หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน "เบญจรงค์สงขลา ๓"ครั้งที่ ๓
มหกรรมดนตรีสันติสุข สนุกกับงานการอาชีพ
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๓ โรงเรียนบ้านนาทวี โรงเรียนบ้านลำชิง โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สข.3 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายอุทัย กาญจนะ รองสพป.สข.3 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว รองผอ.สพป.สข.3 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสุปกรณ์ ทิพย์เสนา รองผอ.สพป.สข.3 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสมศักดิ์ นิตย์คำพร รองผอ.สพป.สข.3 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.สข.3 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางคนอง คงทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางนันทา คำทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางจันทรา คืนตัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสาวศศิธร มากสร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางสาวชญาทัศน์ รัตมะโน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสาวสุชาดา ชุมแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายนิยม ไกรสนาม ผอ.โรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
14 นายสมชัย อ่อนแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
15 นางพนารัตน์ เสนเกตุ ผอ.โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
16 นางสาวกาญจนจิตต์ คงขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
17 นางสาววารี แซ่เจียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
18 นางสาวพรรณปพร ชูชีพ เจ้านพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
19 นายเอกพจน์ นราพันธุ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
20 นายโสภณ ชูช่วย ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
21 นายสุภาพ ทองน้อย ผอ.โรงเรียนวัดห้วยคู คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
22 นายไวพจน์ จิตมณี ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งไพล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
23 นายวิสุทธิ์ ทองจินดา ผอ.โรงเรียนบ้านเก่า (อ.นาทวี) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
24 นางสาวอารี แก้วคีรีวัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการงาน
25 นางสาวจิตสุภา เลิศสันติวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการงาน
26 นางลดานาท เขมนาทนนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการงาน
27 นางสาววารุณี กฤษฎาวงศ์ ลูกจ้างลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการงาน
28 นางบุณยวีย์ ณ พัทลุง ครู.โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
29 นายวิเชียร ปลื้มใจ ครู.โรงเรียนบ้านเคลียง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
30 นายอาจิน สุวรรณชนะ ครู.ประสิทธิ์ทวีสิน 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
31 นายภิรมย์ อินติมะ ครู.โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
32 นางวาทินี รัตนวนาวงศ์ ครู.โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
33 นางสาวนวพร หนูแก้ว ครู.โรงเรียนวัดนาปรือ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
34 นางกาญจนา ชนะชนม์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
35 นางสาวปรีดา แสงช่วย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
36 นางนุสรา เพ็ชรมีค่า นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
37 นายธีรนนท์ หนูเขียว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
38 นางสุวิชญา ระบุญถิ่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
39 นางสาวอนงค์ ไหมพรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
40 นางคนึงนิจ ขวัญชาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
41 นางอัปสรรัชย์ สุวรรณคีรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
42 นางสาวมนสินี เสริมสิรินาวา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
43 นางสาวธัญพร ศรีมณี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
44 นายจรัญ หวันหะ นิติกรชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
45 นางสาวนลัทปวัน แก้วพรหม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
46 นางสุดารัตน์ นิลวิสุทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
47 นางสาวสุไว้บ๊ะ มาราสา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
48 นายสุโก ขะมิมะ พนักงานธุรการ ส 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
49 นายอุทัย แก่นทอง ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
50 นายฟื้น เจริญศรี ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
51 นายสมคิด อินชัย พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
52 นายการียา สังเกะ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
53 นายเอียด ทองตีบ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
54 นายสมพร ชูชาลี พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
55 นายเดชบุรินทร์ สะอาด ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
56 นายวชิรวิทย์ จันทร์คง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
57 นางสาวกาญจนา บุญพรม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
58 นายสมมาตร มากบัวแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
59 นายเฉลิมศักดิ์ โชติรัตน์ ยาม คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
60 นายวิโรจน์ ศรีจำนง ยาม คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
61 นางสาวอุทุมพร สิงหพล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
62 นางสาวิตรี มโนวรณ์ นักจักการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
63 นายคล่อง สุดตะนก ครู.โรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
64 นางอุไร ทองไสย ครู.โรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
65 นางฉะอ้อน เมืองตัง ครู.โรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
66 นางกุมารี หนูกุ้ง ครู.โรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
67 นางกมลพรรณ อินตะมะ ครู.โรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
68 นางโชตนา แก้วทัศน์ ครู.โรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
69 นางจำเรียง ทองหนัก ครู.โรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
70 นางสาวจุฑารัตน์ ปริศวงศ์ ครู.โรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
71 นายฆบฝาด หีมหวัง ครู.โรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
72 นายไวย์ สองแก้ว ครู.โรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
73 นางสาวสาลูม๊ะ เอียดแอ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
74 นางวลิญดา เพ็ชรนิล ครู.โรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
75 นายสมชัย อ่อนแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
76 นายสมชาย ยอดเมฆ รองผอ.โรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
77 นายเฝด ดูล๊ะ รองผอ.โรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
78 นางอารีย์ จันทร์ทอง รองผอ.โรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
79 นายอุดมรัตน์ พรมภักดี ครู.โรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
80 นายปรีชา ไชยสาลี ครู.โรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
81 นายธีระศักดิ์ อร่ามเรือง ครู.โรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
82 นางสุนีย์ แก้วไฝ ครู.โรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
83 นางปฏิมา เรืองอร่าม ครู.โรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
84 นางมลิวัลย์ อัครพงศ์ ครู.โรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
85 นางดวงพร เนียมคง ครู.โรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
86 นางครองสิน เสาวนีย์พิทักษ์ ครู.โรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
87 นางดารารัตน์ ดาวเรือง ครู.โรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
88 นางดวงพร นนทกาญจน์ ครู.โรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
89 นายวีรวัฒน์ ทองจินดา ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
90 นางสาวณฐพร ดีหมัด จนท.ธรการโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
91 นายอาคม สุประทุม ช่างไม้ โรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
92 นายปรีชา พ่อนุ้ย ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
93 นายแสง เอียดยอด ครู.โรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
94 นายนิภาส ยอสม ครู.โรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
95 นายเอกพจน์ นราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
96 นายพิชิต ศรีมณี ผอ.โรงเรียนบ้านบาโหย คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
97 นายศุภชัย ดวงแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านท่าหมาก คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
98 นายวิสุทธิ์ ทองจินดา ผอ.โรงเรียนบ้านเก่า (อ.นาทวี) คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
99 นายคีรีวัฒน์ แซ่ซู้ ครู.โรงเรียนบ้านเมาะลาแต คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
100 นายอัฏวัฒน์ หมาดเส็น ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านลำเปา คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
101 นายสมคิด ชนะชัย ครู.โรงเรียนบ้านนนท์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
102 นายวุิสูตร ไชยสุริยา ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านนาปรัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
103 นายสมควร จันทรวงษ์ ผอ.โรงเรียนวัดยางทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
104 นายธีรสิทธิ์ เคียนทอง ผอ.โรงเรียนบ้านควนหมาก คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
105 นายจรัญ ชูศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
106 นายประยูร ศรีวรรณ ครู.โรงเรียนบ้านปริก คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
107 นายวีระศักดิ์ แดงแก้ว ช่างไม้ โรงเรียนบ้านเก่่า (อ.นาทวี) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร
108 นายสมควร พันธุ์ทวี ช่างไม้ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร
109 นายวิโรจน์ มันฑะติ ช่างไม้ โรงเรียนวัดท่าประดู่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร
110 นายพล ทองไฝ ช่างไม้ โรงเรียนวัดทุ่งข่า คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร
111 นายสุธิเชษฐ์ พฤกษวานิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร
112 นายปรารถนา สุพรรณศิริ ครู.โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร
113 นางสาวจิตสุภา เลิศสันติวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
114 นางสาวจุไรพร โสดาหวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
115 นางลดานาท เขมนาทนนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
116 นางคนึงนิจ ขวัญชาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
117 นายโสภณ ชูช่วย ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
118 นายอนันต์ แดงเหมือน ผอ.ประสิทธิ์ทวีสิน 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
119 นางขวัญตา ประสานสงฆ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
120 นางพรพรรณ พิรุณ ผอ.โรงเรียนวัดช่องเขา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
121 นางสาวณัฐกานต์ ชูช่วย อิ๋วสกุล รรองผอ.โรงเรียนสะบ้าย้อย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
122 นางสาววัชรา อาจหาญ ครู.โรงเรียนบ้านแม่ที คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
123 นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา ครู.โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
124 นางวราภรณ์ ศรีขวัญ ครู.โรงเรียนวัดท่าประดู่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
125 นางเพ็ญแข ชุูมาปาน ครู.โรงเรียนสะบ้าย้อย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
126 นางอธิษฐาน ยอดเอียด ครู.โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
127 นายสงคราม พรหมสถิตย์ ครู.โรงเรียนบ้านใหม่ (สะเดา) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
128 นางพรรณหทัย เคล้าดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทับยาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
129 นางสาวสุกัญยา จิตภูษา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเมาะลาแต คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
130 นางสาวดวงฤดี ชุมแก้ว จนท.ธรการโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
131 นางสาวศิริขวัญ เอียดยีสะอิ จนท.ธรการโรงเรียนบ้านตาแปด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
132 นางอังศิกา เจริญวิริยะภาพ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
133 นายอุทัย เพชรหนู ผอ.โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
134 นายธีรสิทธิ์ เคียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหมาก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
135 นายสุภาพ ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคู คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
136 นางอังสนา ทัศนะพยัคฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
137 นางประภาพรรณ ชุมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
138 นางสาวสิริมา หมาดหลี ครูโรงเรียนบ้านยางเกาะ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
139 นางจตุพร ขวัญแก้ว ครูโรงเรียนวัดท่าประดู่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
140 นางสาวรจนา ทองแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเก่า (นาทวี) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
141 นายอนันต์ แดงเหมือน ผู่้อำนวยการโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
142 นางสาวอรพรรณ ติ้วสุย พนักงานราชการโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
143 นางจตุพร ขวัญแก้ว ครูดรงเรียนวัดท่าประดู่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
144 นางกันต์กนิษฐ์ นุ้ยสีรุ่ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
145 นางสาวศุภิสรา สุชาติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
146 นางมยุพร ชัยภัทรรังสิมา นักวิชาการและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
147 นางสาวสิริมา หมาดหลี ครูโรงเรียนบ้านยางเกาะ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
148 นางสาวสุกัญยา จิตรภูษา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเมาะลาแต คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
149 นางณัฐกานต์ ชูช่วย อิ๋วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
150 นางชุติมา เพชรหนู ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
151 นายม่าดน จันอิ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
152 นายอายุทธ สะอุ ครูผู่้สอนโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
153 นางสาวรพีพร เพ็ชรมาลัย จนท.ธรการโรงเรียนบ้านสะพานหัก คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
154 นางสาลินี ยาแก้ว จนท.ธรการโรงเรียนวัดประจ่า คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
155 นายนิยม พิมลไทย ครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
156 นางสาวอรวรรณ เทพศิริ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
157 นางสาวสุรินทร์ทร จันเสน ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านป็อง คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
158 นางวรรณา พระไพรี ครูโรงเรียนบ้านเทพา คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
159 นายมารุต ภิรมย์ ครูดรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
160 นายสุทัศน์ จันทรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
161 นางสาวเสาวภา คิ้วนาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบ่อทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
162 นางสาวอาทิตยา ชะนะบัญญัติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่า คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
163 นางสาวสรัลยา แก้วไกรศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอุทยานอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
164 นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา ครูโรงเรียนวัดเขามีเกียรติ คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
165 นางสาวรุ้งรัตน์ เทิดชนะกุล ครูโรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
166 นางสาวดุษณีย์ วณิชชานนท์ ครูโรงเรียนวัดห้วยคู คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
167 นางสาววารุณี กฤษฎาวงศ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
168 นางสาวศศิธร มากสร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
169 นางสาวสุชาดา ชุมแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
170 นายอุทัย เพ็ชรหนู ผอ.โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม คณะกรรมกรารฝ่ายจัดเอกสารการแข่งขัน
171 นายมูฮัมหมัด หมะประสิทธิ์ รองผอ.โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมกรารฝ่ายจัดเอกสารการแข่งขัน
172 นายวัชรพงศ์ ไฝสุข ครู.โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ คณะกรรมกรารฝ่ายจัดเอกสารการแข่งขัน
173 นางละไมย์ กิตติวรุณโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมกรารฝ่ายจัดเอกสารการแข่งขัน
174 นางรัตนา ซุ้นจ้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมกรารฝ่ายจัดเอกสารการแข่งขัน
175 นางสุรีย์ พูลทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมกรารฝ่ายจัดเอกสารการแข่งขัน
176 นางคำพรทิพย์ ปรัชญาวาที ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมกรารฝ่ายจัดเอกสารการแข่งขัน
177 นายประภาส นวลแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมกรารฝ่ายจัดเอกสารการแข่งขัน
178 นายกมลพันธ์ แก้วโชติ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ คณะกรรมกรารฝ่ายจัดเอกสารการแข่งขัน
179 นางรัชนี ณ ชาตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมกรารฝ่ายจัดเอกสารการแข่งขัน
180 นายสุธิเชษฐ์ พฤกษวานิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมกรารฝ่ายจัดเอกสารการแข่งขัน
181 นายธัญญา บินโหรน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมกรารฝ่ายจัดเอกสารการแข่งขัน
182 นางอัมพร ศิริบุญโญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
183 นายสุปกรณ์ ทิพย์เสนา รองผอ.สพป.สข.3 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
184 นางสาวปรีดา ชูมณี ศึกษานเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
185 นางสาวอภิรดี เกลี่้ยงเกิด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
186 นางพัชรนันท์ สัจจชุณหธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
187 นายจรัญ ชูศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
188 นางกันต์กนิษฐ์ นุ้ยสีรุ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
189 นายสุระกำพล รักษ์วงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านสุโสะ คณะกรรมการกลางตัดสินชี้ขาด
190 นายวิรัตน์ อินทสระ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
191 นางดวงพร นนทกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
192 นางสาวปรีดา แสงช่วง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
193 นายพจนาถ มากรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน คณะกรรมกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
194 นายสุโก ขะมิมะ พนักงานธุรการ ส 4 คณะกรรมกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
195 นายสะมะแอ สาและ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านลำลอง คณะกรรมกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
196 นายเขมภัทร์ พรหมกัณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
197 นางสาวศุภิสรา สุชาติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
198 นางสาวพรรณหทัย เคล้าดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทับยาง คณะกรรมกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
199 นายวรพจน์ มณี ครูโรงเรียนบ้านโคกม้า คณะกรรมกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
200 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว รองผอ.สพป.สข. 3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
201 นางสาวพรรณี จิตพงศ์ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
202 นางบุณปศมาธน อวะภาค นิวตัน ผอ.กลุ่มส่งเสิรมการจัดการศึการเอกชน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
203 นางกาญจนา ชนะชนม์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
204 นางสาวิตรี มโนวรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
205 นางสาวปรีดา แสงช่วง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
206 นางนุสรา เพ็ชรมีค่า นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
207 นางลดานาท เขมนาทนนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
208 นางวาสนา ขลิกโท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
209 นางสาวภรภัทร จันทสะโร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
210 นางสาวมยุรี แซ่จ้อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
211 นางสาวจุไรพร โสดาหวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
212 นางสาวรัชนี พรหมมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
213 นางสาวปิยะรัตน์ กอก็ศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
214 นางสาวกนิษฐา อภัยรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
215 นายเดชบุรินทร์ สะอาด ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
216 นายวชิรวิทย์ จันทร์คง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
217 นางสาวกาญจนา บุญพรม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
218 นางสาวอุทุมพร สิงหาพล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
219 นายนิรัฐ ด้วงปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประจ่า คณะกรรมกรารฝ่ายอุทธรณ์และร้องทุกข์
220 นายวินัย รัตนเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโมย คณะกรรมกรารฝ่ายอุทธรณ์และร้องทุกข์
221 นายอรุณ คานยู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพา คณะกรรมกรารฝ่ายอุทธรณ์และร้องทุกข์
222 นายสุระกำพล รักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุโสะ คณะกรรมกรารฝ่ายอุทธรณ์และร้องทุกข์
223 นายถนอม สุขคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาด้ง คณะกรรมกรารฝ่ายอุทธรณ์และร้องทุกข์
224 นายจรัญ หวันหะ นิติกรชำนาญการพิเศษ คณะกรรมกรารฝ่ายอุทธรณ์และร้องทุกข์
225 นางเยาวรัช ปรีดาพันธุ์ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
226 นายปราโมทย์ แก้วมณีโชติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
227 นางสาวฮัสลีนา แมละมัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
228 นางสาวสุภาวดี เสาร์ทองจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
229 นางสุจิตรา จันทร์ธำรงค์ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านเก่า (นาทวี) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
230 นางสาวอรัญญา เพ็ชรอนัน ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
231 นางอรุณี แก้วรุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
232 นางมยุพร ชัยภัทรรังสิมา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
233 นางสาวมณฑา ไชยถาวร นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
234 นางพนารัตน์ เสนเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
235 นางสาววัชรี ยกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนตัดหวาย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
236 นางสาวกวิสรา มั่นคงบิลหมัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขี้แรด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
237 นางนรีกานต์ แก้วศรี ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
238 นางรัตนา ซุ้นจ้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
239 นางสาวอภิรดี เกลี้ยงเกิด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
240 นางกันต์กนิษฐ์ นุ้ยสีรุ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
241 นางสุรีย์ พูลทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
242 นางสาวนูรีเยาะเหมเภอ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
243 นางสาวเทวิกาญจน์ แสนดวงดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโต้นนท์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
244 นางสาวสาวิกา มาอูน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดขุนตัดหวาย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
245 นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโต้นนท์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
246 นายอำนวย สุวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับโกบ กรรมการประกวดขับร้อง "เพลงเบญจรงค์สงขลาสาม"
247 นางสุธาสินี ดังแก้วสี ครูโรงเรียนบ้านสุโสะ กรรมการประกวดขับร้อง "เพลงเบญจรงค์สงขลาสาม"
248 นายเถลิงศักดิ์ ชะนะทอง ครูโรงเรียนบ้านพรุหวา กรรมการประกวดขับร้อง "เพลงเบญจรงค์สงขลาสาม"
249 นายโกศล ปุนทะมุณี ครูโรงเรียนบ้านโคกกอ กรรมการประกวดขับร้อง "เพลงเบญจรงค์สงขลาสาม"
250 นางสาววัศราภรณ์ ผอมแก้ว ครูโรงเรียนบ้านนา กรรมการประกวดขับร้อง "เพลงเบญจรงค์สงขลาสาม"
251 นายสุนธทร ไชยขวัญ รองผอ.โรงเรียนบ้านห้วยบอน กรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร (กล้วยน้ำว้า ตะไคร้ สะตอ)
252 นายปรีชา ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา กรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร (กล้วยน้ำว้า ตะไคร้ สะตอ)
253 นายศิริพงษ์ เพชรมณี ครูโรงเรียนบ้านเก่า (นาทวี) กรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร (กล้วยน้ำว้า ตะไคร้ สะตอ)
254 นายธนัญชัย เกื้อก่ออ่อน ครูโรงเรียนบ้านควนหมาก กรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร (กล้วยน้ำว้า ตะไคร้ สะตอ)
255 นายอุดร วรรณจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น กรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร (กล้วยน้ำว้า ตะไคร้ สะตอ)
256 นายสมโชค ถาวรนุรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองแงะฯ กรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร (เห็ดนางฟ้า มะละกอ)
257 นายสุโชค คงหนู ครูโรงเรียนบ้านควนขี้แรด กรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร (เห็ดนางฟ้า มะละกอ)
258 นายพิทักษ์ แก้ววิชิต ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนากัน กรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร (เห็ดนางฟ้า มะละกอ)
259 นายสิทธิ์ ศรีก่อเกื้อ ครูโรงเรียนบ้านพรุตู กรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร (เห็ดนางฟ้า มะละกอ)
260 นายบุญแต้ม วิมลทรง ครูโรงเรียนอายุรกิจโกศล กรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร (เห็ดนางฟ้า มะละกอ)
261 นางเสาวรส พิลากรณ์ ครูโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ กรรมการประกวดผลผลิตทางการเษตร (จำปาดะ ฟักเขียว)
262 นางอุไรรัตน์ ชูมี ครูผู้าสอนโรงเรียนบ้านทัพหลวง กรรมการประกวดผลผลิตทางการเษตร (จำปาดะ ฟักเขียว)
263 นางสาวสรินญา เบ็ญโส๊ะ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านยางเกาะ กรรมการประกวดผลผลิตทางการเษตร (จำปาดะ ฟักเขียว)
264 นางอำนวย คงเติม ครูโรงเรียนบ้านป่าชิง กรรมการประกวดผลผลิตทางการเษตร (จำปาดะ ฟักเขียว)
265 นางกมลพรรณ อินตะมะ ครูโรงเรียนบ้านลำชิง กรรมการประกวดผลผลิตทางการเษตร (จำปาดะ ฟักเขียว)
266 นางศรีไพล อินยายานยศ ครูโรงเรียนบ้านนาทวี กรรมการประกวดกระเช้าเศรษฐกิจพอเพียง
267 นางอารีย์รัตน์ รุ่งทอง ครูโรงเรียนบ้านพังลา กรรมการประกวดกระเช้าเศรษฐกิจพอเพียง
268 นางสาวนันท์นภัส กิรติกรนันท์ ครูโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม กรรมการประกวดกระเช้าเศรษฐกิจพอเพียง
269 นางบุษรินทร์ ศรีประสม ครูโรงเรียนวัดประจ่า กรรมการประกวดกระเช้าเศรษฐกิจพอเพียง
270 นางเพ็ญแข ชูมาปาน ครูโรงเรียนสะบ้าย้อย กรรมการประกวดกระเช้าเศรษฐกิจพอเพียง
271 นายอุทัย อาญาพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อทอง กรรมการประกวดเสียบยอดโกสนแฟนซี
272 นายวิชิต พรหมทอง ครูโรงเรียนบ้านเคลียง กรรมการประกวดเสียบยอดโกสนแฟนซี
273 นายสมศักดิ์ แก้วบุตร ครูโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการประกวดเสียบยอดโกสนแฟนซี
274 นายแสบ หนูแจ่ม ครูผู้สอนโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ กรรมการประกวดเสียบยอดโกสนแฟนซี
275 นายนภดล นวลนภดล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น กรรมการประกวดเสียบยอดโกสนแฟนซี
276 นายคมสัน อุยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเคลียง กิจกรรมปฐมวัย
277 นายสุรเดช แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการโกศล กิจกรรมปฐมวัย
278 นายกมล จันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหมอศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
279 นางประภาพรรณ ชุมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
280 นายสมพนิตย์ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
281 นายณัฐวุฒิ เกื้อก่อยอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองยอ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
282 นายถนอม สุขคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
283 นายจรัส แก้วสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุหวา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
284 นายอุทัย บุญเพชรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
285 นายคนึง แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจวก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
286 นายอรุณ คานยู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
287 นายบรรชา ขวัญจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
288 นายไพโรจน์ สังหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
289 นายอานนท์ จันทกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษมรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
290 นางสาวละออง ขวัญเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
291 นายวีรพันธ์ หลังเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
292 นางสุภา ทองเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
293 นางสาวกวิสรา มั่นคงบิลหมัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขี้แรด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
294 นายนิรัฐ ด้วงปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประจ่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
295 นางสุพรรณี มหาพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกาะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
296 นายมานะ โต๊ะขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำเปา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
297 นายวินัย รัตนเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโมย กิจกรรมโรงเรียนเรียนร่วม
298 นายอนุรุทธิ์ ผัดกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมุนี กิจกรรมโรงเรียนเรียนร่วม
299 นายไวพจน์ จิตมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไพล กิจกรรมโรงเรียนเรียนร่วม
300 นางสารุณีย์ สังข์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม กิจกรรมโรงเรียนเรียนร่วม
301 นายสุระกำพล รักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุโสะ กิจกรรมโรงเรียนเรียนร่วม
302 นายสมเกียรติ ฤทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง กิจกรรมโรงเรียนเรียนร่วม
303 นายประทีบ เนาวรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลักบ่อ กิจกรรมโรงเรียนเรียนร่วม
304 นางพิมพ์วนา พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ กิจกรรมโรงเรียนเรียนร่วม
305 นายวีระพันธุ์ พันธุ์ทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประกอบ กิจกรรมโรงเรียนเรียนร่วม


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]