หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (สพป.สงลา เขต 1 )

[ ทั้งหมด   22 ก.ย. 2558   23 ก.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 23 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงยิมเนเซียม 23 ก.ย. 2558 09.00-17.00
2 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงยิมเนเซียม 23 ก.ย. 2558 09.00-17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ห้อง ภูมิปัญญา(2112) 23 ก.ย. 2558 09.00-16.00
2 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ห้อง ป.1/7 (2113) 23 ก.ย. 2558 09.00-16.00
3 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ห้อง ป.1/8 (2111) 23 ก.ย. 2558 10.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 23 ก.ย. 2558 09.00น. เป็นต้นไป
2 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 23 ก.ย. 2558 09.00น. เป็นต้นไป
3 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 23 ก.ย. 2558 09.00น. เป็นต้นไป
4 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 23 ก.ย. 2558 09.00น. เป็นต้นไป
5 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 23 ก.ย. 2558 09.00น. เป็นต้นไป
6 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 23 ก.ย. 2558 09.00น. เป็นต้นไป
7 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม เวทีกลาง 23 ก.ย. 2558 09.00-12.00
8 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม เวทีกลาง 23 ก.ย. 2558 09.00-12.00
9 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม เวทีกลาง 23 ก.ย. 2558 09.00-12.00
10 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม เวที 2 23 ก.ย. 2558 11.00-17.00
11 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม เวที 2 23 ก.ย. 2558 11.00-17.00
12 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม เวทีกลาง 23 ก.ย. 2558 12.30-16.30
13 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม เวทีกลาง 23 ก.ย. 2558 12.30-16.30
14 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม เวทีกลาง 23 ก.ย. 2558 12.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม เวท๊ 2 23 ก.ย. 2558 09.00-11.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 หลังอาคาร 3 ชั้น ห้อง คอม 2 23 ก.ย. 2558 09.00-14.00
2 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 หลังอาคาร 3 ชั้น ห้อง คอม 1 (e-learning) 23 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 หลังอาคาร 3 ชั้น ห้อง คอม 1 (e-learning) 23 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 หลังอาคาร 3 ชั้น ห้อง คอม 2 23 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงยิมเนเซียม 23 ก.ย. 2558 09.00-17.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม เต้นท์หน้าอาคาร 3 23 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม เต้นท์หน้าอาคาร 3 23 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ใต้ถุนอาคาร 3 (อาคาร 90 ปี) 23 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ใต้ถุนอาคาร 3 (อาคาร 90 ปี) 23 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ใต้ถุนอาคาร 3 (อาคาร 90 ปี) 23 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ใต้ถุนอาคาร 3 (อาคาร 90 ปี) 23 ก.ย. 2558 09.00-12.00
7 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ใต้ถุนอาคาร 3 (อาคาร 90 ปี) 23 ก.ย. 2558 09.00-12.00
8 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม เต้นท์หน้าอาคาร 3 23 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 1 ห้อง อ.2/1-4 23 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ห้อง ป.1/8 (2111) 23 ก.ย. 2558 09.00-10.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]