หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมปราชญ์ เหล็กกล้า รองผอ.โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
2 นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์ ผอ.โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
3 นายสุนัย ตรียุทธ ผอ.โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
4 นายกรรชนม์ ปิ่นโต ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่
5 นายโสภณ แก้วกัญญาติ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่
6 นายเมตตา ชูเพชร ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่
7 นายอนุพันธ์ เจริญผล ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่
8 นายณัฐสิทธิ์ สุวรรณินิมิตร ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่
9 นายปิยะทัศน์ วิขิตแย้ม ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่
10 นางจิตรา ไชยจันดี ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่
11 นางณิชารีย์ สุดจำนงค์ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่
12 นางณัฐพร ตันสถาพร ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่
13 นางสุพิศ สังข์ทอง ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่
14 นางสุนิสา สินกัน ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่
15 น.ส.ชุลีพรรณ ภู่ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่
16 นายสมบูรณ์ สุขแสน ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่
17 นายอภินันท์ บัณฑิตพนา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่
18 นายศุภกิจ บุญเลิศกุล ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่
19 นายวสิน หนุนพล ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่
20 นายเจริญชัย อันเสถียร ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่
21 นางสาวศุภรัตน์ วัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่
22 นางปาริชาต กลับกลาย ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่
23 นางสาวปรมาภรณ์ พรหมประทีป ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่
24 นายวิเชียร เสนสิงห์ ยามกลางวัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่
25 นายชูชัย บุญชู ยามกลางคืน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่
26 นายธรรมรงค์ ยุรงค์ คนขับรถ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่
27 นายอภินันท์ เหล่าพราหมณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่
28 นางพรรธนาภรณ์ เมฆอรุณ แม่บ้าน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่
29 นางวลัยภรณ์ เผือกสวัสดิ์ แม่บ้าน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่
30 นางสาวสุพรรณี นุ้ยมัย แม่บ้าน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่
31 นางวาสนา ชูนิล แม่บ้าน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่
32 นายสำเริง วัชรบัณฑูร ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายสถานที่
33 นายเรืองศักดิ์ แสนเฉย ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายสถานที่
34 นายอานนท์ สืบสังข์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายสถานที่
35 นางกิตติมาพร พูลผล ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายสถานที่
36 นางสาวนงเยาว์ เพ็งบุญ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายสถานที่
37 นางจันทนา สุขเมือง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายสถานที่
38 นางกุหลาบ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายสถานที่
39 นางเสงี่ยม สุวรรณวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย กรรมการฝ่ายสถานที่
40 นางสาวกานดา อัครบัณทิตสกุล ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย กรรมการฝ่ายสถานที่
41 นางสาวพิชญานันท์ เลอมาน ราษฎร์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย กรรมการฝ่ายสถานที่
42 นายประสาน พาลเสือ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายสถานที่
43 นายองอาจ เกิดเอี่ยม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านโพหวาย กรรมการฝ่ายสถานที่
44 นายประทีป ทองด้วง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
45 นายผัน หอมเกตุ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
46 นายสัญญานนท์ พรหมมณี รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
47 นายไพจิตร รักษาสรณ์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
48 นายสัญญานนท์ พรหมณี ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
49 นางณันศภรณ์ นิลอรุณ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี 1 รองประธานอำนวยการ
50 นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว ผู้อำยวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ รองประธานอำนวยการ
51 นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รองประธานอำนวยการ
52 นายไพรัตน์ เพชรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รองประธานอำนวยการ
53 นายธนาวุฒิ รักษ์หนู รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รองประธานอำนวยการ
54 นายสุนัย ตรียุทธ ผอ.ร.ร.บ้านบางใหญ่ รองประธานอำนวยการ
55 นายประมวล ศรีแสง รอง ผอ.ร.ร.บ้านบางใหญ่ รองประธานอำนวยการ
56 นายมณีโชติ แพเรือง รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รองประธานอำนวยการ
57 นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์ ผอ.โรงเรียนวัดโพธิืนิมิต รองประธานอำนวยการ
58 นายธนาวุฒิ รักษ์หนู ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ รองประธานอำนวยการ
59 นายสุนัย ตรียุทธ ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ รองประธานอำนวยการ
60 นายประมวล ศรีแสง ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ รองประธานอำนวยการ
61 นายวรรณศักดิ์ บุญชู ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการรายงานผล
62 น.ส.สุพีรณัฐ ทองตะเภา ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการรายงานผล
63 นางโสภา ดาวัน ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการรายงานผล
64 น.ส.สุพจนี คงไกร ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการรายงานผล
65 น.ส.ภควลัญชญ์ ชอบผล ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการรายงานผล
66 น.ส.อัจฉรา สุขเกษม ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการรายงานผล
67 นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการรายงานผล
68 นายไพรัตน์ เพชรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการรายงานผล
69 นายสุทธิพงศ์ ทองสร้าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการรายงานผล
70 นายชาญชัย ชื่นพระแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการรายงานผล
71 นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการรายงานผล
72 นางสุมณฑา วงศ์วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการรายงานผล
73 นางมาลี พันเส้ง นักทรัพยาการบุคคลชำนาญการ กรรมการรายงานผล
74 นางนัทธมน เภตราใหญ่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการรายงานผล
75 นายประสาน บ้วนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางใบไม้ กรรมการ
76 นายโกวิทย์ หีตนาคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโศก กรรมการ
77 นางยุพา ลิมสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากบน กรรมการ
78 นายพรศักดิ์ คงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเพชร กรรมการ
79 นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสขาม กรรมการ
80 นางสุริยา เครือรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขานางเภา กรรมการ
81 นายโยธิน สุธรรมานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.1 กรรมการ
82 นางอมรา ปัตรประกร รองผอ.โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการ
83 น.ส.ลัดดาวรรณ พรัดวิเศษ รองผอ.โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการ
84 นางหทัยรัตน์ ปิ่นโต รองผอ.โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการ
85 นายสมปราชญ์ เหล็กกล้า รองผอ.โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
86 นายคมกฤษ ลิ้มสวัสดิ์ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
87 นายประจวบ ปานดี รองผอ.โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
88 นายสมใจ สิกขวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี กรรมการ
89 นายสุทธิพงศ์ ทองสร้าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
90 นายชาญชัย ชื่นพระแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
91 นางสาวดวงเดือน กิติโส ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
92 นางฉวีวรรณ นุ้ยบ้านด่าน ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
93 นางอรวรรณ ชุมขวัญ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
94 นางเยาวภา ฉิมวารี ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
95 นางวัลภา นิลสม ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
96 นางสุมณฑา วงศ์วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการ
97 นางสาวศุภรัตน์ วัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
98 นางสาวชนิดา ชะตา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
99 นางสาวตรงกมล มีชัย ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
100 นายวรัญญู ทองถึง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
101 นายวธัญญู รัตนภูมิ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
102 นายดนัย เกื้อลาย ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
103 นางสาวธีติมา ถาวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการ
104 นางสาวพิณิวรรณ อินทเชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการ
105 นางชนม์นิภา ชูศรีแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการ
106 นายประทีป ศรัทธาสุข ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
107 นางมนพัทธ์ สินธนามราพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
108 นายอดิศักดิ์ ลักษณะกุล ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
109 นายเพิ่มศักดิ์ บุณยรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
110 นางเสาวคนธ์ เพชรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
111 นางสาววิไล คงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
112 นางวนิดา คำเงิน ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
113 นางปราณี รัตนากร ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
114 นางมนพัทธ์ สินธนามราพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
115 นางกวินตรา ซ้วนลิ่ม ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
116 นางสาวนิภาพร พรหมกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
117 นางสาวชุติมา แซ่ตั้ง ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
118 นางสาวอรอุมา ไหมทอง ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
119 นางจุไร วาณิชย์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
120 นางเยาวดี รอบคอบ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
121 นางสาวธีติมา ถาวรรัตน์ ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
122 นางสาวพิณิวรรณ อินทเชื้อ ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
123 นางชนม์นิภา ชูแสงศรี ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
124 นางประทีป ศรัทธาสุข ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
125 นางมนพัทธ์ สินธนามราพันธ์ ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
126 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนยูง กรรมการ
127 นายวิโรจน์ ทองถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า กรรมการ
128 นางสายตา แก้วศรีมนต์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
129 นางสาวชนิดา ชะตา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
130 น.ส.เพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สฎ.1 กรรมการและเลขานุการ
131 นางนัทธมน เภตราใหญ่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
132 นายชัยเดช บุญสอน ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการ
133 นางสาวสุนันทินี ปลักปลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
134 ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
135 นางกฤษณา ธนอารักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
136 นางศินาถ ปรีชา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
137 นายประทีป ศรัทธาสุข ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
138 นางสาวสุนันทินี ปลักปลา ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
139 ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์ ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
140 นางกฤษณา ธนอารักษ์ ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
141 นางศินาถ ปรีชา ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
142 นางนัยนา เกิดศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สฎ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
143 นางมาลี พันเส้ง นักทรัพยาการบุคคลชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
144 นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
145 นางดวงมณี ฉิมพลี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
146 นางนิภาภรณ์ ประพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
147 นางเสาวลักษณ์ ทองแดง ข้าราชการบำนาญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
148 นางอารยา จันทวี ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
149 นางสาวนันทนัช สิริเวชพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
150 นางสาวนันทนัช สิริเวชพันธ์ ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
151 นางนิภาภรณ์ ประพันธ์ ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
152 นางเสาวลักษณ์ สังข์ทอง ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
153 นางอารยา จันทวี ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
154 นางกรณิศ หนูสุทธิ์ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
155 น.ส.สุพจนี คงไกร ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
156 นางธราภัสสร์ จรรยา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
157 นางรุจิระ รุ่มจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
158 นางนิตยา แก้วสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
159 นายปรีชาพล แดงชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
160 นางฉวีวรรณ นุ้ยบ้านด่าน ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
161 นายวิชัย มาศศรี ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำฉา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
162 นายอานนท์ สืบสังข์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
163 นางสาวสินีนาถ ศรีนวลขาว ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
164 นางสาวมัตติกา ปานซัง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
165 นางอลิตษา ชนะทัพ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
166 นางจินตนา คงไกร ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
167 นางจิราภรณ์ รัตนวุฒิขจร ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
168 นางเสาวลี พัฒนรักษ์ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
169 นางวันธนา อนุกูล ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
170 น.ส.ภควลัญชญ์ ชอบผล ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
171 น.ส.ศรวณีย์ วงศ์ศรีชัย ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
172 น.ส.อัจฉรา สุขเกษม ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
173 น.ส.กิ่งกาญจน์ รำไพ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
174 นายชาญชัย ชื่นพระแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
175 นางมาลี พันเส้ง นักทรัพยาการบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
176 นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
177 นางสุมณฑา วงศ์วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
178 นางนัทธมน เภตราใหญ่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
179 นางวัชนี เพลงสันเทียะ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
180 นางประเทือง วีระสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
181 นางอุบล ไทยนุกูล ครูโรงเรียนสัดโพธิ์นนิมิต กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
182 นางกฤษณา ไชยหาญ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
183 นางกุหลาบ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
184 นางสาวพิไลพร เห้งขาว ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
185 นางมุกดา หนูเล็ก ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
186 นางเกษร ภัทธิยธนี ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
187 นางเสาวลักษณ์ หนูนิล ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
188 นางจรรยา ภิรมย์รส ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษโรงเรียนบ้านโพหวาย กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
189 นางปราณี หมื่นระย้า ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
190 นายประจวบ ปานดี รองผอ.โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
191 นายจิรพัส ทองสีทอง ผอ.โรงเรียนบ้านซอย ๒ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
192 นายสุริยา จันทร์สงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
193 นายคมกฤษ ลิ้มสวัสดิ์ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการฝ่าย ICT ศูนย์การแข่งขัน
194 นายสุนัย ตรียุทธ ผอ.โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ประธานกรรมการฝ่าย ICT ศูนย์การแข่งขัน
195 นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร รอง ผอ.โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ประธานกรรมการฝ่าย ICT ศูนย์การแข่งขัน
196 นายชาญชัย ชื่นพระแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
197 นายสุนัย ตรียุทธ ผอ.โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
198 นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร รอง ผอ.โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต รองประธานฝ่ายสถานที่
199 นายประมวล ศรีแสง รอง ผอ.โรงเรียนบ้านบางใหญ่ รองประธานฝ่ายสถานที่
200 นายจำลอง คงสุข ผอ.โรงเรียนวัดคีรีวง รองประธานฝ่ายสถานที่
201 นายอุทัย พิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ รองประธานฝ่ายสถานที่
202 นายศุภชัย เวชกุล ผอ.โรงเรียนบ้านโพหวาย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
203 นายพงศ์ศักดิ์ ปัญญานันท์ ผอ.โรงเรียนวัดท่าทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
204 นายวิชัย มาศศรี ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำฉา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
205 นางสาวสุดใจ สุวรรณวิเชียร ผอ.โรงเรียนวัดชลธาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
206 นายสัญญา รอดดำ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
207 นายสุริยา จันทร์สงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
208 นางศุภรัตน์ เทพเลื่อน ผอ.โรงเรียนวัดปากคู กรรมการฝ่ายอำนวยการ
209 นายเสวก เอียดนิมิตร รอง ผอ.โรงเรียนบ้านโพหวาย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
210 นายบุญจันทร์ รุ่งฟ้า รอง ผอ.โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
211 นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร รอง ผอ.โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายอำนวยการ
212 นางอนงค์ วีระกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
213 นางอรุณศรี จงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
214 นายชูศักดิ์ แก้วนุ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
215 นางสาวดารินา คงสง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายอำนวยการ
216 นางสาวพวงทอง ศิริพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
217 นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
218 นางสาวพวงทอง ศิริพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
219 นางสุพรพงศ์ ชัยดำรงฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
220 นายวัชรพงศ์ ไชยศร ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
221 นางการดา จันทร์ยืนยง ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
222 นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
223 นางปราณี หมื่นระย้า ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
224 นายเสวก เอียดนิมิตร รอง ผอ.โรงเรียนบ้านโพหวาย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
225 นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
226 นางสาวดารินา คงสง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่าย ICT
227 นางอลิตษา ชนะทัพ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่าย ICT
228 นางสาวสุพรรณี มือสันทัด ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่าย ICT
229 นางสาวพิไลพร เห้งขาว ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่าย ICT
230 นางสาวณัฐรินีย์ เสมสันต์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่าย ICT
231 นางสุพรพงศ์ ชัยดำรงฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่าย ICT
232 นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่าย ICT
233 นางสาวพวงทอง ศิริพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายICT
234 นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์ ผอ.โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ประธานฝ่ายเลขานุการ
235 นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
236 นางสาวพวงทอง ศิริพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
237 นางสุพรพงศ์ ชัยดำรงฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
238 นายศุภชัย เวชกุล ผอ.โรงเรียนบ้านโพหวาย รองประธานฝ่ายเลขานุการ
239 นางจิรานันต์ แก้วมีศรี ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายเลขานุการ
240 นางรุ่งอรุณ หวั่งประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายเลขานุการ
241 นางสาวกมลชนก รุ่งฟ้า ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายเลขานุการ
242 นางสุภาภรณ์ นิลเวช ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย กรรมการฝ่ายเลขานุการ
243 นางสาวสุภาพ โภชนิกร ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย กรรมการฝ่ายเลขานุการ
244 นางสาวดารินา คงสง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายเลขานุการ
245 นางสาวธิดา คำแย้ม ลูกจ้างชั่วคราว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
246 นางนิลุบล เห่งเส้ง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายเลขานุการ
247 นางราศรี วิเศษสรพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายเลขานุการ
248 นางฉายา ลาชโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายเลขานุการ
249 นางณัฏฐากร แก้วเชื้อ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายเลขานุการ
250 นางสาววาสนา พัฒนภากรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายเลขานุการ
251 นางสุภาภรณ์ ศานติพิบูล ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายเลขานุการ
252 นางสำลี วันคง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายเลขานุการ
253 นายผัน หอมเกตุ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานผล

ผู้ดูแลระบบ : ศิริพร นครพัฒน์ โทร 077-281635 ต่อ 34 มือถือ 084-0562744
e-mail : snakornphat@hotmail.com
Line : sirin.nakorn
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]