หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ska3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายระดม ยอดบุญโรงเรียนบ้านทุ่งไพลประธานกรรมการ
2. นางวสิยา เทพศรีโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
3. นางดุษฎี ปิณฑโกโรงเรียนบ้าทุ่งนาเคียนกรรมการ
4. นายพิมล โชติพานิชโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
5. นางสุนีย์ จอนใจโรงเรียนบ้านเทพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางพูนศรี แก้วสุกโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นายจรูญ ปิณทโกโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
3. นางภรณ์วิรัตน์ อนันตชัยโรงเรียนบ้านระตะกรรมการ
4. นายสุเมธ พนิตมนตรีโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
5. นางสาวฐายาดี สังข์อ้นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางนิรมล ชัยยศโรงเรียนบ้านทับยางประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี สุวรรณโรจน์โรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
3. นางวัลลา ชุมแก้วโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางสุวิมล ยาอีดโรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ เจ๊ะแวโรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมัคร อ่อนปลอดโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพาประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ จรูญสอนโรงเรียนบ้านเกาะทากกรรมการ
3. นางพนิดา รัตน์น้อยโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นางนรีกานต์ แก้วศรีโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางสาวจุฬารัตน์ สุวรรณโรจน์โรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางพิทยา อนันต์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นางพูนศรี แก้วสุกโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางดุษฎี ปิณฑโกโรงเรียนบ้านุทุ่งนาเคียนกรรมการ
4. นายชิด เทพสุวรรณโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
5. นางอุมาภรณ์ ไชยสุวรรณโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสุภาพิตร จีนหมวกดำโรงเรียนวัดปริกประธานกรรมการ
2. นางกอซีย๊ะ ผอมเขียวโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นายชิบ คำมณีโรงเรียนชุมชุมบ้านปาดังกรรมการ
4. นายมะแอ หะโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
5. นายพงค์ศักดิ์ แก้วเพช็รโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายก้อเส็ม เด็นหมัดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน 1ประธานกรรมการ
2. นางฤดี สัญศรีเมืองโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นางสุภาพิตร จันหมวกดำโรงเรียนวัดปริกกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายโกวิท สุนทรมาศโรงเรียนวัดลำพดจินดารามประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ปาลรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
3. นางแก้วตา ทองบุญโรงเรียนชุมชุมบ้านปาดังกรรมการ
4. นางนิภา โชคอรรคนิตโรงเรียนบ้านพรุตูกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางมรรยาท มณีนวลโรงเรียนบ้านเทพาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เหรียญไทรโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางบูรณี ขวัญทองชุมโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
4. นางมยุรี ธรรมรักษาโรงเรียนบ้านสำนักขามกรรมการ
5. นางพิศมัย พงค์สุวรรณโรงเรียนบ้านคูหากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ชุติจิรัฐติกาลโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร สุวรรณบัณดิษฐ์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสุดสวาท คณะทองโรงเรียนบ้านลำไพลกรรมการ
4. นางสาวจีรนันท์ ดังศรีเทศโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นางรัตนา สุสานนท์โรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางบุญศิริ จันทรโรงเรียนวัดนาหมอศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวมลิวรรณ ศักดิ์ศฤงคารโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายกรรมการ
3. นายชวลิต หวันละเบ๊ะโรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการ
4. นางสาวสรัญญา เจะจาโรจน์โรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
5. นายวิรัตน์ มณีโชติโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางโศภิตา หมาดนุ้ยโรงเรียนชุมชุมบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นางปลื้มสุรางค์ โทวิทยะพันธุ์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นายอภิเษก แซ่ย่วนโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
4. นายสุจินต์ แสงประสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
5. นางคนึงนิตย์ บุญยอดโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ กำเนิดผลโรงเรียนบ้านคูหาประธานกรรมการ
2. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นายเอกพจน์ ภักษรโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
4. นายสมพร แก้วซังโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ เมืองละอองโรงเรียนบ้านโหนดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางบำเพ็ญ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านปากบางนาทับประธานกรรมการ
2. นางปลื้มสุรางค์ โทวิทยพันธุ์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางรอฮานี เดเระมะโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายนคร เจริญทรัพย์ยิ่งโรงเรียนบ้านหัวยเต่ากรรมการ
5. นายมนตรี ขาวเนียมโรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประสาน ไชยเอียดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43ประธานกรรมการ
2. นายสงคราม พรหมสถิตย์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ สวนจันทร์โรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
4. นายจรัส แก้วสุตโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางวรรณา ศิริโรงเรียนบ้านโต้นนท์ประธานกรรมการ
2. นายถาวร ลักษณาวงค์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
3. นายธวัชชัย นุ้ยสีรุ่งโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
4. นายพิทักษ์ แก้วพิชิตโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นายสวิน แหละหมัดโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
3. ดาบตำรวจหญิงพัชรี ปานถาวรโรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจกรรมการ
4. นางสาวตรีนุช อุมาศิลป์โรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางธนกร ณ สงขลาโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา สุขเมตตาโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
3. นายทวีชัย ถนอมลิขติวงศ์โรงเรียนเทศบาลตำบลปริกกรรมการ
4. นายเจริญ เตะหมัดหมะโรงเรียนบ้านคลองประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวิลาศ ชินนาพันธ์โรงเรียนวัดนาหมอศรีประธานกรรมการ
2. นายเกษม ระหัดโรงเรียนบ้านเขาจันทร์กรรมการ
3. นายธวัช มะโนเพ็ชรโรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแอนอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางฮาซีเราะห์ หะยีหวังโรงเรียนบ้านปลักบ่อกรรมการ
5. นางสาวสูรี ขะเดหรีโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวยุพา คงกระพันธ์โรงเรียนบ้านควนเสม็ดประธานกรรมการ
2. นางนวพร ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านกะทิงกรรมการ
3. นายปิยะ ดอแนเลาะโรงเรียนบ้านทัพยางกรรมการ
4. นายวิลาศ แก้วทิพมณีโรงเรียนบ้านควนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธนนท์ สุวรรณษานนท์โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางธนกร ณ สงขลาโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางสาวสุวพร เอียดแก้วโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
4. นายกีรติ กองการณ์โรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ บ่อเตยโรงเรียนบ้านบ่อเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางบุณยวีร์ ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัญญา โต๊ะเต๊ะโรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการ
3. นายอรัญ เจ๊ะหนุ่มโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
4. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางรจนา จิตตะปาโลโรงเรียนทองอยู่นุตกุลประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ แก้วทองโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
3. นายสมโชค ถาวรนุรักษ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางรัตนา เลรักมานโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
5. นางสาวอุษณีย์ เสือดีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางรจนา จิตตะปาโลโรงเรียนทองอยู่นุตกุลประธานกรรมการ
2. นางศิริพร กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านแคกรรมการ
3. นายวิรัตน์ โต๊ะเส็นโรงเรียนวัดยางทองกรรมการ
4. นายฮานูวา ยุโสะโรงเรียนบ้านควนหรันกรรมการ
5. นางสาวดาวฤดี ทองกับศรีโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ ไชยทองโรงเรียนบ้านพรุชิงประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม เขียวหอมโรงเรียนบ้านหน่ำฮั้วกรรมการ
3. นายโอกาส เมฆสุวรรณโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
4. นายธนกร ณ สงขลาโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
2. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสุวพัชร แสงอรุณโรงเรียนชุมชนสร้างตนเองเทพากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางพิมล จันทร์ทองโรงเรียนบ้านโหนดกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 กรรมการ
3. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางพิมล จันทร์ทองโรงเรียนบ้านโหนดกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 กรรมการ
3. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางอนงค์นาฏ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะกรรมการ
3. นายสาคร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
4. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางอนงค์นาฏ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะกรรมการ
3. นายสาคร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
4. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางอนงค์นาฏ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะกรรมการ
3. นายสาคร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
4. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสาคร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
2. นายเชาว์ แซ่ลิ่มโรงเรียนบ้านระตะกรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
4. นายกองเพชร พหุโลโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายกองเพชร พหุโลโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
2. นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสกุลโรงเรียนบ้านลางากรรมการ
3. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรังประธานกรรมการ
2. นายภักดี แก้วเจริญโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นางสาวเพียงฤทัย แก้วมีศรีโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
4. นางสาวสิริมา หมาดหลีโรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรังประธานกรรมการ
2. นายพีระพัฒน์ เพชรกาญจน์โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา พุมเสนโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
4. นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายทวี สีชมภูโรงเรียนบ้านลำเปาประธานกรรมการ
2. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการ
3. นายฐิติวัฏฏ์ กล่ำจีนโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นายถาวร มณีรัตน์โรงเรียนห้วยบอนกรรมการ
5. นายคล้ายเทพ นนทพุทธโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มประธานกรรมการ
2. นายภัทยา พิชญาวัตรโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางนงนุช สวัสดีโรงเรียนบ้านระตะกรรมการ
4. นางพรรณศิลป์ วงศ์สำราญโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
5. นางอภิสรา เนื่องสุวรรณโรงเรียนบ้านลำไพลราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรังประธานกรรมการ
2. นางสุมนมาศ จุลพิภพโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
3. นางรัชนี คงศรีโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
4. นางอรพิน ญานุปิติศักดิ์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
5. นางนัฐวดี ทองใบเพ็ชรโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโกวิท สุนทรมาศโรงเรียนวัดลำพดจินดารามประธานกรรมการ
2. นางจรรยา สินน้อยโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สิงห์หนูโรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแอนอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวฟารีดา หะยีหมัดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
5. นางสาวกุศล สะหะคะโรโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรังประธานกรรมการ
2. นางสุมนมาศ จูลพิภพโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
3. นางณฐกมล ทองเทียบโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ สุระสังวาลย์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโกวิท สุนทรมาศโรงเรียนวัดลำพดจินดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวฟารีดา หะยีหมัดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สิงห์หนูโรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางจรรยา สินน้อยโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
5. นางสาวกุศล สะหะคะโรโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอำนวย สุวรรณโณโรงเรียนบ้านทับโกบประธานกรรมการ
2. นางปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
3. นางสุมนมาศ จุลพิภพโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
4. นายชยนต์ ยมนัตต์ุ์โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
5. นางสุธาสินี ดังแก้วสีโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรังประธานกรรมการ
2. นางสุมนมาศ จุลพิภพโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
3. นางทัศนีย์ มุสิกะชาติโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
4. นางบุญประภา ณะนวลโรงเรียนบ้านปลักบ่อกรรมการ
5. นางเอมอร เพชรจรูญโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณี หัสสามัดโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
2. นางวรรณี จำนงค์โรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
3. นายทรงยศ ราญฎรโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
4. นางวนิดา หมอขวัญโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
5. นางสาวจินตหรา แหละกุบโรงเรียนบ้านเกาะค่างกรรมการ
6. นางสาวเนาวรัตน์ รามัญเซะโรงเรียนบ้านเทพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวาริส เจ๊ะกาโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นายวิมล จีนหมวกดำโรงเรียนวัดปริกกรรมการ
3. นายขจรยุทธ์ มาประสมโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีซารีน่า หัดเจริญโรงเรียนสันติวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวจินตหรา แหละกุบโรงเรียนบ้านเกาะค่างกรรมการ
2. นางวนิดา หมอขวัญโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
3. นายทรงยศ ราญฎรโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ รามัญเซะโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
5. นางวรรณี จำนงค์โรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
6. นางสุวรรณี หัดสาหมัดโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสมพร พรหมสถิตย์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสุนิษา โชติชูคงโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ หงอสกุลโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
4. นางกติกา ภูมิพัทธ์โรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายชยนต์ ยมนัตถุ์โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นางกันต์ณพัชญ์ เหมะตะศิลป์โรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
3. นายไพสณฑ์ เพชรทรรศนะโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชยนต์ ยมนัตถุ์โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นายเฟาซีย์ ชายเหร็นโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ หงอสกุลโรงเรียนบ้านโมยกรรมการ
4. นายวาริส เจ๊ะกาโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
5. นางผาณิต ชีวนิชพันธ์โรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุริยะ สุริยันยงค์โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแอนอนุสรณ์)กรรมการ
2. นางสุจินต์ แพ่งเมืองโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายชยนต์ ยมนัตถุ์โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นายวาริส เจ๊ะกาโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ หงอสกุลโรงเรียนบ้านโมยกรรมการ
4. นายเฟาซีย์ ชายเหร็นโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
5. นางผานิต ชีวนิชพันธ์โรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชญานี เพ็ชรกาศโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
2. นางสาวปาจารีย์ ทองน้อยโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ จันทร์ละเอียดโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
4. นางเฉลียว บุญแก้วขวัญโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
5. นางจินตนา เกื้อก่อยอดโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายปานเลิศ ณ แก้วโรงเรียนวัดลำพดจินดารามประธานกรรมการ
2. นางชยานี เพ็ชรกาศโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นางสุพรรณี ณรงค์กูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 กรรมการ
4. นางจินตนา เกื้อก่อยอดโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
5. นางเฉลียว บุญแก้วขวัญโรงเรียนบ้านท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชุติมา เพชรหนูโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เกื้อก่อยอดโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
3. นางสาวปาจารีย์ ทองน้อยโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
4. นางเฉลียว บุญแก้วขวัญโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
5. นางปรียาภรณ์ จันทร์ละเอียดโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนวพร ณะไชยโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ
2. นางสุพรรณี ณรงค์กูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 กรรมการ
3. นางอาภรณ์ อิสโรโรงเรียนบ้านพรุชิงกรรมการ
4. นางสาวพิชญาภา เหมือนหนูโรงเรียนบ้านสุเหร่ากรรมการ
5. นางสุธาสินี ดังแก้วสีโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกฤตพร สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางสาววัศราภรณ์ ผอมแก้วโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสาวพนิดา จอมพิพัฒพงศ์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายคล้ายเทพ นนทพุทธโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นายประโชค ชุมอินทร์โรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ ยาโงะโรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
4. นายศักรินทร์ ยาเล๊าะโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
5. นายมูฮำมัดนัฮดี แวนาแวโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายคิรีวัฒน์ แซ่ซู้โรงเรียนบ้านเมาะลาแตประธานกรรมการ
2. นายอัฏวัฒน์ หมาดเส็นโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
3. นางปัทมา สาและโรงเรียนบ้านลำลองกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ จุ้ยฮกโรงเรียนวัดยางทองกรรมการ
5. นายถาวร วัดฑะทองโรงเรียนบ้านโคกม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายธวัช พรหมอินทร์โรงเรียนบ้านเก่าประธานกรรมการ
2. นายวิรศักดิ์ ปุสวิโรโรงเรียนวัดยางทองกรรมการ
3. นายวรินทร์ พุฒทวีโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
4. นายพงศ์ศักดิ์ จันทรสุบธรณ์โรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
5. นายวิรัตน์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศักรินทร์ ยาเล๊าะโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมประธานกรรมการ
2. นางสุรัต ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
3. นายวฤหัต ไชยสุวรรณ์โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดากรรมการ
4. นายวัชรพงศ์ ไฝสุขโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
5. นายนิภาส ยอสมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวปรีดา แก้วสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสุเหร่าประธานกรรมการ
2. นางพงษ์จันทร์ ปานพรหมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางสาวภัคธีรา หนูแก้วโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางประไพ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรานี อินทภูมิโรงเรียนบ้านโมยประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ อินทองโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
3. นางสาวยุไหว ขุนเจริญโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา1กรรมการ
4. นางสาวดวงเดือน เยาวรัตน์โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายรุสราญ อะหลีโรงเรียนบ้านทับโกบประธานกรรมการ
2. นายอิศรพงศ์ เพ็ชรชระโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวนภัสกร สุภาพงษ์โรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
4. นางอภิชยภาฑิ์ พรหมภัณฑ์โรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการ
5. นางสาวปิยอร เอียดดำโรงเรียนบ้านมุนีกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางอัมพาพร แก้วสมวงค์โรงเรียนบ้านควนเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายมูฮัมหมัด เตะโรงเรียนบ้านลำลองกรรมการ
3. นายอายุทธ สะอุโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นายยุทธพงค์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านควนเจดีย์กรรมการ
5. นางสาวอภิรดี กูลดีโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านคอลอมุดอประธานกรรมการ
2. นายดิเรก หม่าเหร็มโรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการ
3. นายยะยา สันสาแหละโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
4. นางอภิชยภาฑิ์ พรหมภัณฑ์โรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการ
5. นางหับเส๊าะ ยะชิงโรงเรียนบ้านนาจวกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนิยม พิมลไทยโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร ทองได้หนูโรงเรียนบ้านโหนดกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ อินทรสุวรรณโรงเรียนชาติตระการโกศลกรรมการ
4. นางสาวสุริยะ อนันทบริพงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
5. นายซัมซูรี ใบเย็มหมะโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายชาญชัย ไชยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายนิยม พิมลไทยโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
3. นายยะยา สันสาและโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
4. นางสาวลำเยาว์ บุตรจินดาโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
5. นางสาวสุนิดา เทพสงโรงเรียนบ้านคูหากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสะมะแอ สาและโรงเรียนบ้านลำลองประธานกรรมการ
2. นายม่าดน จันอิโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางยุภาพร แก้วเกาะสะบ้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 กรรมการ
4. นางภัทราวดี ราชรังรองวังนุชิตโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
5. นายปิยพงษ์ คงภักดีโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายมารุต ภิรมย์โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัชยา ขันทองโรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ ทองมากโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
4. นายนิทัศน์ พรหมศรียาโรงเรียนบ้านเกาะค่างกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ทองยอดโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาวรุ้งรัตน์ เทิดชนะกุลโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นายปรเมศวร์ ธนูศรโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
5. นายอับดลกอเด มะเด๊าะโรงเรียนบ้านปลักบ่อกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวนิภาพร มะโนเรศโรงเรียนวัดลำพดจินดารามกรรมการ
2. นางสาวชุติมา ทองจืดโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้วกรรมการ
4. นางสาวกนกกช วัชรวรานนท์โรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
5. นางสุณี ตีมันยาโรงเรียนบ้านควนหรันกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายทวี สมหวังโรงเรียนบ้านสุโสะประธานกรรมการ
2. นายสถาพร จุฬามณีโรงเรียนบ้านแซะกรรมการ
3. นายปรีชา พืชนุกูลโรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
4. นายบุญนำ หมีนยะลาโรงเรียนบ้านตูหยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอภิรมณ์ พรหมเทพโรงเรียนบ้านป็องประธานกรรมการ
2. นางจิรฐา แซ่ค่งโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายปัญญา คงคตโรงเรียนบ้านบ่อเตยกรรมการ
4. นายสุวรรณ ไชยทวีชัยโรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
5. นางอัสมา สู้หลงโรงเรียนบ้านแพร้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางละเมียด ศรีทรงโรงเรียนบ้านคลองแงะประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี จันทรัตน์โรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
3. นายเอิบ ยอดทองทองโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
4. นายเวค ถิ่นเรืองสินโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิ์ ศรีก่อเกื้อโรงเรียนบ้านพรุตูประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ จันทร์คล้ายโรงเรียนบ้านสะกอมกรรมการ
3. นายปรีชา ไชยวงศ์โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
4. นายเจริญ สุวรรณโณโรงเรียนมหิดลกรรมการ
5. นางสาธิดา เพชรย้อยโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางขรินทร์ทิพย์ กาญจนเทพโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นายโชค บุญเรืองโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นายประภาส นวลแก้วสพป.สข.3กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอารีย์รัตน์ รุ่งทองโรงเรียนบ้านพังลาประธานกรรมการ
2. นายอภิรมย์ พรหมเทพโรงเรียนบ้านป็องกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ศิริสกุลโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางสุนีย์ ทองใบเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
5. นางธนัญชนก ศรีทวีวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอวยพร ทองทวีโรงเรียนบ้านห้วยบอนประธานกรรมการ
2. นางภิรมย์ สายกิ้มซ้วนโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
3. นางสาคร สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้วกรรมการ
4. นางดรุณี กุลศิริโรงเรียนวัดปริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางนิตย์ จันทร์นวลโรงเรียนบ้านเทพาประธานกรรมการ
2. นางประดับ ทองเจือเพชรโรงเรียนบ้านควนหัวช้างกรรมการ
3. นางนัยนา กาญจนเพ็ญโรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
4. นางวรรณา เจริญศรีโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางสาววิลาวรรณ์ มุสิกรักษ์โรงเรียนวัดวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายถวัลย์ แก้วขาวโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ขวัญจันทร์โรงเรียนบ้านช้างคลอดกรรมการ
3. นายอุทัย อาญาพิทักษ์โรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
4. นางสาวสุวิดา ไชยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางปราณี โขมพัตรโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมาประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ อ่อนรักษ์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางนวเกษ หวันละเบ๊ะโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
4. นางอุราวดี หมื่นเพชรโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
5. นางซ่อฝีย๊ะ จาปารัตโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ แก้วขาวโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ดำพัลวันโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
3. นายชนะ วรรณจันทร์โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
4. นายสาธิต ขุนดำโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางศรีไพร อินยายานยศโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางลิปเลขา ไชยสาลีโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
3. นางสีตีฝาตีเม๊าะ อำมาตย์โรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
4. นางพรศรี กฤษณพันธ์โรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี มลิพันธ์โรงเรียนวัดเขามีเกียรติประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัชยา อินทร์ช่วยโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการ
3. นางสาวยุภารัตน์ รามัญเซะโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอุไรรัตน์ ชูมีโรงเรียนบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นางหร่อกีหย๊ะ หมู่เก็มโรงเรียนบ้านโมยกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ เนื่องแก้วโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
4. นางสาววิภาดา สังข์แก้วโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
5. นางวาณีย์ มาชาตรีโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุดใจ ใหม่คงโรงเรียนวัดช่องเขาประธานกรรมการ
2. นางสาววรดา หลีสะหัดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43กรรมการ
3. นางทิพยมาศ ไฝเพ็ชร์โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแอนอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางประจวบ แก้วทองราชโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
5. นางธัญชนก ช่วยหนูโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวกมลรัตน์ เสนะพันธุ์โรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
2. นางพรลภัส แต้มทองโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
3. นางสุระไอนี อุมาโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
4. นางสาวรัชนี เลาะเหมโรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสาธิต แก้วศรีโรงเรียนบ้านสม็องประธานกรรมการ
2. นายมุฮัมมัด หมัดหมันโรงเรียนม้างอนกรรมการ
3. นางโรจนา สถิตโรงเรียนวัดม่องก็องกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ ศสีธรโรงเรียนบ้านพรุชิงกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ไชยวรรณโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวนุกูล เยาวรัตน์โรงเรียนวัดนาปรือประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ สายกิ้มซ้วนโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
3. นางตรีนุช คงคาเนรมิตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 กรรมการ
4. นางพัทนันท์ เดชาวุฒิกุลโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
5. นางสาวกัญหา ปิยะเขตต์โรงเรียนบ้านควนหรันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญ จันทรรัตน์โรงเรียนบ้านปากบางนาทับประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ วรรณวิลโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ดำเป็นไฝโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
4. นางปาณิศา หลังชายโรงเรียนบ้านปากสะกอมกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางจิตวิไล สงชูโรงเรียนวัดคลองยอประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ แก้วไฝโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางอุบล ทองเสนอโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ ทองคำโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
5. นางนิตย์ รอดชูโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางปราณี ฐิติกิตติ์โรงเรียนทองอยู่นุตกุลประธานกรรมการ
2. นางสมพร มากบุญศรีโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางปริยานุช พรหมร่วมแก้วโรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
4. นางวิมล จรูญสอนโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางสาวมลธารัตน์ ชูอินทร์โรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ศรีคงทองโรงเรียนบ้านห้วยเต่าประธานกรรมการ
2. นางพูนสุข สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางกนกพร ตรีรัญเพชรโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางวิมล ขวัญทองยิ้มโรงเรียนบ้านเกาะค่างประธานกรรมการ
2. นางทรงสมร สุธรรมวรวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางปิยะรัตน์ แก้วรงศ์โรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
5. นางสาวอณิมา หมะสาสาโรงเรียนบ่อทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิตรา คชพลายุกต์โรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางลดา ประกอบพันธ์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางอรุณศรี เพ็ชรทองโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางชูศรี ใหม่เพชรโรงเรียนบ้านป็องประธานกรรมการ
2. นางสาวสายชล ขุนทองโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา ท่านทรัพย์โรงเรียนบ้านปลักบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชูศรี ใหม่เพชรโรงเรียนบ้านป็องประธานกรรมการ
2. นางสาวสายชล ขุนทองโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
3. นางสาวณํฐธิดา ท่านทรัพย์โรงเรียนบ้านปลักบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐธิดา ท่านทรัพย์โรงเรียนบ้านปลักบ่อประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ใหม่เพชรโรงเรียนบ้านป็องกรรมการ
3. นางสาวสายชล ขุนทองโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชูศรี ใหม่เพชรโรงเรียนบ้านป็องประธานกรรมการ
2. นางสาวสายชล ขุนทองโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา ท่านทรัพย์โรงเรียนบ้านปลักบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรรณาภรณ์ ศตะรัตโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางอาสะหน๊ะ มินโรงเรียนบ้านกระอานกรรมการ
3. นางกลอยใจ เพ็ชรสกุลโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสารภี อ่อนรอดโรงเรียนบ้านตลิ่งชันประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกันยา เส็นหมูดโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
3. นางสชาสิริ วัชรานุรักษ์โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
4. นางณัฐติตา เสนะกูลโรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชนัญญา วรรณทองโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2ประธานกรรมการ
2. นายมนูญ ศรีพรหมทองโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียนกรรมการ
3. นายมนูญ ไชยศรีโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวกรรมการ
4. นางปรีดาพร บุญโสภาโรงเรียนชาติตระการโกศลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางชนัญญา วรรณทองโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2ประธานกรรมการ
2. นายมนูญ ศรีพรหมทองโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียนกรรมการ
3. นายมนูญ ไชยศรีโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวกรรมการ
4. นางปรีดาพร บุญโสภาโรงเรียนชาติตระการโกศลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ สองภักดีโรงเรียนชาติตระการโกศลประธานกรรมการ
2. นายมนูญ ศรีพรหมทองโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียนกรรมการ
3. นายมนูญ ไชยศรีโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวกรรมการ
4. นางชนัญญา วรรณทองโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สองภักดีโรงเรียนชาติตระการโกศลประธานกรรมการ
2. นายมนูญ ศรีพรหมทองโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียนกรรมการ
3. นายมนูญ ชัยศรีโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวกรรมการ
4. นางชนัญญา วรรณทองโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สองภักดีโรงเรียนชาติตระการโกศลประธานกรรมการ
2. นายมนูญ ไชยศรีโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวกรรมการ
3. นายมนูญ ศรีพรหมทองโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียนกรรมการ
4. นางชนัญญา วรรณทองโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละเมียด ศรีทรงโรงเรียนบ้านคลองแงะประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วิทยาพันธ์ประชาโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
3. นางสาวโศรยา เล๊าะและโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางละเมียด ศรีทรงโรงเรียนบ้านคลองแงะประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วิทยาพันธ์ประชาโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
3. นางสาวโศรยา เล๊าะและโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญชื่น ณ นรงค์โรงเรียนวัดสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางนิติยา วิทยาพันธ์ประชาโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
3. นางสาวโศรยา เล๊าะและโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐนันท์ ติ้นไล่โรงเรียนวัดประจ่าประธานกรรมการ
2. นางนัชรินทร์ดา แอเดียวโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางพิมพา แก้วทองโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
4. นางสมศรี ประกอบศรีโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ดา แอเดียวโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
2. นางพิมพา แก้วทองโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
3. นางสมศรี ประกอบศรีโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกำชัย ผ่องผุดโรงเรียนบ้านปากบางนาทับประธานกรรมการ
2. นางสาวอาอีซะ สะอิโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
3. นางสาวอารีวรรณ สันสาหัดโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกำชัย ผ่องผุดโรงเรียนบ้านปากบางนาทับประธานกรรมการ
2. นางสาวอาอีซะ สะอิโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
3. นางสาวอารีวรรณ สันสาหัดโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสุทธ์ จันทรศรีโรงเรียนวัดทุ่งข่าประธานกรรมการ
2. นายวาศิล ใบสะเม๊าะโรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
3. นางสาวจิราณัฎฐ์ ธรรมสุวรรณ์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นางชัชชญา น้อยผาโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
5. นางอรพินท์ ขินจากพรรดิ์โรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสุทธ์ จันทรศรีโรงเรียนวัดทุ่งข่าประธานกรรมการ
2. นายวาศิล ใบสะเม๊าะโรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
3. นางสาวจิราณัฎฐ์ ธรรมสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นางชัชชญา น้อยผาโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
5. นางอรพินท์ ขินจากพรรดิ์โรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำเริง สุวรรณชาตรีโรงเรียนวัดสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นายภานุกร นีมดวงโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางนูรีย์ ขุนดำโรงเรียนบ้านท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประดับ ทองเจือเพชรโรงเรียนบ้านควนหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางสาววรานุช บุญมีโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
3. นางอรวรรณ สกุลทองโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]