ์ เย็นมากโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
16. นางสาวขนบพร คงทรัพย์โรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
17. นางวริศรา นาวีว่องโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ ปานนุชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรรองประธานกรรมการ
3. นางฉลวย ทิพย์ประชาบาลโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
4. นางสาวปทุมวัน ธรรมรักษ์โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
5. นางประจุพร ทองคำดีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
6. นางนันทภรณ์ รอดเกิดโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
7. นางสุวัจนา เพชรนันท์โรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
8. นางเสาวภา ยินเสียงโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
9. นางสาคร ทองตำลึงโรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
10. นางสุภาพรรณ ไชยามาตย์โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
11. นางสารา กลับสมบูรณ์โรงเรียนวัดสระพังกรรมการ
12. นางสาวนาฎลดา แก้วเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
13. นางกมลกนก อินทร์จันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัทร์ ชุมพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
15. นางอาภรณ์ เย็นมากโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
16. นางสาวขนบพร คงทรัพย์โรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
17. นางวริศรา นาวีว่องโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ปานนุชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรรองประธานกรรมการ
3. นางฉลวย ทิพย์ประชาบาลโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
4. นางปทุมวัน ธรรมรักษ์โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
5. นางประจุพร ทองคำดีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
6. นางนันทภรณ์ รอดเกิดโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
7. นางสุวัจนา เพชรนันท์โรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
8. นางเสาวภา ยินเสียงโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
9. นางสาคร ทองตำลึงโรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
10. นางสุภาพรรณ ไชยามาตย์โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
11. นางสารา กลับสมบูรณ์โรงเรียนวัดสระพังกรรมการ
12. นางสาวนาฎลดา แก้วเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
13. นางกมลกนก อินทร์จันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัทร์ ชุมพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
15. นางอาภรณ์ เย็นมากโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
16. นางสาวขนบพร คงทรัพย์โรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
17. นางวริศรา นาวีว่องโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ ปานนุชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรรองประธานกรรมการ
3. นางฉลวย ทิพย์ประชาบาลโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
4. นางปทุมวัน ธรรมรักษ์โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
5. นางประจุพร ทองคำดีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
6. นางนันทภรณ์ รอดเกิดโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
7. นางสุวัจนา เพชรนันท์โรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
8. นางเสาวภา ยินเสียงโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
9. นางสาคร ทองตำลึงโรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
10. นางสุภาพรรณ ไชยามาตย์โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
11. นางสารา กลับสมบูรณ์โรงเรียนวัดสระพังกรรมการ
12. นางสาวนาฎลดา แก้วเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
13. นางกมลกนก อินทร์จันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัทร์ ชุมพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
15. นางอาภรณ์ เย็นมากโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
16. นางสาวขนบพร คงทรัพย์โรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
17. นางวริศรา นาวีว่องโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ปานนุชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรรองประธานกรรมการ
3. นางฉลวย ทิพย์ประชาบาลโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
4. นางปทุมวัน ธรรมรักษ์โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
5. นางประจุพร ทองคำดีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
6. นางนันทภรณ์ รอดเกิดโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
7. นางสุวัจนา เพชรนันท์โรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
8. นางเสาวภา ยินเสียงโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
9. นางสาคร ทองตำลึงโรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
10. นางสุภาพรรณ ไชยามาตย์โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
11. นางสารา กลับสมบูรณ์โรงเรียนวัดสระพังกรรมการ
12. นางสาวนาฎลดา แก้วเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
13. นางกมลกนก อินทร์จันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัทร์ ชุมพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
15. นางอาภรณ์ เย็นมากโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
16. นางสาวขนบพร คงทรัพย์โรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
17. นางวริศรา นาวีว่องโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ ปานนุชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรรองประธานกรรมการ
3. นางฉลวย ทิพย์ประชาบาลโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
4. นางปทุมวัน ธรรมรักษ์โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
5. นางประจุพร ทองคำดีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
6. นางนันทภรณ์ รอดเกิดโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
7. นางสุวัจนา เพชรนันท์โรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
8. นางเสาวภา ยินเสียงโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
9. นางสาคร ทองตำลึงโรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
10. นางสุภาพรรณ ไชยามาตย์โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
11. นางสารา กลับสมบูรณ์โรงเรียนวัดสระพังกรรมการ
12. นางสาวนาฎลดา แก้วเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
13. นางกมลกนก อินทร์จันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัทร์ ชุมพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
15. นางอาภรณ์ เย็นมากโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
16. นางสาวขนบพร คงทรัพย์โรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
17. นางวริศรา นาวีว่องโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอำนาจ ปานนุชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรรองประธานกรรมการ
3. นางฉลวย ทิพย์ประชาบาลโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
4. นางปทุมวัน ธรรมรักษ์โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
5. นางประจุพร ทองคำดีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
6. นางนันทภรณ์ รอดเกิดโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
7. นางสุวัจนา เพชรนันท์โรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
8. นางเสาวภา ยินเสียงโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
9. นางสาคร ทองตำลึงโรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
10. นางสุภาพรรณ ไชยามาตย์โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
11. นางสารา กลับสมบูรณ์โรงเรียนวัดสระพังกรรมการ
12. นางสาวนาฎลดา แก้วเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
13. นางกมลกนก อินทร์จันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัทร์ ชุมพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
15. นางอาภรณ์ เย็นมากโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
16. นางสาวขนบพร คงทรัพย์โรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
17. นางวริศรา นาวีว่องโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายอำนาจ ปานนุชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรรองประธานกรรมการ
3. นางฉลวย ทิพย์ประชาบาลโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
4. นางปทุมวัน ธรรมรักษ์โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
5. นางประจุพร ทองคำดีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
6. นางนันทภรณ์ รอดเกิดโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
7. นางสุวัจนา เพชรนันท์โรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
8. นางเสาวภา ยินเสียงโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
9. นางสาคร ทองตำลึงโรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
10. นางสุภาพรรณ ไชยามาตย์โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
11. นางสารา กลับสมบูรณ์โรงเรียนวัดสระพังกรรมการ
12. นางสาวนาฎลดา แก้วเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
13. นางกมลกนก อินทร์จันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูกรรมการ
14. นางอาภรณ์ เย็นมากโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
15. นางสาวขนบพร คงทรัพย์โรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
16. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัทร์ ชุมพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
17. นางวริศรา นาวีว่องโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประณต สุวรรณโกศัยศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ครรชิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอรุโณทัยรองประธานกรรมการ
3. นายเสวี รักเหล็กครู โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสงกรรมการ
4. นายพงพจน์ เพลินแก้วครู โรงเรียนวัดขจรบำรุงกรรมการ
5. นายพรรณกาญจน์ เจียวก๊กครู โรงเรียนตาขุนกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เจริญมีครู โรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
7. นายมนัส พลภักดีครู โรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
8. นายยรรยง บัวจันทร์ครู โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
9. ดาบตำรวจเชวง นิลสังข์สโมสรลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายสมผัส คชฤทธิ์สโมสรลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นายวุฒิชัย นาวาทองครู กศน.อำเภอบ้านตาขุนกรรมการ
12. นางบุษรา นาวาทองครู กศน.อำเภอบ้านตาขุนกรรมการ
13. นางบุปผา เพชรชูครู กศน.อำเภอบ้านตาขุนกรรมการ
14. นายชัยวัฒน์ ศรีสุวรรณครู กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคมกรรมการ
15. นายจีรศักดิ์ ศรีคิรินทร์ช่างปูนชั้น 3 โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
16. นายสายัณห์ สุตระครู โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
17. นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์ชมรมวิทยากรลูกเสือตาปี-พุมดวงกรรมการ
18. นายยุทธเดช ไชยมงคลครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
19. นายชัญญาพัฒน์ ทิพย์รัตน์ครู กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคมกรรมการ
20. นายชนากานต์ โชติพิรัตน์ครู โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
21. นายสามารถ เอียดพลครู โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการและเลขานุการ
22. ว่าที่ร้อยเอกภูพยงค์ คงชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายประณต สุวรรณโกศัยศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ครรชิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอรุโณทัยรองประธานกรรมการ
3. นายเสวี รักเหล็กครู โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสงกรรมการ
4. นายพงพจน์ เพลินแก้วครู โรงเรียนวัดขจรบำรุงกรรมการ
5. นายพรรณกาญจน์ เจียวก๊กครู โรงเรียนตาขุนกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ เจริญมีโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
7. นายมนัส พลภักดีครู โรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
8. นายยรรยง บัวจันทร์ครู โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
9. ดาบตำรวจเชวง นิลสังข์สโมสรลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายสมผัส คชฤทธิ์สโมสรลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นายวุฒิชัย นาวาทองครู กศน.อำเภอบ้านตาขุนกรรมการ
12. นางบุษรา นาวาทองครู กศน.อำเภอบ้านตาขุนกรรมการ
13. นางบุปผา เพชรชูครู กศน.อำเภอบ้านตาขุนกรรมการ
14. นายชัยวัฒน์ ศรีสุวรรณครู กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคมกรรมการ
15. นายชัญญาพัฒน์ ทิพย์รัตน์ครู กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคมกรรมการ
16. นายจีรศักดิ์ ศรีคิรินทร์ช่างปูนชั้น 3 โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
17. นายสายัณห์ สุตระครู โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
18. นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์ชมรมวิทยากรลูกเสือตาปี-พุมดวงกรรมการ
19. นายยุทธเดช ไชยมงคลครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
20. นางสาวชนากานต์ โชติพิรัตน์ครู โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
21. นายสามารถ เอียดพลครู โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการและเลขานุการ
22. ว่าที่ร้อยเอกภูพยงค์ คงชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประณต สุวรรณโกศัยศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ีครรชิตผู้อำนวยการบ้านอรุโณทัยรองประธานกรรมการ
3. นายเสวี รักเหล็กครู โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสงกรรมการ
4. นายพงพจน์ เพลินแก้วครู โรงเรียนวัดขจรบำรุงกรรมการ
5. นายพรรณกาญจน์ เจียวก๊กครู โรงเรียนตาขุนกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ เจริญมีครู โรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
7. นายมนัส พลภักดีครู โรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
8. นายยรรยง บัวจันทร์ครู โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
9. ดาบตำรวจเชวง นิลสังข์สโมสรลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายสมผัส คชฤทธิ์สโมสรลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นายวุฒิชัย นาวาทองครู กศน.อำเภอบ้านตาขุนกรรมการ
12. นางบุษรา นาวาทองครู กศน.อำเภอบ้านตาขุนกรรมการ
13. นางบุปผา เพชรชูครู กศน.อำเภอบ้านตาขุนกรรมการ
14. นายชัยวัฒน์ ศรีสุวรรณครู กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคมกรรมการ
15. นายชัญญาพัฒน์ ทิพย์รัตน์ครู กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคมกรรมการ
16. นายจีรศักดิ์ ศรีคิรินทร์ช่างปูนชั้น 3 โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
17. นายสายัณห์ สุตระครู โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
18. นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์ชมรมวิทยากรลูกเสือตาปี-พุมดวงกรรมการ
19. นายยุทธเดช ไชยมงคลครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
20. นางสาวชนากานต์ โชติพิรัตน์ครู โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
21. ว่าที่ร้อยเอกภูพยงค์ คงชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการและเลขานุการ
22. นายสามารถ เอียดพลศึกที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสุจารีย์ จันทร์อยู่ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสุปราณี ไกรสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
3. นางภิญญา ศรีรักษาครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นางฐิติมา เมฆหมอกครู โรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
5. นางสาวสวรรยา เพชรชัยครู โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวฯกรรมการ
6. นางสุภาวดี ศรีแพรศรีครู โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
7. นางบำรุง พิณเศรษฐ์ครู โรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการ
8. นางสุพรเพ็ญ กระจ่างแจ้งครู โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปรางกรรมการ
9. นางกาญจนา พืชผลครู โรงเรียนวัดพนมกรรมการ
10. นางสาวอรสา เพชรนุ้ยครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
11. นางสาวบงกช ศรีหาบุตรครู โรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
12. นางสาวเจนจรินทร์ ห่วงเอี่ยมครู โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
13. นางสาวกญกมล คงประดิษฐ์ครู โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
14. นางศิริวรรณ สุขเดิมรอดครู โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
15. นายถาวร ยิ้มย่องครู โรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิญญา สุชาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางรัตนา ทองนุ้ยพราหมณ์ครู โรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
3. นางสิริพรรณ สาเรศครู โรงเรียนวัดน้ำหักกรรมการ
4. นางลาวัณย์ นีลวัฒนานนท์ครู โรงเรียนวัดพุมเรียงกรรมการ
5. นางวนพร แพศักดิ์ครู โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยกรรมการ
6. นางสมใจ ชัยศิริครู โรงเรียนวัดอัมพารามกรรมการ
7. นางกาญจนา เพิงใหญ่ครู โรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
8. นางจารุดี วิโรจน์ครู โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชันกรรมการ
9. นางสาวธนพร ขวัญศรีครู โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
10. นางลัดดา พุ่มพวงครู โรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
11. นางเบญจวรรณ ชานะมัยครู โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
12. นางฟาติหม๊ะ มะหะหมัดครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
13. นางสาวประภาพรรณ เผือกคงครู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสายเพ็ญ บุญทองแก้วครู โรงเรียนบ้านศรีพนมประธานกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ บรรจุสุวรรณ์ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวแนววนา จรจรัสโรงเรียนบ้านดินก้องกรรมการ
4. นางอรุณโรจน์ ยิ่งคำนึงครู โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
5. นางสาวนาฎฤดี สุขไกรทัยครู โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสิริรัตน์ สังวาลไชยครู โรงเรียนตลาดหนองหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีใสครู โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงกรรมการ
3. นางสาวลักษมี ศรีชัยครู โรงเรียนบ้านทุ่งพลับกรรมการ
4. นางสาวจิระภา ปะมาครู โรงเรียนบ้านเกาะมุกต์กรรมการ
5. นางสาวมาลัยรัตน์ คงศาลาครู โรงเรียนบ้านบางสานกรรมการ
6. นางสาวเอื้อมพร ฮะยู้ครู โรงเรียนอนุบาลชนะพรกรรมการ
7. นางสาวอัจฉราวดี เกศแก้วครู โรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ ทิพยชิตครู โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาลประธานกรรมการ
2. นางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออครู โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณกรรมการ
3. นางศศิธร จอมสว่างครู โรงเรียนวัดทุ่งเซียดกรรมการ
4. นางเกศินี รัชชะครู โรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
5. นางสิริรัตน์ สังวาลไชยครู โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ หมวกทองครู โรงเรียนบ้านเขานาในประธานกรรมการ
2. นางสาวกรีตา ทองโมถ่ายครู โรงเรียนบวัดบางครามกรรมการ
3. นางสาวฐานิตา นุชเครือครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
4. นางสุชาดา คุ้มรักษ์ครู โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยากรรมการ
5. นายสุเทพ ถิ่นสมอครู โรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจุฬาภร์ กลิ่นหอมครู โรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ลัภนาเคนทร์ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
3. นายเวชรินทร์ เกษตรรินครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นางจิรารัตน์ บรรจุสุวรรณ์ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำรงุกรรมการ
5. นางสาวอรจิรา สงดำครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางพัทธนันท์ ทองหวานครู โรงเรียนบ้านพรุยายชีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร บุญสนองครู โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางจุรีวรรณ เพชรรักษ์ครู โรงเรียนวัดธัญญารามกรรมการ
4. นางสาวกีรตา ทองโมถ่ายครู โรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
5. นางสาวจันทร์จิรา อินทร์ชนะครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางกรกนก หีตอนันต์ครู โรงเรียนวัดบางครามประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ขุนปักษีครู โรงเรียนบ้านราดกรรมการ
3. นางศศิธร จอมสว่างครู โรงเรียนวัดทุ่งเซียดกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ ตรีสงค์ครู โรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
5. นายชำนาญ ทิพยชิตครู โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมพร แก้วมณีครู โรงเรียนวัดพนมประธานกรรมการ
2. นางศสิธร จอมสว่างครู โรงเรียนวัดทุ่งเซียดกรรมการ
3. นายเวชรินทร์ เกษตรินครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ หงส์ทองครู โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางอรุณโรจน์ ยิ่งคำนึงครู โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
6. นางสาวนฤสรณ์ ส่งเสริมครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
7. นางธิดารัตน์ เจริญมีครู โรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวลักษมี ศรีชัยครู โรงเรียนบ้านทุ่งพลับประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ประศาสตร์ศิลป์ครู โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่นกรรมการ
3. นางวาสนา ไชยทองคงครู โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
4. นางสาวอะไอเสาะ ตึงเงาะครู โรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
5. นางสาวนิภาภรณ์ ทับแก้วครู โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการ
6. นางสาวสุคันธา ชิตเพชรครู โรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
7. นางกรกนก หีตอนันต์ครู โรงเรียนวัดบางครามกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชริน อาจหาญครู โรงเรียนวิโรจนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวแนววนา จรจรัสครู โรงเรียนบ้านดินก้องกรรมการ
3. นายธวัช คลองโคนครู โรงเรียนบ้านท่าไทกรรมการ
4. นางอรพรรณ เจริญยศครู โรงเรียนบ้านหนองเหรียงกรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ กลิ่นหอมครู โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
6. นางณัฐไพลิน กลิ่นโลกัยครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
7. นางสาวเอื้อมพร ฮะยู้ครู โรงเรียนอนุบาลชนะพรกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางอรพรรณ รักษ์เดชครู โรงเรียนวัดห้วยกรวดประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ เจริญยศครู โรงเรียนบ้านหนองเหรียงกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวรรณ คงทองคำครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการ
4. นางสาวนฤสรณ์ ส่งเสริมครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นางสาวนาฎฤดี สุุขไกรทัยครู โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสราวุธ จู้มณฑาครู โรงเรียนบ้านบางสานประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพศรี ทองไสยพรครู โรงเรียนชุมชนวัดจันทารามกรรมการ
3. นางสาวชะมัยภรณ์ ยอดจันทร์ครู โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
4. นางสาววันทนา เกาะกลางครู โรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราวดี เกศแก้วครู โรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ จรูญรักษ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบนไร่ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทร์ชุมครู โรงเรียนบ้านป่าตงกรรมการ
3. นางกรกนก หิตอนันต์ครู โรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ หงษ์ทองครู โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายอุเทน บุญชูศรีครู โรงเรียนตาขุนกรรมการ
6. นายศักดิ์ชิน อาจหาญครู โรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ จรูญรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบนไร่ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทร์ชุมครู โรงเรียนบ้านป่าตงกรรมการ
3. นางกรกนก หิตอนันต์ครู โรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ หงส์ทองครู โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายอุเทน บุญชูศรีครู โรงเรียนตาขุนกรรมการ
6. นายศักดิ์ชิน อาจหาญครู โรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ ลีลาวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพรหมประธานกรรมการ
2. นายจตพณ บุญชัยครู โรงเรียนบ้านท่าใหม่กรรมการ
3. นายสัญญา เหลืองอ่อนครู โรงเรียนบ้านคลองรางกรรมการ
4. นายธนากร อุ่นเรือนครู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
5. นางสุมาลี ศรีเพชรพูลครู โรงเรีรยนวัดตรณารามกรรมการ
6. นางยุพิน อินนาป่าครู โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นายชำนาญ กระมลครู โรงเรียนบ้านปากโตนกรรมการ
8. นายพิพัฒน์ เอ้งเหมาะครู โรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
9. นายสะอาด ปัจฉิมทึกครู โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
10. นายอวยชัย มีเดชครู โรงเรียนบ้านวังผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ลีลาวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพรหมประธานกรรมการ
2. นายจตพณ บุญชัยครู โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสัญญา เหลืองอ่อนครู โรงเรียนบ้านคลองรางกรรมการ
4. นายธนากร อุ่นเรือนครู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
5. นางสุมาลี ศรีเพชรพูลครู โรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
6. นางยุพิน อินนาป่าครู โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นายชำนาญ กระมลครู โรงเรียนบ้านปากโตนกรรมการ
8. นายพิพัฒน์ เอ้งเหมาะครู โรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
9. นายสะอาด ปัจฉิมทึกครู โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
10. นายอวยชัย มีเดชครู โรงเรียนบ้านวังผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายนนทกร ชุมเทพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ มนตรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
3. นางชฎาพร วงศ์สุบรรณครู โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชันกรรมการ
4. นายกุศล โสมเพชรครู โรงเรียนบ้านมะม่วงงามกรรมการ
5. นายวรรณโณ อินเนื่่องครู โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
6. นายปรีชา ประพันธ์ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิตกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ ตุงสุธานนท์ครู โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
8. นายวีระศักดิ์ ฉิมฉ่ำครู โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวานกรรมการ
9. นายสมชิต อ้างหยิ่มครู โรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
10. นายรัชชา มุสิกครู โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายนนทกร ชุมเทพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์้ มนตรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
3. นางชฎาพร วงศ์สุบรรณครู โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชันกรรมการ
4. นายกุศล โสมเพชรครู โรงเรียนบ้านมะม่วงงามกรรมการ
5. นายวรรณโณ อินเนื่่องครู โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
6. นายปรีชา ประพันธ์ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิตกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ ตุงสุธานนท์ครู โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
8. นายวีระศักดิ์ ฉิมฉ่ำครู โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวานกรรมการ
9. นายสมชิต อ้างหยิ่มครู โรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
10. นายรัชชา มุสิกครู โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร นิลอรุณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลาประธานกรรมการ
2. นางประไพ แก้วมีศรีครู โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางปาณิสรา เพชรศรีครู โรงเรียนวัดเกษมบำรุงกรรมการ
4. นายพิบูล แก้วกัญญาติครู โรงเรียนบ้านพัฒนา 2กรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ สงฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
6. นางวรรณี สำเภาครู โรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
7. นางสาวภัณฑิรา นวลเจริญครู โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
8. นางศิริพร พัฒน์ยังครู โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชันกรรมการ
9. นางอมรรัตน์ เหมราครู โรงเรียนวัดจายกรรมการ
10. นางสาวรัชนี เผ่าแสนครู โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
11. นางศุภรัตน์ พรหมบุตรครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร นิลอรุณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลาประธานกรรมการ
2. นางประไพ แก้วมีศรีครู โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางปาณิสรา เพชรศรีครู โรงเรียนวัดเกษมบำรุงกรรมการ
4. นายพิบูล แก้วกัญญาติครู โรงเรียนบ้านพัฒนา 2กรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ สงฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
6. นางวรรณี สำเภาครู โรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
7. นางสาวภัณฑิรา นวลเจริญครู โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
8. นางศิริพร พัฒน์ยังครู โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชันกรรมการ
9. นางอมรรัตน์ เหมราครู โรงเรียนวัดจายกรรมการ
10. นางสาวรัชนี เผ่าแสนครู โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
11. นางศุภรัตน์ พรหมบุตรครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวชิระ แก้วประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทราวาสประธานกรรมการ
2. นางวรรณธณีย์ คำหวานครู โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
3. นางรัชนี อนุจันทร์ครู โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
4. นางเบ็ญจวรรณ เพ็ชรพลอยครู โรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางอัมรัตน์ เซ่งล้ำครู โรงเรียนบ้านบางสานกรรมการ
6. นายสำเริง มากมูลครู โรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
7. นายธีระ จันทร์แสงครู โรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์กรรมการ
8. นางผกาพันธ์ แท่นนาคครู โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุดกรรมการ
9. นางสาวเสาวณี พุ่มทองครู โรงเรียนบ้านไทรงาม (ไชยา)กรรมการ
10. นางจริยาภรณ์ นวลวิจิตรครู โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
11. นายนิกูล บัวทองครู โรงเรียนบ้านศรีพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปณิธาน เรืองไชยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำวรารามประธานกรรมการ
2. นายบรรจง พงประยูรณ์ครู โรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
3. นายจรินทร์ วิโรจน์ครู โรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการ
4. นายรุ่งรัตน์ วิริโยคุณครู โรงเรียนบ้านท่าไทกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ แก้วแท้อภิพงศ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
6. นายสุธีร์ พุทธศรีครู โรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
7. นายมงคล นาคขวัญครู โรงเรียนวัดวิชิตธารารามกรรมการ
8. นายฉลองชัย สิริมุรธาครู โรงเรียนวัดหัวเตยกรรมการ
9. นางสาวชูศรี ขจรบุญครู โรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
10. นายรัฐวุฒิ เด็ดรักษ์ทิพย์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวชิระ แก้วประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทราวาสประธานกรรมการ
2. นางวรรณธณีย์ คำหวานครู โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
3. นางรัชนี อนุจันทร์ครู โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
4. นางเบ็ญจวรรณ เพ็ชรพลอยครู โรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางอัมรัตน์ เซ่งล้ำครู โรงเรียนบ้านบางสานกรรมการ
6. นายสำเริง มากมูลครู โรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
7. นายธีระ จันทร์แสงครู โรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์กรรมการ
8. นางผกาพันธ์ แท่นนาคครู โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุดกรรมการ
9. นางสาวเสาวณี พุ่มทองครู โรงเรียนบ้านไทรงาม (ไชยา)กรรมการ
10. นางจริยาภรณ์ นวลวิจิตรครู โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
11. นายนิกูล บัวทองครู โรงเรียนบ้านศรีพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปณิธาน เรืองไชยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำวรารามประธานกรรมการ
2. นายบรรจง พงประยูรณ์ครู โรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
3. นายจรินทร์ วิโรจน์ครู โรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการ
4. นายรุ่งรัตน์ วิริโยคุณครู โรงเรียนบ้านท่าไทกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ แก้วแท้อภิพงศ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
6. นายสุธีร์ พุทธศรีครู โรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
7. นายมงคล นาคขวัญครู โรงเรียนวัดวิชิตธารารามกรรมการ
8. นายฉลองชัย สิริมุรธาครู โรงเรียนวัดหัวเตยกรรมการ
9. นางสาวชูศรี ขจรบุญครู โรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
10. นายรัฐวุฒิ เด็ดรักษ์ทิพย์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ศรีเทพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นยวนประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งหทัย มาลาครู โรงเรียนบ้านห้วยกรวดกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิวายพราหมณ์ครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมกรรมการ
4. นางมยุรา ชุมทองครู โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
5. นางประไพ เหลี่ยววงศ์ภูธรครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
6. นางมณฑา ทองจันทร์ครู โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91กรรมการ
7. นางกาญจนา อักษรเผือกครู โรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ สมภักดีครู โรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
9. นางสาวสุนีย์ แสงสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านเกาะมุกต์กรรมการ
10. นางวิไล เพชรบำรุงครู โรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ศรีเทพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นยวนประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งหทัย มาลาครู โรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ศิวายพราหมณ์ครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมกรรมการ
4. นางมยุรา ชุมทองครู โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
5. นางประไw เหลี่ยววงศ์ภูธรครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
6. นางมณฑา ทองจันทร์ครู โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91กรรมการ
7. นางกาญจนา อักษรเผือกครู โรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ สมภักดีครู โรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
9. นางสาวสุนีย์ แสงสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านเกาะมุกต์กรรมการ
10. นางวิไล เพชรบำรุงครู โรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสมนึก อินทร์พรหมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุดประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ รัตนะครู โรงเรียนชุมชนวัดจันทารามกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ สระแก้วครู โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
4. นางสาคร ทองตำลึงครู โรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
5. นางนงณภัทร กรำเสนครู โรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
6. นางจรัสศรี วิเชียรพรครู โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการ
7. นางเจียมจิต เพชรสังข์ครู โรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
8. นางวัจนา สุวรรณพงศ์ครู โรงเรียนวัดอัมพารามกรรมการ
9. นางสุนีย์ ตุงโสธานนท์ครู โรงเรียนบ้านคันธุลีกรรมการ
10. นางแสงทอง ศรีสุจริตครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสมนึก อินทร์พรหมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุดประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ รัตนะครู โรงเรียนชุมชนวัดจันทารามกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ สระแก้วครู โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
4. นางสาคร ทองตำลึงครู โรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
5. นางนงณภัทร กรำเสนครู โรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
6. นางจรัสศรี วิเชียรพรครู โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการ
7. นางเจียมจิต เพชรสังข์ครู โรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
8. นางวัจนา สุวรรณพงศ์ครู โรงเรียนวัดอัมพารามกรรมการ
9. นางสุนีย์ ตุงโสธานนท์ครู โรงเรียนบ้านคันธุลีกรรมการ
10. นางแสงทอง ศรีสุจริตครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนฤมล เยาว์มณีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำจืดประธานกรรมการ
2. นางวันทนา เกิดบุญช่วยครู โรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
3. นางวิภา จรูญรักษ์ครู โรงเรียนบ้านสหกรณ์กรรมการ
4. นางนันทวรรณ เพ็ชรฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม (พุนพิน)กรรมการ
5. นางธมลวรรณ ไชยสิทธิ์ครู โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยากรรมการ
6. นางชูศรี พรหมคีรีครู โรงเเรียนบ้านห้วยตาหมิงกรรมการ
7. นางวลัยภรณ์ ราชสมบัติครู โรงเรียนวิดอินทราวาสกรรมการ
8. นางอุษา พงษ์ไทยครู โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์กรรมการ
9. นางสุภาพร ทองจันทร์ครู โรงเรียนบ้านปากทำเรียงกรรมการ
10. นางสุภาภรณ์ กาญจนเทพครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูกรรมการ
11. นางอมรรัตน์ ดวงแก้วครู โรงเรียนบ้านต้นยวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนฤมล เยาว์มณีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำจืดประธานกรรมการ
2. นางวันทนา เกิดบุญช่วยครู โรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
3. นางวิภา จรูญรักษ์ครู โรงเรียนบ้านสหกรณ์กรรมการ
4. นางนันทวรรณ เพ็ชรฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม (พุนพิน)กรรมการ
5. นางธมลวรรณ ไชยสิทธิ์ครู โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยากรรมการ
6. นางชูศรี พรหมคีรีครู โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงกรรมการ
7. นางวลัยภรณ์ ราชสมบัติครู โรงเรียนวัดอินทราวาสกรรมการ
8. นางอุษา พงษ์ไทยครู โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์กรรมการ
9. นางสุภาพร ทองจันทร์ครู โรงเรียนบ้านปากทำเรียงกรรมการ
10. นางสุภาภรณ์ กาญจนเทพครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูกรรมการ
11. นางอมรรัตน์ ดวงแก้วครู โรงเรียนบ้านต้นยวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร นิลอรุณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลาประธานกรรมการ
2. นางประไพ แก้วมีศรีครู โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางปาณิสรา เพชรศรีครู โรงเรียนวัดเกษมบำรุงกรรมการ
4. นายพิบูล แก้วกัญญาติครู โรงเรียนบ้านพัฒนา 2กรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ สงฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
6. นางวรรณี สำเภาครู โรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
7. นางกชพร อำไพเพชรครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
8. นางศิริพร พัฒน์ยังครู โรงเรียนวัดจายกรรมการ
9. นางอมรรัตน์ เหมราครู โรงเรียนวัดจายกรรมการ
10. นางสาวรัชนี เผ่าแสนครู โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
11. นางศุภรัตน์ พรหมบุตรครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร นิลอรุณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลาประธานกรรมการ
2. นางประไพ แก้วมีศรีครู โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางปาณิสรา เพชรศรีครู โรงเรียนวัดเกษมบำรุงกรรมการ
4. นายพิบูล แก้วกัญญาติครู โรงเรียนบ้านพัฒนา 2กรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ สงฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
6. นางวรรณี สำเภาครู โรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
7. นางกชพร อำไพเพชรครู พี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
8. นางศิริพร พัฒน์ยังครู โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชันกรรมการ
9. นางอมรรัตน์ เหมราครู โรงเรียนวัดจายกรรมการ
10. นางสาวรัชนี เผ่าแสนครู โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
11. นางศุภรัตน์ พรหมบุตรครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวิลาวัณย์ บุญเพียงครู โรงเรียนบ้านท่าขนอนประธานกรรมการ
2. นางอรพิน จีนกิ้มครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
3. นายวิรัตน์ บุญเกื้อครู โรงเรียนบ้านควนรากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ จันจินดาครู โรงเรียนวัดพุมเรียงกรรมการ
5. นางอุทัย ทองแสงจันทร์ครู โรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ สุภะครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 4กรรมการ
7. นางวัลนิภา พริ้งสกุลครู โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
8. นางวิภาวดี ไตรรัตน์ครู โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟืองกรรมการ
9. นางสาวมธุลดา ศรีระหงส์ครู โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเสาวลักษณ์ คงไล่ครู โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา อินทรมณีครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรหึงครู โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา บุหงอครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
5. นายสมใจ รักกะเปาครู โรงเรียนบ้านใหญ่กรรมการ
6. นางเปมิกา ครองระวะครู โรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
7. นางเสาวนีย์ ปิตตาระโพครู โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสงกรรมการ
8. นายสมจิตร ดิษฐราชาครู โรงเรียนอนุบาลพุทธนิคมกรรมการ
9. นางสาวแก้วตา ด้วนอุสาห์ครู โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอโณทัย จันทร์อยู่โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวประธานกรรมการ
2. นายวินัย บุญช้างโรงเรียนบ้านมะเลาะรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา ผุดผ่องโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นางสาวกัญญาภรณ์ ไชยแพทย์โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
5. นางนิดา กลับรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการ
6. นางวลัยภรณ์ ราชสมบัติโรงเรียนอินทราวาสกรรมการ
7. นางวงจันทร์ สร้อยสิงห์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายอโณทัย จันทร์อยู่โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวประธานกรรมการ
2. นายวินัย บุญช้างโรงเรียนบ้านมะเลาะรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา ผุดผ่องโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นางสาวกัญญาภรณ์ ไชยแพทย์โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
5. นางนิดา กลับรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการ
6. นางวลัยภรณ์ ราชสมบัติโรงเรียนอินทราวาสกรรมการ
7. นางวงจันทร์ สร้อยสิงห์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา ศรทองโรงเรียนบ้านบางพระประธานกรรมการ
2. นางนันทินี ลายสิงห์โรงเรียนวัดพระแสงรองประธานกรรมการ
3. นางยุพเรศ ไทยเสนโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร แพศักดิ์โรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางสุภาพร เขียนสุวรรณ์โรงเรียนบ้านห้วยพุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา ศรทองโรงเรียนบ้านบางพระประธานกรรมการ
2. นางนันทินี ลายสิงห์โรงเรียนวัดพระแสงรองประธานกรรมการ
3. นางยุพเรศ ไทยเสนโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร แพศักดิ์โรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางสุภาพร เขียนสุวรรณ์โรงเรียนบ้านห้วยพุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา ศรทองโรงเรียนบ้านบางพระประธานกรรมการ
2. นางนันทินี ลายสิงห์โรงเรียนวัดพระแสงรองประธานกรรมการ
3. นางยุพเรศ ไทยเสนโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร แพศักดิ์โรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางสุภาพร เขียนสุวรรณ์โรงเรียนบ้านห้วยพุนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกฤตินี มีวรรณะโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะประธานกรรมการ
2. นางประทุมรัตน์ ฉัตรทองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ใจกลางโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกฤตินี มีวรรณะโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะประธานกรรมการ
2. นางประทุมรัตน์ ฉัตรทองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ใจกลางโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกฤตินี มีวรรณะโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะประธานกรรมการ
2. นางประทุมรัตน์ ฉัตรทองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ใจกลางโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกฤตินี มีวรรณะโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะประธานกรรมการ
2. นางประทุมรัตน์ ฉัตรทองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวดถ้ำวรารามกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ใจกลางโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกฤตินี มีวรรณะโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะประธานกรรมการ
2. นางประทุมรัตน์ ฉัตรทองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ใจกลางโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุธรรม สังข์เรียงโรงเรียนวัดสระพังประธานกรรมการ
2. นางจริยา คชรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการ
3. นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยพุนกรรมการ
4. นางวัชรี ศรีช่วยโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
5. นางสุวัจนา นิลสดใสโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางกฤตินี มีวรรณะโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะประธานกรรมการ
2. นางประทุมรัตน์ ฉัตรทองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ใจกลางโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกฤตินี มีวรรณะโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะประธานกรรมการ
2. นางประทุมรัตน์ ฉัตรทองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นางวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ใจกลางโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกฤตินี มีวรรณะโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะประธานกรรมการ
2. นางประทุมรัตน์ ฉัตรทองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ใจกลางโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกฤตินี มีวรรณะโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะประธานกรรมการ
2. นางประทุมรัตน์ ฉัตรทองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ใจกลางโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางกฤตินี มีวรรณะโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะประธานกรรมการ
2. นางประทุมรัตน์ ฉัตรทองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ใจกลางโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุทิน พงษ์ธนูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงเดชโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
3. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ วีรตระกูลโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ยศเมฆโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุทิน พงษ์ธนูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงเดชโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
3. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ วีรตระกูลโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ยศเมฆโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุทิน พงษ์ธนูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงเดชโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
3. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ วีรตระกูลโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ยศเมฆโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทิน พงษ์ธนูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงเดชโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
3. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ วีรตระกูลโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ยศเมฆโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุทิน พงษ์ธนูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงเดชโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
3. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ วีรตระกูลโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ยศเมฆโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุทิน พงษ์ธนูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงเดชโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
3. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ วีรตระกูลโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ยศเมฆโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุทิน พงษ์ธนูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงเดชโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
3. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ วีรตระกูลโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ยศเมฆโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุทิน พงษ์ธนูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงเดชโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
3. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ วีรตระกูลโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ยศเมฆโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุทิน พงษ์ธนูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงเดชโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
3. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ วีรตระกูลโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ยศเมฆโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุทิน พงษ์ธนูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงเดชโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
3. นางสุนทรา คงมะลวนโรงเรียนวัดประตูใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ วีรตระกูลโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ยศเมฆโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรัสศรี วิเชียรพรโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทณ์ สมภักดีโรงเรียนวัดบางครามรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัด ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
4. นางอรปรียา รอดเจริญโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางวนิดา พรหมสวาสดิ์โรงเรียนบ้านโพธิ์พนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจรัสศรี วิเชียรพรโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทณ์ สมภักดีโรงเรียนวัดบางครามรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัด ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
4. นางอรปรียา รอดเจริญโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางวนิดา พรหมสวาสดิ์โรงเรียนบ้านโพธิ์พนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุธรรมา อนุจันทร์โรงเรียนบ้านแม่แขกประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ หมกแดงโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยรองประธานกรรมการ
3. นางวันอรุณ ชูวารีโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
4. นางเพ็ญพิศ อินทรักษ์โรงเรียนตาขุนกรรมการ
5. นางรัชนี อนุจันทร์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุธรรมา อนุจันทร์โรงเรียนบ้านแม่แขกประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ หมกแดงโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยรองประธานกรรมการ
3. นางวันอรุณ ชูวารีโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
4. นางเพ็ญพิศ อินทรักษ์โรงเรียนตาขุนกรรมการ
5. นางรัชนี อนุจันทร์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโสภณ พรหมณ์น้อยโรงเรียนบ้านพรุยายชีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิตยา ส้มชูโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงรองประธานกรรมการ
3. นางประภาศรี เย็นแจ่มโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
4. นางอารีย์ จีนกิ้มโรงเรียนบ้านคลองพากรรมการ
5. นางพัชนี แซ่ตันโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายโสภณ พรหมณ์น้อยโรงเรียนบ้านพรุยายชีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิตยา ส้มชูโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงรองประธานกรรมการ
3. นางประภาศรี เย็นแจ่มโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
4. นางอารีย์ จีนกิ้มโรงเรียนบ้านคลองพากรรมการ
5. นางพัชนี แซ่ตันโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัญญา เหลืองอ่อนโรงเรียนบ้านคลองรางประธานกรรมการ
2. นางรัตนา วรรณวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช สวัสดิพงษ์โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวฯกรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ เพชรเพ็งโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา ทรงรักษ์โรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสัญญา เหลืองอ่อนโรงเรียนบ้านคลองรางประธานกรรมการ
2. นางรัตนา วรรณวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช สวัสดิพงษ์โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวฯกรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ เพชรเพ็งโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา ทรงรักษ์โรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ ชัยรัตนวงศ์โรงเรียนตาขุนประธานกรรมการ
2. นางสาวนิยมาศ สิงห์ทองโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณรองประธานกรรมการ
3. นางสุชาดา บุญทริกรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
4. นางสาวชุตินันต์ ชัยฤกษ์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางสาวชุติมา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ ชัยรัตนวงศ์โรงเรียนตาขุนประธานกรรมการ
2. นางสาวนิยมาศ สิงห์ทองโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณรองประธานกรรมการ
3. นางสุชาดา บุญทริกรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
4. นางสาวชุตินันต์ ชัยฤกษ์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางสาวชุติมา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุวัธชัย สายแก้วโรงเรียนคีรีรัฐนิคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา อินทร์ชนะโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ ตรีสงค์โรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
5. นางสุวรรณี บุญเพชรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุวัธชัย สายแก้วโรงเรียนคีรีรัฐนิคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา อินทร์ชนะโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ ตรีสงค์โรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
5. นางสุวรรณี บุญเพชรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุวัธชัย สายแก้วโรงเรียนคีรีรัฐนิคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา อินทร์ชนะโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ ตรีสงค์โรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
5. นางสุวรรณี บุญเพชรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิมลรัตน์ อิ่มแสวงโรงเรียนบ้านหนองมนประธานกรรมการ
2. นายสุธีร์ พุทธศรีโรงเรียนบ้านตะเคียนทองรองประธานกรรมการ
3. นายวิญญา รักกะเปาโรงเรียนบ้านปากหารกรรมการ
4. นางยุพาพันธ์ คุณวิจิตรโรงเรียนถ้ำวรารามกรรมการ
5. นายปรีฃา ศิริมุสิกะโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิมลรัตน์ อิ่มแสวงโรงเรียนบ้านหนองมนประธานกรรมการ
2. นายสุธีร์ พุทธศรีโรงเรียนบ้านตะเคียนทองรองประธานกรรมการ
3. นายวิญญา รักกะเปาโรงเรียนบ้านปากหารกรรมการ
4. นางยุพาพันธ์ คุณวิจิตรโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
5. นายปรีชา ศิริมุสิกะโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ

ผู้ดูแลระบบ : นายประณต สุวรรณโกศัย E-mail : super_su2@hotmail.com 089-8669260
นางสาวนพภศร ศรีรักษ์ E-mail : natsayang@gmail.com 095-6482058
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]