หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 0 0 0
2 002 โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ มัสยิดบ้านเหนือ 0 0 0
3 003 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 0 0 0
4 004 โรงเรียนกิตติวิทย์ 0 0 0
5 005 โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 0 0 0
6 006 โรงเรียนคลองปอม 0 0 0
7 007 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 3 3 3
8 008 โรงเรียนจิราภรณ์ 0 0 0
9 011 โรงเรียนชาตรีวิทยา 0 0 0
10 013 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 3 0 0
11 218 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 3 10 3
12 014 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 2 0 0
13 223 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 2 6 4
14 012 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 4 0 0
15 208 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 4 7 5
16 015 โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ 0 0 0
17 017 โรงเรียนทวีรัตน์ 1 0 0
18 021 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร 0 0 0
19 022 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 1 0 0
20 211 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 1 5 2
21 018 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 8 0 0
22 212 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 8 16 13
23 019 โรงเรียนท่าหมอไชย 0 0 0
24 020 โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา 0 0 0
25 030 โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ 0 0 0
26 031 โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 0 0 0
27 032 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 0 0
28 033 โรงเรียนนานาชาติสงขลา 0 0 0
29 034 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 3 0 0
30 220 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 3 5 4
31 035 โรงเรียนนุกูลวิทยาสรรค์ 0 0 0
32 118 โรงเรียนบำรุงศึกษา 0 0 0
33 119 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 0 0
34 036 โรงเรียนบ้านกรอบ 0 0 0
35 037 โรงเรียนบ้านกองอิฐ 0 0 0
36 038 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 1 0 0
37 233 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 1 2 2
38 046 โรงเรียนบ้านคลองกั่ว 0 0 0
39 048 โรงเรียนบ้านคลองคล้า 0 0 0
40 049 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 0 0 0
41 050 โรงเรียนบ้านคลองต่อ 0 0 0
42 051 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 3 0 0
43 230 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 3 7 4
44 053 โรงเรียนบ้านคลองหวะ 0 0 0
45 054 โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง 0 0 0
46 047 โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อม 0 0 0
47 052 โรงเรียนบ้านคลองแปล 0 0 0
48 063 โรงเรียนบ้านควน 0 0 0
49 055 โรงเรียนบ้านควนกบ 0 0 0
50 056 โรงเรียนบ้านควนขัน 0 0 0
51 057 โรงเรียนบ้านควนดินแดง 0 0 0
52 060 โรงเรียนบ้านควนสะตอ 0 0 0
53 062 โรงเรียนบ้านควนหา 0 0 0
54 059 โรงเรียนบ้านควนเนียง 7 0 0
55 215 โรงเรียนบ้านควนเนียง 7 48 15
56 058 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน 0 0 0
57 061 โรงเรียนบ้านควนโส 1 0 0
58 239 โรงเรียนบ้านควนโส 1 1 1
59 067 โรงเรียนบ้านฉลุง 7 0 0
60 227 โรงเรียนบ้านฉลุง 7 21 12
61 068 โรงเรียนบ้านชายคลอง 1 0 0
62 238 โรงเรียนบ้านชายคลอง 1 1 1
63 069 โรงเรียนบ้านดินลาน 0 0 0
64 070 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 2 0 0
65 228 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 2 6 4
66 074 โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง 0 0 0
67 075 โรงเรียนบ้านทุ่งงาย 0 0 0
68 076 โรงเรียนบ้านทุ่งจัง 0 0 0
69 077 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 0 0 0
70 078 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำ 0 0 0
71 079 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 0 0 0
72 080 โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ 0 0 0
73 081 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1 0 0
74 235 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1 2 1
75 073 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 0 0 0
76 219 โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 1 1 1
77 255 โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 1 0 0
78 072 โรงเรียนบ้านท่าไทร 0 0 0
79 082 โรงเรียนบ้านนาลึก 0 0 0
80 083 โรงเรียนบ้านนาแสน 0 0 0
81 086 โรงเรียนบ้านบางกล่ำ 0 0 0
82 088 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 0 0 0
83 087 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 1 0 0
84 237 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 1 2 2
85 089 โรงเรียนบ้านบึงพิซัย 0 0 0
86 085 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 0 0 0
87 090 โรงเรียนบ้านปลักคล้า 0 0 0
88 234 โรงเรียนบ้านปลายละหาน 1 3 1
89 256 โรงเรียนบ้านปลายละหาน 1 0 0
90 091 โรงเรียนบ้านปลายละหาร 0 0 0
91 092 โรงเรียนบ้านป่ายาง 0 0 0
92 094 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 0 0 0
93 095 โรงเรียนบ้านม่วง 0 0 0
94 097 โรงเรียนบ้านยวนยาง 0 0 0
95 099 โรงเรียนบ้านยางงาม 0 0 0
96 098 โรงเรียนบ้านยางงาม (ท่าช้าง) 2 0 0
97 206 โรงเรียนบ้านยางงาม(บางกล่ำ) 1 2 1
98 101 โรงเรียนบ้านลานควาย 0 0 0
99 102 โรงเรียนบ้านวังพา 2 0 0
100 232 โรงเรียนบ้านวังพา 2 4 3
101 103 โรงเรียนบ้านวังหรัง 0 0 0
102 105 โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย 0 0 0
103 106 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 0 0 0
104 107 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0
105 108 โรงเรียนบ้านหน้าควน 0 0 0
106 109 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 0 0 0
107 110 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 3 0 0
108 222 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 3 5 4
109 115 โรงเรียนบ้านหัวปาบ 4 0 0
110 221 โรงเรียนบ้านหัวปาบ 4 9 5
111 114 โรงเรียนบ้านหัวไทร 0 0 0
112 116 โรงเรียนบ้านหาร 2 0 0
113 240 โรงเรียนบ้านหาร 2 2 2
114 117 โรงเรียนบ้านหินผุด 0 0 0
115 111 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 0 0 0
116 112 โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ 0 0 0
117 113 โรงเรียนบ้านห้วยโอน 4 0 0
118 204 โรงเรียนบ้านห้วยโอน 4 12 8
119 040 โรงเรียนบ้านเกาะนก 0 0 0
120 041 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำรอบ 0 0 0
121 042 โรงเรียนบ้านเกาะหมี 1 0 0
122 241 โรงเรียนบ้านเกาะหมี 1 1 1
123 043 โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 0 0 0
124 039 โรงเรียนบ้านเก่าร้าง 0 0 0
125 044 โรงเรียนบ้านเขาพระ 8 0 0
126 224 โรงเรียนบ้านเขาพระ 8 10 8
127 045 โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ 0 0 0
128 084 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 11 0 0
129 216 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 11 18 18
130 096 โรงเรียนบ้านแม่ทอม 0 0 0
131 064 โรงเรียนบ้านโคกพยอม 0 0 0
132 065 โรงเรียนบ้านโคกเมา 0 0 0
133 066 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 0 0 0
134 093 โรงเรียนบ้านโปะหมอ 2 0 3
135 213 โรงเรียนบ้านโปะหมอ 2 10 2
136 071 โรงเรียนบ้านใต้ 0 0 0
137 100 โรงเรียนบ้านไร่ 5 0 0
138 209 โรงเรียนบ้านไร่ 5 16 7
139 217 โรงเรียนบ้านไร่ 0 0 0
140 104 โรงเรียนบ้านไสท้อน 0 0 0
141 120 โรงเรียนป่าเรียนวิทยา 0 0 0
142 121 โรงเรียนพลวิทยา 1 0 0
143 122 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 0 0 0
144 123 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 3 0 0
145 124 โรงเรียนพัฒนศึกษา 2 0 0
146 125 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 0 0 0
147 126 โรงเรียนพัฒนาปัญญา มัสยิดควนสันติ 0 0 0
148 128 โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ 0 0 0
149 127 โรงเรียนพัฒนาเยาวชน 0 0 0
150 129 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 0 0 0
151 130 โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา 0 0 0
152 131 โรงเรียนมูฮัมมาดียะห์ 0 0 0
153 132 โรงเรียนรักเมืองไทย 6 0 0 0
154 133 โรงเรียนวรพัฒน์ 3 0 0
155 135 โรงเรียนวัดคงคาวดี 1 0 0
156 226 โรงเรียนวัดคงคาวดี 1 3 2
157 136 โรงเรียนวัดคลองแห 1 0 0
158 207 โรงเรียนวัดคลองแห 1 2 1
159 138 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 0 0 0
160 137 โรงเรียนวัดควนเนียง 0 0 0
161 139 โรงเรียนวัดคูหาใน 0 0 0
162 143 โรงเรียนวัดจังโหลน 0 0 0
163 146 โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ 0 0 0
164 147 โรงเรียนวัดดอน 0 0 0
165 154 โรงเรียนวัดทุ่งคา 7 0 0
166 205 โรงเรียนวัดทุ่งคา 6 13 11
167 155 โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 0 0 0
168 148 โรงเรียนวัดท่าข้าม 0 0 0
169 149 โรงเรียนวัดท่าช้าง 0 0 0
170 151 โรงเรียนวัดท่านางหอม 0 0 0
171 153 โรงเรียนวัดท่าหยี 0 0 0
172 152 โรงเรียนวัดท่าเมรุ 0 0 0
173 150 โรงเรียนวัดท่าแซ 0 0 0
174 158 โรงเรียนวัดนารังนก 0 0 0
175 160 โรงเรียนวัดบางทึง 0 0 0
176 161 โรงเรียนวัดบางลึก 0 0 0
177 162 โรงเรียนวัดบางศาลา 1 0 0
178 242 โรงเรียนวัดบางศาลา 1 1 1
179 163 โรงเรียนวัดบางหยี 0 0 0
180 164 โรงเรียนวัดปรางแก้ว 0 0 0
181 165 โรงเรียนวัดปากจ่า 0 0 0
182 166 โรงเรียนวัดพรุเตาะ 0 0 0
183 168 โรงเรียนวัดม่วงค่อม 0 0 0
184 170 โรงเรียนวัดรัตนวราราม 0 0 0
185 172 โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง 0 0 0
186 173 โรงเรียนวัดหูแร่ 2 0 0
187 231 โรงเรียนวัดหูแร่ 2 4 3
188 134 โรงเรียนวัดเขากลอย 2 0 0
189 214 โรงเรียนวัดเขากลอย 2 4 3
190 144 โรงเรียนวัดเจริญภูพา 0 0 0
191 145 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 2 0 0
192 236 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 2 9 5
193 156 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 1 0 0
194 225 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 1 5 2
195 159 โรงเรียนวัดเนินพิชัย 2 0 0
196 229 โรงเรียนวัดเนินพิชัย 2 5 3
197 171 โรงเรียนวัดเลียบ 0 0 0
198 169 โรงเรียนวัดแม่เตย 0 0 0
199 140 โรงเรียนวัดโคกม่วง 1 0 0
200 210 โรงเรียนวัดโคกม่วง 1 5 2
201 141 โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 0 0 0
202 142 โรงเรียนวัดโคกเหรียง 0 0 0
203 167 โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม 0 0 0
204 157 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 0 0 0
205 174 โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา 0 0 0
206 175 โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา 0 0 0
207 176 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1 0 0
208 177 โรงเรียนศรีษะคีรี 0 0 0
209 178 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 0 0 0
210 179 โรงเรียนศึกษาศาสน์ 0 0 0
211 183 โรงเรียนสตรีศึกษา 0 0 0
212 184 โรงเรียนสมัยศึกษา 2 0 0
213 185 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 0 0 0
214 186 โรงเรียนสวัสดิ์บวร 0 0 0
215 187 โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 0 0 0
216 189 โรงเรียนสานฝันปันรักมูลนิธิ 0 0 0
217 190 โรงเรียนสายยิดวิทยามูลนิธิ 0 0 0
218 191 โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย 0 0 0
219 192 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 6 3
220 180 โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ 0 0 0
221 182 โรงเรียนส่งเสริมศาสนา 0 0 0
222 181 โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ 0 0 0
223 188 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 0 0
224 196 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 0 0 0
225 197 โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ 0 0 0
226 198 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ 0 0 0
227 199 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ 0 0 0
228 200 โรงเรียนอนุบาลบุญเลิศอนุสรณ์ 0 0 0
229 201 โรงเรียนอนุบาลวลัยพร 0 0 0
230 202 โรงเรียนอนุบาลสุพัตรา 0 0 0
231 203 โรงเรียนอักษรศิริ 0 0 0
232 009 โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา 0 0 0
233 010 โรงเรียนเจริญศึกษา 0 0 0
234 016 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 0 0 0
235 023 โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่ 0 0 0
236 193 โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 0 0 0
237 194 โรงเรียนแสงทองวิทยา 0 0 0
238 195 โรงเรียนแสงใหม่วิทยา 0 0 0
239 245 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 2 3 2
240 252 โรงเรียนทวีรัตน์ 1 3 2
241 247 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 1 1
242 254 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 3 1
243 250 โรงเรียนพลวิทยา 1 8 2
244 243 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 3 14 6
245 248 โรงเรียนพัฒนศึกษา 2 14 0
246 246 โรงเรียนวรพัฒน์ 3 17 3
247 253 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1 1 1
248 244 โรงเรียนสมัยศึกษา 2 2 2
249 251 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 6 3
250 249 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 1 1
251 024 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 0 0 0
252 025 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ๋) 0 0 0
253 026 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) 0 0 0
254 027 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) 0 0 0
255 028 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) 0 0 0
256 029 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) 0 0 0
รวม 259 365 200
565

พิรม บุญญคง 086-5972888
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]