รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (สพป.สงลา เขต 1 )

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเขียด 1. เด็กชายกิตติภพ  จองนุ้ย
2. เด็กชายนันทกร  แสงมณี
 
1. นางนัฐภรณ์  จันทโฆษ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีไชย 1. เด็กชายธนกร   ชูแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร  คงแก้ว
 
1. นางมลธิรา  ปลื้มใจ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ    นิลตีบ
2. เด็กชายสิทธิพล   หนูแดง
 
1. นางมยุรี   สังขรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. นายนวคุณ   สุวรรณรัศมี
2. นายอัลฟัตห์  หนุดทอง
 
1. นายสมมนัส  สินธโร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 1. นายอาหริบ  นิยมเดชา
2. นายฮาฟิส  ตำภู
 
1. นายนิวัตร  นิยมเดชา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 1. เด็กหญิงกรกนก  แดงศรีธรรม
2. เด็กหญิงกัลยกร  วีสุวรรณ
3. เด็กหญิงฐิณัฐตา  มรรคโช
4. เด็กชายนนทิชา  มารักษา
5. เด็กหญิงเกวลิน  คงอินทร์
 
1. นางวงจันทร์  ค้ำชู
2. นายศุภกร  ประนอม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 1. นางสาวกัญวรี  ชุมแก้ว
2. เด็กชายธวัชชัย  พิพิธภัณฑ์
3. เด็กหญิงธิติมา  นิลรัตน์
4. เด็กหญิงสุภัทรา  หมื่นจร
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์ขาว
 
1. นายธงไทย  ขุนพรรณราย
2. นางสาวกัลยา  แก้วโสภาค
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายธนโชติ  เฉลิมฉัตร
2. เด็กหญิงภาณีภัทร  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  กุมมาระกะ
2. นางสาวเทพนารี  เจริญศรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนในเมือง 1. เด็กหญิงกมลนิษฐ์  นิลพานิช
2. เด็กชายวัชรากร  นนท์ลาย
 
1. นางปริศนา  ลั่นก้อง
2. นางประภา  สายชุมพันธ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 1. เด็กหญิงชุติมา  ทองสองแก้ว
2. เด็กชายสมพร  ศรีจุม
 
1. นางสุมาลี  พร้อมมูล
2. นางสารภี  รองสวัสดิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุลสมัย 1. เด็กชายติณห์  แก้วสด
 
1. นายวิศวัสต์  ตรีโทพันธ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงกุลทิวา   พวงสอน
 
1. นางวิลาวัณย์    สาลีสังข์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวบัว 1. เด็กหญิงสิริมา  สุกแดง
 
1. นางมณทิรา  ไฝทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 1. เด็กหญิงซาลิศา  ขจรเวช
 
1. นางจินดาภรณ์  พันธุรัตน์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กชายภูตะวัน  ช่างเหล็ก
 
1. นายสมหมาย  จันทิกาแก้ว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กาเลี่ยง
 
1. นายพินิจ  บุญช่วย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 1. เด็กหญิงมลธิชา  นาเหล็ก
 
1. นายจรัญ  สนองคุณ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 1. เด็กชายธนภัทร  บุญรัตน์
 
1. นายจรัญ  สนองคุณ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  จิตตะภัค
2. เด็กหญิงนิธิวดี  คงศักดิ์พันธ์
 
1. นายสมหมาย  จันทิกาแก้ว
2. นางกุศล  รัตนพันธ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กหญิงปฐมพร  ขุนมนตรี
2. เด็กหญิงอุทุมพร  วจนสาระ
 
1. นายสมหมาย  จันทิกาแก้ว
2. นางกุศล  รัตนพันธ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวบัว 1. เด็กหญิงฐิติมา  มากทองน้อย
2. เด็กหญิงวรรณดี  ดุกหลิ่ม
 
1. นางจำปี  รัตนวงศ์
2. นายอรุณ  ไฝทอง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 1. เด็กชายเฉลิมชัย  ปิ่นแก้ว
 
1. นายอรรถพล  สังข์คง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเขา 1. เด็กหญิงซารีเราะ   บุตดำรง
2. เด็กหญิงรุตซียา  บินแล๊ะ
3. เด็กหญิงอารียา   สุกแก้ว
 
1. นายธีระยุทธ์  ราชนานนท์
2. นางสาวทายาต  สุวรรณมณี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กชายชนาธิป  จันทร์เพ็ญ
2. เด็กชายฐิตาภรณ์  พงศ์นุรักษ์
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายสมหมาย  จันทิกาแก้ว
2. นางกุศล  รัตนพันธ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 1. เด็กชายทวีศักดิ์  หมัดอาหลี
2. เด็กชายพฤติพงค์  บุตรดำรงค์
3. เด็กชายมนัส  สืบสุนทร
 
1. นางอำไพวรรณ  อุปถัมภ์
2. นางสาวฐานิตา  อ้วนเส้ง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 1. เด็กชายชลชาติ  ทองเพชร
 
1. นายธงชัย  โชติช่วง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กหญิงสิตานันท์  นันต์ธนะ
 
1. นางสาวนิตย์  ประสมพงศ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายณัฐภัทร  พุทธะสุภะ
 
1. นางสาวมาลัยทิพย์  ซุ้นสั้น
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายธันวา  คงแก้ว
 
1. นายธาวิน  จุติตรี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงกุลยา  งามกำเนิด
 
1. นายธงชัย  โชติช่วง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. นายสาธร  ศรีจรัส
 
1. นายธาวิน  จุติตรี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงกุลปรียา   ใจเย็น
 
1. นายนรินทร  พาหุรัตน์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จันทศิริ
 
1. นางพนิดา  ปิยะรัตน์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กชายอนุวัตร์  ไตรเวทย์
 
1. นางมัลลิกา  เต็งรัง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กหญิงณัฐฐิดา  สุวรรณศิลป์
 
1. นางอภิรดี  ผิวดี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงทิพอาภา  ขุนเพชร
 
1. นางมัลลิกา  เต็งรัง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายยศกร  วงศ์ศร
 
1. นางสาวมาลัยทิพย์  ซุ้นสั้น
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงปาลิตา  สุระกำแหง
 
1. นายธาวิน  จุติตรี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเถรแก้ว 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  เกษสิริยงค์
 
1. นางสุวดี  เจริญรัตน์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วประดับ
 
1. นางอภิรดี  ผิวดี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บุญราศรี
 
1. นางนงนุช  คงจันทร์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงกุลปรียา  อินทรชิต
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  หนูประกอบ
3. เด็กหญิงจิรสุตา  แก้วประเสริฐ
4. เด็กหญิงณตา  เอกอุรุ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  เปียฉิม
6. เด็กหญิงณิชกานต์  ณรงค์เดชา
7. เด็กหญิงณิชา  อินทะเล
8. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภูเมธากุล
9. เด็กหญิงนิติกาญจน์  สุคนธมาศ
10. เด็กหญิงฟ้าใส  หอมบุตร
11. เด็กชายภควิทย์  สุวรรณโณ
12. เด็กหญิงวิมลสิริ  ขวัญแก้ว
13. เด็กหญิงสรชา  ศรีใส
14. เด็กหญิงสราลี  ทัศนลีลพร
15. เด็กชายสุรบุญ  สุวรรณเจริญ
 
1. นางมัลลิกา  เต็งรัง
2. นางอุไรวรรณ  พยัคฆญาติ
3. นางบรรจง  สุวรรณมณี
4. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร  ศรีประเสริฐ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บุญราศี
2. เด็กหญิงกุลปรียา   ใจเย็น
3. เด็กชายชนกนันท์   สุขกระโณ
4. เด็กชายชยพร   รัตนะ
5. เด็กหญิงชัญญานุช   ราชบำเพิง
6. เด็กชายธนกร   คงทอง
7. เด็กหญิงธนวรรณ   บุญโชติพิทักษ์
8. เด็กหญิงศิรดา   ช่วยยก
9. เด็กชายสิรภพ   เรือนปิน
10. เด็กชายอารักษ์   พิบูลย์ผล
 
1. นายนรินทร   พาหุรัตน์
2. นางนงนุช  คงจันทร์
3. นายประเสริฐ  เพชรฤทธิ์
4. นายพิภพ   ปิยะมิตร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายกฤษดากรณ์  ประไพ
2. นายชรินทร์  ทับทิม
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  เสริฐประสพ
4. เด็กชายธันวา  คงแก้ว
5. เด็กชายธเนศ  ผลบุญ
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  พรหมดำ
7. เด็กชายปรเมศว์  แก้วมณี
8. เด็กชายศุภณัฐ  วิจิตรจินดา
9. เด็กชายสมภัทร์  สนธิน้อย
10. นายสาธร  ศรีจรัส
11. นายอธิป  ซ้ายหนู
12. เด็กหญิงอัญชิสา  เมืองนอน
 
1. นายธาวิน  จุติตรี
2. นางสาวทัศนา  ดีนุ่ม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงกุลปรียา   ใจเย็น
2. เด็กชายชนกนันท์   สุขกระโณ
3. เด็กชายชยพร   รัตนะ
4. เด็กหญิงชัญญานุช    ราชบำเพิง
5. เด็กหญิงณัฐณภัทร   รัตนประดิษฐ์
6. เด็กหญิงดาราวดี    บุญเยี่ยม
7. เด็กชายธนกร   คงทอง
8. เด็กหญิงธนวรรณ   บุญโชติพิทักษ์
9. เด็กหญิงธัตพิชา    แก้วกระจ่าง
10. เด็กหญิงนัฐชา   คงรักษ์
11. เด็กหญิงพิรดา   บุญเลิศ
12. เด็กหญิงภัสพร   ชูนวล
13. เด็กหญิงมณีรัตน์   รัตนอุไร
14. เด็กหญิงวรรวิษา   แปะแนะ
15. เด็กหญิงศิรดา  ช่วยยก
16. เด็กหญิงศิรินภา   นกแก้ว
17. เด็กหญิงสาริกา   ตาทอง
18. เด็กชายสิรภพ   เรือนปิน
19. เด็กหญิงสุธินี   ทองไชยมณี
20. เด็กชายอารักษ์   พิบูลย์ผล
 
1. นายนรินทร   พาหุรัตน์
2. นางกนกวรรณ  นาคราช
3. นายประเสริฐ  เพชรฤทธิ์
4. นายพิภพ   ปิยะมิตร
5. นางเพ็ญศรี  คงพันธุ์
6. นางนงนุช  คงจันทร์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายการุณย์  ธรรมรัตน์
2. เด็กชายกีรติ  เพ็งเล็ง
3. นางสาวจริญญา  หนูรักษ์
4. เด็กหญิงชญานันท์  จะอื่อ
5. เด็กหญิงชฎานิล  ชูกลับ
6. เด็กหญิงชฎาพร  พรหมจันทร์
7. เด็กชายชินวุฒิ  ซื่อสัตย์
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  วัชชะวิพุธ
9. เด็กหญิงบงกชมาศ  หนูน้อย
10. เด็กชายปกรณ์  มาแสง
11. เด็กหญิงปทุมพร  กระวิก
12. เด็กหญิงปัญญารัตน์  แก้วประการ
13. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เรืองศรี
14. เด็กชายพิทวัส  คำแก้ว
15. เด็กชายพีรพัฒน์  สีฟ้า
16. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  บุญชุม
17. เด็กชายภวัต  พรหมสมบัติ
18. เด็กหญิงภัทรวดี  พุทธาโร
19. เด็กหญิงมนัสนันท์  นันทา
20. เด็กหญิงรีน่า  สันหวัง
21. เด็กหญิงรุจิรา  ทองใบเล็ก
22. เด็กชายวรพล  สุวรรณพรหม
23. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ชำนิธุระการ
24. เด็กหญิงศิรินาถ  ห่วงนาค
25. เด็กหญิงศิวัชญา  เชิงทอง
26. นายสถาพร  คงเพชรศักดิ์
27. เด็กหญิงสุธารัตน์  พรหมดำ
28. เด็กชายอติชาติ  เย็นสัย
29. เด็กชายอติวิชญ์  ช่วยนุกูล
30. เด็กหญิงอริษา  ชูประจง
31. เด็กหญิงแพรวรี  พันโณ
32. เด็กหญิงแมซี่  ดูรู
 
1. นางปาณิศา  อินทร์ใหม่
2. นางสุรางค์  หมันหมาด
3. นางสาวจีราวรรณ  ชาวสวน
4. นายวรเดช  รุลปักษ์
5. นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณเวลา
6. นายวิจารณ์  หนูสิน
7. นางสาวอาภาภรณ์  ช่วยตั้ง
8. นางนัสฐาพร  โรหิโตปการ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดีหลวง 1. เด็กชายคณิน  วิบูลย์พันธ์
 
1. นางสาวสุวิมล  จันทร์รัตน์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. เด็กหญิงนริศรา    นากลางดอน
 
1. นายสุวิทย์   สมณะกิจ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายทรงกลด  กุญชรคีรี
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไหน 1. เด็กหญิงอริสา  วิบูลย์ธรรมปาละ
 
1. นางนันท์อุรา  ช่างแก้
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายปิติภูมิ  แท่นมุข
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กหญิงโชษิตา  ศากะพันธ์
 
1. นางสาวนิตย์  ประสมพงศ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายยอ 1. เด็กหญิงเสาวภาคย์  อินทมะโน
 
1. นายธัชชัย  ทองนวล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 1. เด็กชายอภิสิฐ  หนูแก้ว
 
1. นางอุบล  สุวรรณมณี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. เด็กหญิงนริศรา   นากลางดอน
 
1. นายสุวิทย์   สมณะกิจ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เอี่ยมเซี่ยม
 
1. นางอุบล  สุวรรณมณี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายปิติภูมิ  แท่นมุข
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กหญิงหยาดฟ้า  หวานทอง
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กหญิงณัฐติยา  ศรีสิงห์
 
1. นางธนพร  นันต์ธนะ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายปิติภูมิ  แท่นมุข
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กหญิงหยาดฟ้า  หวานทอง
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงกมลชนก   พรหมเดชะ
2. เด็กชายกรวิทย์  บุญศิริ
3. เด็กหญิงกัลยกร   แซ่ตัน
4. เด็กหญิงกิตติมา   สุขสุทธิ์
5. เด็กชายจารุกิตต์  วรรณสูตร
6. เด็กหญิงจิดาภา    ทองหล่อ
7. เด็กหญิงจิราพัชร   พิบูลย์ผล
8. เด็กหญิงฉัฏธิดา  ไมตรี
9. เด็กหญิงชนมน  พัฒนะไกวัล
10. เด็กหญิงชนากานต์  กลางถิ่น
11. เด็กหญิงชาลิสา   คงกระจ่าง
12. เด็กหญิงฐานิตา  บุญญรงค์
13. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงจรัส
14. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงจันทร์
15. เด็กหญิงทักษิณา  พลอาชา
16. เด็กหญิงธฤษวรรณ   บุญไทย
17. เด็กหญิงนันท์นภัส   ทองเกิด
18. เด็กชายปฏิพัฒน์  สุวรรณกมลาศ
19. เด็กหญิงปัณฑิตา   เขมากรณ์
20. เด็กหญิงพรปวีณ์   ชิตพิทักษ์
21. เด็กชายพัชรพล  วีระวรรณ
22. เด็กหญิงพัชราภา  มานะจิตต์
23. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   วรกิจวัฒนกุล
24. เด็กหญิงภณิตา  จินดานิมิตร
25. เด็กหญิงภทรพร   เวชสุวรรณ
26. เด็กหญิงภาพิมล  ศุภวัตรชันพงศ์
27. เด็กหญิงภูริชญา   หนูสุวรรณ
28. เด็กหญิงภูริชญา  ทองฉีด
29. เด็กหญิงภูสุดา   กลยณีย์
30. เด็กหญิงรัชนียา  สันเพ็ชร์
31. เด็กหญิงวิภาพัชร   อารมณ์
32. เด็กหญิงศศิวดี  เกิดทิพย์
33. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สงยัง
34. เด็กหญิงศุภิสรา   ปานเมือง
35. เด็กหญิงสิมิลัน   โชติยานันท์
36. เด็กหญิงสุทัศนี   แก้วมณี
37. เด็กหญิงสุธิดา  เพ็ญสว่าง
38. เด็กหญิงอภิญญา   พันธ์บุญ
39. เด็กชายเจษฎา  รัษฎาเพ็ชร์
40. เด็กหญิงโยษิตา   พิบูลย์
 
1. นางสุนิสาห์  สุกสี
2. นายชัยวุฒิ   คำอ้าย
3. นางพนิดา  ปิยะรัตน์
4. นายสวัสดิ์   สมมาตร
5. นางวราภรณ์  ศรีสุวรรณวิเชียร
6. นางวาสิตา   สร้อยแสวง
7. นางวิลาวัณย์   สาลีสังข์
8. นายเกษม   สุขช่วย
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทำนบตางหน 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วมณี
2. เด็กหญิงพศิกา  บัณฑิตณรงค์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  บัณฑิตณรงค์
4. เด็กหญิงสิรีธร  ดิสสระ
5. เด็กชายสุรเดช  ธรรมอิสระ
6. เด็กชายอดิศักดิ์  แก้วขาว
7. เด็กชายอภิวัฒน์  พุทธสุภะ
8. เด็กหญิงอมาวสี  ปานยัง
 
1. นายสุภสร  คงอินทร์
2. นายเจะลาวี  เหล็มนุ้ย
3. นางอนงค์  ทองจินดา
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงธันยชนก  ลายจันทร์
2. เด็กหญิงบุปผา  วีรสุวรรณ
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วัฒนคีรี
4. เด็กหญิงวริศรา  สุขแก้ว
5. เด็กหญิงสวิตตา  ทองช่วย
6. เด็กหญิงสิริพรรณ  สีทะนน
7. เด็กหญิงอัจราพร  มณีโรจน์
8. เด็กหญิงอารียา  โพศรีไม
 
1. นางสาวพรรณพร  สงวนเขียว
2. นางสาวยิ่งรัก  ศิริรักษ์
3. นางสาวกาญจนา  พัฒนพงศ์
4. นางพณิชนาฏ  วงศ์สุวรรณ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มุสิกธรรม
2. เด็กหญิงธัญชนก  รุจิญาติ
3. เด็กหญิงธิดาพร  สุขอยู่
4. เด็กหญิงพัชรพร  ดำน้อย
5. เด็กหญิงภัสสร  แสงแป้น
6. เด็กหญิงวัทนพร  ประยูรวงศ์
7. เด็กหญิงสิริกัญญา  ชลายนนาวิน
8. เด็กหญิงสิริกิติยา  เทวรัตน์
9. เด็กหญิงอนัญญา  ศรีเมือง
 
1. นางปาณิศา  อินทร์ใหม่
2. นางสุรางค์  หมันหมาด
3. นางสาวจีราวรรณ  ชาวสวน
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งบัว 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มุสิกรักษ์
2. เด็กหญิงนลินี  นวลศรี
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เครือแก้ว
4. เด็กหญิงรสิตา  ทองบริสุทธิ์
5. เด็กหญิงรัชดาพร  แสงอรุณ
6. เด็กหญิงวรรณษา  ชูแสง
7. เด็กหญิงสุทธิกานต์  เพชรบุรี
8. เด็กหญิงอรจิรา  ชีวะพันธ์
 
1. นายอาคม  วงค์ทองเกื้อ
2. นางผกาพรรณ  ไชยวงศ์
3. นางมลิวัลย์  สุวรรณมณี
4. นายสมจิต  บุญตามชู
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตรีอารมณ์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  พลธรรม
3. เด็กหญิงทาริกา  หนูจีน
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  สิทธิศักดิ์
5. เด็กหญิงธารวดี  จันทรัตน์
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  คงอาวุธ
7. เด็กหญิงภัทรวรรณ  กล่อมเกลี้ยง
8. เด็กหญิงวราภรณ์  บัวทอง
9. เด็กหญิงวัลยดา  อ่อนชูลี
10. เด็กหญิงสิริวัลย์  แอบกระโทก
11. เด็กหญิงสุวิมล  พันธุ์ชนะ
 
1. นางสาวณัฐญาดา  จันทวงค์
2. นางมนต์ฤทัย  วงศ์โต
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 1. เด็กชายกฤษฎา   เอียดเหตุ
2. เด็กชายจิรภัทร  สุดใจ
3. เด็กชายธนากร  คงอินทร์
4. เด็กชายธรรณธร  มณีโชติ
5. เด็กชายไกรวุฒิ  ชัยจะโป๊ะ
 
1. นายทวีเกียรติ  คงบางปอ
2. นางสาวสุวรรณา  รัตนบุรี
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กชายนพกร   ภัยรัตน์
2. เด็กชายบวรศักดิ์   สุขศิริ
3. เด็กชายปุณณวิช   จินดาวัณ
4. เด็กชายภูวดล   แก้วกระจ่าง
5. เด็กชายสืบศักดิ์    แสงจันทร์
6. เด็กชายเกรียงไกร    เมฆเรือง
 
1. นายสมศักดิ์    สาโรจน์
2. นางสาวสุจิตรา   ลรรพรัตน์
3. นางปิญา  ประชุมทอง
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 1. เด็กชายณัฐพร  หนูคง
2. เด็กชายนวพล  ทองปิด
3. เด็กชายบูรณ์พิภพ  แซ่จิว
4. เด็กชายปรณต  ธรรมรัตน์
5. เด็กชายพรพล  มณีโชติ
6. เด็กชายศุภกร  ทองนวน
 
1. นายณัฐพงศ์  มณีนวล
2. นายปลายฟ้า  จันทรัตน์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากแตระ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แป้นเส้ง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ชูละเอียด
3. เด็กชายภราดร  ทองแก้ว
 
1. นางอาภาภรณ์  จันทร์รงค์
2. นางสาวยาวารี  สาดีน
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวบัว 1. เด็กหญิงบงกช  เสมอภาค
2. เด็กหญิงสุชานาถ  นราพงศ์
3. นายเมธี  มณีรัตน์
 
1. นางจำปี  รัตนวงศ์
2. นางดุษฎี  ตติยาภรณ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายศุภเดช  นิ่มนวล
2. เด็กชายเกียรติก้อง  กลับรอด
 
1. นางสาวขวัญเนตร  ทะระสี
 
74 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 1. เด็กหญิงชญานี  ไฝทอง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แสงสุบรรณ์
 
1. นางสาวเกสรา  กรีพันธ์
2. นางสาวชนิดา  ชุมภูทอง
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงชิยาวีร์  ศรีพรหม
2. เด็กชายสัญลักษณ์  ยีหวังเจริญ
 
1. นางสาวขวัญเนตร  ทะระสี
 
76 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายธนทัต  ศรีษะสม
2. เด็กชายนพวินท์  ยี่สุ่น
 
1. นางคณิศร  แต่สกุล
2. นางสาววาวดี  ชัยมณี
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัณติชา  สายชนะพันธ์
2. เด็กหญิงอาจารี  ภูวรณ์
 
1. นางสาวสะฝีหย๊ะ  สุระคำแหง
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงธนาวดี   จารุพันธ์ุ
2. เด็กหญิงพิมมาดา   บ่าวแช่มช้อย
 
1. นางสุดารัตน์   สุกใส
2. นางสาวอรชา   จันทร์ขาว
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 1. นางสาวนัยนา  เหมมัน
2. นางสาวศิริลักษณ์  เส็นเจริญ
 
1. นายธวัชชัย  สีสวาท
2. นายรุซซามาน  แวสุหลง
 
80 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เนตรกลาง
2. เด็กหญิงพรวดี  บุญแก้ว
 
1. นางเกศสรินทร์  จิตจันทร์
2. นายธงชัย  โชติช่วง
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กชายณัฐณิชา   ชายเกตุ
2. เด็กหญิงธนวรรณ   กิติยามาศ
 
1. นางเครือรัตน์   ฤทธิเดช
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายจีราวัฒน์   พงศ์ธนาเอก
2. เด็กชายติณณภพ    แก้วสุวรรณ
3. เด็กชายวชิรวิทย์   แก้วหมุน
 
1. นางสาวยุพิน   จันทรโชติ
2. นางสุมณฑา   ทายุโก
 
83 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายธีรนนท์   คงสี
2. เด็กชายอรรฆพล   พละไชย
3. เด็กหญิงโชติกา  ดิสระพงค์
 
1. นางสุมณฑา   ทายุโก
2. นางลักขณา   ชูรัตน์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าทอง 1. เด็กชายอดิศร  แก้วผ่องสรี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เพชรศรี
3. เด็กชายอลงกต  แสงจันทร์
 
1. นายสุวิทย์  ช่วยเทพ
2. นางจิราภรณ์  จันทร์หอม
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. นายพงศธร  พุทธสุภะ
2. นายพิทักษ์พล  สาเจริญ
3. นายสุรวัช  มะเมาะ
 
1. นางอนุชนา  สิริพร
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าขาด 1. เด็กหญิงณัฐมล  นวลมิ่ง
2. เด็กหญิงวรรณศิริ  สุกใส
3. เด็กหญิงศิริพัตร์  แก้วเส้ง
 
1. นางสาวปาริชาติ  รัตนภูมิ
2. นางอังกาบ  ยานะวิมุติ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวบัว 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  หมาทอง
2. เด็กชายภัทรพงศ์  เพชรจำรัส
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทรางกูล
 
1. นางสายอำมร  ดิสระ
2. นางอัมพร  คงประมูล
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงกมลเนตร  แก่นธรรม
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กาฬสิงห์
3. เด็กหญิงญานิสา  ทองประทีป
4. เด็กหญิงมณฑิรา  เหมรัตน์
5. เด็กหญิงสิริกัญญา  นาคจุ้ย
6. เด็กหญิงอาภาภัทร  แสงจันทร์
 
1. นางสรัสวดี  ปานสวัสดิ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กหญิงซารีมา   แวสะแลแม
2. เด็กหญิงซาลีมา   จันทรัตนา
3. เด็กหญิงสาปีหน๊ะ   ทองคำ
 
1. นางอุดมศรี  ศรีนวล
2. นางละออง  สุวรรณ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กชายกิตติกรณ์  คงชาตรี
2. เด็กชายนัสชภัทร  จิตตะภัค
3. เด็กหญิงเนตรฤทัย  แก้วทอง
 
1. นายสมหมาย  จันทิกาแก้ว
2. นางกุศล  รัตนพันธ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงจันศิริ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  หวังนุรักษ์
3. เด็กหญิงสุไรดา  หมุดแหล๊ะ
 
1. นางกรรณิการ์  ช่อมณี
2. นางสาววันเพ็ญ  ตามพะปัณณะ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 1. เด็กชายกษมา  สุขสงฆ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ช้างดำ
3. นายศิริโรจน์  ด้วงน้อย
 
1. นางสาวกิตติพิชญ์  สุยสุทธิ์
2. นายสุภัทร  พระธาตุ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวบัว 1. เด็กหญิงกรกนก  ชุมจันทร์
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ทองคหะ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสนแก้ว
 
1. นางธนวรรณ  สุวรรณวงศ์
2. นางสุดธิดา  ศักดิ์สุวรรณ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขคติ
2. เด็กหญิงดลยา  หลีนายน้ำ
3. เด็กหญิงอารียา  เทพวารินทร
 
1. นางนันทา  จันทร์ชูศรี
2. นายชำนาญ  สังฆวิจิตต์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผักกูด 1. เด็กหญิงกัลยา  เลือนเกื้อ
2. เด็กหญิงวิศรุตา  อุปถัมภ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วมะโณ
 
1. นางศลินญา  สุวรรโณ
2. นางอารี  โคพิชัย
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวบัว 1. เด็กหญิงกนกพร  มณีโชติ
2. เด็กหญิงปิยวดี  ยอดชุม
3. เด็กหญิงเฉลิมศรี  ศิริภักดี
 
1. นางชฎาพร  สุขสุทธิ์
2. นางสาวสุชาดา  ปาณะศรี
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายชัชชัย  รัตนพงศ์
2. เด็กหญิงวรรณสิริ  แก้วสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  มาลัยทอง
 
1. นางสาวสายพร  เพ็ชรรัตน์มุณี
2. นางสาวรุ่งดล  นฤนาทมโนรม
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายนนทวัฒน์  พานิช
2. เด็กชายนันทพร  คำนัก
3. เด็กหญิงพิไลพร  แก้วมาก
 
1. นางสาวสายพร  เพ็ชรรัตน์มุณี
2. นางสาวรุ่งดล  นฤนาทมโนรม
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหาด 1. เด็กหญิงปนิฐตา  เต่าหิม
2. เด็กหญิงยุพาวรรณ  จันเขียว
3. เด็กหญิงวรัญญา  แก่นคง
 
1. นางวิจิตต์  ศรีมันตะ
2. นายไมตรี  ศรีมันตะ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทพฉิม
2. เด็กหญิงนันทนัช  วิภาตะไวทยะ
3. เด็กหญิงปวีณา  หมื่นภู่
 
1. นางสาวดวงเดือน  แสงเมือง
2. นายนพชัย  เทพไชย
 
101 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงนิวาริน  นิกรพิบูลย์
2. เด็กชายอัฟฟาน  ขุนหมุด
3. เด็กหญิงฮัจญานี  สายสลัม
 
1. นางสาววันดี  เอ็มบุตร
 
102 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มะลิทอง
2. เด็กชายธนภัทร์  หมานระเด่น
3. เด็กชายพันกร  คงเอียง
 
1. นางสุภาพร  แก้ววงศ์
2. นางจริญญา  แก้วทอง
 
103 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายชาคริต  นพสุวรรณ์
2. เด็กหญิงมนัสรา  ปาไหน
3. เด็กชายสหรัฐ  หมัดอุสัน
 
1. นางสาวมัณฑนา  คณิช
2. นางสาวกุลิสรา  โสพิกุล
 
104 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 1. เด็กชายวิรัช  กุลบุตร
2. เด็กหญิงสุปรียา  ขะสุวรรณ
 
1. นางสาวศุภกร  เลิศเมือง
2. นางภัทราพร  พรรคเสือ
 
105 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 1. เด็กชายรัชชานนท์  บุญเพ็ชร
2. เด็กหญิงศรีภัสสร  ทองสุข
 
1. นางสาวศุภกร  เลิศเมือง
2. นางนางภัทราพร  พรรคเสือ
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 1. เด็กหญิงฝาตีห๊ะ  หีมโต๊ะเต๊ะ
 
1. นางกัลยานิษฐ์  เจริญทรัพย์
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวบัว 1. เด็กชายชัยชนะ  นาคแก้ว
 
1. นางสายอำมร  ดิสระ
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสน 1. เด็กชายนัฐวุติ  คาราวะ
 
1. นายสุทธิ  ไชยานุพัทธกุล
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเขา 1. เด็กชายธนากร  ประดิษฐบรรเลง
 
1. นายธีระยุทธ์  ราชนานนท์
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นิยมเดชา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ประธานทรง
4. เด็กหญิงรูฟัยดา  หัดชา
5. เด็กหญิงสุนิสา  โพธิกุล
 
1. นางลมัย  โมลิโต
2. นางสาวเสาวลักษณ์  หวังนุรักษ์
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวบัว 1. เด็กชายอนันทรัตน์  พิจิตรรัตน์
 
1. นางสายอำมร  ดิสระ
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงพรชนก  อยู่ด้วง
 
1. นางสาวกาญจนา  พัฒนพงศ์
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  โพธิ์ภิรมย์
 
1. นางวาสนา  ยะถาวร
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงพรนภา  สังฆเวช
 
1. นางพนิดา  ปิยะรัตน์
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 1. เด็กชายฤกษ์ชัย  ทวีสุข
 
1. นางอุบล  สุวรรณมณี
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 1. เด็กชายวรพจน์  ไตรสุวรรณ
2. เด็กชายอิกรอม  กาโหนะ
3. เด็กหญิงเฟริน์  ทะธัมมัง
 
1. นางกัญวรา  อุดมรัตน์
2. นางสายทิพย์  มาระเสนา
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กชายต่อลาภ  หีมโต๊ะสัน
2. เด็กชายนิวัฒน์  โพธิกุล
3. เด็กชายยศวีย์  นิยมเดชา
 
1. นางลมัย  โมลิโต
2. นางสาวเสาวลักษณ์  หวังนุรักษ์
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กชายณัฐนันท์  กิ้มถ้าย
2. เด็กชายประโนทย์  จิตจันทร์
3. เด็กหญิงวารุณี  สีหารัตน์
 
1. นางลมัย  โมลิโต
2. นายยะห์ยา  ดัมแหล๊ะ
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 1. เด็กชายณัฐภาส  ขุนทอง
2. เด็กชายสมาอีล  พร้อมมูล
3. เด็กหญิงสุธีมา  สิงหะชาติ
 
1. นางกัลยานิษฐ์  เจริญทรัพย์
2. นางกัญวรา  อุดมรัตน์
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 1. เด็กชายคฑาเทพ  ช่างชุม
2. เด็กชายอาทิตย์สิริ  อิแอ
 
1. นางสาวปรียานุช  เพชรคงทอง
2. นางภัทราพร  พรรคเสือ
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 1. เด็กหญิงบุญญาวรรณ  ภูทองเงิน
2. เด็กชายวีรภัทร  แก้วชูเชิด
 
1. นางสาวลัลน์ลลิน  กองสวัสดิ์
2. นางสาวอมรรัตน์  จันทร์อะ
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 1. เด็กชายรพีภัทร์  ทับพันธ์ุ
2. เด็กชายอริญชัย  สายชนะพันธ์
 
1. นางสาวปรียานุช  เพชรคงทอง
2. นางภัทราพร  พรรคเสือ
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายมานัส  สายสะโร
2. เด็กชายวรัท  บินสหัส
3. เด็กชายอาซาน  หลับจันทร์
 
1. นายนาม  สุขสวัสดิ์
2. นางเตือนใจ  เหล่าสุวรรณ
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายฟาดิล  บินบอสอ
2. เด็กชายภูริณัฐ  อนุจร
3. เด็กชายอิคลาส  บินหมัดหนี
 
1. นายนาม  สุขสวัสดิ์
2. นางเตือนใจ  เหล่าสุวรรณ