รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน "เบญจรงค์สงขลา ๓"ครั้งที่ ๓
มหกรรมดนตรีสันติสุข สนุกกับงานการอาชีพ
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๓ โรงเรียนบ้านนาทวี โรงเรียนบ้านลำชิง โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กชายบุญมา  ไชยะมน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เขียวไสว
 
1. นางพเยาว์  แก้วศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 1. เด็กชายปริญญา  ทองขวิด
2. เด็กชายสถิตย์ภัทร  จีนบุญ
 
1. นางสาวอัดณา  หลงกอหราบ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กชายชนะชัย  ย่างกุ้ง
2. เด็กชายภูวดล  แดงศรีวัลย์
 
1. นายจรูญ  ปิณฑโก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. นายมูหามะตัรมีซี  ยูเละ
2. นายสุรศักดิ์  ทองเอียด
 
1. นายจรูญ  ปิณฑโก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองยอ 1. นายกิตติกร  มณีรัตน์
2. นายณฐพล  ภาโอภาส
 
1. นายบาสิทธิ์  ยะลา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร์  ประกอบแก้ว
2. เด็กหญิงพศิกา  เอียดทอง
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ทองไฝ
4. เด็กหญิงวทันยา  เกื้อสกุล
5. เด็กหญิงเทวี  พรหมอินทร์
 
1. นางสาวสายชล  เหมเดโช
2. นายพงค์ศักดิ์  แก้วเพ็ชร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่ลี
2. เด็กชายพชร  คูมิอาจ
3. เด็กหญิงรัตนากร  หอมกลิ่น
4. เด็กหญิงศศิประภา  สมคิด
5. เด็กชายสุภัทรชัย  เจริญ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทะมี
2. นางสาววันดี  แสงแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายธนพงษ์  บัวชัย
2. เด็กหญิงปฏิมา  วิยาสิงห์
 
1. นางอารมย์  เพ็ชรส่ง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงสุธิษา  บัวกิ่ง
 
1. นางสาวอรวรรณ  เทพศิริ
2. นางจินตนา  เหรียญไกร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองยอ 1. นางสาวธัญชนก  ถิ่นถาน
2. นายศุภณัฐ  วงศ์เอี่ยม
 
1. นางประภาพร  นะมะณี
2. นางจันจิรา  อาญาพิทักษ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงนาตาชา  สาและ
 
1. นางอมรรัตน์  สวนจันทร์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงโซเฟีย  เจ๊ะแล๊ะ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กชายนภดล  ขำวิจิตต์
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงอังสุมา  ฟาดิ้ล
 
1. นางสาวดาวฤดี  ทองกับศรี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พัฒยา
 
1. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กหญิงกามีลล๊ะ  อับดุลเล๊าะ
 
1. นายอัฏวัฒน์  หมาดเส็น
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กหญิงพุธิตา  หมะ
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงฮันนะห์  เจะและ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายซูกิฟลี   อาแว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมล่ำ
 
1. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
2. นางนาดียา  เด็นหมัด
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงนาดาร์  สะแลแม
2. เด็กหญิงอามาณี  มามาะ
 
1. นายวิรัตน์  มณีโชติ
2. นางตือเราะ  หนิเร่
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงซูฮัยละห์  มณีหิยา
2. เด็กหญิงสุกันดา  บูลัดลีจิง
 
1. นายวิรัตน์  มณีโชติ
2. นางตือเราะ  หนิเร่
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายอุสมาน  หวังกะจิ
 
1. นายขจรยุทธ  มาประสม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 1. เด็กหญิงกนกพร  ชูทอง
2. เด็กหญิงการะเกด  บุญทวี
3. เด็กชายภานุวัฒน์  อินทนนท์
 
1. ดาบตำรวจหญิง พัชรี  ปานถาวร
2. ร.ต.ท.หัส  ทองพงศ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนตานี 1. เด็กชายซุปปียัน  มาหะมะ
2. เด็กชายอาทิชัย  มี
3. เด็กชายอารีฝีน  หมานขมิ๊
 
1. นางสาวธนัญญา  โต๊ะเต๊ะ
2. นางดวงเดือน  อุุสมาน
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายมูฮำหมัดซาฟานี  เจะเต๊ะ
2. เด็กชายอับดุลเลาะ  สาบอเฮง
3. เด็กชายแวฮารีฟีน  หะยีแวฮามะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
2. นายขจรยุทธ  มาประสม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายธีรภัทร์  ช่วยเหลือ
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายพนธกร  เถื่อนยืนยง
 
1. นายกองเพชร  พหุโล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายปุณยาวีร์  สะหมาน
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายยุทธนา  หัดกาเจ
 
1. นายกองเพชร  พหุโล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายธีรภัทร์  ช่วยเหลือ
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงสุนิษา  มหันตมรรค
 
1. นายกองเพชร  พหุโล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายธวัชชัย  ชุมขวัญ
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปานดำ
 
1. นายกิตติ  จิตต์รัตน์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงฐานิดา  หรนจันทร์
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงภาสิตา  อ๋องแสง
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงณัฐชา  แซ่ตัน
 
1. นายกองเพชร  พหุโล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 1. เด็กหญิงก้อยวิมล  พ่วงพี้
 
1. นางอนงค์นาฏ  ไข่มุกด์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงวิชลี  เมฆะมานัง
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายอิสระ  ครองก่ำ
 
1. นายกองเพชร  พหุโล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทานะวัน
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ธรรมรัตน์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัคคะเมธี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บัวขวัญ
 
1. นางจินตนา  เกื้อก่อยอด
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เดี่ยววาณิชย์
2. เด็กหญิงกาญจนา  พันธ์ดวง
3. เด็กหญิงจิราพร  จุลกัณฑ์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  มณีพรหม
5. เด็กหญิงชญาณิศา  เพ็ชรมณี
6. เด็กหญิงณีรนุช  เทพสุภา
7. เด็กหญิงพัชริตา  รักเพ็ญไทย
8. เด็กหญิงวราภรณ์  ธรรมรัตน์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  คงบุญ
 
1. นางกิ่งพิกุล  จุลกัณฑ์
2. นางสาวสุภารัตน์  อัคคะเมธี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกฤตพร  ศรีขวัญ
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ธรรมโชโต
3. เด็กชายกิตตินันท์  ฉันทวิลาส
4. เด็กหญิงชลิตา  วิศพันธุ์
5. เด็กชายชัยวัฒน์  ทานะวัน
6. เด็กหญิงภทรมล  อินทรัตน์
7. เด็กหญิงภาสิตา  อ๋องแสง
8. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ทองนวล
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
2. นายนิภาส  ยอสม
3. นางกฤตพร  สุวรรณรัตน์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐนันท์  หมื่นละม้าย
2. เด็กชายณัฐนันท์  นามปัญญา
3. เด็กชายณัฐพล  บัวลา
4. เด็กชายธวัชชัย  ชุมขวัญ
5. เด็กชายธีรภัทร  แก้วงาม
6. เด็กชายธีรภัทร์  ช่วยเหลือ
7. เด็กชายปริญญา  สุขเอียด
8. เด็กชายปุณยาวีร์  สะหมาน
9. เด็กชายพงศ์ศิริ  ขึนเขียว
10. เด็กชายพลพล  สังคตา
11. เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยกิจ
12. เด็กชายสุรวิทย์  ก่อแก้ว
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
2. นางศศิสุดา  แก้วเอียด
3. นางอภาพรรณ  เสลาฤทธิ์
4. นายศักดิ์คเณ  ร่มสุข
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กหญิงชลธิชา  บิลล่าเต๊ะ
2. เด็กหญิงซาตีนี  หลำเร๊ะ
3. เด็กชายธานุภพ  แก้วอ่อน
4. เด็กหญิงธิชากร  สันเด็น
5. เด็กหญิงนงนภัส  โส๊ะซา
6. เด็กหญิงนันทการ  บู่บากา
7. เด็กหญิงนาตาชา  หวังหะ
8. เด็กหญิงนิสรีน  เลาะมะ
9. เด็กหญิงนูซียา  หมัดชะบูลย์
10. เด็กหญิงนูรีซา  สาแม็ง
11. เด็กหญิงนูรีตา  สาแม็ง
12. เด็กหญิงนูรียะ  หมีนเส็น
13. เด็กชายปิยวัชร  หลีกา
14. เด็กหญิงภูชิตา  ขวัญเพ็ชร์
15. เด็กชายวราวุฒิ  หมะโอ๊ะ
16. เด็กหญิงวรินนา  หวังหนิ
17. เด็กหญิงสุปรียา  แล๊ะจิ
18. เด็กหญิงอภิญญา  โส๊ะเด็น
19. เด็กชายอาซีด  หนุหรีม
20. เด็กชายฮาดีฟ  และกา
 
1. นายธวัชชัย  หนูคล้าย
2. นายเกษม  บูหัส
3. นางเพ็ญศิริ  ไชยชนะ
4. นางสาวกัญญารัตน์  หมัดหมัน
5. นางเกษมสุข  แก้วสุข
6. นางวิจิตรา  แก้วสุข
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กชายกันตพล  สะหลำ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เบ็ญหมาด
3. เด็กหญิงชัยดา  ชุ่มชื่น
4. เด็กชายธนกร  บูเอียด
5. เด็กหญิงประวีณา  หมูนี
6. เด็กชายพงศ์ภรณ์  หมะหมุ
7. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  หนิเม๊าะ
8. เด็กชายภัทรพงศ์  บูยูโส๊ะ
9. เด็กหญิงวรรณรญา  หัดขะเจ
10. เด็กชายศักดิ์ชัย  หัสมัด
11. เด็กหญิงอทิตา  หีมยิ
12. เด็กชายอนันต์  เหล็มสา
13. เด็กชายอนันต์  มะเม๊าะ
14. เด็กหญิงอลิษา  กะลอเอียด
15. เด็กหญิงอัสมาอ์  บุปผาดง
16. เด็กหญิงอาทิตยา  บูยูโส๊ะ
17. เด็กชายอารีฟีน  หมะหมุ
18. เด็กหญิงอารียา  หีมยิ
19. เด็กชายเลอศักดิ์  หวังหมัด
20. เด็กชายไซม่อน  สาและ
 
1. นางสาวนวลน้อย  ทองขาว
2. นางสาวยุภารัตน์  รามันเซะ
3. นางพราวภร  จันทรของชุม
4. นางปรียาภรณ์  จันทร์ละเอียด
5. นางสาววนิดา  สายกี่เส็ง
6. นายอุเส็น  นิสัน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายจักรตรี  แก่นไชย
2. เด็กหญิงจินตภา  คงฉิม
3. เด็กหญิงชุลีพรรณ  ขวัญทอง
4. เด็กหญิงณรินทร  บุญปถัมภ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขะเดหรี
6. เด็กหญิงณิชา  จันทร์สุวรรณ
7. เด็กหญิงธนาภา  ชัยหะนิตย์
8. เด็กหญิงธัญญาวดี  ทองไสพร
9. เด็กชายนิติพงษ์  ร่มแก้ว
10. เด็กหญิงพรพิมล  เพ็ชรทองอ่อน
11. เด็กหญิงพรไพลิน  เด็ง
12. เด็กหญิงมลนิกานต์  หนูประดิษฐ
13. เด็กหญิงรัตนษา  กวางตุ้ง
14. เด็กหญิงวริสรา  ไชยทองสุข
15. เด็กชายวิชชากร  เกยุรินทร์
16. เด็กหญิงศุภัชญา  ยิ้มเซ่ง
17. เด็กหญิงสุนิสา  จินดาเพ็ชร
18. เด็กหญิงหทัญพรณ์  รัสสะวรรณโณ
19. เด็กหญิงอภิสรา  นิลสวัสดิ์
20. เด็กหญิงอรกช  เย็นจรัล
21. เด็กหญิงอริสา  หม่อมชู
22. เด็กหญิงอันดา  เป้าอิ่ม
23. เด็กหญิงอัรวาย์  เหมเหาะ
24. เด็กหญิงอุทัยรัตน์  คิ้วนาง
25. เด็กหญิงแพรวา  แก้วเพ็ชร์
26. เด็กหญิงโศภิษฐา  กลับวงศา
27. เด็กหญิงโศรดา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายถิระพงษ์  อ่อนมนิล
2. นางสาวนิชาภา  เชื้อขำ
3. นางพิรญาณ์  เสนะพันธุ์
4. นายเขมภัทร์  พรหมภัณฑ์
5. นางสมญา  ดูล๊ะ
6. นางครองสิน  เสาวนีย์พิทักษ์
7. นางจิตรา  คชพลายุกต์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. นายปัตทวี  ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพันพัสสา  สุขะวาโท
3. นายภูวดล  แก้วมรกฎ
4. นายรัชชานนท์  ประสิทธิืศรี
5. เด็กหญิงเนติมา  มณีรัตน์
6. นายเรืองรอง  จันทรจิตร
 
1. นายมารุต  ภิรมย์
2. นางวิไลพร  แก้วเกาะสะบ้า
3. นายชม  ทองสุข
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  นะติโย
 
1. นางอรุณศรี  อินทรัตน์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงวรางคณา  สุดสิ้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องเขา 1. เด็กชายเชษฐวัฒน์  ทุ่มสุวรรณ
 
1. นางดวงแข  หนูสุก
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซะ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  ประสมกุล
 
1. นายบุญเลิศ  พรมสูง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  นะติโย
 
1. นางจีราพร  หนูรักษ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายภูภัส  เตชะสุขิตกุล
 
1. นางเพ็ญแข  ชูมาปาน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงวรางคณา  สุดสิ้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  หนิหลำ
 
1. นางจรรยา  สินน้อย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  นะติโย
 
1. นางจีราพร  หนูรักษ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงวรางคณา  สุดสิ้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปานเส็ม
 
1. นางสาวอารียา  หมะสัน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กชายอภิเดช  หัดสหมัด
 
1. นางสุวรรณี  หัดสาหมัด
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กหญิงศิรประภา  บัวฝ้าย
 
1. นายประสม  คงสุขแก้ว
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงวรางคณา  สุดสิ้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายกฤตเมธ  เจนจัดการกิจ
2. นายจักรรินทร์  บุญเย็น
3. เด็กหญิงจิราพร  เพียคำ
4. เด็กหญิงจิราพัชร  จอมเชื้อ
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สงแก้ว
6. เด็กหญิงชลิตา  แก้วทอง
7. เด็กหญิงชาลิณี  เตชะ
8. เด็กชายชินวัตร  อาหวัง
9. เด็กหญิงชไมพร  ยอดเงิน
10. เด็กชายณัฐติพงศ์  ชาติบุตร
11. เด็กชายณัฐพล  น่าชม
12. เด็กชายธนัตถ์  คนล้ำ
13. เด็กหญิงนัยนา  มะอานี
14. เด็กหญิงพลอยนิล  บุญใหญ่
15. เด็กหญิงภรณ์ธิดา  หมื่นเดช
16. เด็กหญิงภาวินี  อินสอน
17. เด็กหญิงวรรณนิษา  ทับอาษา
18. เด็กหญิงวรรษฎี  ทองเมือง
19. เด็กชายวรเดช  กาหนุง
20. เด็กชายวัชรพงษ์  เพ็งพัตรา
21. เด็กชายศราวุธ  หวันล๊ะเบ๊ะ
22. เด็กชายศิวา  โรจน์รุ่งเรืองกุล
23. เด็กชายสัตยา  กาหนุง
24. เด็กหญิงสุกัญญา  ประกอบแก้ว
25. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชุมผอม
26. เด็กหญิงสุนิสา  แปงยวง
27. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ถาวัล
28. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำโส
29. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แซ่หวัง
30. เด็กหญิงอรรณพ  เบ็ญอับดุลเลาะ
31. เด็กหญิงอริสรา  บู
32. เด็กหญิงเกวลี  นวลขนาย
33. เด็กหญิงเขมอัปสร  ณ วัชรเจริญ
34. เด็กชายเทวราช  เส็นยีหีม
35. เด็กชายเหินฟ้า  สุภาพเจริญกุล
 
1. นายวาริส  เจะกา
2. นายฐิติวัฏฏ์  กล่ำจีน
3. นายธีระพงศ์  โลพะกูล
4. นายกองเพชร  พหุโล
5. นางพิทยา  อนันต์
6. นางสาวนิษณา  สงกา
7. นางสาวพนิดา  จอมพิพัฒพงค์
8. นางสาววันดี  แสงแก้ว
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องเขา 1. เด็กชายเชษฐวัฒน์  ทุ่มสุวรรณ
 
1. นางดวงแข  หนูสุก
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำชิง 1. เด็กหญิงศุภิสรา  พันธุ์ประดิษฐ์
 
1. นางวลิญดา  เพ็ชรนิล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้วรัตน์
2. เด็กหญิงกรรณิกา  การพิสมัย
3. เด็กหญิงกัลยาณี  คงสุข
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทสะเร
5. เด็กหญิงขวัญฤดี  ประกอบกิจ
6. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญทรง
7. เด็กหญิงจินตนา  รักษา
8. เด็กหญิงจิราภา  อินทร์รักษ์
9. เด็กหญิงจีรกานต์  มิ่งสกุล
10. เด็กหญิงจีรนันท์  ทองพุด
11. เด็กหญิงจีรนันท์   ตันกุละ
12. เด็กหญิงจีราพร  สองแก้ว
13. เด็กชายณัฐดนัย  ทองวิเศษ
14. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีแก้วอ่อน
15. เด็กหญิงณิชากร  ยงยศยิ่ง
16. เด็กหญิงณิชากานต์  ขวัญมา
17. เด็กหญิงธันยพร  ทองสองศรี
18. เด็กหญิงนภัสสร  แนวประดับ
19. เด็กหญิงนิจิรา  หลักทรัพย์
20. เด็กหญิงบิสมิลลา  คงสมแก้ว
21. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พวงผกา
22. เด็กหญิงพิมมาดา  ทองสองศรี
23. เด็กหญิงวรินดา  ถาริยะ
24. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ขวัญมา
25. เด็กชายศตวรรษ  จันทสะ
26. เด็กหญิงศรัญญา  มางิ้ว
27. เด็กหญิงศศิวิมล  เกื้อกูล
28. เด็กหญิงศิริพร  จั่นอี๊ด
29. เด็กหญิงศุภักษร  ประกอบกิจ
30. เด็กหญิงสิริมา  ชูเมือง
31. เด็กหญิงสุธารา  ชายพุด
32. เด็กหญิงสุนิศา  แนวประดับ
33. เด็กหญิงอนันต์ดา  เพชรโน
34. เด็กหญิงอารีญา  ไทยสำราญ
 
1. นายศุภฤกษ์  หงอสกุล
2. นางจารุุวรรณ  ปิดดำ
3. นางนันทาพร  พันธมาศ
4. นายณงค์ศักดิ์  เพ็ชรรักษ์
5. นางปัทติมา  รักไทรทอง
6. นายโอภาส  เมฆสุวรรณ
7. นายปิยพงษ์  คงภักดี
8. Mr.Jester  Maglasang
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 1. เด็กชายกำชัย  คงบก
2. นายกิตติภพ  สุราทะโก
3. เด็กหญิงจันจิรา   นิยิ
4. เด็กชายธนพล  บุญเพ็ชร
5. เด็กหญิงปนัดดา  ยินดี
6. เด็กชายสมศักดิ์  แซ่ซิ่ม
7. เด็กหญิงสิรา  นิยิ
8. เด็กหญิงสุพัฒตรา  หนูเสน
9. เด็กหญิงเสาวรส  ศรีวรรณ
10. เด็กชายไชยา  จันทร์งาม
 
1. นางสุพรรณี  ณรงค์กูล
2. นางยุภาพร  แก้วเกาะสะบ้า
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทร์น้อย
2. เด็กหญิงชมพูนุท  ยินดี
3. เด็กหญิงธัญกร  อะสัน
4. เด็กชายนรบดี  ก้องเจริญกุล
5. เด็กชายปัณณทัต  ระบุญถิ่น
6. เด็กหญิงพริริสา  เพ็ชร์นิล
7. เด็กหญิงรัชนี  ชูมณี
8. เด็กชายวุฒิชัย  ขวัญทอง
9. เด็กชายสิปปนนท์  ปานบัว
10. เด็กชายโสภณ  สุวรรณรัตน์
 
1. นางธนกร  ณ สงขลา
2. นางชุติมา  เพชรหนู
3. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กล่อมภัย
2. เด็กหญิงชมพูนุช  บิลระโอ๊ะ
3. เด็กหญิงยุพาพรรณ  วันกาโย
4. เด็กหญิงวรรณิศา  โกงกาง
5. เด็กหญิงสมถวิล  พุทธพิม
6. เด็กหญิงเล็ก  ศรีโคต
 
1. นางสอิ้ง  ดอนแดงรอด
2. นางกาญจนา  เจษฎาปิติภัทร
3. นางสาวสุกัญญา   ลือขจร
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ชัยเชื้อ
2. เด็กหญิงชลิตา  ไชยทอง
3. เด็กหญิงปิ่นเพชร  รัตนเสถียร
4. เด็กหญิงมณัสวี  ทวีเมือง
5. เด็กหญิงรวิสรา  คงสง
6. เด็กหญิงรักษิตา  ฤกษ์มงคล
7. เด็กหญิงสิรินัสชนก  พูลคำ
8. เด็กหญิงอาฟาเดียร์  จินุ้ย
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางธนกร  ณ สงขลา
3. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหล็มนุ้ย
2. เด็กหญิงนริศรา  บูละ
3. เด็กหญิงปวีณา  นุชเนื่อง
4. เด็กหญิงศศิวรรณ  โต๊ะเส็น
5. เด็กหญิงศุภรัตน์  อ๋องสกุล
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  กิจจารักษ์
7. เด็กหญิงอรวรรณ  หวังเหล็ง
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  หมัดเหล็ม
 
1. นางสารภี  อ่อนรอด
2. นางชวนพิศ  วงค์เทพ
3. นางยุวดี  อนันทบริพงค์
4. นางชยานี  เพช็รกาศ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงกรกนก  เพ็ชรมณีศรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวเพชร
3. เด็กหญิงจรรยพร  โกลิมาศ
4. เด็กหญิงชนิสรา  ไชยแก้ว
5. เด็กหญิงธัญชนก  ทองเอียด
6. เด็กหญิงนภัสสร  หลีหม๊ะ
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยมั่น
8. เด็กหญิงสุภชา  นวลงาม
 
1. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว
2. นางสาวฉนันท์นภัส  มากทองน้อย
3. นางสาวอุไร  สุวรรณบัณดิษฐ์
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหล็มนุ้ย
2. เด็กหญิงนริศรา  บูละ
3. เด็กหญิงปวีณา  นุชเนื่อง
4. เด็กหญิงศศิวรรณ  โต๊ะเส็น
5. เด็กหญิงศุภรัตน์  อ๋องสกุล
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  กิจจารักษ์
7. เด็กหญิงอรวรรณ  หวังเหล็ง
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  หมัดเหล็ม
 
1. นางสารภี  อ่อนรอด
2. นางชวนพิศ  วงศ์เทพ
3. นางยุวดี  อนันทบริพงค์
4. นางชยานี  เพ็ชรกาศ
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุทธิสะโร
2. เด็กหญิงคาร์ ลิ่ง  ลี
3. เด็กหญิงชนกนาถ  จูดเกลี้ยง
4. เด็กหญิงทวิตยา  จิตตะศิริ
5. เด็กหญิงนิชานาถ  ศรีคงแก้ว
6. เด็กหญิงสลิลทิพย์  คูนิอาจ
7. เด็กหญิงอมลิน  พิชญังกูล
8. เด็กหญิงอาลิษา  บุญนำ
9. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หาญณรงค์
 
1. นายธีร์วราภัทร์  ไวทยาพิศาล
2. นายชัยยุทธ์  เพ็ชร์มุณี
3. นางมยุรีย์  คงชีพ
4. นายเฉลิมพล  นวลวิลัย
5. นางอมร  ศิริสวัสดิ์
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กชายธนภัทร  บัวรัตนะ
2. เด็กชายพิรพัฒน์  วิรัตน์
3. เด็กชายวิษนุ  พงศ์คุณ
4. เด็กชายศุภวิชญ์  คันธรักษ์
5. เด็กชายอานนท์  พันธมาศ
 
1. นายกิตติพงศ์  บุญก่อเกื้อ
2. นายฉัตรเทียนชัย  เพ็งลาย
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1. เด็กชายราชันย์   ขะเดหรี
2. เด็กชายอิศเรณ  สีสะหมาน
 
1. นางสาววิภาดา  หลีสะหัด
2. นางสาวฮัสนี  ดุหลำยะแม
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 1. เด็กชายการันต์   และสุข
2. เด็กหญิงธนัชชา  คงยะฤทธิ์
3. เด็กหญิงนูรูลซัมซีย๊ะ  มะแอ
4. เด็กชายศตวรรษ  หมัดหะ
5. เด็กหญิงศารุตา   ศรีเพชร
6. เด็กชายศุภวัฒน์  ช่วยตรึก
 
1. นางจริยา  เพชรรัตน์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 1. เด็กชายชินกรณ์  โกสินโท
2. เด็กชายธนวัฒน์  เพ็ชรคง
3. เด็กชายธนายุทธ์  จินดามุณี
4. เด็กชายพงศธร  แก้วประดับ
5. เด็กชายพิทยาธร  อนุสรณ์นาวิน
6. เด็กชายวรรษธร  สมบูรณ์
 
1. นายวิรศักดิ์  ปุสวิโร
2. นางสาวทัศนีย์  จุ้ยฮก
3. นางขนิษฐา  มู่สา
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1. เด็กชายกฤษฎา  จรรยาดี
2. เด็กชายฐิติกร  มะโนวงศ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิโภชน์
4. เด็กชายถีรวัฒน์  พรหมวิหาร
5. เด็กชายทวีศักดิ์  กล้าจริง
6. เด็กชายวรายุทธ  เสียมไหม
7. เด็กชายอดิเทพ  ชุณหเมธา
8. เด็กชายอภิรักษ์  พิชิตเสรี
 
1. นายวฤหัต  ไชยสุวรรณ์
2. นายอำมร  ผ่องศรี
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงณิชารีย์  แก้วศรี
2. เด็กหญิงบุญสิตา  คงบุญ
3. เด็กชายเอกชัย  พรมทอง
 
1. นางพงษ์จันทร์  ปานพรหม
2. นางวรรณาพร  สุขเวทย์
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบวบ 1. นางสาวธิดาวรรณ  หนูแก้ว
2. นางสาวอรทัย  อินแก้ว
3. นางสาวอริศรา  เพชรรัตน์
 
1. นางสุดคนึง  ทองศรีนวล
2. นางสาวนงนุช  แดงเย็น
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 1. เด็กชายตุลา  หมัดอะดั้ม
2. เด็กชายฟารีส  ชาลีวรรณ
 
1. นายยุทธนา  บิลละเบ๊ะ
2. นางสาวพิมลพรรณ  แพ่งโยธา
 
84 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหนด 1. เด็กหญิงนูรอาซีกีน  สีเต็ม
2. เด็กชายฟัครุดดีน  สมะดอเล๊าะ
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองได้หนู
2. นางสาวสุใบบ๊ะ  ขะเดหรี
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงตอฮีเราะห์  เจะแต
2. เด็กชายอัซรีย์  สูแว
3. เด็กชายอารีฟ  หลำเบ็ลส๊ะ
 
1. นางซูไรยา  หลำเบ็ลสะ
2. นายวิสิทธิ์  ไข่มุกด์
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายอมัง  เมาะอะ
2. เด็กชายอัมรินทร์  มะนอสะ
 
1. นายวิสิทธิ์  ไข่มุกด์
2. นางสิรินดา  เกิดศิริ
 
87 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายณัฐพล  วาเรหมัน
2. เด็กชายอนันดา  หมะสะเร๊ะ
 
1. นายอายุทธ  สะอุ
2. นายเกษม  ตะลุง
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายพิชชานนท์  กุแหก
2. เด็กชายอนุรัตน์  ยินดีสุข
 
1. นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร
2. นางสาวรัชนี  ภู่พัชรกุล
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. นายกิตติพงษ์  เมาะอะ
2. นายลุตฟี  คงยุนุ้ย
 
1. นายวิสิทธิ์  ไข่มุกด์
2. นางสิรินดา  เกิดศิริ
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กหญิงฟามีลา  โตะหัต
2. เด็กหญิงฮาบีบ๊ะ  มอและ
 
1. นางสาวลำเยาว์  บุตรดินจา
2. นายอานันท์ทกร  ศรีประสม
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 1. เด็กชายธราดล  เวชสิทธิ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  หนูคง
 
1. นางยุภาพร  แก้วเกาะสะบ้า
 
92 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กหญิงฟามีลา  โตะหัต
2. เด็กชายอดินันท์  หมันหมาด
 
1. นางสาวลำเยาว์  บุตรดินจา
2. นางสาวอามีเน๊าะ  มะเด็ง
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายมะซูไฮมี  บือแน
2. เด็กชายอนุชา  เด็นเด๊าะ
 
1. นายทวี  สมหวัง
2. นายอับดุลกานี  กาเดร์
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับโกบ 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำพูมี
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เลี้ยงหทัยธรรม
 
1. นายรุสราญ  อะหลี
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายฟาเอน  ดีสะธรรม
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิฮ  เระสะอะ
3. เด็กชายอดุลย์  บังสามาน
 
1. นายธิปไตย  เดชอดิศัย
2. นายกิติคุณ  นิคมรัตน์
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กชายปิติชัย  ยิ้มแก้ว
2. เด็กชายมนต์เทพ  พิรุณ
3. นายอาทิตย์  หนุนทอง
 
1. นายสุวิชา  ประกอบพันธ์
2. นายนิทัศน์  ไหมแก้ว
 
97 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำชิง 1. เด็กชายภูมิ  ชัยณรงค์พิทักษ์
2. เด็กชายรุ่งภพ  แสงจำปี
3. เด็กชายศรพิชัย  สงเอียด
 
1. นายฆบฝาด  หีมหวัง
 
98 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เซ่งอิ้ว
2. เด็กหญิงกิ่งดาว  ทองเอียด
3. เด็กชายราเมศว์  ขาวกระจ่าง
 
1. นายอดินันท์  หัสบู
2. นางสุไหวน๊ะ  ชูเพชร
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิดล 1. เด็กชายวรวุฒิ  ตั้งขวัญแก้ว
2. เด็กชายวีรภัทร  แสงมณี
3. เด็กชายอภิชาติ  สาสนพันธ์
 
1. นางวิจิตรา  จันทร์เขียว
2. นายขจรศักดิ์  จันทร์สองแก้ว
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายกมล  เหล็มนุ้ย
2. เด็กชายปานุวัฒน์  ชูเขียว
3. เด็กชายสักรียา  ธรรมขุนนุ้ย
 
1. นายเปรมชัย  เมืองทอง
2. นางปาจารีย์  รัตนสุวรรณ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกนกอร  สินมาก
2. เด็กหญิงลักษณาวดี  ชูเนียม
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  นวลละออง
 
1. นางสาธิดา  เพชรย้อย
2. นางปัทมา  แดงแก้ว
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กชายณัฐพล  หนิหลำ
2. เด็กชายวัณณุวรรธน์  สาระทิพย์
3. นายอนุชา  หมัดยุหนุ๊
 
1. นายเกษม  สมหวัง
2. นางสาวปรียา  สินดุกา
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำชิง 1. เด็กชายกฤตเมธ  หมวดจันทร์
2. เด็กหญิงจิตติรัตน์  ไชยพรม
3. เด็กหญิงชนิษฐา  ศรีจำนงค์
4. เด็กหญิงณัฐนลิน  คงใหม่
5. เด็กชายพณพรรณ  อ่อนทอง
6. เด็กหญิงศศิธร  พุดช่วย
 
1. นางกมลพรรณ  อินตะมะ
2. นางอุไร  ทองไสย
3. นางกุมารี  หนูกุ้ง
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดำแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุวรรณ
3. เด็กหญิงศาลิณี  กรอบแก้ว
4. เด็กชายสุทธิ  ทองคำ
5. นางสาวสุรีย์พร  ยกแก้ว
6. นางสาวโศรยา  บุญมาก
 
1. นางบุญชื่น  ณ นรงค์
2. นางภิญโญ  ลักษณะอัมพร
3. นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงทิพาพร  บำรุงพงศ์
2. เด็กหญิงธนัชฌา  วาเซ็ง
3. เด็กหญิงอามีเน๊าะ  ชุมอักษร
 
1. นางนิตย์ฺ  จันทร์นวล
2. นางอารี  สีสุวรรณ์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงพิชญากร  ทองไฝ
2. เด็กหญิงศศิชา  อิ่มนวล
3. เด็กหญิงสุประภาดา  หนูแจ่ม
 
1. นายถวัลย์  แก้วขาว
2. นางประวิศา  แก้วขาว
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์ชาย
2. นางสาวณัฐธินี  หมื่นสิทธิ์
3. นางสาวศิริทิพย์  จั่นอี๊ด
 
1. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
2. นางเพ็ญลัก  ศิริฤกษ์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. นายภานุวัฒน์  สิทธิเสนา
2. เด็กหญิงมลฤดี  สุขแสง
3. เด็กชายอรรถพล  อินทระ
 
1. นายปรีชา  ไชยวงศ์
2. นางเฉลืมศรี  ศรีสุวรรณ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กหญิงกาญจนา  จิตรเจริญ
2. เด็กหญิงดารินทร์  ประธานทรง
3. เด็กหญิงนูรมี  หลำแซ่อิ่ม
 
1. นางสาวอโณทัย  พูนแก้ว
2. นางสาวจิรัชยา  ขันทอง
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วิรัตน์
2. เด็กหญิงปาลไพลิน  แก้วนุ้ย
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปัญญาศักดิ์
 
1. นางสาววิภาดา  สังข์แก้ว
2. นางชลีรัตน์  สวัสดิรักษา
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะสาสา
2. เด็กหญิงนาวีเราะห์  สาและ
3. เด็กหญิงมัซรีย์  สะนุมะ
 
1. นางณาตยา  สุวรรณโณ
2. นางอุริน  สังขะโร
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  รังษี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ทุมทอง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  รักษาชุม
 
1. นางสมสมร  ภิรมย์รักษ์
2. นางสุภาภรณ์  หัสมัด
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 1. เด็กหญิงปริยากร  ศิริพันธ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  จันอุดม
3. เด็กหญิงพิยดา  เพชรสมทอง
 
1. นางร่อเหวียน  ด่อหล๊ะ
2. นางกมลพร  มะลิสง
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. นางสาวยศวดี  หนูพรมแก้ว
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยคล้าย
3. นายอาณัฐพร  สิงห์จร
 
1. นางสาวสาวิตรี  ไชยวรรณ
2. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป็อง 1. เด็กชายกนกเทพ  พูนชนะ
2. เด็กหญิงจันทิมา  บุญลือ
3. เด็กหญิงปภาวดี  ปานแก้ว
 
1. นางสาวสุรินทร์ธร  จันเสน
2. นางสาวปราณี  แก้วประสม
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างาม 1. นางสาวอาทิตยา  สลำ
2. นางสาวอุไรวรรณ  ชุมจันทร์
3. นางสาวไลลา  หวะหลี
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  กาลสงค์
2. นางสาวอุษณี  หมีนยะลา
 
117 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหนด 1. เด็กหญิงถิรดา  ดู่ไหน
2. เด็กชายมูฮัมมัดอดัม  ยามา
3. เด็กหญิงศศิธร  สุวรรมะโร
 
1. นางสาวกัญญา  ระสิตานนท์
2. นางสาวปณัฐฎา  หนูมาก
 
118 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 1. เด็กหญิงญารินดา  ปะลาวัน
2. เด็กหญิงพัชรพร  มุสิกธรรม
3. เด็กหญิงเกสรา  เรืองสุข
 
1. นางเพ็ญศรี  ศรีสุวรรณชนะ
2. ดาบตำรวจวิรัช  ศรีสุวรรณชนะ
 
119 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. นางสาวรอฮานา  สาเสง
2. เด็กหญิงสาธิกา  แก้วทอง
3. เด็กหญิงสาธิตา  แก้วทอง
 
1. นางสาวพจนา  บุญสนอง
2. นางวันเพ็ญ  อัศเดช
 
120 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักขาม 1. เด็กชายสุทธิชัย  นาคช่วย
2. เด็กชายอภิวัฒน์  วรรณชิต
3. เด็กชายเอ็น  อองเรียง
 
1. นางไพรัตน์  ศิลป์ภูศักดิ์
2. นางสาวเจตตินา  หนูขาว
 
121 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงนิสากร  ผลาวนิตย์
2. เด็กชายศุภกร  สมนามี
 
1. นางสุพรรณี  มหาพรหม
2. นางสาวฉันทพิชญา  ชัยชนะสงคราม
 
122 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  ยิ้มพระรัฐ
2. เด็กหญิงอมิตตา  พรมพุ่ม
 
1. นางรัตติรส  กันเกิด
2. นางสาวพจนา  บุญสนอง
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนตานี 1. เด็กชายซุฟเฟียน  สาแม
 
1. นางสาววรรณา  สิทธิโภชน์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กชายศักดิ์ชาย  หัสมัด
 
1. นายสมพร  แก้วซัง
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงธยานี  ปลอดแก้ว
 
1. นางสาวณฐพร  ดีหมัด
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนตานี 1. เด็กหญิงซารีมาร์  ตาหยงมัส
 
1. นางสาวธนัญญา  โต๊ะเต๊ะ
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนตานี 1. เด็กหญิงสุนิตา  สอแหล๊ะ
 
1. นางสาววรรณา  สิทธิโภชน์
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายฉัตรตินัย  นนทกาญจน์
2. เด็กชายธนัท  ช้างแก้ว
3. เด็กชายธันวา  อนันต์
4. เด็กหญิงวสิณา  เพชรนิล
5. เด็กหญิงสุทธนุช  ฉิวน้อย
6. เด็กหญิงอภิษฎา  อนันต์
7. เด็กหญิงอภิษฐา  อนันต์
 
1. นางสาวจุรีพร  ชัยสิงห์
2. นางวรรณาภรณ์  ศตะรัต
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กหญิงสวรรยา  หะยอ
 
1. นางธิดา  ทองทรัพย์
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กชายซุลกีฟลี  กรูแป
 
1. นางสาวพจนา  บุญสนอง
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  แนลูแล
 
1. นางสาวอาซีซะ  สะอิ
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วัฒนพรหม
 
1. นางสาววรานุช  บุญมี
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลางา 1. เด็กหญิงซากีน๊ะ  นาวาเดช
 
1. นางทิวาภรณ์  มุทะจันทร์
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กาฬพิสมัย
 
1. นายศุภฤกษ์  หงอสกุล
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถึงเจริญ
 
1. นางนิตยา  เรืองแก้ว
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงลลิษา  นาคเทวัญ
 
1. นางณฐกมล  ทองเทียบ
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงวรนารี  ซุ่นสุย
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  สุขสวัสดิ์
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กิจจารักษ์
 
1. นางสารภี  อ่อนรอด
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  หนิหลำ
 
1. นางเยาวนิตย์  บุษยะชีวิน
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กชายชัชพล  เข็มสี
2. เด็กหญิงมาซีเตาะ  กรูแป
3. เด็กชายวีระวัฒน์  ยีมะหลี
 
1. นางสาววานิสา  แซ่เอี้ยว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาทิพย์  ตันติฉายากุล
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กหญิงรัตนา  ทองเขียว
2. เด็กหญิงวรัญญา  วารหัส
3. เด็กชายวุฒิชัย  โอ๊ะสา
 
1. นางสาวนุกูล  เยาวรัตน์
2. นางสาวนวพร  หนูแก้ว
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงซูไรดา  จาเละ
2. เด็กหญิงสุภาพร  อิสภาโร
3. เด็กหญิงอารีนี  กาเซ็ง
 
1. นางสาวพจนา  บุญสนอง
2. นางวันเพ็ญ  อัศเดช
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ 1. เด็กชายสาธิต  ศิลปะ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ถิ่นจะนะ
3. เด็กชายอธิวัชร์  ปรีดาภาพ
 
1. นางละเมียด  ศรีทรง
2. นางโชคดี  แก้วขวัญ
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 1. เด็กชายรอบูหวัง  กายียุ
2. เด็กชายอัรกาน  เลาะสมาน
3. เด็กชายฮัมดี  เกือเจ
 
1. นางจิราภรณ์  สุขแก้ว
2. นางสชาสิริ  วัชรานุรักษ์
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กชายจิรภัทร  หนพะนะ
2. เด็กชายวราธิป  หมัดศิริ
3. เด็กชายอธินันท์  พุ่มทอง
 
1. นางสาวแสงเดือน  อุบลศรี
2. นางสุณีย์  แสงจันทร์
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กชายยูลูซี  กาหลี
2. เด็กชายสูฮัยมี  หมัดขรี
3. เด็กชายอาซีด  โส๊ปโต๊ะหมัด
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  หมัดหมัน
2. นางอำมอน  ขุนทอง
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 1. เด็กชายนิอาดุลย์  นิโอะ
2. เด็กชายบัดรี  อาหลี
3. เด็กชายอาดิลัน  บือแน
 
1. นางสาวพนารัตน์  ฤทธิกาญจน์
2. นางสชาสิริ  วัชรานุรักษ์
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 1. เด็กหญิงมัญชรี  เผิอคง
2. เด็กชายวัชรพล  ไชยศรีขวัญ
3. เด็กชายอรุณ  พรหมทองนุ้ย
 
1. นายกีรติ  กองการณ์
2. นางสาวพิมรดา  จันทร์อ่อน
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุกแก้วณรงค์
2. เด็กหญิงวันดาวาดี  เจ๊ะสะแม
3. เด็กชายอาลี  สะแม
 
1. นางฉวีวรรณ  วรรณวิล
2. นางลิมปเลขา  ไชยสาลี
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายธีรภัทร์  แก้วนวล
2. เด็กชายศุภชัย  สันสุวรรณ
 
1. นายอายุทธ  สะอุ
2. นายเกษม  ตะลุง
 
151 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถึงเจริญ
2. เด็กชายสาการียา  บือราเฮง
 
1. นางสาวชญานี  แก้ววิเชียร
2. นางธัญสิริ  มูนี
 
152 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กชายธนดล  ศิริพัฒน์
2. เด็กชายวรวิทย์  บิลมะหนุด
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  ชัยชนะสงคราม
2. นางณัฐติตา  เสนะกูล
 
153 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงนูรียา  หลีหะ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกษสะอาด
3. เด็กชายอามีน  แวฮามะ
 
1. นางสุนีย์  แก้วของแก้ว
2. นางสาวอณิมา  หมะสาสา
 
154 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมุนี 1. เด็กชายรอฟาอ์  ดีเยาะมะ
2. เด็กชายรอมัน  ระสอปุ
3. เด็กชายสุไลมาน  โกะสาโยะ
 
1. นางสาวปิยอร  เอียดดำ
2. นายสมาน  เล๊าะและ