หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน "เบญจรงค์สงขลา ๓"ครั้งที่ ๓
มหกรรมดนตรีสันติสุข สนุกกับงานการอาชีพ
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๓ โรงเรียนบ้านนาทวี โรงเรียนบ้านลำชิง โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง ห้องประชุม 26 ก.ย. 2558 13.00-16.00
-
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
ไม่มีผู้สมัคร
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
-
มีผู้สมัคร 1 คน ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
มีผู้สมัคร 1 คน ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
-
มีผู้สมัคร 1 คน ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
ไม่มีผู้สมัคร
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
-
มีผู้สมัคร 1 คน ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
ไม่มีผู้สมัคร
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง ห้องประชุม 26 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
ไม่มีผู้สมัคร
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง ห้องประชุม 26 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00 แข่งขันต่อจากการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
มีผู้สมัคร 1 คน ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง ห้องประชุม 26 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00 แข่งขันต่อจากการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
ไม่มีผู้สมัคร
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง ห้องประชุม 26 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00 แข่งขันต่อจากการแข่งขันเดี่ยวจระเข้ ป.1-ป.6
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง ห้องประชุม 26 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00 แข่งขันต่อจากการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง ห้องประชุม 26 ก.ย. 2558 13.00-16.00 แข่งขันต่อจากการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
ไม่มีผู้สมัคร
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง ห้องประชุม 26 ก.ย. 2558 13.00-16.00 แข่งขันต่อจากการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
-
ไม่มีผู้สมัคร
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
-
มีผู้สมัคร 1 ทีม ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การร่วมแข่งขันระดับภาค
22 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
-
มีผู้สมัคร 1 ทีม ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การร่วมแข่งขันระดับภาค
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
-
ไม่มีผู้สมัคร
24 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
-
ไม่มีผู้สมัคร
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
มีผู้สมัคร 1 ทีม ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค
26 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
-
ไม่มีผู้สมัครแข่งขัน
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
-
มีผู้สมัคร 1 คน ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค
28 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
-
ไม่มีผู้สมัคร
29 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
-
ไม่มีผู้สมัคร
30 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
-
ไม่มีผู้สมัคร
31 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
-
มีผู้สมัคร 1 คน ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค
32 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เวทีกลาง 26 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
33 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เวทีกลาง 26 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
34 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เวทีกลาง 27 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
35 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เวทีกลาง 27 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00 แข่งขันต่อจากการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เวทีกลาง 27 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
37 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ห้องเขาน้ำค้าง 27 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00 แข่งขันต่อจากการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1 - ม.3
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เวทีกลาง 27 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00 แข่งขันต่อจากการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ห้องเขาน้ำค้าง 27 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00 แข่งขันต่อจากการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
40 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ห้องเขาน้ำค้าง 27 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00 แข่งขันต่อจากการประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
41 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ห้องเขาน้ำค้าง 27 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
42 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เวทีกลาง 26 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00 แข่งขันต่อจากการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-ม.3
43 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ห้องเขาน้ำค้าง 26 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
44 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เวทีกลาง 26 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00 แข่งขันต่อจากการขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-ป.6
45 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ห้องเขาน้ำค้าง 26 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00 แข่งขันต่อจากการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
46 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ห้องเขาน้ำค้าง 26 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
47 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ห้องเขาน้ำค้าง 27 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00 แข่งขันต่อจากการประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
48 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ห้องเขาน้ำค้าง 26 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00 แข่งขันต่อจากการแข่งขันขับร่้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
49 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ห้องเขาน้ำค้าง 27 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]