สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินนิมิต 11 0 0 11 11 0 0 0 11
2 ท่าจีนอุดมวิทยา 8 0 0 8 8 0 0 0 8
3 บ้านควนเนียง 6 0 0 6 6 0 0 0 6
4 บ้านไร่ 5 0 0 5 5 0 0 0 5
5 วัดทุ่งคา 5 0 0 5 5 0 0 0 5
6 บ้านหัวปาบ 4 0 0 4 4 0 0 0 4
7 บ้านห้วยโอน 4 0 0 4 4 0 0 0 4
8 ชุมชนบ้านนาสีทอง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
9 ชุมชนบ้านโคกค่าย 3 0 0 3 3 0 0 0 3
10 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
11 บ้านฉลุง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
12 บ้านเขาพระ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
13 พะตงวิทยามูลนิธิ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
14 วรพัฒน์ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
15 คุณธรรมวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
16 บ้านคลองนกกระทุง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
17 บ้านต้นส้าน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
18 บ้านหน้าวัดโพธิ์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
19 บ้านโปะหมอ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
20 พัฒนศึกษา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
21 วัดเนินพิชัย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
22 สมัยศึกษา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
23 ชุมชนบ้านน้ำน้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
24 ทวีรัตน์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
25 ทุ่งปรือพิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
26 ธิดานุเคราะห์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
27 บุญเลิศอนุสรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
28 บ้านกำแพงเพชร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
29 บ้านท่าหมอไชย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
30 บ้านยางงาม(บางกล่ำ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
31 บ้านวังพา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
32 พลวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
33 วัดคงคาวดี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
34 วัดคลองแห 1 0 0 1 1 0 0 0 1
35 วัดหูแร่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
36 วัดเขากลอย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
37 วัดเจริญราษฎร์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 วัดเทพชุมนุม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 วัดโคกม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 สุวรรณวงศ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 ส่องแสงวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านเนินนิมิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ท่าจีนอุดมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 บ้านควนเนียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 วัดทุ่งคา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 บ้านไร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 บ้านหัวปาบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 บ้านห้วยโอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 คุณธรรมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 ชุมชนบ้านนาสีทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 ชุมชนบ้านโคกค่าย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 บ้านฉลุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 บ้านเขาพระ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 พะตงวิทยามูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 วรพัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 บ้านคลองนกกระทุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 บ้านต้นส้าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 บ้านยางงาม (ท่าช้าง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 บ้านหน้าวัดโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 บ้านโปะหมอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 พัฒนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 วัดเนินพิชัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 สมัยศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 ชุมชนบ้านน้ำน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 ทวีรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 ทุ่งปรือพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 ธิดานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 บุญเลิศอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 บ้านกำแพงเพชร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 บ้านท่าหมอไชย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 บ้านวังพา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 พลวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 วัดคงคาวดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 วัดคลองแห 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 วัดหูแร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 วัดเขากลอย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 วัดเจริญราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 วัดเทพชุมนุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 วัดโคกม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 สุวรรณวงศ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 ส่องแสงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 99 0 0 99 99 0 0 0 99