สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินนิมิต 11 0 0 11 11 0 0 0 11
2 ท่าจีนอุดมวิทยา 8 0 0 8 8 0 0 0 8
3 บ้านเขาพระ 8 0 0 8 8 0 0 0 8
4 บ้านควนเนียง 7 0 0 7 7 0 0 0 7
5 บ้านฉลุง 7 0 0 7 7 0 0 0 7
6 วัดทุ่งคา 6 0 0 6 6 0 0 0 6
7 บ้านไร่ 5 0 0 5 5 0 0 0 5
8 ชุมชนบ้านโคกค่าย 4 0 0 4 4 0 0 0 4
9 บ้านหัวปาบ 4 0 0 4 4 0 0 0 4
10 บ้านห้วยโอน 4 0 0 4 4 0 0 0 4
11 ชุมชนบ้านนาสีทอง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
12 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
13 บ้านคลองนกกระทุง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
14 บ้านหน้าวัดโพธิ์ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
15 พะตงวิทยามูลนิธิ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
16 วรพัฒน์ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
17 คุณธรรมวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
18 ชุมชนบ้านน้ำน้อย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
19 บ้านต้นส้าน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
20 บ้านวังพา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
21 บ้านหาร 2 0 0 2 2 0 0 0 2
22 บ้านโปะหมอ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
23 พัฒนศึกษา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
24 วัดหูแร่ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
25 วัดเขากลอย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 วัดเจริญราษฎร์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
27 วัดเนินพิชัย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 สมัยศึกษา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
29 ทวีรัตน์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
30 ทุ่งปรือพิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
31 ธิดานุเคราะห์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
32 บุญเลิศอนุสรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
33 บ้านกำแพงเพชร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
34 บ้านควนโส 1 0 0 1 1 0 0 0 1
35 บ้านชายคลอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
36 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
37 บ้านท่าหมอไชย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 บ้านบางแฟบ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 บ้านปลายละหาน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 บ้านยางงาม(บางกล่ำ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 บ้านเกาะหมี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 พลวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 วัดคงคาวดี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 วัดคลองแห 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 วัดบางศาลา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 วัดเทพชุมนุม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 วัดโคกม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 ศรีนครมูลนิธิ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 สุวรรณวงศ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 ส่องแสงวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านเนินนิมิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ท่าจีนอุดมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 บ้านเขาพระ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 บ้านควนเนียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 บ้านฉลุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 วัดทุ่งคา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 บ้านไร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 ชุมชนบ้านโคกค่าย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 บ้านหัวปาบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 บ้านห้วยโอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 คุณธรรมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 ชุมชนบ้านนาสีทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 บ้านคลองนกกระทุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 บ้านหน้าวัดโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 พะตงวิทยามูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 วรพัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 ชุมชนบ้านน้ำน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 บ้านต้นส้าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 บ้านยางงาม (ท่าช้าง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 บ้านวังพา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 บ้านหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 บ้านโปะหมอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 พัฒนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 วัดหูแร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 วัดเขากลอย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 วัดเจริญราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 วัดเนินพิชัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 สมัยศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 ทวีรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 ทุ่งปรือพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 ธิดานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 บุญเลิศอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 บ้านกำแพงเพชร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 บ้านควนโส 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 บ้านชายคลอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 บ้านท่าหมอไชย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 บ้านบางแฟบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 บ้านปลายละหาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 บ้านเกาะหมี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 พลวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 วัดคงคาวดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 วัดคลองแห 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 วัดบางศาลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 วัดเทพชุมนุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 วัดโคกม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 ศรีนครมูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 สุวรรณวงศ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 ส่องแสงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 128 0 0 128 128 0 0 0 128