หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sni1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสมใจ สิกขวัฒน์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสมปราชญ์ เหล็กกล้าโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎากร สอนทองโรงเรียนบ้านควนราชากรรมการ
4. นายเจริญชัย อ้นเสถียรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการ
6. นางจาริณี ปัญญาโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการ
7. นางศิริพร พวงแก้วโรงเรียนบ้านหัวหมากล่างกรรมการ
8. นางศิริพร หนูช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
9. นายเจด็จ หนูแกล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
10. นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ ขวัญเฉื่อยผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา)กรรมการ
12. นายวสิน หนุนพลโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
13. นางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
14. นางสาวเดือน ชุมสีวันโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการ
15. นายภูบดินทร์ ฉิมพลีผู้เชี่ยวชาญ (ด้านการจับเวลา)กรรมการ
16. นายพรศักดิ์ ทองเผือกโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลารามกรรมการ
17. นายกำพล ธนะนิมิตรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
18. นางดวงมณี ฉิมพลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมใจ สิกขวัฒน์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสมปราชญ์ เหล็กกล้าโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎากร สอนทองโรงเรียนบ้านควนราชากรรมการ
4. นางศิริพร พวงแก้วโรงเรียนบ้านหัวหมากล่างกรรมการ
5. นายพรศักดิ์ ทองเผือกโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลารามกรรมการ
6. นายเจริญชัย อ้นเสถียรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางสาวกรรณิการ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการ
8. นางจาริณี ปัญญาโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการ
9. นางศิริพร หนูช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
10. นายเจด็จ หนูแกล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
11. นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ ขวัญเฉื่อยผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา)กรรมการ
13. นายวสิน หนุนพลโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
14. นางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
15. นางสาวเดือน ชุมสีวันโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการ
16. นายกำพล ธนะนิมิตรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
17. นายภูบดินทร์ ฉิมพลีผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา)กรรมการ
18. นางดวงมณี ฉิมพลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมใจ สิกขวัฒน์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสมปราชญ์ เหล็กกล้าโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎากร สอนทองโรงเรียนบ้านควนราชากรรมการ
4. นางศิริพร พวงแก้วโรงเรียนบ้านหัวหมากล่างกรรมการ
5. นายพรศักดิ์ ทองเผือกโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลารามกรรมการ
6. นายเจริญชัย อ้นเสถียรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางสาวกรรณิการ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการ
8. นางจาริณี ปัญญาโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการ
9. นางศิริพร หนูช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
10. นายเจด็จ หนูแกล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
11. นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ ขวัญเฉื่อยผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา)กรรมการ
13. นายวสิน หนุนพลโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
14. นางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
15. นางสาวเดือน ชุมสีวันโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการ
16. นายกำพล ธนะนิมิตรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
17. นายภูบดินทร์ ฉิมพลีผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา)กรรมการ
18. นางดวงมณี ฉิมพลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมใจ สิกขวัฒน์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสมปราชญ์ เหล็กกล้าโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎากร สอนทองโรงเรียนบ้านควนราชากรรมการ
4. นางศิริพร พวงแก้วโรงเรียนบ้านหัวหมากล่างกรรมการ
5. นายพรศักดิ์ ทองเผือกโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลารามกรรมการ
6. นายเจริญชัย อ้นเสถียรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางสาวกรรณิการ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการ
8. นางจาริณี ปัญญาโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการ
9. นางศิริพร หนูช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
10. นายเจด็จ หนูแกล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
11. นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ ขวัญเฉื่อยผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา)กรรมการ
13. นายวสิน หนุนพลโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
14. นางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
15. นางสาวเดือน ชุมสีวันโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการ
16. นายกำพล ธนะนิมิตรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
17. นายภูบดินทร์ ฉิมพลีผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา)กรรมการ
18. นางดวงมณี ฉิมพลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมใจ สิกขวัฒน์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสมปราชญ์ เหล็กกล้าโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎากร สอนทองโรงเรียนบ้านควนราชากรรมการ
4. นางศิริพร พวงแก้วโรงเรียนบ้านหัวหมากล่างกรรมการ
5. นายพรศักดิ์ ทองเผือกโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลารามกรรมการ
6. นายเจริญชัย อ้นเสถียรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางสาวกรรณิการ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการ
8. นางจาริณี ปัญญาโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการ
9. นางศิริพร หนูช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
10. นายเจด็จ หนูแกล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
11. นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ ขวัญเฉื่อยผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา)กรรมการ
13. นายวสิน หนุนพลโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
14. นางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
15. นางสาวเดือน ชุมสีวันโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการ
16. นายกำพล ธนะนิมิตรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
17. นายภูบดินทร์ ฉิมพลีผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา)กรรมการ
18. นางดวงมณี ฉิมพลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมชาย สำอางค์กายสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย คชไพรสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
3. นางอุษา บุุญทองสังข์โรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
4. นางศิวพร พันธ์ลำภักดิ์โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ อักษรทิพย์โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สำอางค์กายสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย คชไพรสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
3. นางอุษา บุุญทองสังข์โรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
4. นางศิวพร พันธ์ลำภักดิ์โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ อักษรทิพย์โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเกศรา ทิมธรรมโรงเรียนวัดบางกล้วยประธานกรรมการ
2. นางคมคาย พิสุทธิ์โกศลโรงเรียนวัดบางใบไม้กรรมการ
3. นางสาวสุพิชฌาย์ จันทร์ส่งแสงโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201กรรมการ
4. นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์โรงเรียนบ้านแม่โมกข์กรรมการ
5. นางสาวเสาวรัตน์ อนันต์โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)กรรมการ
6. นางเนตรนภาพร ฤกษ์อุไรโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจริยา ซึ้งสุนทรโรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางเสาวรี ชูชำนาญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางยุวนาถ พูลสมบัติโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
4. นางราศรี วิเศษสรพงศ์โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสุรีพร บุญรอดโรงเรียนบ้านห้วยโศกกรรมการ
6. นางปรีย์กมล เวชกุลโรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ อินทร์ทองปนโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางนิรมล อนุรักษ์โรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
3. นางบุญพา ไชยแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการ
4. นางมณทิพย์ บุญรัตน์โรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
5. นางรัชนีย์ รอดนิตย์โรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการ
6. นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียรโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายชิติสรรค์ บุญเหลือโรงเรียนวัดแหลมทองกรรมการ
3. นางสาวชาลินี แซ่จ้องโรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์กรรมการ
4. นางสาวจิราเจตน์ ศรีชูนิ่มโรงเรียนจอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียรโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายชิตืสรรค์ บุญเหลือโรงเรียนวัดแหลมทองกรรมการ
3. นางสาวชาลินี แซ่จ้องโรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์กรรมการ
4. นางสาวจิราเจตน์ ศรีชูนิ่มโรงเรียนจอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียรโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายชิติสรรค์ บุญเหลือโรงเรียนวัดแหลมทองกรรมการ
3. นางสาวชาลินี แซ่จ้องโรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์กรรมการ
4. นางสาวจิราเจตน์ ศรีชูนิ่มโรงเรียนจอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางกรรณิกา แพละอองผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายอัสมิง เจ๊ะมูซอโรงเรียนดารุสสลามกรรมการ
4. นางสาวณัชฎา ลือชาเกียรติศักดิ์โรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ พัฒน์ชูโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิญญา สุชาติผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายโสพล บุญศรีสวัสดิ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวิบูลย์ศักดิ์ วงษ์แหวนวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการ
4. นางสาวนฤมล จันทร์เหลืองโรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา แพละอองผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายอัสมิง เจ๊ะมูซอโรงเรียนดารุสสลามกรรมการ
4. นางสาวณัชฎา ลือชาเกียรติศักดิ์โรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ พัฒน์ชูโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิญญา สุชาติผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
2. นายโสพล บุญศรีสวัสดิ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวิเชียร นวนมุสิกโรงเรียนบ้านหาดงามกรรมการ
4. นายภูษิต วงศ์วานิชโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางจารุวรรณ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิญญา สุชาติผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายโสพล บุญศรีสวัสดิ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวิเชียร นวนมุสิกโรงเรียนบ้านหาดงามกรรมการ
4. นายภูษิต วงศ์วานิชโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางจารุวรรณ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจามินทร์ แก้วบัวทองผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายประทักษ์ ทิพย์ชิตโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นายวิษณุ พงศ์สวัสดิ์โรงเรียนวัดบุณฑริการามกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ นิลสวัสดิ์โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายจามินทร์ แก้วบัวทองผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายประทักษ์ ทิพย์ชิตโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นายวิษณุ พงศ์สวัสดิ์โรงเรียนวัดบุณฑริการามกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ นิลสวัสดิ์โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจามินทร์ แก้วบัวทองผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายประทักษ์ ทิพย์ชิตโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นายวิษณุ พงศ์สวัสดิ์โรงเรียนวัดบุณฑริการามกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ นิลสวัสดิ์โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวิญญา สุชาติผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายโสพล บุญศรีสวัสดิ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวิเชียร นวนมุสิกโรงเรียนบ้านหาดงามกรรมการ
4. นายภูษิต วงศ์วานิชโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางจารุวรรณ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายรณชัย เรืองรักษ์โรงเรียนเทศบาล ๕กรรมการ
2. นางศุลีพร ลาดศิลป์โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
3. นางมณฑาทิพย์ ไตรอนุเชษฐ์โรงเรียนบ้านซอย ๒กรรมการ
4. นายวิศรุต เสืออินโทโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ ศรแดงโรงเรียนบ้านปลายแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายรณชัย เรืองรักษ์โรงเรียนเทศบาล ๕ประธานกรรมการ
2. นางศุลีพร ลาดศิลป์โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
3. นางมณฑาทิพย์ ไตรอนุเชษฐ์โรงเรียนบ้านซอย ๒กรรมการ
4. นายวิศรุต เสืออินโทโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ ศรแดงโรงเรียนบ้านปลายแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายรณชัย เรืองรักษ์โรงเรียนเทศบาล ๕ประธานกรรมการ
2. นางศุลีพร ลาดศิลป์โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
3. นางมณฑาทิพย์ ไตรอนุเชษฐ์โรงเรียนบ้านซอย ๒กรรมการ
4. นายวิศรุต เสืออินโทโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ ศรแดงโรงเรียนบ้านปลายแหลมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายญาณวรรธน์ บัวขาวโรงเรียนตาขุนประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๘กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันทร์เทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
4. นายธีระพล แก้วรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายญาณวรรธน์ บัวขาวโรงเรียนตาขุนประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๘กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันทร์เทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
4. นายธีระพล แก้วรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายณาณวรรธน์ บัวขาวโรงเรียนตาขุนรองประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๘กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันทร์เทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
4. นายธีระพล แก้วรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายณาณวรรธน์ บัวขาวโรงเรียนตาขุนรองประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๘กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันทร์เทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
4. นายธีระพล แก้วรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายณาณวรรธน์ บัวขาวโรงเรียนตาขุนประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๘กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันทร์เทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
4. นายธีระพล แก้วรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายญาณวรรธน์ บัวขาวโรงเรียนตาขุนประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๘กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันทร์เทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
4. นายธีระพล แก้วรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายณาณวรรธน์ บัวขาวโรงเรียนตาขุนประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๘กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันทร์เทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
4. นายธีระพล แก้วรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายภานุวัฒน์ จิตจำนงค์โรงเรียนบ้านทำเนียบประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายภานุวัฒน์ จิตจำนงค์โรงเรียนบ้านทำเนียบประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ จิตจำนงค์โรงเรียนบ้านทำเนียบประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุษา ่จันทร์พูลโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายภานุวัฒน์ จิตจำนงค์โรงเรียนบ้านทำเนียบประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ จิตจำนงค์โรงเรียนบ้านทำเนียบรองประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายภานุวัฒน์ จิตจำนงค์โรงเรียนบ้านทำเนียบประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายภานุวัฒน์ จิตจำนงค์โรงเรียนบ้านทำเนียบประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุษา จันทร์ะพูลโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายภานุวัฒน์ จิตจำนงค์โรงเรียนบ้านทำเนียบประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พูลผลโรงเรียนบ้านหน้าค่ายประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ บุญสินโรงเรียนบ้านบางชุมโถกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซอย ๒กรรมการ
4. นายวิชิต ยะพงค์โรงเรียนกำสนราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางพูนสุข เผือกเดชโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พูลผลโรงเรียนบ้านหน้าค่ายประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ บุญสินโรงเรียนบ้านบางชุมโถกรรมการ
3. นายวิชิต ยะพงค์โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซอย ๒กรรมการ
5. นางพูนสุข เผือกเดชโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ พูลผลโรงเรียนบ้านหน้าค่ายประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ บุญสินโรงเรียนบ้านบางชุมโถกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซอย ๒กรรมการ
4. นายวิชิต ยะพงค์โรงเรียนบบ้านกำสนราษฎร์อุุทิศกรรมการ
5. นางพูนสุข เผือกเดชโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ พูลผลโรงเรียนบ้านหน้าค่ายประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ บุญสินโรงเรียนบ้านบางชุมโถกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซอย ๒กรรมการ
4. นายวิชิต ยะพงค์โรงเรียนบ้านกำสนราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางพูนสุข เผือกเดชโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวโสวภา สงขาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
2. นางธราภัสสร์ จรรยาโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวเทียนใจ คงไพรโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการ
4. นายวชิรวิชญ์ เก้าเอื้ยนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวเสมอใจ ข่ายม่านโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฉลองชัย โฉมทองมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ ยกเชื้้อมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายจรูญ เผือกเดชผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสุพจน์ ว่องวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางพุทธชาติ สมบูรณ์สพป.สฎ.๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวโสวภา สงขาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางธราภัสสร์ จรรยาโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวเทียนใจ คงไพรโรงเรียนบบ้านห้วยด่านกรรมการ
4. นายวชิรวิชญ์ เก้าเอื้ยนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวเสมอใจ ข่ายม่านโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฉลองชัย โฉมทองมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ ยกเชื้้อมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายจรูญ เผือกสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสุพจน์ ว่องวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางพุทธชาติ สมบูรณ์สพป.สฎ.๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวโสวภา สงขาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
2. นางธราภัสสร์ จรรยาโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวเทียนใจ คงไพรโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการ
4. นายวชิรวิชญ์ เก้าเอื้ยนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวเสมอใจ ข่ายม่านโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวโสวภา สงขาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางธราภัสสร์ จรรยาโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวเทียนใจ คงไพรโรงเรียนบบ้านห้วยด่านกรรมการ
4. นายวชิรวิชญ์ เก้าเอื้ยนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางเสมอใจ ข่ายม่านโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายฉลองชัย โฉมทองมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ ยกเชื้้อมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายจรูญ เผือกสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสุพจน์ ว่องวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางพุทธชาติ สมบูรณ์สพป.สฎ.๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจำลอง คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ โรจนรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
3. นางดุุษฏี ขอประเสริฐ์โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์กรรมการ
4. นางสาวณัฐยา ธราพรโรงเรียนวมินวิทยา (ฮ้วเหมิง)กรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ประสงค์จินดาสพป.สฎ.๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายฉลองชัย โฉมทองมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ ยกเชื้้อมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายจรูญ เผือกสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสุพจน์ ว่องวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางพุทธชาติ สมบูรณ์สพป.สฎ.๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจำลอง คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ โรจนรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
3. นางดุุษฏี ขอประเสริฐ์โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์กรรมการ
4. นางสาวณัฐยา ธราพรโรงเรียนวมินวิทยา (ฮ้วเหมิง)กรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ประสงค์จินดาสพป.สฎ.๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายจำลอง คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ โรจนรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
3. นางดุุษฏี ขอประเสริฐ์โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์กรรมการ
4. นางสาวณัฐยา ธราพรโรงเรียนวมินวิทยา (ฮ้วเหมิง)กรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ประสงค์จินดาสพป.สฎ.๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายจำลอง คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ โรจนรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
3. นางดุุษฏี ขอประเสริฐ์โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์กรรมการ
4. นางสาวณัฐยา ธราพรโรงเรียนวมินวิทยา (ฮ้วเหมิง)กรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ประสงค์จินดาสพป.สฎ.๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววชิรา หนูรอตผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา วิชิตโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางอิงอร จิตร์เลขาโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นางสาวธนวรรณพร ชุติดำรงโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางชะอ้อน ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาววชิรา หนูรอตผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา วิชิตโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางอิงอร จิตร์เลขาโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นางสาวธนวรรณพร ชุติดำรงโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางชะอ้อน ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววชิรา หนูรอตผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา วิชิตโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางอิงอร จิตร์เลขาโรงเรียนบ้านสินติสขุกรรมการ
4. นางสาวธนวรรณพร ชุติดำรงโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางชะอ้อน ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาววชิรา หนูรอตผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา วิชิตโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางอิงอร จิตร์เลขาโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นางสาวธนวรรณพร ชุติดำรงโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางชะอ้อน ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดสมหวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายเมธี ศรีสุกใสโรงเรียนบ้านโพหวายประธานกรรมการ
2. นายบุนยธร สุนทรโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
3. นางวารยา ชุติดำรงโรงเรียนเทศบาล 1 (แต่งอ่อน)กรรมการ
4. นายนางจิรารัตน์ บุระชัดโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ นาคะวิโรจน์โรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายเมธี ศรีสุกใสโรงเรียนบ้านโพหวายประธานกรรมการ
2. นายบุนยธร สุนทรโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
3. นางวารยา ชุติดำรงโรงเรียนเทศบาล 1 แต่งอ่อนกรรมการ
4. นางจิรารัตน์ บุระชัดโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ นาคะวิโรจน์โรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเมธี ศรีสุกใสโรงเรียนบ้านโพหวายประธานกรรมการ
2. นายบุนยธร สุนทรโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
3. นางวารยา ชุติดำรงโรงเรียนเทศบาล 1 (แต่งอ่อน)กรรมการ
4. นายจิรารัตน์ บุระชัดโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ นาคะวิโรจน์โรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายเมธี ศรีสุกใสโรงเรียนบ้านโพหวายประธานกรรมการ
2. นายบุนยธร สุนทรโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
3. นางวารยา ชุติดำรงโรงเรียนเทศบาล 1 (แต่งอ่อน)กรรมการ
4. นางจิรารัตน์ บุระชัดโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ นาคะวิโรจน์โรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายจิรพัส ทองศรีทองโรงเรียนบ้านซอย 2ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนพงศ์ ทองดีเพ็งนักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
3. นางสาวพิณิวรรณ อินทเชื้อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางวิไล ทองเกตุผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธรรมรงค์ ทองเกตุผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายพงษ์ นีลวัฒนานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางวิมล นาคเพชรพูลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายสมผัส คชฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ แผ่แสงจันทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกภูพยงค์ คงชนะโรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
8. นายนิวัฒน์ กู้เขียวโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)กรรมการ
9. นางมะลิวัลย์ ลิ่มศิลาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
10. นางอนงค์นิตย์ นวมเศวตร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
11. นายจีรศักดิ์ ศรีศิรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นายชัยวัฒน์ ศรีสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายวุฒิชัย นาวาทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายชัญญาพัฒน์ ทิพรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นางสาวบุปผา เพชรชูผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
16. นางบุษรา นาวาทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
17. นายสาโรช อินทรวัตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
18. นางสาวเสาวลักษณ์ ทองแดงครูโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวิชัย มาศศรีโรงเรียนบ้านน้ำฉาประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ ไทยเกิดโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
3. นายนนทกร ชุมเทพโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
4. ดาบตำรวจเชวง นิลสังข์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายจิรศักดิ์ ทองเพชรโรงเรียนบ้านบางรักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสัญญา รอดดำโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ์ ทองปลอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางเยาวภา สารเทพโรงเรียนเทศบาล ๕กรรมการ
4. นายอานนท์ สืบสังข์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตกรรมการ
5. นางรัชนี พาลเสือโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ เหล่ากอผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปรียา แซ่ซิ้มโรงเรียนบ้านซอย ๒กรรมการ
3. นางสาวฟายียะ โตะจุโรงเรียนวัดบางใบไม้กรรมการ
4. นางสาววันดี จักราชโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ น้อยเต็มโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ พินิจโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑กรรมการ
7. นางอรัญญา อินทปันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
8. นางมะลิวัลย์ บุญลี่โรงเรียนวัดกลางกรรมการ
9. นางสาวจิรัฐติกาล ชาสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่โมกข์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดใจ สุวรรณวิเชียรโรงเรียนวัดชลธารประธานกรรมการ
2. นายสำเริง วัชรบัณฑูรโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตกรรมการ
3. นางสาวภิญญตา แผ้วสมบัติครูโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการ
4. นางสมนึก อินทรเทพโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางสาวจรัสศรี เพ็ชรโกมลโรงเรียนวัดเขาพระนื่มกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ หนูรอตโรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์กรรมการ
3. นายโกวิทย์ สุขใสสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ ลาดศิลป์โรงเรียนบ้านปากดอนสักประธานกรรมการ
2. นายชัชชัย ไชยโยโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวภัคนัย ชุมชะนะโรงเรียนบ้านหัวหมากล่างกรรมการ
4. นายวรรณกร วณิชชาภิวงศ์โรงเรียนบ้านหาดริ้นกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ หนูรอตโรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์กรรมการ
6. นางสาวชุติมา สุประดิษฐโรงเรียนบ้านท่าเสาเภากรรมการ
7. นางสาวญาตา อรุณสวัสดิ์โรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
8. นางสาวศิรินาถ ไทรงามโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
9. นางสาวเสาวภา สมจิตรโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวิระวงศ์ จันนาคินโรงเรียนวัดกงตากประธานกรรมการ
2. นายไกรศร กรดมากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการ
3. นายปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิระวงศ์ จันนาคินโรงเรียนวัดกงตากประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัณย์ หนูแก้ววิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการ
3. นายปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวิระวงศ์ จันนาคินโรงเรียนวัดกงตากประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางวลีรัตน์ สายแก้วโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิระวงศ์ จันนาคินโรงเรียนวัดกงตากประธานกรรมการ
2. นายไกรศร กรดมากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการ
3. นายปฏิวัติ เหล่าพราหมณฺ์โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสาโรจน์ โกละกะโรงเรียนบ้านมะม่วงหวานประธานกรรมการ
2. นางสาวชวนพิศ คชรินโรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการ
3. นายปัญจพงศ์ สังข์เถี่ยวโรงเรียนบ้านไสในกรรมการ
4. นายมนัส สายแก้วโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
5. นายวรรณกร วณิชชาภิวงศ์โรงเรียนหาดริ้นกรรมการ
6. นางสาวกรกฎ ชูทวดโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ เพ็ชร์รัตน์โรงเรียนบ้านบางสำโรงประธานกรรมการ
2. นายกลยุทธ สุทธินุ่นโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
3. นายปิยวัฒน์ จุลเหลาโรงเรียนบ้านหน้าค่ายกรรมการ
4. นายชัชชัย ไชยโยโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
5. นายสาโรจน์ โกละกะโรงเรียนบ้านมะม่วงหวานกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายปัญจพงศ์ สังข์เถี่ยวโรงเรียนบ้านไสในประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย คงทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยโศกกรรมการ
3. นางวลีรัตน์ สายแก้วโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวเสาวภา สมจิตรโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการ
5. นางสาวศุภวรรรณ ภัทรคุปต์วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวญาตา อรุณสวัสดิ์โรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุรพล สุปันตีโรงเรียนบ้านสุชนประธานกรรมการ
2. นายมนัส สายแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสมุยกรรมการ
3. นายโกวิทย์ สุขใสสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
4. นางสาวภัคนัย ชุมชะนะโรงเรียนบ้านหัวหมากล่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวิระวงศ์ จันนาคินโรงเรียนวัดกงตากประธานกรรมการ
2. นายมนัส สายแก้วโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
3. นายโกวิทย์ สุขใสสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
4. นางสาวศิรินาถ ไทรงามโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นางสาวิตรี ผกามาศโรงเรียนวัดสมหวังประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ โอ่ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางนฤมล เรืองพุฒวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการ
4. นายชัยเดช บุญสอนโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางดวงลัดดา แก้วเทศโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ผกามาศโรงเรียนวัดสมหวังประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ โอ่ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางนฤมล เรืองพุฒวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการ
4. นางชัยเดช บุญสอนโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางดวงลัดดา แก้วเทศโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นางสาวิตรี ผกามาศโรงเรียนวัดสมหวังประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ โอ่ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางนฤมล เรืองพุฒวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการ
4. นายชัยเดช บุญสอนโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางดวงลัดดา แก้วเทศโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางอังสนา ทรายแก้วโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายชนายุทธ์ นิลมาศโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
3. นายวิศานต์ เด็ดรักษ์ทิพย์โรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
4. นางวรนาถ เพชรเกื้อโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางนิตยา ถาวรรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวิไล ใจดีโรงเรียนบ้านควนนิมิตประธานกรรมการ
2. นางอุทิศ ศิริสุขโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาสกรรมการ
3. นางเบญจา วรรณเต็มโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ศรีทองกุลโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลารามกรรมการ
5. นางนิษา เดชทิพย์พรพงศ์โรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอรัญ ปลื้มพัฒน์โรงเรียนวัดประสพประธานกรรมการ
2. นายเสรี จามพัฒน์โรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการ
3. นางปิยนาต วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201กรรมการ
4. นางมารศรี ศรีสมบัตโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการ
5. นางปรีดา ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านไสตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เมษสุวรรณโรงเรียนวัดวังไทรประธานกรรมการ
2. นางรัตน์เกล้า จันทรโรงเรียนบ้านบ่อโฉลกกรรมการ
3. นางกริณา อึ้งสกุลโรงเรียนบ้านท่าเสาเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางจิรัฎฐ์ธรณ์ แก้วทองเมืองโรงเรียนบ้านคลองสระประธานกรรมการ
2. นางมุขนารินทร์ งามประดิษฐ์โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)กรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ กั้นเกตวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวอรุณศรี วรเวทย์ชลิตโรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ อยู่มั้นธรรมาโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประภาพร ทองคงโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลารามประธานกรรมการ
2. นางเรวดี แจ้งอักษรโรงเรียนบ้านดอนหลวงกรรมการ
3. นางจิรัชญา อาศัยนาโรงเรียนบ้านหาดงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางมานิดา บ้วนเพชรโรงเรียนวัดบางใบไม้ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา แซ่กี่โรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ปล้องไหมโรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
4. นางดาวรัตน์ ศรีภักดีโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
5. นางสาวธีรตา สอนดีโรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางจิรัชยา แดงเกื้อสกุลโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มประธานกรรมการ
2. นางนฤมล อนุกูลโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย หวังสุดโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
4. นางสมบุญ บุญแก้วโรงเรียนบ้านทับท้อนกรรมการ
5. นางกาญจนา ชลเกริกเกียรติโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณฑกานติ์ติ เพชรอักษรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐ ยอดแก้วโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
3. นางสุภาวรรณ ครุฑคาบแก้วโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ เสียงเพราะโรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร จรเดชโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านปากดอนสักกรรมการ
4. นายศิลปชัย เผือกเหล็กโรงเรียนบ้านคีรีรอบกรรมการ
5. นายเมตตา ชูเพชรโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ธรรมเจริญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา88ประธานกรรมการ
2. นางพวงทิพย์ สมศักดิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
3. นางลัดดา เวชพิทักษ์โรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
4. นางสุภิญ สาระกูลโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
5. นายโกศล หนูช่วยโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางมาลี ว่องเกษฎาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐนันท์ คงแก้วโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)กรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ หนูกล่ำโรงเรียนวัดนิกรประสาทกรรมการ
4. นางกมลรัตน์ เพชรสุทธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา88กรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี สุทธินุ่นโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวพรทิพย์ ฐิตาสยะวงศ์โรงเรียนวัดคีรีวงประธานกรรมการ
2. นางโสภารัตน์ มีเดชโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา อาการสโรงเรียนสัมพันธศึกษากรรมการ
4. นางสาวกรวีร์ ฉิมนวลโรงเรียนวัดนิกรประสาทกรรมการ
5. นางอุมาพร รักษ์บำรุงโรงเรียนวัดอุทยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุภัทตรา รินเกลื่อนโรงเรียนวัดพ่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนิภรณ์ เพ็ญสวัสดิ์โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสุนิษา ชูพัฒน์พงศ์โรงเรียนวัดคงคาล้อมกรรมการ
4. นางสาวประครองขวัญ หนูเอกโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจารีภรณ์ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสายชล ไชยธวัชโรงเรียนบ้านกงหนิงประธานกรรมการ
2. นางเรไร ศิริยงค์โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
3. นางสาวมยุรี รัตนกาญจน์โรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
4. นางบุญเรียม แพรกสฆ์โรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นางบุญจิรา อาดหมาดโรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนันทนา บุญอิ่มวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางจอมใจ จันทร์ทองโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
3. นางสาวนริศา อินทรักษ์โรงเรียนบ้านควนนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวีณา รุ่งฟ้าโรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ ทองน้อยโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา พัลลภดิษสกุลวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายนภดล คชบกโรงเรียนวัดนาราเจริญสุขกรรมการ
5. นางพิมประภา หมื่นรัญญ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางรังสิมา บุญมีชัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสมจิตต์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนวัดบางใบไม้กรรมการ
3. นางศุภรัตน พรหมบุตรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นางจุติมา วัฒนสินโรงเรียนเทศบาล4กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตรโรงเรียนวัดนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ มณีโชติโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา พิมเสนโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201กรรมการ
4. นางฉุธารัตน์ เพชรสงศรีโรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการ
5. นางสาวอรชร สุวรรณรัตน์โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวสุณีย์ พรมประดิษฐโรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)กรรมการ
7. นางสาววนิดา เสือทองโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอัมภา ทองเผือกโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี แก้วศรีมลโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
3. นางสุนันทิพย์ เรืองศรีโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
4. นางเด่นนภา แก้วสีทองโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นางอรพิน เมืองพรหมโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวนุชดา ด้วงทองแก้วโรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)กรรมการ
7. นางบุษบา แก้วมหาโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญโรงเรียนบ้านบางสำโรงประธานกรรมการ
2. นายสมาน ศาสนดำรงโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลารามกรรมการ
3. นางสาวนรินาถ ศรีพัฒน์โรงเรียนบ้านปากดอนสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญโรงเรียนบ้านบางสำโรงประธานกรรมการ
2. นายสมาน ศาสนดำรงโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลารามกรรมการ
3. นางสาวนรนาถ ศรีพัฒน์โรงเรียนบ้านปากดอนสักกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุจารีย์ กระมลโรงเรียนวัดชลครามประธานกรรมการ
2. นางพิไลลัคน์ เพชนสุขโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาสกรรมการ
3. นางสาวเต็มดวง คงแป้นโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุจารีย์ กระมลโรงเรียนวัดชลครามประธานกรรมการ
2. นางพิไลลัคน์ เพชรสุขโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาสกรรมการ
3. นางสาวเต็มดวง คงแป้นโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุจารีย์ กระมลโรงเรียนวัดชลครามประธานกรรมการ
2. นางพิไลลัคน์ เพชรสุขโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาสกรรมการ
3. นางสาวเต็มดวง คงแป้นโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายมาโนช นวลน้อยโรงเรียนบ้านน้ำฉาประธานกรรมการ
2. นายชิติสรรค์ เหลือบุญโรงเรียนวัดแหลมทองกรรมการ
3. นางสาวจินดา แก้วสะอาดโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมาโนช นวลน้อยโรงเรียนบ้านน้้ำฉาประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี จงจิตต์สพป.สฎ.๑กรรมการ
3. นางสาวจินดา แก้วสะอาดโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายมาโนช นวลน้อยโรงเรียนบ้านน้ำฉาประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี จงจิตต์สพป.สฎ.๑กรรมการ
3. นางสาวจินดา แก้วสะอาดโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมาโนช นวลน้อยโรงเรียนบ้านน้ำฉาประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี จงจิตต์สพป.สฎ.๑กรรมการ
3. นางสาวจินดา แก้วสะอาดโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายมาโนช นวลน้อยโรงเรียนบ้านน้ำฉาประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี จงจิตต์สพป.สฎ.๑กรรมการ
3. นางสาวจินดา แก้วสะอาดโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงประธานกรรมการ
2. นางสาวบงกช คงแป้นโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
3. นางสาวหทัยภัทร คงแป้นโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายมาโนช นวยน้อยโรงเรียนบ้านน้ำฉาประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี จงจิตต์สพป.สฎ.๑กรรมการ
3. นางสาวจินดา แก้วสะอาดโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมาโนช นวลน้อยโรงเรียนบ้านน้ำฉาประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี จงจิตต์สพป.สฎ.๑กรรมการ
3. นางสาวจินดา แก้วสะอาดโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายมาโนช นวลน้อยโรงเรียนบ้านน้ำฉาประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี จงจิตต์สพป.สฎ.๑กรรมการ
3. นางสาวจินดา แก้วสะอาดโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมาโนช นวลน้อยโรงเรียนบ้านน้ำฉาประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี จงจิตต์สพป.สฎ.๑กรรมการ
3. นางสาวจินดา แก้วสะอาดโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายมาโนช นวลน้อยโรงเรียนบ้านน้ำฉาประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี จงจิตต์สพป.สฎ.๑กรรมการ
3. นางสาวจินดา แก้วสะอาดโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนโรงเรียนวัดปากคูประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ วีระกุลสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
3. นางหทัยภัทร คงแป้นโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคูประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ วีระกุลสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวหทัยภัทร คงแป้นโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
2. นางอนงค์ วีระกุลสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวหทัยภัทร คงแป้นโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนโรงเรียนวัดปากคูประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ วีระกุลสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวหทัยภัทร คงแป้นโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนโรงเรียนวัดปากคูประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ วีระกุลสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวหทัยภัทร คงแป้นโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนโรงเรียนวัดปากคูประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ วีระกุลสพป.สฎ.๑กรรมการ
3. นางสาวหทัยภัทร คงแป้นโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนโรงเรียนวัดปากคูประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ วีระกุลสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวหทัยภัทร คงแป้นโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนโรงเรียนวัดปากคูประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ วีระกุลสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวหทัยภัทร คงแป้นโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนโรงเรียนวัดปากคูประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ วีระกุลสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวหทัยภัทร คงแป้นโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางชันษา พลายชุมโรงเรียนบ้านโพหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวบงกช คงแป้นโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
3. นางรัชนี คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปัญจะ เมฆเมืองโรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศุภกาญจน์ เฮ่งศิริโรงเรียนบ้านบางใหญ๋กรรมการ
3. นางสาวอนัตตา วงษ์มากสกุลโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปัญจะ เมฆเมืองโรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวีณา รุ่งฟ้าโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
3. นางสาวอนัตตา วงษ์มากสกุลโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิตยา เดี่ยววาณิชย์โรงเรียนบ้านปากดอนสักประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สมผลโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการ
3. นางสาวอรรถยา คงแท่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิตยา เดี่ยววาณิชย์โรงเรียนบ้านปากดอนสักประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สมผลโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการ
3. นางสาวอรรถยา คงแท่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิตยา กอบวัตนกุลโรงเรียนวัดกงตากประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ อ่อนนิ่มโรงเรียนบ้านบางใหญ๋กรรมการ
3. นางนีนาถ ศาสนดำรงโรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิตยา กอบวัตนกุลโรงเรียนวัดกงตากประธานกรรมการ
2. นางสาวจรัสศรี เพ็ชรโกมลโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
3. นางนีรนาถ ศาสนดำรงโรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิตยา กอบวัตนกุลโรงเรียนวัดกงตากประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ อ่อนนิ่มโรงเรียนบ้านบางใหญ๋กรรมการ
3. นางนีรนาถ ศาสนดำรงโรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิตยา กอบวัตนกุลโรงเรียนวัดกงตากประธานกรรมการ
2. นางสาวจรัสศรี เพ็ชรโกมลโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
3. นางนีรนาถ ศาสนดำรงโรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิตยา เดี่ยววาณิขย์โรงเรียนบ้านปากดอนสักประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สมผลโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการ
3. นางสาวอรรถยา คงแท่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิตยา เดี่ยววาณิชย์โรงเรียนบ้านปากดอนสักประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สมผลโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการ
3. นางสาวแก้วกาญจน์ แก้วมณีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิรยาค์ อสิอุโคโรงเรียนวัดกงตากประธานกรรมการ
2. นางจิตรอำภรณ์ นนทฤทธิ์โรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการ
3. นายธนัตต์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านปลายแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิรยาค์ อสิอุโคโรงเรียนวัดกงตากประธานกรรมการ
2. นางจิตรอำภรณ์ นนทฤทธิ์โรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการ
3. นายธนัตต์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านปลายแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิรยาค์ อสิอุโคโรงเรียนวัดกงตากประธานกรรมการ
2. นางจิตรอำภรณ์ นนทฤทธิ์โรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการ
3. นายธนัตต์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านปลายแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ เมฆเมืองโรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ ตั้งวิริยะตระกูลโรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ทองนาลโรงเรียนบ้านซอย ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ เมฆเมืองโรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ทองนวลโรงเรียนบ้านซอย ๑๐กรรมการและเลขานุการ

ผู้ดูแลระบบ : ศิริพร นครพัฒน์ โทร 077-281635 ต่อ 34 มือถือ 084-0562744
e-mail : snakornphat@hotmail.com
Line : sirin.nakorn
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]