รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายชาคริต  บัวแก้ว
2. เด็กชายศรายุทธ  ยอดสวัสดิ์
 
1. นายสมพร  สูตรแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางงาม(บางกล่ำ) 1. เด็กหญิงณัฐชยา   เจตนา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  อินทโส
 
1. นายวิจิต  ิอินทรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองแห 1. เด็กชายภานุพงศ์  ศิรินุพงศ์
2. เด็กชายโอม  จะคา
 
1. นายปอน  จันทะโก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  บุญทวี
2. เด็กชายวาฑิต  เมทัล
 
1. นางบุปผา  ไชยเวทย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 1. เด็กชายณุฌากร  ช่วยดวง
2. เด็กชายอนุชิต  นกแก้ว
 
1. นางปริณดา  จันทขวัญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกม่วง 1. เด็กชายการันต์  กล่อมเกลี้ยง
2. เด็กชายจักรกฤษ  อินทร์หอม
3. เด็กหญิงจิรัชญา  รัตนพันธ์
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วสุวรรณ์
5. เด็กหญิงเกศริน  แก้วเรือง
 
1. นางณิชากานต์  รอดระกำ
2. นางจงใจ  หนูเอียง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงจามรี  เดชภักดี
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  พริกสุข
3. เด็กชายธนากร  บุญทิพย์
4. เด็กชายสนธยา  จันทสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  เนียมเกตุ
 
1. นางสาวพรวิภา  ปานแก้ว
2. นายสายัญ  มูเก็ม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายนรภัทร  ยอดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวณิชชา  เพ็ชรเรือง
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
2. นางอัญชลี  ขุนทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงสรารัตน์  สุวรรณชาตรี
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดอกไม้
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
2. นางอัญชลี  ขุนทอง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายณัฐพล  กายฤทธิ์
2. เด็กหญิงอรอุมา  บุตรตาด
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
2. นางอัญชลี  ขุนทอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุวรรณกันทร
 
1. นางสาวอนุธิดา  กลิ่นพิทักษ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมัยศึกษา 1. เด็กหญิงวิรากานต์  ไข่มุกต์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  พลมา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. นายเฉลิมภพ  วันดี
 
1. นางวรวรรษ  วีระโส
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงพุทธิตา  มากแสง
 
1. นางสาวคณีรัตน์  พูนจันทร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมัยศึกษา 1. เด็กหญิงชนาธินาถ  ถาวงษ์กลาง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  พลมา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงมณฑิชา  กะลาสี
 
1. นายอมรเทพ  สุพงษ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 1. นางสาวณัฐนรี  คงพันธ์
 
1. นายธีระพล  ดิสวัสดิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. นางสาววิสา  มีรุ่งเรือง
 
1. นายอมรเทพ  สุพงษ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 1. เด็กชายชยากร  บุรีสมบัติ
2. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เถียรติตระกูล
 
1. นางสาวอารยา  มะมนัง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กชายชาคริต  สิงหาด
2. เด็กชายอัมรินทร์  สุขลิ่ม
 
1. นางนันท์ฤพร  ทองศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริษญา  แก้วมณี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  กิจฉาโฉ
2. เด็กหญิงลลนา  ทองสิพพัญญู
 
1. นางสาริพร  ช่วยแท่น
2. นายสมปอง  ชูวิลัย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 1. เด็กชายยศกร  แวกะจิ
 
1. นายอนุรักษ์  แก้วมูณี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กชายฟูอั๊ด  หมัดอาหลี
2. เด็กชายภครพล  หมัดอะดัม
3. เด็กชายสันติราษฎร์  อะหลีกะเส็ม
 
1. นางสาวพรศิริ  ขุนมี
2. นางมาเรียม  อนันตัง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กชายจักรพรรดิ  มุเก็ม
2. เด็กชายสันติภาพ  อะหลีกะเส็ม
3. เด็กชายอัสรี  หมัดศิริ
 
1. นางสุจานาฎ   บุญญโส
2. นางวาทินี  สว่างรัตน์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธรรมศาสตร์  บุญเรือง
2. เด็กชายสหภาพ  ไชยภักดี
3. เด็กชายสิริวัฒน์  เหล่าแก้ว
 
1. นายอมรเทพ  สุพงษ์
2. นางมาลินี  ศิริอักษร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรพัฒน์ 1. เด็กชายภูผา  จินตะสะวิน
 
1. นางสาวรัตนมณี  พัฒโณ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขากลอย 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทชูโต
 
1. นายมนตรี  แก้วสัตยา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายกิตติภพ  ถาดทอง
 
1. นายเกษมสุข  ลอองศรี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ขวัญทอง
 
1. นางสาวภคภร  พวงแก้ว
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงภัทรา  ศิริบูลย์
 
1. นายพิชิต  สุวรรณโณ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงธัญญมน  บุญศรี
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองแก้ว
 
1. นายพิชิต  สุวรรณโณ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงภิชาภรณ์  ปานแก้ว
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายพุฒตะพันธ์  รัตนมณี
 
1. นางสาวประภาศรี  ทองชูดำ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เล็กสุด
 
1. นายการกิจ  ยิ้มเยื้อน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงวรรนิษา  วุฒิรักษ์
 
1. นายพิชิต  สุวรรรโณ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรพัฒน์ 1. เด็กชายเจษฎา  เพชรวงศ์
 
1. นางสาวรัตนมณี  พัฒโณ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กชายยุทธศักดิ์  โปชู
 
1. นายพิชิต  สุวรรรโณ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 1. เด็กหญิงพรหมพร  ชินวงษ์
 
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 1. เด็กหญิงฐิดาวรรณ  แก้วศรี
2. เด็กชายณภัทร  ศิริวัฒน์
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เล็กสุด
4. เด็กหญิงณิชกานต์  วิจิตร
5. เด็กหญิงพรหมพร  ชินวงษ์
6. เด็กชายศิวกร  รัตนพันธ์
7. เด็กหญิงสุธีกานต์  ศิริวัฒน์
8. เด็กหญิงสุนิษา  มหับผลา
 
1. นายการกิจ  ยิ้มเยื้อน
2. นางภิญญฎา  ธนบัตร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรพัฒน์ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  เล็กสุทธิ์
2. เด็กหญิงกีรติ  คงบัว
3. เด็กหญิงชาลิสา  อิลากัน
4. เด็กหญิงธนิษฐา  สองเมือง
5. เด็กหญิงปุณยนุช  ทองเรือง
6. เด็กหญิงภูชิตา  มณีช่วง
7. เด็กชายภูผา  จินตะสะวิน
8. เด็กหญิงลดาวัลย์  พัฒโน
9. เด็กหญิงสาริศา  แดงสุวรรณ
10. เด็กหญิงสิรินทร์  เฉลิมยานนท์
11. เด็กชายสุรศักดิ์  รัตนถาวร
12. เด็กหญิงอัจฉริยา  อินทโร
13. เด็กหญิงเกสรา  คงมี
14. เด็กชายเจษฎา  เพชรวงศ์
15. เด็กชายเดชาวัต  ไหมแก้ว
 
1. นางสาวรัตนมณี  พัฒโณ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายกิตติภพ  ถาดทอง
2. เด็กชายกิติศักดิ์  ถ้ำคู่
3. เด็กชายจีรภัทร์  แก้วมุณี
4. เด็กชายฉัตรมงคล  ช่วยอินทร์
5. เด็กชายนิธินันท์  ไพศาลพงษ์พันธ์
6. เด็กชายปริญญา  แซ่ชิน
7. เด็กชายวชิรวิทย์  กำเนิดทอง
8. เด็กชายวรปรัชญ์  สมทรง
9. เด็กชายวรวุฒิ  สมทรง
10. เด็กชายวัชรา  กึ่งวงษ์
11. เด็กชายส.เทพบุตร  ลอองศรี
12. เด็กชายอดิเทพ  เอียดเปรียว
 
1. นายเกษมสุข  ลอองศรี
2. นางผุสดี  ลอองศรี
3. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
4. นายธงไท  หนูสง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายนิติพงศ์  เลิศสันติวงศ์
 
1. นางสุภาพ  ห่อเพ็ชร์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวปาบ 1. นางสาวสะละม๊ะ  มณีปถัม
 
1. นางสาวนภัสลักษณ์  แก้วรุ่งเรือง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 1. เด็กชายนวพล  ทองมี
 
1. นายสิชาติ  ธรรักประยูร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูกำพล
 
1. นายจรูญ  โรมจุรี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทขวัญ
 
1. นางปาริชาต  ชัยกูล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กชายธนานพ  พงษ์จีน
 
1. นายชัยณะรงค์  บัวเพชร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวปาบ 1. นางสาวสะละม๊ะ  มณีปถัม
 
1. นางสาวนภัสลักษณ์  แก้วรุ่งเรือง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูกำพล
 
1. นายจรูญ  โรมจุรี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายคำขวัญ  คงจันทร์
 
1. นางสุเพ็ญศรี  ปรัชญาวาทิน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวปาบ 1. นางสาวสะละม๊ะ  มณีปถัม
 
1. นางสาวนันทิยา  แก้วสุริยันต์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ขุนล่ำ
 
1. นางสมพร  หลุยยะพันธ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กชายธนานพ  พงษ์จีน
 
1. นางรสิตา  พงษ์จีน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  สุวรรณ
 
1. นางประนัสดา  ไหวพริบ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  แก้วสุข
 
1. นางปาริชาต  ชัยกูล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายศิรมณฑชัย  วงศ์ตระกูลชัย
 
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  รัตนทิพย์
 
1. นางศุจิการ์  พุทธแก้ว
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงกัญวีณ์  สุทธิชนะสิทธิ์
2. เด็กหญิงกุลญาดา  ศรธรรมสกุล
3. เด็กหญิงชนันฎา  ปานแก้ว
4. เด็กหญิงชนิตา  แสงชมพู
5. เด็กชายชลากร  ไชยเพชร
6. เด็กหญิงชุติมา  ทองชูช่วย
7. เด็กหญิงญานิศร  ธรรมสุวรรณ
8. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ซ้ายหนู
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  ตัวบุญ
10. เด็กหญิงณัฐวิภา  พรหมเมศร์
11. เด็กหญิงณิชา  สุนทรากร
12. เด็กชายทีปกร  บัวงาม
13. เด็กหญิงนรินทิพย์  จันทภาโส
14. เด็กชายนฤเบศ  ปลอดทอง
15. เด็กหญิงนันทิศา  วงชนะ
16. เด็กหญิงบุษกร  สกุลดี
17. เด็กหญิงปริณดา  วรรณชิต
18. เด็กหญิงพชรพร  หนูนวล
19. เด็กหญิงพนิดา  แก้วอารี
20. เด็กหญิงพนิดา  อินทะสุวรรณ์
21. เด็กหญิงพัสวา  สังข์แก้ว
22. เด็กหญิงรัฐชิตา  หนูเงิน
23. เด็กหญิงรีเดีย  บัวจันทร์
24. เด็กหญิงรุจิรา  จันทภาโส
25. เด็กหญิงรุจิษยา  จินดาวรรณื
26. เด็กหญิงวชิราภรณ์  วัลภา
27. เด็กชายวรวุฒิ  วิไลรัตน์
28. เด็กชายวายุ  บุญธรรม
29. เด็กหญิงวีรณัฐ  ชูลีรักษ์
30. เด็กหญิงศิรินทรา  อาวุธ
31. เด็กหญิงศิริภัทร  สุขหอม
32. เด็กหญิงศิริรัศมี  ศิริมุสิกะ
33. เด็กชายสราวุฒิ  ศิริมุสิกะ
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผิวแก้ว
35. เด็กหญิงสุธาสินี  ชูลีรักษ์
36. เด็กชายสุวิทย์  พะสิริ
37. เด็กชายอธิภัท  บัวเหมือน
38. เด็กหญิงอนุตรา  จันทร์ชู
39. เด็กหญิงอรทัย  สายเสน
40. เด็กหญิงเก็จแก้ว  พรหมแก้ว
 
1. นางปราณี  สุขหอม
2. นางขวัญเรือน  อรุณรัตน์
3. นางศิริขวัญ  คงจินดามณี
4. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
5. นางสุจินดา  ยามาเจริญ
6. นางรัชนีพร  ทองทุ่ม
7. นางณัฐนรี  ทองชูช่วย
8. นางสาวธนิศราพัชร์  ทุมพร
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กชายธนากร  แก้วเทพ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วสุวรรณ์
3. เด็กชายนพดล  แสงสอน
4. เด็กหญิงนฤมล  แซ่ฉ้อง
5. เด็กหญิงบุณยนุช  ชุ่มชื่น
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยบูลย์
7. เด็กชายวรวัฒน์  สิงหเดช
8. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีสนิท
 
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลวิทยา 1. เด็กหญิงกลอยตา  สุขพงค์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนมโนรมย์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริบุญ
4. เด็กหญิงตรัยชนัญ  เส็นยีหีม
5. เด็กหญิงนาฏศิลป์  ธรรมโชติ
6. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วสุวรรณ์
7. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  บัวสม
8. เด็กหญิงสุชาวลี  พ้นภัย
 
1. นางชินรัตน์  แก้วถาวร
2. นางสาวสุภาพร  มุสิกเจริญ
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  จิระภาค
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ขุนภิบาล
3. เด็กหญิงสิริณัฐ  สง่ากุลพงศ์
4. เด็กหญิงอักษราภัค  ชลภักดี
5. เด็กหญิงอัครภา  ตันติศิริวัฒน์
6. เด็กหญิงฮาน่า  หมัดสมาน
 
1. นางจิรภา  เหมรัญ
2. นางจำเนียร  ขุนภิบาล
3. นางนูรียา  หมัดบินเฮด
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงชนิตา  ละใบสะอาด
2. เด็กหญิงชนิภา  ศรีวานิชย์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดาวผัด
4. เด็กหญิงซี ซัน   คิม
5. เด็กหญิงดวงกมล  จันทร์มณี
6. เด็กหญิงนิตยา  ก้งวัตร
7. เด็กหญิงวาสิตา  เจนจิตภักดีเดชา
8. เด็กหญิงศรัญญา  สาระธนะ
9. เด็กหญิงศรันยา  สิทธิศักดิ์
10. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เกตุรักษ์
11. เด็กหญิงสุมินตรา  เจือจิตต์
12. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีไหม
13. เด็กหญิงไอรดา  ศรีดี
 
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 1. เด็กชายคณานนท์  ณรงค์กูล
2. เด็กชายฉัตรมงคล  ภูผาคุณ
3. เด็กชายวีรภาพ  พริกคง
4. เด็กชายอนุพงศ์  พลจันทร์
5. เด็กชายอิทธิพล  มีรุ่งเรือง
 
1. นางรัชนี  นิลพันธุ์
2. นางอรทัย  แก้วบุตร
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายขจรเดช  สามแก้ว
2. เด็กชายธนากร  บินสัน
3. เด็กชายภานุเดช  สนิ
4. เด็กชายภูริ  กองเม่ง
5. เด็กชายศราวุฒิ  บินยะลา
6. เด็กชายเทิดพงศ์  ยอดแก้ว
 
1. นางสาวจันชรี  เยาดำ
2. นายประเสริฐ  จันทร์แก้ว
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายกฤษดา  คงเพ็ชร์
2. เด็กหญิงนัจมี  ตนยะหมาด
3. เด็กหญิงศิวพร  พูลบุญ
4. เด็กหญิงอติกานต์  แก้วนำ
5. เด็กชายอุดมเกียรติวงศ์  สังข์ทอง
6. เด็กชายเจนวิชญ์  ตรัยราช
 
1. นายประเสริฐ  จันทร์แก้ว
2. นางสาวจันชรี  เยาดำ
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กหญิงซิลมีย์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงบัสมะ  หม่าหลี
3. เด็กหญิงไซรตูน  หวังเบ็ญหมัด
 
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1. เด็กหญิงพัฎมาศ  ภูมิภาค
2. นางสาวสุปราณี  จำปาขีด
3. เด็กชายไรวินทร์  มิ่งจันทร์
 
1. นางปทุมกาญจน์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวหัตถภรณ์  สุวรรณชาตรี
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทองคำ
2. เด็กหญิงอารียา  แซ่ลิ่ม
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
70 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายภูวดล  คำทอง
2. เด็กชายรชวิน  วรวาท
 
1. นางสาวฐปนกุล  ไชยพูล
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กชายวงศกร  คงแก้ว
2. เด็กชายอนุรักษ์  ภาโสม
 
1. นางสาวทิวา  ชูมาลี
2. นายสมปอง  ชูวิลัย
 
72 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. นายชนนาถ  แสงแก้ว
2. นายสราวุธ  หมัดอะดั้ม
 
1. นางพรเพ็ญ  สักพันธ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 1. เด็กชายกายสิทธิ์  ทิศแก้ว
2. เด็กชายวรฤทธิ์  หมีนหนุด
 
1. นายสุรัตน์  แซ่เล่
2. นางพิลัดดา  แก้วณรงค์
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงธวินวิกา  หว่างเปีย
2. เด็กชายนัทธพงศ์  แก้วแป้น
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงการเกต  สร้อยสุวรรณ
2. เด็กชายธีรวัต  วิจิตร
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณกิจ
2. เด็กชายรชศักดิ์  ศรีวับ
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
77 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กชายชูศักดิ์  หมัดสี
2. เด็กหญิงศศิกานต์วลี  ขาวนุ้ย
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  สุวรรณฆัง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ดุกพรหม
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กชายปกรณ์  ทองกรด
2. เด็กหญิงวาสิตา  ชิดเชื้อ
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1. เด็กชายภาวิน  โชติศศิธร
2. เด็กชายอามีน  สายสลาม
3. เด็กชายอารีฟ  สายสลาม
 
1. นางนิธินันท์  ไซร้สุวรรณ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวดี 1. เด็กชายมูฮำหมัดยาซีน  หลีกันซะ
2. เด็กชายรอสัน  บินหรีม
3. เด็กชายไตรภพ  ศรีประสม
 
1. นายธนู  สีดำ
2. นางวิลาวัณย์  แก้วทอง
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายธนพล  เมืองแก้ว
2. เด็กชายธวัชชัย  ขันทอง
3. เด็กชายศราวุธ  อ้นทอง
 
1. นายภาณุพงศ์  ไตรทิพยานนท์
2. นางสมประดี  วิจะสิกะ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กหญิงรัยฮานา  หวังเบ็ญหมัด
2. เด็กหญิงอามีนา  เทพคุณ
3. เด็กหญิงฮุสณีย์  แสงอารีย์
 
1. นางฐิดากาญจน์  นาวาพันธ์
2. นางรจนา  คำมณี
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายจตุรานนท์  สุวรรณศิลป์
2. เด็กชายวรรณธิชัย  วรรณสังข์
3. เด็กชายเอกราช  ดำไช
 
1. นายประสิทธิ์  พงศ์ประยูร
2. นางสุเพ็ญศรี  ปรัชญาวาทิน
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกรกนก  สมศรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รอดแก้ว
3. เด็กหญิงชลลดา  ชูสาว
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองวงศ์
5. เด็กหญิงธนพร  สุวรรณการณ์
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  วงศ์สว่าง
 
1. นางยุพา  ชิตมณี
2. นางดารา  มีสุขศรี
3. นางจุไร  สุขศาล
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวปาบ 1. นางสาวกันธิมา  ส่าแหละหมัน
2. นางสาวกานดา  เหล็บหวัง
3. นางสาวนัยนา  ทองรักษ์
4. นางสาวนาเดีย  คงเมือง
5. เด็กหญิงสุภาวดี  สำปัง
6. นายสุรยุทธ  เบญฤทธิ์
 
1. นางสาวนันทิญา  แก้วสุริยันต์
2. นางสาวประกานาจ  สุคนธรัตน์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กาญจนะ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญจริง
3. เด็กหญิงอธิชา  กูลแก้ว
 
1. นางสวัลยา  ชูเชิด
2. นางฉลวย  สุวรรณรัตน์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กหญิงธิญาดา  หมัดอาดัม
2. เด็กชายฟาติล  อ่อนนวล
3. เด็กชายฮัมดาน  ถนอมภูมิ
 
1. นางพาณี  สุวรรณศรี
2. นายปรีชา  วุฒิพันธ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. เด็กหญิงกิตติญา  เพียวทอง
2. เด็กหญิงปาจรีย์  หนูจันทร์
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  วิลัยพงศ์
 
1. นางละมุน  ทองวิเศษ
2. นางสาวพรเพ็ญ  สักพันธ์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขเกษม
2. เด็กชายวโรฒม์  วรรณเพ็ชร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศัยวะเดช
 
1. นางอรนุช  สิทธิพงษ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหูแร่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ครองมีทรัพย์
2. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีจิ๋ว
3. นางสาวปรีดา  นิคม
 
1. นางพรรณพิศ  จันทสุวรรณ
2. นายสว่าง  นิลรัตน์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1. เด็กหญิงยุพา  ถนอมสมบูรณ์
2. เด็กหญิงวรรษา  ไชยะ
3. เด็กหญิงอรัชญา  ทองระดา
 
1. นางสวัลยา  ชูเชิด
2. นางอุไร  ขวัญรัตน์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีรัตน์ 1. เด็กหญิงจารุลักษณ์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงศิศิรา  ช่างคิด
3. เด็กหญิงสุประวีณ์  สุขมาตย์
 
1. นางสุธานิธิ  สรรพศาสตร์
2. นางสาวอำพร   สมพงศ์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สองสี
2. เด็กหญิงปวรวรรณ  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงอาลดา  มิดดาดี
 
1. นางอำไพ  ดำแสน
2. นางพัชนี  บุญรักสงค์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เทพคงคา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  โอมแก้ว
3. เด็กหญิงอินทิรา  อินทะริ
 
1. นางสุวดี  รัชฎาภิบาล
2. นางศิริวัลย์  ดนตะ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ผุดผ่อง
2. เด็กหญิงศินัฐชา  กวดขัน
3. เด็กหญิงสุพัชฌา  บัวเพ็ชร
 
1. นางสาวจรรยพร  ช่อดอกไม้
2. นางสาวฮามีด๊ะ  ปูตีลา
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  แก้วเพชร
2. เด็กหญิงวาสนา  ทองมาศ
3. เด็กหญิงอธิชา  จันทมณีโชติ
 
1. นางสาริพร  ช่วยแท่น
2. นายสมปอง  ชูวิลัย
 
98 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กหญิงฟิโอนา  มุณีวรรณ
2. เด็กหญิงวิตรา  โส๊ะ
3. เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  หล๊ะติมะ
 
1. นางสาวพรศิริ  ขุนมี
2. นายซีดา  เบ็ญสลามัน
 
99 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กหญิงชินีญา  รุ่งสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนีรนรา  หมัดอาสิน
3. เด็กหญิงรุวัยดา  โต๊ะหีม
 
1. นางสาวพรศิริ  ขุนมี
2. นางซากีเร๊าะ  หมาดโหยด
 
100 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 1. เด็กชายธนกฤต  พรหมสุบัน
2. เด็กหญิงรุ่งวดี  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  สถานติ้น
 
1. นางภาวินี  ณ ภิบาล
2. นางสาวิตรี  เตโชชะ
 
101 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายละหาน 1. เด็กชายนัตพงษ์  ดีนุช
2. เด็กชายพนนท์  อนุสุริยา
3. เด็กชายภูวดล  โกสินทร์
 
1. นางสาวจรรยา  ปราบณรงค์
 
102 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายคฑาชัย  อ่อนทอง
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ปันถะ
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
2. นางสมพร  วิจะสิกะ
 
103 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วมณี
2. เด็กชายพิริยะ  บัวชุม
 
1. นางเพ็ญศรี  โสเจยยะ
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายคลอง 1. เด็กหญิงชฎาพร  พินสุพรรณ์
 
1. นางฐิติพร  สกุลวงค์
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนโส 1. เด็กชายวงศธร  รักธรรม
 
1. นางจินตนา  มากแก้ว
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายพงศทัต  โส๊ะสมาน
 
1. นายไพบูลย์  ธีรเมธากร
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพา 1. เด็กชายธีรภัทร  คงบุญ
 
1. นางสาวยุพา  บุญวรรณโณ
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กชายคุณากร  หมู่ประเพณี
2. เด็กชายจักรภัทร  สุขวัฒโน
3. เด็กชายภูริภัทร  ชมก้อน
4. เด็กหญิงลลิตา  ศิริบูรณ์
5. เด็กชายอาลิฟ  วาโซ๊ะ
 
1. นางสมพร  หลุยยะพันธ์
2. นางอัมพร  ทองยอด
3. นางสาวจิตลัดดา  ปลื้มใจ
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาร 1. เด็กชายปัณณธร  ไชยพูล
 
1. นายหะรินทร์  อุไร
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะหมี 1. นายยุทธพิชัย  ฉิมมา
 
1. นางสาวปณิดา  กุลนิล
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กหญิงลลิตา  ฉางหวาง
 
1. นายไพบูลย์  ธีรเมธากร
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1. เด็กชายยุคล  แก้วณรงค์
 
1. นางกิติยา  นิลโชวาท
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กหญิงยูมิต้า  ฉางหวาง
 
1. นางปาริชาต  ชัยกูล
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางศาลา 1. เด็กชายปรัชญาวัตน์  เหมโก
 
1. นางสาวนรมน  ไชยเสวต
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาร 1. เด็กชายพีรพล  ผุดมาก
 
1. นางพัชนี  จันทมาศ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายชนกันต์  เพชรมุณี
 
1. นางปาริชาต  ชัยกูล
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1. เด็กหญิงกษมา  อาชา
 
1. นายสมสุข  เพชรกาญจน์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายภูธเนศ  คงปลอด
 
1. นางมณีกานต์  เขียวศิริ
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เสาวคนธ์
2. เด็กหญิงปณัฐดา  โหมหรีม
3. เด็กหญิงมุสนา  หมัดอาหลี
 
1. นางสุภาพร  สุวรรณวณิช
2. นางบุญเพ็ญ  แสงแก้ว
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขากลอย 1. เด็กหญิงปารดา  สุวรรณลักษณ์
2. เด็กหญิงปารมิตา  นาคอ่อน
3. เด็กหญิงพัชฎาพร  ศรีขวัญ
 
1. นางฉายาลักษณ์  วุฒิพันธ์
2. นางสาวดาราวรรณ  พูนสุข
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กชายกฤษณะ  ชอบหวาน
2. เด็กหญิงดารุณี  ราชภักดี
3. เด็กชายฮานีฟ  หวันมะแสะ
 
1. นางสุไวบ๊ะ  ฤทธิเดช
2. นางสุคนธ์  รุยอ่อน
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กชายชลชาติ  ชัยสุข
2. เด็กชายศุภณัฐ  มิสรัง
3. เด็กชายอังคาร  เพ็ชรจำรัส
 
1. นางสาวบุษราภรณ์  แสงมณี
2. นางอำนวย  ศิริมุสิกะ
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกชกร  พุทธชาติ
2. เด็กหญิงณัฐชา  มุกดา
3. เด็กหญิงทิวาพร  เข็มทอง
 
1. นางยุพา  ชิตมณี
2. นางดารา  มีสุขศรี
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูเชิด
2. เด็กชายทินกร  สะเอ็ม
 
1. นางสาวฐปนกุล  ไชยพูล
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหูแร่ 1. เด็กหญิงปาณิศา  สุวรรณแท้
 
1. นายจตุพงศ์  เกิดศรี
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแฟบ 1. เด็กชายรอมฎอน  ขุมวิทาม
2. เด็กชายวีระพล  พุ่มด้วง
 
1. นางสุรินทร์  ตันสกุล
2. นางนงค์นุช  ขาวศรี
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มูเก็ม
2. เด็กหญิงนาเดีย  หมัดอาดัม
3. เด็กชายบัสรี  โวะยู
 
1. นางปรีดา  วุ่นคง
2. นางสุภาพร  สุวรรณวณิช
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กชายภราดร  วรรณพันธ์
2. เด็กชายวันดารุษ  สินเจริญ
3. เด็กชายอานัส  กาแก้ว
 
1. นางพาณี  สุวรรณศรี
2. นางสาวฉัตรยุคล  แก้วพิบูลย์