รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 77.91 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสำโรง 1. เด็กชายปานรวัฒย์   วันลี
2. เด็กชายอิศวะ  ขุนอารี
 
1. นางปิยะนุช  โสตยิ้ม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสำโรง 1. เด็กชายพันธการ  โต๊ะกลับ
2. เด็กหญิงอนุสรา  หวังเกษม
 
1. นางสาวศิริพร  เหมกัง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายจักรพันธ์  วันดี
2. เด็กชายอนพัทย์  พันศรี
 
1. นางจันทร์ทิพย์  สังข์ทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. นายวัชรพงศ์  บุญมาติ
2. นายอาทิตย์  โต๊ะแอ
 
1. นางอณิสรา  พรหมเกิด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใบไม้ 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  ช่วยนคร
2. เด็กชายธีรวัฒน์  วายทุกข์
 
1. นางมานิดา  บ้วนเพชร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 1. เด็กหญิงขวัญตา  ประทุมมา
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ช่วยเพชร
3. เด็กชายรังสิมันต์  บัวพัน
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญสิทธิ์
5. เด็กหญิงโภสิกา  ตันสกุล
 
1. นางสาวกิติยา  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวเพียงใจ  อภินนพงษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สิถิระบุตร
2. เด็กชายชัชชัย  ปานจินดา
3. นางสาวธิดารัตน์  หอมฤทธิ์
4. นางสาวสุพัตทรา  ธรรมพรหม
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ขามทอง
 
1. นางสาวเสมอใจ  ข่ายม่าน
2. นางศศิธร  สุขศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ดอนวิรัตน์
2. เด็กชายหรรษกร  เพชรสุทธิ์
 
1. นางยุวนาถ  พูลสมบัติ
2. นางสาววรรณี  วตะภรณ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายภูริณัฐ  บัลลพ์วานิช
 
1. นางวิมลศิริ  รักษ์เจริญ
2. นางราศรี  วิเศษสรพงศ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 1. นายปรเมศวร์  ศรียศ
2. นางสาวพรพิมล  แซ่ด่าน
 
1. นางดารุณี  เครือหงษ์
2. นางสาวทิพรัตน์  ธานนท์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ธัญพิทักษ์ตระกูล
 
1. นางสาวปานรัชนี  ไชยแก้ว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  รัตนะ
 
1. นางสุลีพร  ลาดศิลป์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงสุนิษา  เขียวคล้าย
 
1. นายธีรพร  จันทรโชตะ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสพ 1. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วโรย
 
1. นางศุภจิตรา  รักช่วย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับท้อน 1. เด็กชายกฤษฎา  กลิ่นม่วง
 
1. นางเกตุนภา  เรืองเดช
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1. เด็กชายณัฐกร  หนูไชยแก้ว
 
1. นายภาณุวัฒน์  จรูญรักษ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงอรุณศิริ  ทองแดง
 
1. นางสาวกาญจนา  รักบำรุง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายยศพล  ม่วงเรือน
 
1. นางสุปรีดา  เกตุประกอบ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายแหลม 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  บรรพต
2. เด็กหญิงวรนุช  บุญช่วย
 
1. นายพสิษฐ์  แก้วดี
2. นางสาวกวิสรา  วงษ์นุ่น
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงวรรณธนา  คงคาช่วย
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญแก้ว
 
1. นางสุวาณี  มั่นเรืองเดช
2. นางมาลินี  เจนจิตรศิลป์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงปรีญานุช  พรหมรักษา
2. เด็กหญิงสุนิษา  การะพงษ์
 
1. นางสาวจาริยา  มินทการ
2. นางสาวอนุธิดา  อักษรกูล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายบัญญพนต์  แนะแก้ว
 
1. นางสุปรีดา  เกตุประกอบ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง 1. เด็กหญิงปวริศา  สุขเจริญ
2. เด็กชายพีระพงษ์  คำนะ
3. เด็กชายรัญชน์  กามูณี
 
1. นางสาวอาจรีย์  มีเดช
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันสว่าง
2. เด็กหญิงธนพร  ปานแก้ว
3. เด็กหญิงวิภาพรรณ  ขันธ์ฤทธิ์
 
1. นางศิริ  ศรีสุวรรณ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายธีระพงษ์  ทองนพ
2. เด็กชายสมภพ  ศรีเจริญ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แย้มพงษ์
 
1. นางสาวอนุธิดา  อักษรกูล
2. นางสาวจาริยา  มินทการ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเหลือ
 
1. นางกรรณิการ์  ชัยณรงค์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายคมชาญ  แก้วนิล
 
1. นายเชาวลิต  สินสถิตพร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 79.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนอก 1. เด็กชายยศภัทร  ตั้นเซ่ง
 
1. นายสุพจน์  พรหมจินดา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 74.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายแหลม 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวกวิสรา  วงษ์นุ่น
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิจวรีย์  ศรีอรุณ
 
1. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพักรภี  ถาวโรสกุล
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขาวล้วน
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 1. เด็กหญิงจิดาภา  สนธิธรรม
 
1. นางศาลิตา  รวยร่ำ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายศุภมงคล  วิจารณ์
 
1. นายเชาวลิต  สินสถิตพร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงชลทิชา  ยอดดำเนิน
 
1. นายเชาวลิต  สินสถิตพร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  บุญเพชร
 
1. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงพิชชาภา  จิตรจง
 
1. นายพุทธพันธุ์  พรหมรักษ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กชายชัยอมร  เพชรดำดี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขาวล้วน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณบวร
4. เด็กหญิงธนิดา  ดำช่วย
5. เด็กหญิงนิจวรีย์  ศรีอรุณ
6. เด็กหญิงพักรภี  ถาวโรสกุล
7. เด็กชายภูริพัฒ  ผลเจริญ
8. เด็กหญิงมณฑริกา  ช่วยจันทร์
 
1. นายบดินทร์  บัวรักษ์
2. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ขาวล้วน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อินราช
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขาวล้วน
4. เด็กหญิงนภัสสร  คงแก้ว
5. เด็กหญิงนิจวรีย์  ศรีอรุณ
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไทยทอง
7. เด็กหญิงพักรภี  ถาวโรสกุล
8. เด็กหญิงพุทธรัตน์  ยี่โถ
9. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  บุญเพชร
10. เด็กชายภูดล  ปานเพชร
11. เด็กชายวีรวิชญ์  เอี่ยมวิจารณ์
12. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  การกิจดี
13. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ทองรัตน์
14. เด็กหญิงอรปภา  กล่ำศรีทอง
15. เด็กชายอิชยาวิทย์  ชูวงศ์ทวิพงศ์
 
1. นายบดินทร์  บัวรักษ์
2. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 1. เด็กหญิงกุสุมา  ศรีจันทร์เทพ
2. เด็กหญิงจตุภรณ์  เศรษฐภักดี
3. เด็กหญิงจรรยากร  รวงผึ้ง
4. เด็กหญิงชมพูนุช  มะโนสิน
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วคำหาญ
6. เด็กชายธนพล  ทุ่มทวน
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ช่างเกตุ
8. เด็กชายธีริทธิ์  ภาคยาสิทธิ์
9. เด็กชายปัณธร  ช่วยชู
10. เด็กชายพลสิทธิ์  นุ่มนวล
11. เด็กหญิงพิชสินี  พุ่มจันทร์
12. เด็กหญิงพุธิตา  อะทะจา
13. เด็กหญิงยวิษฐา  สงสวัสดิ์
14. เด็กหญิงวิลาสินี  กลางประพันธ์
15. เด็กชายศรัญญูู  รอดแก้ว
16. เด็กชายศราวุธ  แซ่ฉิน
17. เด็กชายศักดิพัฒน์  ทวีทอง
18. เด็กชายศุภณัฐ  เพชรช่วย
19. เด็กหญิงสุภาวี  พัฒนประดิษฐ์
20. เด็กชายเจษฎานุพงษ์  หนูดาษ
 
1. นายจตุพร  ท่อนทอง
2. นายวัลลพ  น้อยวิมล
3. นางสาวศรีอักษร  สมานรักษ์
4. นางสาวณัฐธิ์ฌกานต์  คิดดี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 1. เด็กชายกฤษณะ  ดำมาก
 
1. นางสาวศรัณยา  นุ้ยจันทร์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชนะผ่อง
 
1. นายตะวัน  หลงกูนัน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พิบูลย์
 
1. นางเกณิกา  นุ่มนวล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีธนู 1. เด็กหญิงสายธาร  ม่วงทอง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์เจริญ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 1. นายจอห์น คริสเตียน  ไนเซอร์ริโอ
 
1. นางนิลรัตน์  สนิทไทย
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กชายกาญจนสา  ใจกว้าง
 
1. นายภูริทัต  หัตถประดิษฐ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางใหม่ 1. เด็กหญิงชณิฑฐา  เผยโคกกรวด
 
1. นายพูลสุข  ศรีสมบัติ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศราวดี  สาครโยธิน
 
1. นางอมรรัตน์  ทองเชื้อ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางใหม่ 1. เด็กชายคมกริช  สุวรรณแย้ม
 
1. นายพูลสุข  ศรีสมบัติ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 1. นางสาวสุจิตตรา  ขวัญบุญจันทร์
 
1. นางนิลรัตน์  สนิทไทย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 1. เด็กชายธนสรณ์  สมชื่อ
 
1. นางนิตยา  ทองปัสโนว์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  เพชรสุทธิ์
 
1. นางเกณิกา  นุ่มนวล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกฤษฏิยาภัทร  รูปสมดี
 
1. นางเกณิกา  นุ่มนวล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กหญิงอรรถวดี  หวานตะเหล็บ
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ชำนาญกิจ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายวรภพ  กลับผดุง
 
1. นางสาวกวิสรา  อินทร์เทพ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงสุชาวดี  พยัฆฤทธิ์
 
1. นางสาวจันจิรา  ชูเมฆ
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฎธิกา  ช่วยธานี
2. เด็กชายธีรโชติ  แสงจันทร์ศิริพร
3. เด็กหญิงนนลินี  คำแก้ว
4. เด็กหญิงปิยมาศ  เหล็กบาดาล
5. เด็กชายพลพล  สุวรรณ
6. เด็กหญิงมัณฑิตา  แซ่เซ่ง
7. เด็กหญิงรัตนโสภา  กำมะลวน
8. เด็กชายวทัญญู  รุ่งสุภัคพงศ์
9. เด็กชายอนิศร  เพชรนุ้ย
10. เด็กชายอิสรพงศ์  เหมมาลา
 
1. นางวารยา  ชุติดำรง
2. นางธิดารัตน์  นิตย์นรา
3. นางสาวมณฑิรา  ชิ้นฟัก
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กหญิงกันทิมา  คงรักษ์
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  สาระทิพย์
4. เด็กชายธีริทย์  เกตุแดง
5. เด็กชายปาณวัฐ  รักรอดจิต
6. เด็กชายพฤหัส  เม่งเวหา
7. เด็กหญิงศรีไพร  จงภักดี
8. เด็กชายอภิชาติ  พรหมโชติ
 
1. นางกรรณิการ์  ชัยณรงค์
2. นายเสวก  เอียดนิมิตร
3. นางชันษา  พลายชุม
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กหญิงกาญจนา  แพงมาลา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นกเผือก
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  เณรจิตต์
4. เด็กหญิงสุวนันท์  ถีระแก้ว
5. เด็กหญิงเมขลา  แพงมาลา
6. เด็กหญิงเหมหงส์  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวจิราวดี  บุญเลื่อง
2. นางอรัญญา  อินทปัน
3. นางสาวอาทิตยา  แซ่หลิ้ว
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดงาม 1. เด็กหญิงนริสา  ขนานแก้ว
2. เด็กหญิงนันทฉัตร  จันทรโรทัย
3. เด็กหญิงนิด  คุณ
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชาสงวน
5. เด็กหญิงมารีน่า  หมานเบ็ญหยา
6. เด็กหญิงระพีพรรณ  วะเศษสร้อย
7. เด็กหญิงวรรณภา  พุทธิพงศ์
8. เด็กหญิงวราภรณ์  บิสนุม
9. เด็กหญิงวิจิตรา  แสนทวีสุข
10. เด็กหญิงอนันตญา  โพธิ์พาดพิง
 
1. นางสาวสุปัญญา  บุญมาก
2. นางสาวจินดาภรณ์  ศรีสัมพุทธ
3. นางจิราวรรณ  ฉิมภักดี
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีอยู่โยง
2. เด็กหญิงชุติมา  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ธูป
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  หอมฤทธิ์
5. เด็กหญิงพิยดา  เดชจินดา
6. เด็กหญิงภารดี  สามพลกรัง
7. เด็กหญิงภาวิตา  สามพลกรัง
8. เด็กหญิงวรรณพร  บุญเพิ่ม
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางสาวิตรี  ผกามาศ
3. นางอัมพิกา  เพชรมณี
4. นางสาววราภรณ์  คำคง
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชกร  จินตนชูติกร
2. เด็กหญิงกัญณภัทร  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงนันทนัช  จันทร์น้อย
5. เด็กหญิงพิชญา  รักษภักดี
6. เด็กหญิงพุทธิชา  แก้วเกลี้ยง
7. เด็กหญิงภัทริตา  อินทานุกูล
8. เด็กหญิงรามาวดี  พูนขยัน
 
1. นางจิรารัตน์  บุระชัด
2. นางยุพา  บูรณะสมบัติ
3. นางสาวศรัญญา  แก้วอินทร์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กหญิงกฤตพร  สุยาละ
2. เด็กชายตรีภูมิ  เพชรชู
3. เด็กชายธนชิต  คงกุล
4. เด็กชายธนพล  ขำพล
5. เด็กชายนนทวัฒน์  คงสุข
6. เด็กหญิงนัฐยา  หมื่นแสน
7. เด็กชายภาคภูมิ  บุญเกตุ
8. เด็กหญิงรุจินันท์  ชูมี
9. เด็กชายสุริยันต์  สุริยพันธ์
10. เด็กหญิงอนุสรา  สุวรรณพฤกษ์
11. นางสาวอมลรดา  ทองหวั่น
12. เด็กหญิงอาทิตยา  สะอาดฤทธิ์
13. เด็กชายเชิงชาญ  ขวัญเกิด
14. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นาคสงค์
 
1. นายสุรวุฒิ  แก้วโรย
2. นายบรรพต  เจริญพร
3. นางอรอุมา  ชื่นเสนาะ
4. นางวนัสนันท์   แก้วโรย
5. นางสาวสุชลี  สวัสดี
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เจริญกิจ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทัพประมงค์
3. เด็กหญิงมนทกานต์  คุ้มกัน
4. เด็กหญิงมีนา  คงหอม
5. เด็กหญิงวรรณฤดี  บุญเอี่ยม
6. เด็กหญิงสิรามล  มิ้มทอง
7. เด็กหญิงอารยา  เกื้อสกุล
8. เด็กหญิงเอมิกา  มหาเสนา
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางสาววราภรณ์  คำคง
3. นางอัมพิกา  เพชรมณี
4. นางวราพร  สุวรรณสมุทร
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 1. เด็กหญิงทิพย์ดาวัลย์  เค้าอนุรักษ์
2. เด็กชายสุวาธิต  จันทร์ศรี
3. เด็กชายอธิพงษ์  เพชรรามแก้ว
4. เด็กชายอนุวัฒน์  สาระบาล
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุวรรณเหม
 
1. นางกนกกานต์  ลบลาย
2. นางสาวสุนิสา  ขุนเศรษฐ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายธนภูมิ  บุตรดาวงศ์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ไทยเมือง
3. เด็กหญิงนุชลดา  แขกเต้
4. เด็กชายบุญยสฤษดิ์  วิชัยดิษฐ
5. เด็กหญิงฟาตอน๊ะ  กล่อมเสนาะ
6. เด็กชายสหชัย  รอดนิตย์
 
1. นายลือชาย  จิตรรักษ์
2. นายสุรวุฒิ   อารีชล
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กชายกฤษฎา  สุทธิรักษ์
2. เด็กชายปฏิภาณ  ชูแก้ว
3. เด็กชายฟาริส  หลังขาว
4. เด็กชายศุภนัฐ  รักขาว
5. เด็กชายอัจฉริยะ  มากมี
6. เด็กชายฮาริส  หลังขาว
 
1. นายชำนิ  เพชรรักษ์
2. นายณรงค์  ศรีทองกุล
3. นายไกรสร  สุวรรณภักดี
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. เด็กชายณัฐพล  ช่วยสังข์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  แต้มจันทร์
3. เด็กชายราเชนทร์  เขียวพลอย
4. เด็กชายวรวุทธิ์  บัวทอง
5. เด็กชายอติเทพ  รักชาติ
6. เด็กชายอำพรพรรณ  เมฆสุข
7. เด็กชายเขมทัต  เสือแก้ว
8. เด็กชายโสภณ  บุญศรีนุ้ย
 
1. นายสมพร  ศรีสุนทร
2. นายมนต์ชัย  คงทรัพย์
3. นางฉวีวรรณ  ศรีกวางทอง
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงนภาเพ็ญ  หอมเจริญ
2. เด็กหญิงนันทดา  แซ่ด่าน
3. เด็กหญิงสโรชา  ขวยเจริญ
 
1. นางจิรัชยา  แดงเกื้อสกุล
2. นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อินทร์จันทร์
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  อรุณรักษา
3. เด็กหญิงอานิสา  นนทสอน
 
1. นางสาวปริชาติ  ปกาศรี
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 1. เด็กชายพีรนนท์  จันทร์ศรี
2. เด็กชายยุทธดา  วงสวิง
 
1. นางสาวธัญภัส  ช่วยธานี
2. นางสาวจันทร์ศิริ  วงศ์สุวัฒน์
 
72 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงนรมน  ชมอินทร์
2. เด็กหญิงศิระนันท์  สงศิริ
 
1. นางสาวจิราพร  เพชรคูหา
2. นางภควรรณ  พรหมเดช
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กหญิงภาศินันท์  เหล่าบุญกล่อม
2. เด็กหญิงอนุธิดา  เพชรทอง
 
1. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย
 
74 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายภูธเนศณ์  จิตนิยม
2. เด็กชายโสภณ  คำภานุช
 
1. นางกวินตรา  ซ้วนลิ่ม
2. นางการดา  จันทร์ยืนยง
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  พุทไธสง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  เทียบสา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชุกรี  ลำโป
2. นางสาวปราณี  สวัสดี
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63.16 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายภัทรพล  ไชยเผือก
2. เด็กชายศุภกิตติ์  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวิตรี  ผกามาศ
2. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กชายกู้เกียรติ  พรพลประชาสิทธิ์
2. เด็กหญิงจันทกานต์  สุมน
 
1. นางสาวพรนภา  หล่อพันธ์
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงจิตวิสุทธิ์  นันตมาศ
2. เด็กชายจิรพัฒน์  มีศิริ
 
1. นางสาวิตรี  ผกามาศ
2. นางสาวจาริยา  มินทการ
 
79 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กชายธัญวิชญ์  อ่ำใหญ่
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  บุญชู
 
1. นางสาวพรนภา  หล่อพันธ์
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 1. เด็กชายฤกษ์ดี  พระไตรยะ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สุริยะรังษี
 
1. นายปิยวัฒน์  จุลเหลา
2. นายตะวัน  หลงกูนัน
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 1. เด็กหญิงพิมพิกา  จันทะแจ่ม
2. เด็กหญิงภัทร์ธิดา  วิเศษวงษา
 
1. นางสาวกิติยา  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวเพียงใจ  อภินนพงษ์
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1. เด็กชายพงศกร  เกิดสมบัติ
2. เด็กชายพงศภัทร  สังข์ถาวร
3. เด็กชายวัชพล  ชูพันธ์
 
1. นายวิศิษฐ์  บัวชุม
2. นายพลัฐฏ์  บรรจงวัฒน์ธนา
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายธนชาติ  พรมบุญเรือง
2. เด็กชายภัทรชัย  ใจปานแก่น
3. เด็กชายวุฒิชัย  หงษ์ทอง
 
1. นางศศิธร  สุขศรี
2. นางสาวิตรี  ผกามาศ
 
84 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใน 1. เด็กชายธีระพัฒน์  จิตเหลือ
2. เด็กชายวิรัตน์  มิตรศรี
3. เด็กชายเอกลักษณ์  บุญรอด
 
1. นางดวงลัดดา  แก้วเทศ
2. นางกานดา  เอี่ยมเบญจพล
 
85 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดบ้านใน 1. เด็กชายธีระพล  คงศรี
2. เด็กชายพงศ์พิศุทธิ์  พยัฆฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุวารี  วรรณรัตน์
 
1. นางดวงลัดดา  แก้วเทศ
2. นางกานดา  เอี่ยมเบญจพล
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหลวง 1. เด็กชายจักรพันธ์  โรมรัน
2. เด็กชายจักรี  พรหมเมฆ
3. เด็กชายสนั่นชัย  แก้วมณี
 
1. นายจรุง  ขุนเสถียร
2. นางเรวดี  แจ้งอักษร
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กชายประเสริฐ  กาฬา
2. เด็กชายรณชัย  หมุนเหลาะ
3. เด็กชายอนิรุทธิ์  ศรีหงษา
 
1. นายโกศล  หนูช่วย
2. นางปิยนาต  วิชัยดิษฐ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กหญิงชนันดา  แก้ววันนา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โสรัตน์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยพรหม
 
1. นางนิตยา  ถาวรรัตน์
2. นางปิยะนารถ  เกตุแก้ว
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. นายกิติพงษ์  มุขนาค
2. นายธนากร  หนูชลคราม
3. นายอนันตชัย  จันทร์ทิพย์
 
1. นายเสรี  จามพัฒน์
2. นางสาวอรวรรณ  ด้วงทอง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกัลยพร  สุพัฒน์
2. เด็กหญิงกิตติญา  ฤทธิ์เพชร
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  สระทองพูล
4. เด็กหญิงยศวดี  สุขใส
5. เด็กหญิงเกวลิน  ตือติ่ง
6. เด็กหญิงเสาวนีย์  ฤทธี
 
1. นางวิชชุตา  บุญดี
2. นางธิดารัตน์  แก้วชะฎา
3. นางอนงค์นาฎ  ทองยวน
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใบไม้ 1. นางสาวจิราพร  ชูแสงศรี
2. นางสาวปิยะมาศ  จันทร์แจ้ง
3. เด็กหญิงมุธิตา  ช่วยนคร
4. เด็กหญิงยุวเรศ  สาราณียกิจ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  แสงแก้ว
6. เด็กหญิงสุพัตรา  อ่อนละออ
 
1. นางสาวสุวิดา  นิติไชย
2. นางสมจิตต์  ทิพย์บุญทอง
3. นางพึงพิศ  สาขะมุติ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1. เด็กหญิงจรรยาพร  บุญคง
2. เด็กหญิงปานทิพย์  ศรีเทพ
3. เด็กหญิงไอรดา  นุ้ยมัย
 
1. นางสาวพาฝัน  หนูคง
2. นางมุขนารินทร์  งามประดิษฐ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กหญิงกชกร  ทองสุข
2. เด็กชายสิรธีร์   สุเหร็น
3. เด็กชายสุรชัย  สุเหร็น
 
1. นางนิตยา  เดี่ยววาณิชย์
2. นายอนันต์  ลาดศิลป์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 1. นางสาวบุญมณี  กุลาสี
2. นางสาวพิมนภา  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวโชษิตา  นนท์สูงเนิน
 
1. นางวาสนา  แซ่กี่
2. นางสาวธัญภัส  ช่วยธานี
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใบไม้ 1. เด็กหญิงกัญชพร  จันแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อนุสุริยา
3. เด็กหญิงศศิภา  เพ็ชรประเสริฐ
 
1. นางสาวสุธัญญา  ยมพุก
2. นางสมจิตต์  ทิพย์บุญทอง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกงตาก 1. เด็กหญิงนุชรา  ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงมนภา  เหลือขำ
3. เด็กหญิงลลิตา  สุขโสม
 
1. นางปานทิพย์  เกลี้ยงเกลา
2. นางอรชร  สุบรรณ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 1. เด็กหญิงกชวรรณ  แสงสุวรรณ
2. เด็กชายสุทธิชัย  สำลี
3. เด็กชายไพรีน  คชโสภณ
 
1. นางวรพร  ทนุศักดิ์
2. นางสาวศิโรรัตน์  ทนุศักดิ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  อินทร์สูงเนิน
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณบุตร
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ไซยสาลี
 
1. นางพัชรา  จามพัฒน์
2. นางสาวสุภารัตน์  เพชรรอด
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจารุภัทร  ศรีสอ
2. เด็กหญิงเมย์ธวดี  แผ่พันธ์
3. เด็กหญิงแพรวตะวัน  มีศิลป์
 
1. นางพัชรา  จามพัฒน์
2. นางสาวพนิดา  อ่ำรุ่ง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซอย 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองวัชระ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  เทียนดี
3. เด็กหญิงสุกัลยา  ภูคำอินทร์
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชร์ศรี
2. นางมณฑาทิพย์  ไตรอนุเชษฐ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญเสริม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วดี
3. เด็กหญิงมุทิกา  สุชาติพงศ์
 
1. นางกวินตรา  ซ้วนลิ่ม
2. นายเพิ่มศักดิ์  บุญยรัตน์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กหญิงชมพูนุช   ทัศนีย์
2. เด็กหญิงพรรภษา   ส่งประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา   วงศ์วรรณ
 
1. นางศุภวรรณ  ทองใบ
2. นางเอื้อมเดือน  คงสุด
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กหญิงรัตนะ  พานิชย์ชา
2. เด็กหญิงวรางคณา  คงสุทธิ์
3. เด็กหญิงอมิลตรา  ธรรมนุรักษ์
 
1. นางกมลทิพย์  ทองน้อย
2. นายวิศานต์  เด็ดรักษ์ทิพย์
 
104 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกันตพัชญ์  คงศิริ
2. เด็กหญิงญาณิศา  รักชุม
3. เด็กหญิงน้ำฝน  เพ็ชรแบน
 
1. นางสาววนิดา  เสือทอง
2. นางสาววาสนา  พัฒนภากรณ์
 
105 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงดุษณี  เพ็งรัตน์
2. เด็กหญิงปัฐมาวดี  บุญสิน
3. เด็กหญิงแพรวา  บัวชู
 
1. นางสาวชนิดา  ชะตา
2. นางบุษบา  แก้วมหา
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  คล้ายขำ
2. เด็กชายธวัชชัย  ช่างเหล็ก
3. เด็กชายสหัสชัย  จัตุรงค์แสง
 
1. นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร
2. นางจิรัชยา  แดงเกื้อสกุล
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซอย 2 1. เด็กชายธีรภัทร  คงเพชรดิษฐ์
2. เด็กชายปาย  แมนโงย
3. เด็กชายอลงกรณ์  อ้อนวอน
 
1. นางปรียา  แซ่ซิ้ม
2. นางวิรำไพ  เพชรยอด
 
108 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กชายวิริทธิ์พล  เวชศาสตร์
2. เด็กหญิงสมหญิง  บุญเลิศ
 
1. นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน์
2. นางจีรวรรณ  มงคลสุข
 
109 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมบูรณ์
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  เรืองรักษ์
 
1. นางสาวอรอนง  เพ็งสกุล
2. นางสาวหทัยภัทร  คงแป้น
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 1. เด็กชายสัภยา  พูลทวี
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ทองจีน
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสำโรง 1. เด็กชายพรนรินทร์  โต๊ะแอ
 
1. นางปิยดา  โซ่โดม
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ใจดี
 
1. นายเอกอุดม  จ้ายอั้น
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงจารุณี  รองเพชร
 
1. นายธีรพร  จันทรโชตะ
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมแสน
2. เด็กหญิงจิณัฐตา  แก้วงาม
3. เด็กหญิงนันท์ชพร  ฤทธิ์ค่อม
4. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  แก้วศิริ
5. เด็กหญิงอลิษา  แซ่เตื้อง
6. เด็กหญิงเสาวนีย์  ปักษี
 
1. นางสาวศิริกัลญา  ภานุรัตน์
2. นางสาวเสมอใจ  ข่ายม่าน
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สังคร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ทองจีน
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายประวิทย์  ชูศรีจันทร์
 
1. นายรัฐพงษ์  พงศาปาน
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงวริษา  แสวงศรี
 
1. นายธีรพร  จันทรโชตะ
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77.34 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กชายคงกระพัน  โภคานิตย์
 
1. นางสาวบงกช  คงแป้น
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  มีเพียร
 
1. นางปิยารัตน์  ผลผลา
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กหญิงอนันญญา  เตี้ยพาณิชย์
 
1. นางสาวกุลกาญจน์  จิตราภิรมย์
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายภรัญญู  บุญธนาโชค
 
1. นางวราพร  สุวรรณสมุทร
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. เด็กหญิงรุ่งทรัพย์  พรหมฤทธิ์
 
1. นางลดาวัลย์  ทรัพย์เจริญ
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 1. นางสาวฐิตาภรณ์  บูรณพงค์
 
1. นายนาเคนทร์  คงเมือง
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวง 1. เด็กหญิงนริศรา  พริกนุ่น
 
1. นางรัชนี  คงสุข
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนิมิต 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ถี่ถ้วน
2. เด็กชายปรกร  แก้วจันทร์แก้ว
3. เด็กชายอนุชา  ทับเกลี้ยง
 
1. นางสาวนริศา  อินทรักษ์
2. นางวิไล  ใจดี
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  รัตนิล
2. เด็กหญิงรินรดา  ช่วยสังข์
3. เด็กหญิงสุวณี  นกเผือก
 
1. นางวรณัน  หีตนาคราม
2. นางสาวสุกัญญา  จับปลั่ง
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายฟาชักกิร  หมัดตะพงศ์
2. เด็กชายมินทร์ธฎา  สามฤกษ์
3. เด็กชายสิทธินนท์  โกละกะ
 
1. นางวนิดา  เมษสุวรรณ
2. นายธีระศักดิ์  ล่องสุนทร
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กชายวรพรต  บริพิศ
2. เด็กชายวัชรินทร์  แซ่ฉั่ง
3. เด็กชายสิรศักดิ์  คงจูด
 
1. นางสาวจินตนา  เลิศศักดิ์
2. นางจิรัฏฐ์ธรณ์  แก้วทองเมือง
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กชายพริสร  ภูมี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  พินิจ
 
1. นางสาวรัษฎากร  รุ่งแดง
2. นางกมลทิพย์  ทองน้อย
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทุ่มแก้ว
2. เด็กชายรัญชน์  ขจีจิตร
 
1. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายชัยพงษ์  ทุ่มแก้ว
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เพชรศิริ
 
1. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โกละ
2. เด็กชายเลิศปัญญา  ศรีลาจันทร์
 
1. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กชายพายุ  ฉ่ำอารีย์
2. เด็กชายพีรโชค   กลิ่นขจร
3. เด็กชายมนัสวิน   ทับทิมทอง
 
1. นางนิตยา  เดี่ยววาณิชย์
2. นางสาวนรินาถ  ศรีพัฒน์
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   ยอแสง
2. เด็กหญิงณิชมน   สุขวรรณ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์   จันทร์ประสงค์
 
1. นางนิตยา  เดี่ยววาณิชย์
2. นางสาวนรินาถ  ศรีพัฒน์