หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น ห้อง 312ห้องปฏิบัติการคณิคศาสตร์ 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวต่อกรรมการตัดสิน ณ ห้องแข่งขัน
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 ห้องปฏิบัติการคณิตศาตร์ 9 ต.ค. 2558 13.30 -16.30 ให้นักเรียนรายงานตัวต่อกรรมการตัดสิน ณ ห้องแข่งขัน
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 313 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวต่อกรรมการตัดสิน ณ ห้องแข่งขัน
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 322 -323 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวต่อกรรมการตัดสิน ณ ห้องแข่งขัน
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 331-333 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวต่อกรรมการตัดสิน ณ ห้องแข่งขัน
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 313 ห้องปฏิบัติการคณิตศาตร์ 9 ต.ค. 2558 13.30 -16.30 ให้นักเรียนรายงานตัวต่อกรรมการตัดสิน ณ ห้องแข่งขัน
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 313 ห้องปฏิบัติการคณิตศาตร์ 9 ต.ค. 2558 13.30 -16.30 ให้นักเรียนรายงานตัวต่อกรรมการตัดสิน ณ ห้องแข่งขัน
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 322 9 ต.ค. 2558 13.30 -16.30 ให้นักเรียนรายงานตัวต่อกรรมการตัดสิน ณ ห้องแข่งขัน
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น ห้อง 323 และ 331 9 ต.ค. 2558 13.30 -16.30 ให้นักเรียนรายงานตัวต่อกรรมการตัดสิน ณ ห้องแข่งขัน
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงอาหารหลังอาคาร 3 ชั้น ห้อง โรงอาหารหลังอาคาร 3 ชั้น 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวต่อกรรมการตัดสิน ณ ห้องแข่งขัน
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น ห้อง 332 9 ต.ค. 2558 13.30 -16.30 ให้นักเรียนรายงานตัวต่อกรรมการตัดสิน ณ ห้องแข่งขัน
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 322 9 ต.ค. 2558 13.30 -16.30 ให้นักเรียนรายงานตัวต่อกรรมการตัดสิน ณ ห้องแข่งขัน
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงอาหารหลังอาคาร 3 ชั้น ห้อง โรงอาหารหลังอาคาร 3 ชั้น 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวต่อกรรมการตัดสิน ณ ห้องแข่งขัน
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงอาหารหลังอาคาร 3 ชั้น ห้อง โรงอาหารหลังอาคาร 3 ชั้น 9 ต.ค. 2558 13.30 -16.30 ให้นักเรียนรายงานตัวต่อกรรมการตัดสิน ณ ห้องแข่งขัน
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงอาหารหลังอาคาร 3 ชั้น ห้อง โรงอาหารหลังอาคาร 3 ชั้น 9 ต.ค. 2558 13.30 -16.30 ให้นักเรียนรายงานตัวต่อกรรมการตัดสิน ณ ห้องแข่งขัน


ผู้ดูแลระบบ : ศิริพร นครพัฒน์ โทร 077-281635 ต่อ 34 มือถือ 084-0562744
e-mail : snakornphat@hotmail.com
Line : sirin.nakorn
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]